Kronika AZS 2022

Kronika AZS 2022 - Page 1

Spis treści WSTĘP 3 Snowboard 240 12 MIESIĘCY Z ŻYCIA AZS 4 Strzelectwo sportowe 242 Styczeń 6 Szachy 244 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 16 Szermierka 246 Luty 26 Tenis 248 Marzec 34 Tenis stołowy 250 Kwiecień 48 Trójbój siłowy 252 Maj 58 Unihokej 256 Czerwiec 66 Wioślarstwo 258 Lipiec 82 Wspinaczka sportowa 260 Europejskie Igrzyska Akademickie Łódź 2022 92 Żeglarstwo 262 Sierpień 126 KLASYFIKACJA GENERALNA 264 Wrzesień 136 KLASYFIKACJA MEDALOWA 266 Październik 146 KLASYFIKACJA W TYPACH UCZELNI 268 Listopad 162 SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 270 Grudzień 170 FUNDACJA AZS 288 ODESZLI W 2022 ROKU 178 ORGANIZACJE ŚRODOWISKOWE AZS 294 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 182 KŚ AZS Województwa Podlaskiego 296 Aerobik sportowy 184 OŚ AZS Gdańsk 302 Badminton 186 AZS Katowice 310 Biegi przełajowe 188 AZS Kielce 322 Brydż sportowy 192 OŚ AZS Kraków 326 Ergometr wioślarski 194 OŚ AZS Województwa Lubelskiego 336 Futsal 198 OŚ AZS Łódź 348 Jeździectwo 200 OŚ AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego 362 Judo 202 AZS Opole 368 Karate WKF 204 OŚ AZS Poznań 374 Kolarstwo górskie 206 ZŚ AZS Rzeszów 384 Koszykówka 3×3 208 OŚ AZS Szczecin 390 Koszykówka 210 OŚ AZS Województwa Kujawsko-Pomorskiego 396 Lekka atletyka 212 AZS Warszawa 404 Narciarstwo alpejskie 218 Dolnośląska OŚ AZS 418 Piłka nożna kobiet 222 Lubuska OŚ AZS 426 Piłka nożna mężczyzn 224 ROK 2022 W OŚRODKACH AZS 430 Piłka ręczna 226 SPONSORZY, PARTNERZY, PATRONI 436 Piłka siatkowa 228 PROGRAMY EUROPEJSKIE 443 Pływanie 230 REDAKCJA 447 Siatkówka plażowa 236 Na zdjęciu okładkowym: Aleksandra Kałucka, foto: Ewa Milun-Walczak 22

To miał być spokojniejszy czas, czas powrotu do normalności po pandemii, także dla sportu akademickiego. Niestety, już na samym początku 2022 roku nadciągnęły kolejne czarne chmury, wojna w Ukrainie przyniosła zagrożenie i niepewność. Ponownie przyszło nam działać i podejmować decyzje w warunkach wyjątkowych. Dzię- ki grze zespołowej, współpracy i wsparciu partnerów sprostaliśmy wielu wyzwaniom, podjęliśmy się nowych zadań i mamy poczucie dobrze wypełnionej misji. Mamy wielu wygranych! Największym z nich jest społeczność Politechniki Łódzkiej zaan- gażowana w organizację Europejskich Igrzysk Akademickich. Kil- kanaście miesięcy przygotowań przyniosło fantastyczne rezultaty – sportowe i organizacyjne. Tysiące zawodników, setki wolontariu- szy, prężny sztab, bardzo dobrze przygotowane zaplecze i obiekty, wśród których szczególny zachwyt budziła Zatoka Sportu – to tylko część niesamowitego sukcesu, jakim jeszcze przez wiele lat będzie mogło szczycić się całe środowisko akademickie. Niesa- mowite wrażenia z otwarcia, sportowej rywalizacji, sambodrom na ulicy Piotrkowskiej i szczęśliwy jednorożec EUGenio długo będą przywoływać miłe wspomnienia. Będą ogromnym powodem do ra- dości i satysfakcji dla głównego lidera całego przedsięwzięcia – prof. Krzysztofa Jóźwika, rektora Politechniki Łódzkiej. W klasy昀椀kacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski po- nownie królowała Politechnika Gdańska. Pomorska uczelnia ? utrzymała fantastyczną formę sportową i organizacyjną, włącza- jąc swoich studentów we wszystkie dyscypliny ujęte w kalenda- rzu rywalizacji. Po raz kolejny powody do dumy i zadowolenia ze swojego zespołu miał prof. Krzysztof Wilde. Rektor Politechniki Gdańskiej osobiście odebrał statuetkę podczas ceremonii pod- sumowującej sezon, powiększając pokaźną kolekcję stanowiącą symbol dobrze przemyślanej, stałej pracy na rzecz rozwoju uczel- nianego sportu. Po ważne złoto sięgnęła także Akademia Wy- chowania Fizycznego w Katowicach, utrzymując pozycję lidera klasy昀椀kacji medalowej. W imieniu swoich studentów trofeum za to osiągnięcie odebrał prof. Grzegorz Juras, kolejny z wygranych, dumnych rektorów. Indywidualnie, aż trzykrotnie po złoto najważniejszych zawodów akademickich wspięła się nasza bohaterka z okładki Aleksandra Kałucka. Studentka Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie grałwygrała Akademickie Mistrzostwa Polski, Europejskie Igrzyska Akademickie oraz Akademickie Mistrzostwa Świata we wspi- naczce na czas. Królowała także na Gali Sportu Akademickie- go, odbierając nagrodę specjalną za wybitne akademickie wyniki sportowe w 2022 roku. Piękny jubileusz obchodził AZS Lublin, organizacja która w wyśmie- nitej formie dołączyła do grona stulatków, a obecnie stanowi jedno z najmocniejszych środowisk w naszym stowarzyszeniu. Poświęce- nie nowego sztandaru, cykl wielu wydarzeń jubileuszowych i uro- czyste chwile podczas październikowej Gali wpisują się z ogromną elegancją w kronikarskie strony tego roku. To będzie szczególnie ważny i radosny zapis dla głównego gospodarza uroczystości jubi- leuszowych prof. Zdzisława Targońskiego, prezesa AZS Lublin. Kto jeszcze wygrał? Na kolejnych stronach kroniki znajdziemy dziesiątki zwycięzców bliskich naszej społeczności. Dla wielu z nich to dodatkowe wyróżnienie za wiele lat pracy, wysiłku, za- angażowania. To nasza wspólna, fantastyczna historia i wizytów- ka. Wygrywa AZS, wygrywa sport akademicki, a po igrzyskach w Łodzi możemy z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Prof. Alojzy Z. Nowak Prezes Zarządu Głównego Kto wyAkademickiego Związku Sportowego 3

AZS ŚRODOWISKO alczak W ilun- a M w o: E ot F 444

12 miesięcy z życia azs Sportowe sukcesy nasze akcje i wydarzenia Igrzyska pekin 2022 EUG Łódź 2022 spotkania i szkolenia komentarze i wypowiedzi 55

STYCZEŃ Znowu wygraliśmy 7 Spełnione marzenie dyrektora 8 Narciarska dominacja 10 Pierwsze złoto ME 11 Przed startem AMP 12 Medale na ergometrach 13 Sukces floretowy 14 Sztandar poświęcony 15 ał Oleksiewicz af o: R ot F 66

Warto stawiać na AZS Czwarty raz z rzędu AZS AWF Katowice wygrał klasy昀椀kację sportu dzieci i młodzieży. Nasze kluby znów opanowały podium, a w pierwszej dziesiątce znalazło się ich aż osiem. Sukces 2020 roku, jakim było zajęcie trzech pierwszych leniową, czego dowodem są trzecie miejsca wśród młodzików miejsc, udało się powtórzyć. Na podium w tej samej ko- i kadetów, i drugie wśród juniorów. Na nasz wynik złożyły się lejności stanęły AZS AWF Katowice, AZS AWF Warszawa punkty zdobyte przez 15 sekcji, w tym niespodzianka, czyli i OŚ AZS Poznań. Różnica była tylko taka, że klub ze sto- znakomite rezultaty żeglarzy – komentował prezes AZS Po- licy znacznie oddalił się od poznaniaków i przybliżył do znań, Tomasz Szponder. zwycięzców (wcześniej przewaga Katowic wynosiła ponad W porównaniu do poprzedniego zestawienia zmieniła się 400 punktów). także liczba azetesowskich klubów w pierwszej dziesiątce. – To już nasz czwarty z rzędu triumf w tym rankingu i to W 2021 roku było ich już osiem, bo na dziewiąte miejsce bardzo nas cieszy. Zwycięstwa trudniej jest bronić niż je wskoczył AZS AWF Kraków. Awans kosztem AZS AWF Po- wywalczyć, a tym razem rywalizacja z AZS AWF Warszawa znań zanotował AZS UMCS Lublin. Lokaty z poprzedniego była bardzo zacięta, wyprzedziliśmy ich tylko o 20 punktów. roku utrzymały AZS AWFiS Gdańsk i AZS AWF Wrocław. Z naszych 25 sekcji najlepiej punktowali pływacy, lekko- W pierwszej setce rankingu znalazły się ponadto AZS Poli- atleci, szermierze i gimnastycy, ale pozostali też dołoży- techniki Opolskiej, AZS Uniwersytetu Warszawskiego, AZS li swoją cegiełkę. To ukoronowanie najlepszego w historii UWM Olsztyn, AZS Wratislavia Wrocław, AZS AWF Gorzów roku naszego klubu. Mieliśmy 14 zawodników na igrzy- Wlkp., AZS Łódź, AZS Zakopane, AZS UAM Poznań i AZS AJP skach, wywalczyliśmy pięć medali, wygrywaliśmy druży- Gorzów Wlkp. W zestawieniu uwzględniającym ponad 4200 nowe klasy昀椀kacje mistrzostw kraju i zdominowaliśmy kla- klubów z całej Polski znalazło się blisko 50 jednostek AZS. sy昀椀kację medalową AMP – cieszył się dyrektor AZS AWF Nasze kluby zdominowały punktację poszczególnych kategorii Katowice, Krzysztof Nowak. wiekowych. Katowiczanie byli najlepsi w rankingu młodzie- – Kilka lat temu przyjęliśmy jako strategię naszego działania żowców, AZS AWF Warszawa w rankingu juniorów, a AZS szerokie szkolenie dzieci i młodzieży, by wychowywać jak AWF Poznań – wśród kadetów. Nasi wygrali klasy昀椀kację największą rzeszę przyszłych olimpijczyków. Współpracując ośmiu dyscyplin, a w 18 kolejnych stawali na podium. Najbar- z placówkami oświatowymi, stworzyliśmy system i schemat dziej azetesowską dyscypliną zostało taekwondo olimpijskie, działania, który teraz procentuje i przekłada się na ranking. w którym trzy najlepsze kluby to kluby AZS. W tym roku zdobyliśmy rekordowe 1848 punktów, poprawiając – To idealne potwierdzenie, że warto stawiać na AZS. Przy- zeszłoroczny rezultat o ponad 300 punktów. To duży prze- pomnijmy ogromne sukcesy azetesiaków na igrzyskach, skok, który przy dokładnej analizie pokazuje, że większość a dzisiaj mamy potwierdzenie, że AZS zapewnia szkolenie na z naszych działań szkoleniowych przynosi zamierzone efekty każdym szczeblu piramidy. To efekt wielu lat pracy, ugrunto- – stwierdził Michał Obukowicz, wiceprezes i dyrektor AZS wanej pozycji, nowoczesnego zarządzania naszymi klubami, AWF Warszawa. a także nieocenionego wsparcia uczelni. Cieszę się, że jako – Bardzo nas cieszy, że już piąty rok z rzędu tra昀椀liśmy na po- Zarząd Główny AZS zaczynamy stwarzać warunki do rozwoju dium klasy昀椀kacji generalnej. Tym bardziej, że licząc też wyniki sportu młodzieżowego. To dopiero początek, więc wyobraźmy AZS AWF i AZS UAM, okazuje się, że AZS w Poznaniu jest sobie, jakie będą wyniki, kiedy rozwiniemy wsparcie w tym zdecydowanie najlepiej szkolącym dzieci i młodzież ośrodkiem zakresie – skomentował wiceprezes AZS ds. sportu, Maciej AZS w kraju. W OŚ AZS tworzymy prawdziwą piramidę szko- Hart昀椀l. DS oznań o: AZS P ot F 7

Ranking sportu dzieci i młodzieży CZEŃ za 2021 rok – kluby AZS najlepsze Y T w poszczególnych dyscyplinach: S 1. MIEJSCA: AZS AWF Warszawa - lekkoatletyka, szermierka AZS AWF Poznań - akrobatyka sportowa AZS Uniwersytet Warszawski - brydż sportowy AZS UMCS Lublin - pływanie AZS UWM Olsztyn - taekwondo olimpijskie OŚ AZS Poznań - tenis AZS UE Wrocław - tenis stołowy AZS UAM Poznań - triathlon 2. MIEJSCA: AZS Wratislavia Wrocław - brydż sportowy AZS AWF Poznań - kajakarstwo klasyczne AZS AJP Gorzów Wlkp. - koszykówka kobiet AZS AWF Katowice - narciarstwo klasyczne OŚ AZS Poznań - pływanie artystyczne AZS AWF Warszawa - taekwondo olimpijskie 3. MIEJSCA: OŚ AZS Poznań - hokej na trawie kobiet, taekwondo olimpijskie, żeglarstwo AZS AWF Katowice - biathlon, pływanie AZS AWF Warszawa - piłka ręczna plażowa kobiet AZS AWF Poznań - pływanie artystyczne AZS Zakopane - snowboard AZS AWFiS Gdańsk - szermierka AZS UMK Toruń - wioślarstwo To nie przypadek – Naszym marzeniem było wieść prym również wśród najmłodszych – powiedział Krzysztof Nowak, dyrektor KS AZS AWF Katowice, który podsumował sukcesy swojego klubu w sporcie młodzieżowym. Proszę przyjąć gratulacje za zwycięstwo w rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego za 2021 rok opracowywanym od lat przez Zespół Metodyczny Instytutu Sportu w Warszawie. To czwarta z rzędu wygrana KS AZS AWF Katowice. - Bardzo dziękuję za gratulacje. Należą się one przede wszystkim zawodnikom, którzy punktowali, oraz ich trenerom. Kolejna nasza wygrana w tej klasyfikacji świadczy o tym, że długofalowa polityka prowadzo- na przez nasz klub przynosi wymierne i oczekiwane efekty. Po zimowych i letnich medalach olimpijskich brakowało nam jedynie klamry, która by spinała sport wyczynowy seniorów ze sportem dzieci i mło- dzieży. Przez długi czas byliśmy w tej klasyfikacji w czołowej dziesiątce najlepszych klubów, czy na- wet na podium tego rankingu, ale naszym marzeniem, alczak razem z prezesem Adamem Zającem, ówczesnym W rektorem, było wieść prym również wśród najmłod- ilun- szych. Udało się tego dokonać w 2018 roku, a to, że a M w przez kolejne cztery lata utrzymujemy prowadzenie o: E ot w kraju dowodzi, że to nie przypadek, tylko solid- F 8

ne podstawy naszego klubu. Stawia- niu. Nasz projekt znalazł się na liście inwestycji strategicznych dla spor- my na zrównoważony rozwój między tu polskiego, lecz niestety, zaczynamy tracić nadzieję. Sprawa jej budowy sportami zimowymi a letnimi. Najlepiej jest ciągle w toku, ociera się o najwyższe gabinety centralne i regional- u nas punktują pływacy, lekkoatleci, ne, ale na razie czekamy na konkrety. W lecie dysponujemy stadionem, ale gimnastycy, ale także panczeniści czy zimą nie ma gdzie trenować. Trochę śmiesznie to wygląda, że na zajęcia biegacze narciarscy. Łącznie w AZS musimy się wybierać do czeskiej Ostrawy. To problem infrastruktural- AWF funkcjonuje 25 sekcji. Warto także ny całego Górnego Śląska. Niestety, bez tego nie da się skutecznie pro- podkreślić, że potencjał sportowy klu- wadzić młodszych grup. Wciąż wzmacniamy natomiast kadrę zawodniczą. bu oraz uczelni AWF Katowice pozwa- Ostatnio przyszedł do nas Filip Kempski, mistrz Polski juniorów w skoku la nam rokrocznie zwyciężać również o tyczce, który już zbliża się do bariery 5,00 m, czy Michał Wróbel, wice- w klasyfikacji medalowej Akademickich mistrz świata juniorów w mieszanej sztafecie 4×400 m. Na dopływ nowych Mistrzostw Polski. zawodników na razie nie narzekamy. Jeśli mówimy o flagowych produktach klu- Czy poza lekkoatletyką szykuje się rozwój w innych sekcjach? bu jak pływanie czy lekkoatletyka, możemy - Chcemy postawić na badminton. Niedaleko nas, w Bieruniu istnieje bar- się spodziewać, że dalej będą one stanowiły dzo mocny ośrodek, gdzie działa Szymon Kostka, życiowy partner Weroniki o głównej sile AZS AWF Katowice? Nowakowskiej, byłej utytułowanej biathlonistki i zarazem zawodniczki AZS - Zdecydowanie tak. Już na początku AWF. Marzy się nam nawiązanie ścisłej współpracy i w tym celu odbyliśmy kolejnej rywalizacji w sporcie dzieci już pierwsze spotkania. W ubiegłym roku powołaliśmy własną sekcję bad- i młodzieży „rozbiliśmy bank” na pły- mintonową i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W klubie mamy też niezłe wackich MP w Bydgoszczy, zdecydo- warunki do uprawiania wspinaczki. Zastanawiamy się również nad dalszym wanie wygrywając klasyfikację me- rozwojem snowboardu i także na tym kierunku chcielibyśmy się skoncentro- dalową zarówno wśród seniorów, jak wać. Mamy również silne sekcje judo i szermierki, które wspiera odpowiednia i młodzieżowców. Pojechaliśmy tam infrastruktura. w najsilniejszym składzie i nasza do- Rozmawiał Artur Kluskiewicz minacja była bardzo widoczna. W po- konanym polu pozostawiliśmy krajo- we potęgi pływackie jak G-8 Bielany, Juvenia Wrocław, AZS UMCS Lublin czy AZS AWF Warszawa. Nie zamy- kamy się natomiast na rozwój innych sekcji. Mogę się pochwalić, że naszym najmłodszym „dzieckiem”, które przy- nosi sporo punktów, jest gimnastyka sportowa. Wcześniej mieliśmy w klubie akrobatykę, ale po analizie potencja- łu gimnastyki na Śląsku, postanowi- liśmy rozszerzyć zakres działalności. Gimnastyka przyniosła nam prawie 250 punktów we wszystkich katego- riach wiekowych. Trzeba po prostu na bieżąco analizować sytuację sportową w regionie i dostosowywać się do pa- nujących warunków. Nie wątpię, że jako szef klubu ma Pan w głowie plan rozwoju poszczególnych sekcji na najbliż- sze lata. - Nie ukrywam, że najbardziej mar- twią mnie młodsze kategorie wiekowe w lekkoatletyce. Mamy bardzo mocnych seniorów i młodzieżowców, ale żałuję, że nie rozwijamy się w kategorii mło- dzika, juniora młodszego i juniora. Tu mamy olbrzymie rezerwy, ale niestety, borykamy się z brakiem odpowiedniej infrastruktury sportowej. Nie mamy e wic o alczak hali lekkoatletycznej, o której powsta- at W nie staramy się od 2015 roku. Dyspo- ilun- nujemy już jej projektem, mamy działkę WF K a M pod budowę w doskonałej lokalizacji w w Katowicach, ale niestety, cią- o: E o: AZS A ot ot F gle brakuje decyzji o jej finansowa- F 9

CZEŃ O pół buta, czyli dwa hat-tricki Y T Dominik Bury został potrójnym mistrzem Polski w biegach narciarskich, a Paweł Pyjas potrójnym mistrzem S Polski w narciarstwie alpejskim. Na trasach w Zakopanem i Szczawnicy nie brakowało niespodzianek. Specjalizujący się w biegach długich za- wodnik AZS AWF Katowice zaskoczył wszystkich, wygrywając sprint. Pokonał w nim o 0.07 s samego Macieja Staręgę, który w tym sezonie już kilka razy zdo- bywał punkty Pucharu Świata. – Bardzo się cieszę z pierwszego złota w sprin- cie. Walka była naprawdę super. Do sa- mego końca rywalizowaliśmy z Maćkiem i w zasadzie pół buta zadecydowało o tym, kto wygrał. Jestem naprawdę zadowolony z tego biegu – komentował dla PZN zwy- cięzca. Dzień później niespodzianki już nie było. Bury zdominował wyścig na 15 km techniką klasyczną, wyprzedzając rywali o ponad minutę. Był to 25. medal krajowych mistrzostw oraz 15. złoto i zarazem ostatni start przed igrzyskami. Odwołano bowiem wszystkie imprezy międzynarodowe. Dwa brązowe krążki (w sprincie i na 10 km klasykiem) zdobyła jego klubowa kole- żanka, Magdalena Kobielusz. – Zdecydo- wanie to były dla mnie udane mistrzostwa. Chociaż muszę przyznać, że jeszcze sporo pracy przede mną, ale cieszę się, że mały- mi kroczkami idę do przodu. W sprincie nie czuję się może tak dobrze jak na dystansie, dlatego jak najbardziej na plus mogę oce- nić swój występ – przyznała dla PZN. Dwa złota wśród młodzieżowców wywalczył zaś kolejny przedstawiciel AZS AWF Kato- wice, Michał Boreczek. W marcu biegł on także w klubowej sztafecie, która obroniła seniorskie mistrzostwo kraju. Na dystansie 4x7,5 km startowali również Michał Skow- ron, Kacper Antolec i Kamil Bury. Starszy z braci Bury dobrze zaprezentował się pod- czas drugiej części mistrzostw kraju. Wy- grał bieg na 12,5 km techniką dowolną (brąz wywalczył Antolec) i był drugi na 10 km techniką klasyczną. Tu zawodnicy AZS AWF Katowice opanowali całe podium. Dominik Bury zdobył trzeci w tym sezonie tytuł mi- strzowski (wyprzedził brata o siedem se- azetesiacy w komplecie stanęli także na podium w slalomie. Prowadzący kund), a brąz przypadł Skowronowi. po pierwszym przejeździe Habdas nie ukończył jednak drugiego. Srebro zgarnął więc Michalik. Hat-trickiem popisał się także Paweł Py- – Brak mi już słów, by opisać jaki jestem szczęśliwy. Tak naprawdę od jas, wygrywając slalom gigant, slalom wczoraj, kiedy wiedziałem, że zakwalifikowałem się na Igrzyska Olim- i slalom równoległy, podczas międzynaro- pijskie, miałem spokojną głowę. Na początku rywalizacji w równole- dowych mistrzostw Polski w narciarstwie głym jechało mi się bardzo ciężko, ponieważ trasa była twarda i bardzo alpejskim. W Szczawnicy zawodnicy AZS wymagająca. Co prawda w ostatnim przejeździe o mało nie wypadłem AWF Katowice zdobyli większość medali z trasy, ale walka opłacała się i finalnie wygrałem – po ostatnim sukce- wśród mężczyzn. W pierwszej konkurencji sie cieszył się cytowany przez PZN zdobywca hat-tricka. Pyjas wyprzedził Piotra Habdasa i Mi- Wśród kobiet srebro i brąz dla Darii Krajewskiej z AZS Zakopane. chała Michalika. Niewiele brakowało, by DS, foto: PZN 10

Kłamałem, czy miałem rację? Zawodnicy AZS trzy razy stawali na podium mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. W Heerenveen biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w klasy昀椀kacji medalowej. Już w pierwszej konkurencji, drużynowym sprincie kobiet, Polki Łyżwiarz AZS AWF Katowice startował w ostatniej parze, a jego z Andżeliką Wójcik z AZS AWF Katowice w składzie, sięgnęły po rywalem był faworyt gospodarzy Kai Verbij. – Jakby był pełny złoty medal. To wielka chwila, bo był to pierwszy triumf polskich stadion, to może troszeczkę ugięłyby mi się nogi, gdybym usłyszał panczenów na mistrzostwach Europy. Początkowo polska drużyna ten wrzask Holendrów kibicujących rywalowi. Fajnie smakuje to miała ścigać się z Holenderkami, ale te w ostatniej chwili się wy- zwycięstwo, o tyle lepiej, że z Kaiem ścigam się od dziecięcych cofały. W tym momencie biało-czerwone były głównymi faworytka- lat i zawsze był te dwa, czy trzy kroki przede mną. Parę lat temu mi do złota i nie zawiodły – drugą na mecie Białoruś wyprzedziły zdarzyło się go wyprzedzić, a w tym sezonie wyprzedzam go re- o blisko cztery sekundy! gularnie, także na tej najważniejszej europejskiej, imprezie. Czego - To była formalność po tym, jak sytuacja zmieniła się przed startem, bo chcieć więcej, skoro pokonałem Holendrów na ich ziemi – dodał. wycofały się bardzo mocne Holenderki. Wyszło bardzo dobrze i myślę, że Tym samym Michalski skończył mistrzostwa z dwoma medalami. to jest taki dobry przedsmak kolejnych startów w następnych dniach – – Najważniejsze jest oczywiście przed nami, ale to strasznie cie- mówiła Andżelika Wójcik, która na najwyższym stopniu podium stanęła szy. Od dziecka patrzyłem na Artura Wasia, jak się zbliża do tych wraz z Karoliną Bosiek i Kają Ziomek. najszybszych albo ich pokonuje. Patrzyłem i marzyłem, że kiedyś Polka była blisko medalu także na 500 m, ale zajęła czwarte miejsce. może się zdarzyć ten dzień, że ja będę na tej pozycji. No i proszę – To, że jestem poza podium, nie sprawi, że się załamię, czy będę się bardzo, jestem i wygrywam z Holendrami na 吀栀ial昀椀e na miesiąc gruntownie zastanawiać, co poszło nie tak. Ja to wiem i wiem, że jest to przed igrzyskami – cieszył się Polak, który startował także na jeszcze do naprawy. W tym sezonie mocno poszłam do przodu, patrząc 1000 m, zajmując szóste miejsce. na wyniki i czasy, które miałam na zawodach Pucharu Świata, czy Katowiczanie potwierdzili wysoką formę podczas wielobojowych chociażby teraz na mistrzostwach Europy – mówiła zawodniczka AZS mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim, które były ostat- AWF Katowice, która kilka tygodni wcześniej wygrała zawody Pucharu nim sprawdzianem przed wylotem na igrzyska. Najlepsi polscy Świata w Salt Lake City i pobiła rekord Polski. łyżwiarze byli podczas zawodów izolowani od pozostałych za- Na podium stanęli także polscy sprinterzy, a wśród nich Piotr Mi- wodników oraz obsługi mistrzostw, żeby zminimalizować ryzyko chalski. Klubowy kolega Wójcik razem z Markiem Kanią i Damia- zarażenia COVID-19. Z tego też powodu Michalski i Wójcik wystar- nem Żurkiem wywalczył brązowy medal w drużynowym sprincie. towali jedynie pierwszego dnia, wygrywając zmagania na 500 m Polacy jechali w ostatnim wyścigu razem z Norwegami. Ostatecz- i 1000 metrów. nie Piotr Michalski 昀椀niszował niespełna sekundę za Haarvardem Pod ich nieobecność na podium wieloboju sprinterskiego udało Lorentzenem, ale to wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca. Zwy- się dostać młodszym przedstawicielom AZS AWF Katowice, Idze ciężyli Holendrzy przed Norwegami. Wojtasik i Gawłowi O昀椀cjalskiemu, którzy zdobyli brązowe medale. Ostatniego dnia zmagań Michalski wywalczył złoty medal w rywalizacji W tradycyjnym wieloboju drugie miejsce zdobyła kolejna katowi- na 500 m! – Powtarzam od początku sezonu, że jesteśmy teraz jedną czanka, Magdalena Czyszczoń, która wygrała wyścig na 5000 m z najlepszych grup sprinterskich na świecie. Możemy to z dumą mówić, i była druga na 1500 metrów. schować kompleksy, z uniesioną głową iść na tor i pokazywać, jacy – Covid to jest moje jedyne zmartwienie. Tak naprawdę teraz na jesteśmy silni – powiedział Michalski. to nie mamy wpływu. Możemy się świetnie czuć, a ten ewentu- Jeszcze w piątek po starcie na 1000 m Michalski mówił, że nie jest alny pozytywny wynik i tak wyjdzie. Zresztą mamy przykłady w najwyższej formie. – No właśnie i teraz jest pytanie, czy kłamałem, ostatnio u innych sportowców. Mam nadzieję, że niepotrzebnie się czy miałem rację? Mam dalej nadzieję, że nie jestem w optymalnej formie denerwuję, ale rzeczywiście ten stres jest i na pewno jak już będę i jeszcze się rozwijam. Oczywiście, dzisiaj tutaj jestem najszybszy na 500 m, w Chinach, to już będę spokojniejszy, ale na razie chciałbym ale mam nadzieję, że ta forma będzie rosnąć i jeszcze będę w stanie się wsiąść do samolotu – mówił Michalski. rozkręcić – dodał. Paweł Hochstim, foto: Rafał Oleksiewicz 11

CZEŃ Idziemy we właściwym kierunku Y T Przed startem nowego sezonu AMP o oczekiwaniach i wyzwaniach w pandemicznej rzeczywistości rozmawialiśmy S z wiceprezesem Zarządu Głównego AZS ds. upowszechniania kultury 昀椀zycznej, Tomaszem Wróblem. wadzanie odpraw technicznych online, przed każdymi zawodami Ruszył sezon Akademickich Mistrzostw Polski 2022. Na począ- zbieramy oświadczenia covidowe, na naszych obiektach posia- tek – turnieje pół昀椀nałowe i 昀椀nałowe w futsalu kobiet i mężczyzn. damy odpowiednie środki higieniczne. Mówiąc wprost – nauczy- W pierwszym pół昀椀nale strefy północnej w Łodzi zagrało 21 zespołów – liśmy się żyć i organizować wydarzenia sportu akademickiego to chyba całkiem niezła frekwencja na start nowego roku. Jaki to Twoim w warunkach epidemicznych. zdaniem będzie ten sezon AMP? Co stanowi największe wyzwanie w te- Jak co roku wprowadzono pewne zmiany w regulaminie Akademickich gorocznym cyklu? - Dokładnie tyle samo zespołów zgłosiło się do udziału także Mistrzostw Polski. Czy możesz przybliżyć czego dotyczą najważniejsze w drugim pół昀椀nale. Jeśli rzeczywiście w obu turniejach wystartu- z nich? ją 42 drużyny, to trzeba przyznać, że to bardzo dobra frekwencja. - W regulaminie ogólnym nie pojawiły się żadne rewolucyjne Zależy nam na tym, aby w AMP startowało jak najwięcej uczelni, zmiany. Wprowadziliśmy m.in. zapisy dostosowane do przepi- bo to właśnie na tym polega upowszechnianie sportu. Jestem sów Polskiej Agencji Antydopingowej. Wróciliśmy też do limitów podekscytowany nowym sezonem, który z pewnością przyniesie w typach uczelni, a rozgrywki środowiskowe zmieniły nazewnic- nam mnóstwo sportowych emocji, wyzwań organizacyjnych i na two na ćwierć昀椀nały. Dokonaliśmy też kilku zmian w regulami- pewno wielu wzruszeń. nach technicznych, ale były to zmiany kosmetyczne. W kalendarzu AMP na ten rok znajduje się ponad 70 imprez pół- Od niemal dwóch lat żyjemy w pandemicznej rzeczywistości. Wpro- finałowych i finałowych. Co roku przyznawanie organizacji AMP wadzane w Polsce obostrzenia wpłynęły także na rozgrywki AMP, które trzeba było przekładać na inne, niekiedy oddalone w czasie budzi duże emocje – czy tym razem było podobnie? Co było decydu- jące przy wyborze gospodarzy i jaka impreza będzie największym o kilka miesięcy terminy. Jak twoim zdaniem organizatorzy radzili wyzwaniem tego roku? sobie z przeprowadzaniem imprez w okresie pandemii? Jakie do- - Organizacja każdej imprezy sportowej buduje działaczy w po- świadczenia wynieśliśmy z tych ostatnich dwóch lat, które możemy szczególnych klubach. Przy przeprowadzaniu AMP członkowie AZS wykorzystać także w tym sezonie? i wolontariusze uczą się wielu nowych rzeczy, które później wy- - Organizatorzy wywiązywali się ze swoich obowiązków wzoro- wo jak na te warunki. Przyzwyczailiśmy się do nowej rzeczywi- korzystują w trakcie całego roku akademickiego. Sama procedu- stości i radzimy sobie bardzo dobrze. Trzeba też przyznać, że w ra wyboru organizatorów jest kilkuetapowa. Najpierw jednostki naszym kraju nie ma tak drakońskich obostrzeń, jak w większości zgłaszają swój akces za pomocą rozbudowanej oferty. Następnie państw europejskich. To spore ułatwienie organizacyjne i dlatego komisja wery昀椀kuje te oferty pod względem możliwości i oczeki- wszystkie imprezy cyklu mogły odbyć się bez większych proble- wań, po czym stara się dokonać najlepszego wyboru. Znaczenie mów. Mamy swoje procedury, których przestrzegamy od począt- mają m.in. dotychczasowa rzetelność w obowiązkach organizacyj- ku pandemii. Uprościliśmy wery昀椀kację, umożliwiliśmy przepro- nych, wymierne możliwości realizacji złożonej oferty, zadeklaro- 12

wana kwota wsparcia sponsorów czy partnerów i nie tylko. Jeśli uzyskała jeden z najlepszych wyników w historii polskiej lekkiej w pierwszym terminie nie uzyskamy ofert spełniających wszyst- atletyki, w piłce siatkowej mężczyzn WSZiA Opole wygrywa kie kryteria na poszczególne zawody, to ogłaszamy dogrywkę. ze składem niemalże samych zawodników z Plus Ligi, w piłce Zależy nam na nieustannym podnoszeniu jakości organizatorów ręcznej Politechnika Opolska gra również w superligowym i samych zawodów. Uczestnicy mają czuć się na AMP-ach jak składzie z reprezentantami Polski, koszykówka mężczyzn to na imprezie, na którą zawsze zechcą wrócić. Co roku najwięk- z kolei AMW Gdynia z graczami z PLK. To tylko kilka przy- szym wyzwaniem są duże imprezy, takie jak lekkoatletyka czy kładów obrazujących poziom AMP. Termin EUSA Games jest pływanie. Muszę też wspomnieć, że bardzo ciekawi mnie rozwój wakacyjny i możliwe, że w kilku przypadkach trudno będzie najświeższych sportów w repertuarze AMP, jak koszykówka 3×3 uczelniom zebrać pełne składy, jednak należy się spodziewać, czy unihokej, bo dotychczasowa rywalizacja pokazała, że w tych że polskie zespoły będą silne. Po raz pierwszy też uczel- dyscyplinach drzemie duży potencjał. nie, które wywalczyły tytuły Akademickich Mistrzów Polski, nie ponoszą kosztów udziału – pokrywany jest bowiem przez Program AMP poszerza się o nowe dyscypliny i konkurencje. Zrewolucjoni- AZS. Podkreślam to, bo do tej pory koszty te były ponoszone zowano AMP w lekkiej atletyce, od dwóch lat rozgrywane są wspomniane głównie przez uczelnie, co skutkowało tym, że często najlepsi przez ciebie AMP w koszykówce 3×3, unihokeju czy piłce nożnej kobiet. Czy gracze nie byli w stanie stawić się na zawodach. Teraz chce- jest szansa na dodanie kolejnych dyscyplin w najbliższym czasie? - Wymienione dyscypliny weszły tuż przed pandemią w charak- my, aby było inaczej i uważam to za świetną decyzję Zarządu terze imprez pokazowych. Każda przyjęła się dobrze i ludzie chcą Głównego AZS. je uprawiać. Jestem zwolennikiem szukania nowości i włączania Akademickie Mistrzostwa Polski to wizytówka Akademickiego ich do kalendarza AMP, jednak musimy mierzyć siły na zamia- Związku Sportowego w obszarze sportu powszechnego. Kiedy my- ry i wdrażać je stopniowo, pamiętając o naszych możliwościach ślisz o obecnych AMP i tych sprzed pięciu lat, to jakie twoim zda- organizacyjnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami dyscypliny niem zaszły w nich kluczowe zmiany? nierokujące najlepiej, nierozwijające się wśród studentów lub - W minionym roku mimo tego, że ze względów epidemicz- mające niewielu uczestników mogą zniknąć z kalendarza AMP. nych wiele uczelni nie przystąpiło do niektórych zawodów, Powinniśmy reagować na potrzeby i zainteresowania studentów, mieliśmy aż 16 256 osobostartów. To pokazuje, jak duże umożliwiając rywalizację w tych dyscyplinach, które chcą upra- jest zainteresowanie naszym cyklem i że dla wielu jest to wiać. Na igrzyskach olimpijskich dyscypliny także się zmieniają, najważniejsza impreza w roku, która często może owoco- dlatego i my staramy się iść za głosem uczestników. wać stypendium na uczelni. Wielokrotnie mam przyjemność słyszeć od sportowców profesjonalnych uczestniczących w Tegoroczny cykl AMP będzie wyjątkowy jeszcze z jednego względu – za- AMP, że zawody te są na wyższym poziomie organizacyj- wody będą sprawdzianem formy naszych studentów przed EUG w Ło- nym, niż niektóre zawody związkowe. To cieszy, bo ozna- dzi, które czekają nas już w lipcu. Jako gospodarze na pewno będziemy cza, że idziemy we właściwym kierunku. Jestem przekona- chcieli pokazać się sportowo z jak najlepszej strony. Na jakie wyniki ny, że poziom ten będzie wzrastał, bo będziemy wzmacniać sportowe możemy liczyć podczas najbliższych EUG? - Poziom wielu Akademickich Mistrzostw Polski jest niezwykle nasz system z każdym rokiem. wysoki. Podczas AMP Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m Rozmawiała Aleksandra Leszczyńska, foto: Anna Szatanowska Pierwsze złoto Ani Khlibenko We Wrocławiu odbyły się ENEA Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim. Wioślarze AZS udowodnili, że zimą też radzą sobie świetnie. Nasze panie zajęły całe podium w kategorii lekkiej, w której Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków) wyprzedziła Kornelię Semrau (AZS UMK Toruń) i Martę Plutę (AZS AWFiS Gdańsk). Najlepszy w kategorii open był Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), drugi w wadze lekkiej był Mi- rosław Byczek (OŚ AZS Szczecin), a trzecia w kategorii open Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp.). Wśród juniorów zwyciężyli Michał Rańda (KS AZS Wra- tislavia) i Anna Khlibenko. Pierwszy z wymienionych spor- towców to syn srebrnego medalisty olimpijskiego z Peki- nu, Pawła Rańdy (AZS Politechnika Wrocławska). Druga z nich rozwijała swoje wioślarskie umiejętności po ucieczce z Ukrainy i rozpoczęciu treningów w AZS AWFiS Gdańsk i na ergometrze wywalczyła swoje pierwsze mistrzostwo Polski. – Zdecydowanie wolę trenować na wodzie. Jeżdżenie na ergometrze jest nudne. To monotonny ruch. A jak się tre- nuje na wodzie to zmieniają się obrazki, skupiasz się na technice, jest kontakt z naturą. Jest też więcej czynników wpływających na wynik, bo dochodzi wiatr, fala. Skupiam 13

się na pływaniu w jedynce. Już w zeszłym roku miały- Staram się o obywatelstwo polskie już od ponad roku, śmy wystartować, ale mnie zdyskwali昀椀kowano w związku ale to długotrwały proces – komentowała Khlibenko dla CZEŃ z brakiem polskich dokumentów. Inni trenerzy zrobili nam mediów AZS AWFiS. Y taki prezencik. Zgłosili protest i zabroniono mi udzia- W dodatkowej klasy昀椀kacji uczelnianej ENEA Mistrzostw T łu. Wystartowałam jednak poza konkurencją i wygrałam Polski AZS Uniwersytet Gdański wyprzedził AZS SGGW S z mistrzynią Polski o 14 sekund. Od niedawna mogę już i KU AZS Uniwersytetu Wrocławskiego. startować w mistrzostwach Polski jako obcokrajowiec. DS, foto: Robert Urbański Ponad dekadę Azetsowskie 昀氀orecistki wywalczyły trzecie miejsce drużynowego Pucharu Świata, który odbył się w Poznaniu. Szermierczy Puchar Świata w Poznaniu odbył się po raz Tu też działy się rzeczy niesłychane. Polki przegrywały pierwszy. Gospodarzem imprezy był Uniwersytet im. Adama już siedmioma punktami, ale stopniowo odrabiały stra- Mickiewicza, a pomysłodawcą Mateusz Witkowski, trener ty, a w ostatnich sekundach decydujące tra昀椀enia zada- AZS UAM Poznań i Warty Muszkieterów Poznań, dyrektor ła Julia Walczyk (także z AZS UAM). Po wygranej 40:37 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, który od przyszedł kryzys w pół昀椀nale z Japonią, w którym jako lat marzył o prestiżowych zawodach w swoim rodzinnym rezerwowa wyszła kolejna zawodniczka AZS UAM, Ma- mieście i który realizacji tego marzenia nie doczekał. Kilka rika Chrzanowska. Mimo wsparcia mającej już olimpijskie miesięcy wcześniej zginął w wypadku samochodowym. doświadczenie Martyny Jelińskiej (AZS AWF Poznań), na- Rywalizację w turnieju drużynowym Polki rozpoczęły od sze zawodniczki przegrały 24:27 i do walki o brąz stanęły starcia z Węgierkami, czyli zespołem, który pozbawił je przeciwko Rosji. awansu na igrzyska olimpijskie w Tokio. Pierwsze zmia- W tej rywalizacji wszystko od początku układało się do- ny były raczej wyrównane, z lekką przewagą rywalek. brze. Po przedostatniej walce Polki prowadziły już 40:29, Sytuacja odmieniła się, gdy na planszę wyszła Marty- kiedy kończąca zmagania Walczyk doprowadziła kibiców na Długosz. Florecistka AZS UAM Poznań walczyła jak do drżenia serc. Poznanianka, która w turnieju indywi- w transie, zadając 10 tra昀椀eń i nie tracąc żadnego. To dualnym dotarła do 14. miejsca i była najlepszą z Polek, dało przewagę punktową, ale i mentalną, bo wszystkie traciła kolejne punkty, ale uratowała zwycięstwo 44:42. pozostałe zmiany biało-czerwone rozstrzygały na swoją Był to pierwszy od ponad dekady medal polskich 昀氀oreci- korzyść. Polki wygrały 45:23 i czekały na faworyzowane stek w Pucharze Świata. brązowe medalistki z Tokio, Włoszki. DS, materiały prasowe, foto: UAM Poznań 14

Atmosfera tajemnicą sukcesu W ramach świętowania setnej rocznicy istnienia AZS Lublin odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie nowego sztandaru organizacji oraz posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS. 21 stycznia 2022 roku w przestrzeni konferencyjnej Arche Hotel Lublin odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZG AZS z udziałem przed- stawicieli AZS Lublin. Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak na wstępie złożył gratulacje na ręce Preze- sa OŚ AZS Województwa Lubelskiego, prof. Zdzi- sława Targońskiego z okazji jubileuszu 100-lecia AZS Lublin. Podczas obrad Paweł Zagrodniczek zaprezentował dotychczasowy przebieg obchodów lubelskiego środowiska od początku roku akade- mickiego 2021/2022, a także przedstawił plany AZS Lublin na 2022 rok. – Bez wątpienia dzisiejszy dzień jest jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu obchodów roku stulecia AZS Lublin. Przywiązujemy ogromną wagę do symboliki czy tradycji. Z nich czerpiemy inspirację. Naszym symbolem jest gryf. Ten jedno- czy całe pokolenia. Jednoczy młodych sportowców, pracowników naukowych, całą społeczność akade- micką. Poświęcenie i nadanie sztandaru odbywa się tu, gdzie nasza historia się rozpoczęła. To też element bardzo symboliczny i ważny dla nas – mó- historię. W ciągu minionego wieku barwy AZS z gryfem na piersi repre- wił wiceprezes AZS Lublin, Paweł Markiewicz. zentowało wielu wybitnych sportowców i trenerów. Nie zabrakło także We mszy świętej wzięli udział m.in. Prezes ZG AZS oddanych działaczy. Złotymi zgłoskami w historii organizacji zapisali prof. Alojzy Nowak, minister edukacji i nauki Prze- się m.in. Ryszard Kister, Jerzy Welcz czy Iwona Fiala. Tutaj trzeba też mysław Czarnek oraz przedstawiciele władz woje- wspomnieć medalistów olimpijskich: Małgorzatę Hołub-Kowalik, Malwi- wództwa lubelskiego i miasta Lublin. – Tajemnicą nę Kopron czy Tomasza Wójtowicza. naszego sukcesu jest atmosfera, którą tworzą lu- – Nasi olimpijczycy podkreślają, że mają azetesowskiego gryfa w sercu, dzie. To przyciąga do nas zawodników, sponsorów, a orła na piersi. Jesteśmy stowarzyszeniem, w którym bardzo ważne są władze miasta i województwa. Wszyscy widzą, relacje. Symbol słynnego gryfa jest umocowany w środowisku akade- że wykonujemy dobrą robotę, która przekłada się mickim, w którym swoboda wymiany poglądów i szukania najlepszych na wyniki sportowe. Pragnę podkreślić, że oprócz rozwiązań łączy ludzi z podobnym podejściem do bardzo wielu kwestii. tego sportu na najwyższym poziomie, skupiamy Stąd takie przywiązanie do symboliki. To nas jednoczy. Idąc przez mia- się przede wszystkim na sporcie dla studentów, sto, widzę kogoś w koszulce AZS i myślę: „Pewnie brał udział w jakiejś którzy chcą aktywnie spędzać czas. Prowadzimy imprezie AZS-u, w której i ja uczestniczyłem”. I skoro nosi tę koszul- rozgrywki międzyuczelniane, w których można się kę, musiało mu się podobać”. Ludzie utożsamiają się z wydarzeniem, realizować. Dzięki temu dołącza do nas wiele osób, z emocjami, których doświadczyli. I to jest moim zdaniem najważniejsze: a z nich możemy wyławiać potencjalne talenty – jesteśmy jedną wielką sportową rodziną – komentował Dariusz Piekut, mówił Prezes AZS Lublin, prof. Zdzisław Targoński. sekretarz generalny AZS. „Azetesiakiem się jest, a nie bywa” – takie hasło Obchody stulecia rozpoczęły się 28 września 2021 roku. Ich zwieńcze- przyświecało i przyświeca tysiącom członków tej niem miała być Gala Sportu Akademickiego. sportowej wspólnoty, którzy tworzyli jej stuletnią Maja Matyjaszek, foto: AZS Lublin 15

2 2 0 2 Zimowe Igrzyska PEKIN olimpijskie Pekin 2022 OLIMPIJSKIE A SK Igrzyska w cieniu pandemii 17 IGRZY Trzy trzydziestki 19 ZIMOWE Zaskakujący debiut 20 Saneczkarz jakich mało 21 Biathlonowy niedosyt 22 O włos od medalu 23 Tylko ćwierćfinał 24 Sędzia z AZS 24 Pech paralimpijczyków 25 Ol) ajduk (PK obert H o: R ot F 1616

22 22 00 Wyścig z czasem 22 NN II Siedmiu zawodników i dziewięć zawodniczek z klubów AZS znalazło się w 57-osobowej reprezentacji Polski KK EEZimowe Igrzyska na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, którą o昀椀cjalnie ogłosił Polski Komitet Olimpijski. PP EE II Aż 12 olimpijczyków reprezentowaAż 12 olimpijczyków reprezentowa-- KK SS JJ ło na co dzień barwy AZS AWFło na co dzień barwy AZS AWF II PP Katowice, zaś czworo z nich, toKatowice, zaś czworo z nich, to MM IIolimpijskie Pekin 2022 zawodnicy AZS Zakopane. Najliczzawodnicy AZS Zakopane. Najlicz-- LL niejszą grupę azetesiaków stanoniejszą grupę azetesiaków stano-- OO AA wili snowboardziści, wśród którychwili snowboardziści, wśród których KK byli medaliści Zimowej Uniwersjabyli medaliści Zimowej Uniwersja-- SS YY dy w Krdy w Krasnojarsku – Oskar Kasnojarsku – Oskar Kwiatwiat-- ZZIgrzyska w cieniu pandemii RR10 kowski i Michał Nowaczyk.kowski i Michał Nowaczyk. GG II PPrrawie połowę naszych zawodawie połowę naszych zawod-- EE ników czekał olimpijski debiut. ników czekał olimpijski debiut. WW W 2018 roku w Pjongczangu starW 2018 roku w Pjongczangu star-- OOTrzy trzydziestki10 MM towali: Kamila Żuk, Magdalena towali: Kamila Żuk, Magdalena II ZZ Czyszczoń, WCzyszczoń, Weronika eronika Biela-NoBiela-No-- waczyk, Mateusz Sochowicz, Piotr waczyk, Mateusz Sochowicz, Piotr Zaskakujący debiut10 Michalski, brMichalski, bracia Bury i Kacia Bury i Kwiatwiat-- kowski. Najbardziej doświadczokowski. Najbardziej doświadczo-- na była Monika Hojnisz-na była Monika Hojnisz-Staręga, Staręga, Saneczkarz jakich mało10 którktóra wystąpiła także w Soczi.a wystąpiła także w Soczi. O O pechu pechu mogła mogła mówić mówić MagdaMagda-- lena Zlena Zych. Reprezentująca AZSych. Reprezentująca AZS PPolitechniki Opolskiej specjalistolitechniki Opolskiej specjalist-- Biathlonowy niedosyt10 ka od shorka od short trt tracku miała, jako reacku miała, jako re-- zerwowa, zastąpić kontuzjowanązerwowa, zastąpić kontuzjowaną Gabrielę TGabrielę Topolską, ale z powoduopolską, ale z powodu O włos od medalu zakażenia koronawirusem muzakażenia koronawirusem mu-- 10 siała zostać w krsiała zostać w kraju. Od izolacjiaju. Od izolacji w Pw Pekinie rozpoczęła tymczasemekinie rozpoczęła tymczasem Czyszczoń. Nasza Czyszczoń. Nasza panczenistkapanczenistka Tylko ćwierćfinał10 nie mogła trenować i długo munie mogła trenować i długo mu-- siała czekać na dwa negatywnesiała czekać na dwa negatywne wyniki wyniki testówtestów. Z . Z brutalną brutalną coco-- vidową vidową rzeczywistością musielirzeczywistością musieli Sędzia z AZS10 się zmierzyć też inni Psię zmierzyć też inni Polacy olacy -— w tym Natalia Maliszewska, któw tym Natalia Maliszewska, któ-- rej rej po po sporym sporym zamieszaniu zamieszaniu nienie Pech paralimpijczyków10 dopuszczono do stardopuszczono do startu na jej czotu na jej czo-- łowym dystansie.łowym dystansie. WWyścig z czasem wygryścig z czasem wygrali za toali za to nasz alpejczyk i saneczkarz.nasz alpejczyk i saneczkarz. Z powodu kwarZ powodu kwarantanny na pierwantanny na pierw-- szy samolot do Chin nie zdążyłszy samolot do Chin nie zdążył przez cztery lata, pod znakiem zapytania. Tprzez cztery lata, pod znakiem zapytania. Too PPaweł Pyjas, który musiał doaweł Pyjas, który musiał do-- mi pokazałomi pokazało, że nigdy nie można być nicze, że nigdy nie można być nicze-- trzeć do reszty ekipy z kilkudniotrzeć do reszty ekipy z kilkudnio-- go pewnym, bo życie potrgo pewnym, bo życie potrafafi napri naprawdę mocawdę moc-- wym opóźnieniem.wym opóźnieniem. no kopnąć w dupę – nie gryzł się w językno kopnąć w dupę – nie gryzł się w język O prO prawdziwym cudzie możnaawdziwym cudzie można popularny „Mewa”popularny „Mewa”.. Nie wiem czyje foto, dlatego nie było mówić było mówić w w przypadku przypadku SoSo-- Zimowe Zimowe Igrzyska Igrzyska Olimpijskie Olimpijskie w w PPekinie ekinie rozroz-- podpisałam :) chowicza, który w listopadziechowicza, który w listopadzie poczęły się 4 lutego i trwały do 20 lutegopoczęły się 4 lutego i trwały do 20 lutego z powodu błędu organizatorówz powodu błędu organizatorów 2022 roku. P2022 roku. Polacy zdobyli w nich tylko jeolacy zdobyli w nich tylko je-- doznał koszmarnej kontuzji nadoznał koszmarnej kontuzji na den (den (brbrązowy) medal, który wywalczył Dawidązowy) medal, który wywalczył Dawid torze olimpijskim. Mozolna retorze olimpijskim. Mozolna re-- KKubacki. Szans było jednak więcej – takżeubacki. Szans było jednak więcej – także habilitacja pozwoliła mu pohabilitacja pozwoliła mu po za sprza sprawą naszych zawodnikówawą naszych zawodników. T. Tym samymym samym ponad 10 tygodniach wrócić doponad 10 tygodniach wrócić do ostatnim azetesiakiem, który stanął na poostatnim azetesiakiem, który stanął na po-- rywalizacji i w ostatniej chwilirywalizacji i w ostatniej chwili dium zimowych igrzysk olimpijskich, pozostałdium zimowych igrzysk olimpijskich, pozostał pojechać pojechać na na igrzyska. igrzyska. – – WWyjazdyjazd Maciej Maciej KKot ot z z AZS AZS Zakopane, Zakopane, który który w w 20082008 na próbę przedolimpijską postana próbę przedolimpijską posta-- roku w Pjongczangu zdobył brroku w Pjongczangu zdobył brąz w drużynoąz w drużyno-- wił wszystkowił wszystko, na co pr, na co pracowałemacowałem wych skokach narciarskich.wych skokach narciarskich. DSDS. 11116666 171177

2 2 Azetesiacy w reprezentacji Polski 0 2 na XXIV Zimowe Igrzyska olimpijskie Pekin 2022 i XIII Zimowe Igrzyska Paralimpijskie Pekin 2022 PEKIN Biathlon Narciarstwo alpejskie Monika Hojnisz-Staręga AZS AWF Katowice Paweł Pyjas AZS AWF Katowice OLIMPIJSKIEKamila Żuk AZS AWF Katowice A Snowboard SK Łyżwiarstwo szybkie Weronika Biela-Nowaczyk AZS Zakopane Andżelika Wójcik AZS AWF Katowice Aleksandra Michalik AZS Zakopane IGRZY Magdalena Czyszczoń AZS AWF Katowice Oskar Kwiatkowski AZS Zakopane Piotr Michalski AZS AWF Katowice Michał Nowaczyk AZS Zakopane Biegi narciarskie Saneczkarstwo ZIMOWE Magdalena Kobielusz AZS AWF Katowice Mateusz Sochowicz AZS AWF Katowice Dominik Bury AZS AWF Katowice Kamil Bury AZS AWF Katowice Paranarciarstwo biegowe, parabiathlon Skoki narciarskie Monika Kukla AZS AWF Kraków Kinga Rajda AZS AWF Katowice Nicole Konderla AZS AWF Katowice Parasnowboard Wojciech Taraba AZS AWF Kraków Ol) a (PK or ik o: Szymon S ot F 18

Został niedosyt Trzy miejsca w czołowej trzydziestce to najlepszy wynik biegaczy AZS. Ze swojego pierwszego występu w Pekinie mógł być zado- W sprincie Bury odpadł w eliminacjach i został sklasy昀椀ko- wolony Dominik Bury. Polak przed czterema laty na igrzy- wany na 58. pozycji. W rywalizacji biegaczy w drużynowym skach w Pjongczangu ukończył rywalizację w skiathlonie sprincie techniką klasyczną razem z Maciejem Staręgą od- (15 km techniką klasyczną i 15 km techniką dowolną) na padł w pół昀椀nale, zajmując w swoim biegu ósmą lokatę. 52. pozycji. Przed startem w Chinach Bury zapowiadał, że W olimpijskim debiucie Magdalena Kobielusz wystartowała jego celem jest lokata w czołowej trzydziestce i ten cel w biegu łączonym 2×7,5 kilometra. W gronie 63 pań Polka udało się zrealizować. biegła z numerem 61 i każde miejsce powyżej tej liczby Po pierwszych 15 kilometrach zawodnik AZS AWF Kato- można było uważać za sukces. Ostatecznie zawodniczce wice zajmował 35. miejsce, w biegu techniką dowolną po- AZS AWF Katowice udało się zająć 59. lokatę ze stratą prawił swoją pozycję i był 26. To najlepszy występ polskie- prawie 10 minut do 吀栀erese Johaug. Norweżka została go biegacza na igrzyskach od 16 lat. Miejsca w czołowej zwyciężczynią w Pekinie i zdobyła zarazem swoje pierwsze trzydziestce zajmował także w dwóch kolejnych startach olimpijskie złoto indywidualnie. Świetnie spisała się kolejna indywidualnych. Najpierw był 27. na 15 km stylem kla- polska debiutantka – Izabela Marcisz, która była 16. sycznym. Polak rozpoczął ostrożnie i po 3 km miał dopiero – Były bardzo ciężkie warunki, a trasa nie należała do ła- 43. lokatę. Na 10 km poprawił się o 13 miejsc i 昀椀niszo- twych. Mój bieg mógł być lepszy. To nie było to, na co mnie wał ostatecznie ze stratą 2:53.6 do Fina Iivo Niskanena. stać. Mimo wszystko jestem zadowolona. Trenowałam poza Na koniec bardzo dobrze poradził sobie w uznawanym za kadrą i pokazałam, że najwidoczniej da się dostać na igrzy- najważniejszy biegu masowym, zajmując 30. miejsce. Ze ska. Przede mną jeszcze prawdopodobnie sprinty i 10 km – względu na silny wiatr i dotkliwy mróz organizatorzy pod- powiedziała Kobielusz w wywiadzie dla Eurosportu. jęli decyzję o skróceniu biegu mężczyzn techniką dowolną Olimpijska debiutantka była też 61. na 30 km stylem dowol- na królewskim dystansie 50 km, do 28 kilometrów. – Mia- nym i 78. na 10 km stylem klasycznym. – Ja tu przyjechałam łem większe aspiracje. Szykowałem się najbardziej właśnie z podwórka. Udało mi się zebrać cenne doświadczenie – ko- na ten start. Chciałem walczyć o pierwszą trzydziestkę, po mentowała dla Eurosportu nasza biegaczka, która do igrzysk cichu liczyłem nawet na pierwszą piętnastkę i szkoda, że przygotowywała się bez pomocy trenerów reprezentacji. się nie udało. Został niedosyt – opowiadał Bury. foto: Szymon Sikora (PKOl) Ol) a (PK or ik o: Szymon S ot F 19

2 2 0 Nie zaskoczyły 2 Polskie skoczkinie mogły cieszyć się z szóstego miejsca w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnie nie PEKINposzło najlepiej. Przed pierwszym występem na normalnym obiek- cie specjaliści twierdzili, że awans do serii 昀椀na- łowej będzie już sporym osiągnięciem. Nadzieję dawały wyniki treningu, w którym Kinga Rajda OLIMPIJSKIEbyła 32., a Nicole Konderla 34. Ze startujących A 40 zawodniczek po pierwszej serii odpadało 10 SK i w tym gronie znalazły się jednak niestety przed- stawicielki AZS AWF Katowice. Polki skoczyły ok. 10 m mniej niż w serii próbnej. Rajda uzyskała 69 m, IGRZYa Konderla 64 m, co dało im 35. i 36. miejsce. – Pojawił się stres. Nie miałam żadnych ocze- kiwań dotyczących wyniku. Przyjechałam tu, aby zebrać doświadczenie – powiedziała dla TVP ZIMOWESport Konderla. – Starałam się nastawić jak naj- lepiej. Zresetowałam się po treningach i byłam dobrej myśli. Wiedziałam, co trzeba dołożyć, ale niestety nie wyszło – oceniła swój skok Rajda. Wygrała Słowenka Ursa Bogataj, która ustanowi- ła rekord skoczni (108 metrów). Niepowodzenie to udało się odrobić podczas de- biutującej na igrzyskach rywalizacji drużynowych mikstów. Ekipa biało-czerwonych, którą obok azete- siaczek tworzyli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, upla- sowała się na szóstej pozycji, choć trzeba zauważyć, że znacznie przyczyniły się do tego liczne dyskwali昀椀- kacje wśród rywali. Konderla skoczyła 75,5 m i 72,5 m, a Rajda 80,5 m i 73,5 metra. Polska ekipa straciła 238 punktów do zwycięskiej Słowenii. foto: Szymon Sikora (PKOl) 20

Dzielny z pana człowiek Polscy saneczkarze mieli powody do zadowolenia, bo w konkursie drużynowym zajęli ósme miejsce. Mieli też swojego zwycięzcę. Dla Mateusza Sochowicza, który niespełna trzy miesiące rywalizacji po koszmarnej kontuzji. – Silny i dzielny z pana przed igrzyskami na olimpijskim obiekcie doznał ciężkiej człowiek – powiedział. kontuzji (organizatorzy zamknęli przed nim jedną z bra- Sochowicz tę siłę pokazał w starcie drużynowym. Ruszył mek), sam powrót do zdrowia i występ trzeba było uznać po Klaudii Domaradzkiej, przejechał bezpiecznie, płynnie za cud. Nic dziwnego, że zawodnik AZS AWF Katowi- i bez błędu, osiągając dziesiąty wynik wśród mężczyzn. ce podchodził do startu bardzo ostrożnie. Kiedy on był Azetesiak włączył zielone światło Wojciechowi Chmielew- w szpitalu, przeciwnicy zapoznawali się z torem i uczyli się skiemu i Jakubowi Kowalewskiemu, którzy w rywalizacji go. Polak nie mógł zdać się na automatyzm. dwójek zajęli wcześniej dziewiąte miejsce. Ci niewielkie Sochowicz kolejny raz udowodnił jednak, że nie ma dla straty do Rumunów odrobili z nawiązką. niego rzeczy niemożliwych. Cztery lata wcześniej, gdy Polska drużyna wywalczyła ostatecznie bardzo dobrą ósmą w olimpijskim debiucie zajął 27. miejsce, jeden ze ślizgów lokatę, w czym pomogli nam nieco Słowacy, którzy nie wykonał… bez maski, co mogło się skończyć tragicznie. ukończyli rywalizacji. Nasi stracili do najlepszych Niem- Tym razem było bezpieczniej i spokojniej. Nasz zawodnik ców 3.73 sekundy. Powtórzyli wynik z dwóch poprzednich w pierwszej próbie uzyskał 24. lokatę, a w drugiej 26. igrzysk i osiągnęli naprawdę spory sukces. Trzeba wziąć (mógł się jednak pochwalić 13. czasem startu). Dawało pod uwagę, że polski zespół okazał się najlepszy w nie- mu to łącznie 27. miejsce ze stratą ponad 3.5 s do lidera, typowej klasy昀椀kacji krajów, które… nie mają swojego toru Niemca Johannesa Ludwiga. Strata do miejsca dającego saneczkowego. awans wynosiła jednak aż 0.763 sekundy. – Trochę namieszałem w górnej i dolnej partii toru, ale – Nie mam obycia z sankami. Moje ciało trochę automa- nie mam sobie wiele do zarzucenia. Cieszę się, że mogłem tycznie pilnuje, żeby sanki nie uciekły w którąś stronę. Jest zaprezentować poziom, który pozwolił nam zająć ósme sportowa złość. Wiadomo, że chciałbym lepiej, no ale nie miejsce. Do siódmego zabrakło nam półtorej sekundy i to pozwala mi na to liczba ślizgów. Nie oszukujmy się – ko- jest zauważalna różnica w stosunku do państw, które mają mentował nasz saneczkarz dla TVP Sport. swoje tory. My chcielibyśmy bić się nie tylko o ósemkę Po trzeciej rundzie Polak awansował o dwie lokaty, co nie i mieć możliwość powalczyć o coś więcej – powiedział pozwoliło jednak wystąpić mu w ostatnim, czwartym prze- Sochowicz na antenie Polskiego Radia. jeździe. Tym samym zawodnik AZS AWF Katowice osta- – Igrzyska były dla mnie osobiste, bo wyszarpałem je zę- tecznie zajął 25. miejsce. Triumfował Niemiec Johannes Lu- bami i postanowiłem ich doświadczyć. Wyniki były dodat- dwig przed Austriakiem Wolfgangiem Kindlem i Włochem kiem, choć nie ukrywam, że ta sportowa złość podpowiada, Dominikiem Fischnallerem. że mogło być dużo lepiej. No ale cóż, jest jak jest, tego już Sochowicz przystąpił do rywalizacji sztafetowej podbudo- nie zmienię. Gdy ktoś się mnie pyta, jak było, to odpowia- wany spotkaniem z szefem Międzynarodowego Komitetu dam, że super – bo naprawdę było – napisał później na Olimpijskiego. 吀栀omas Bach wbrew obietnicy nie obejrzał swoim facebookowym pro昀椀lu, krytycznie odnosząc się do jego indywidualnego startu, ale obaj umówili się na zma- wszystkich, którzy nie potra昀椀li docenić jego postawy. gania dwójek. Bach osobiście pogratulował mu powrotu do foto: Press Focus 21

2 2 0 Za dużo pudeł 2 Dziewiąte miejsce Moniki Hojnisz-Staręgi było najlepszym wynikiem polskiego biathlonu podczas igrzysk PEKIN w Pekinie. wszystko jest możliwe. Liczę też, że uzbieram punkty, by wystartować w ostatnim biegu ma- sowym – komentowała zawodniczka AZS AWF Katowice dla Eurosportu. OLIMPIJSKIE Żuk – jej klubowa koleżanka – była dużo wolniej- A sza i do zwyciężczyni straciła 2.38 sekundy. Dało SK jej to ostatecznie 53. lokatę, która także upoważ- niała do następnego występu. – Przeżyłam jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy bieg w życiu IGRZY i chciałabym się zapaść pod ziemię. Po prostu or- ganizm się zbuntował i nie pozwolił mi na więcej – skomentowała na swoim facebookowym pro昀椀lu. Do biegu pościgowego Hojnisz-Staręga wystar- towała ze stratą stratą 1:29 do zwyciężczyni ZIMOWE wyścigu na 7,5 km Norweżki Marte Olsbu Ro- eiseland. Na pierwszym strzelaniu pomyliła się dwukrotnie i musiała biegać dwie karne rundy. Kolejne wizyty na strzelnicy okazały się już jed- nak bezbłędne. Zawodniczka AZS AWF Katowi- ce prezentowała na trasie niezłą formę biego- Hojnisz-Staręga najpierw zajęła 20. miejsce w biegu na 15 kilometrów. wą, dzięki czemu ukończyła zawody w czołowej – Muszę się przyznać, że bardzo się bałam tego startu. Teraz jednak jakby dziesiątce. Do triumfatorki Roeiseland straciła wszystko ze mnie zeszło i jestem bardziej spokojna, bo już wiem, na jakim 2:28.8. Zmagająca się z problemami zdrowotnymi jestem poziomie i na co mogę liczyć. Wiem, czego się spodziewać w kolej- Żuk zrezygnowała z tego startu, by przygotować nych startach – mówiła na antenie Eurosportu. się do sztafety, z którą wiązano spore nadzieje. Polka przyznała, że trasa w National Biathlon Centre w Zhangjiakou była W niej udało się zająć jednak dopiero 14. lo- bardzo wymagająca. – Jest taka, że cały czas trzeba na niej pracować. To katę. Azetesiaczki biegnące z Kingą Zbylut jedna z trudniejszych tras, na jakich startowałam – mówiła zawodniczka AZS i Anną Mąką miały ponad sześć minut straty do AWF Katowice, która w pozycji leżącej tra昀椀ła wszystkie dziesięć strzałów, Szwedek, które zdobyły złote medale. Ich wynik ale w pozycji stojącej dwukrotnie się pomyliła. Przez to do jej czasu dopisano mógłby być lepszy, gdyby nie słabe strzelanie dwie karne minuty. Na 36. miejscu uplasowała się jej klubowa koleżanka na dwóch pierwszych zmianach, bo Hojnisz-Sta- Kamila Żuk. ręga musiała dwukrotnie dobierać w pozycji le- W sprincie na dystansie 7,5 km czyste konto na strzelnicy zachowało 12 żącej i na trasę wybiegła dopiero 19. Częściej zawodniczek. Hojnisz-Staręga i Żuk zaliczyły po jednym pudle w pozycji tra昀椀ała stojąc, choć też raz musiała dobierać. leżącej i mogły liczyć na wysokie pozycje. Znacznie lepiej biegła ta pierwsza, Z kolei Żuk miała olbrzymie problemy w pozycji uzyskując niespełna półtorej minuty straty do zwyciężczyni Marte Roeise- leżącej, co skończyło się karną rundą. land. Szesnaste miejsce to najlepszy olimpijski wynik Hojnisz w tej konku- Nie wyszedł też ostatni start w Pekinie. W bie- rencji i oczywiście prawo startu w biegu pościgowym. gu masowym na 12,5 km Hojnisz-Staręga zajęła – Czułam, że mogę powalczyć, było bardziej pozytywnie niż w pierwszym 27. miejsce. Podczas czterech wizyt na strzelnicy starcie. Dziś panowały dobre warunki na strzelnicy i tym bardziej szkoda Polka myliła się aż ośmiokrotnie. tego pudła. W biegu na dochodzenie nie będzie łatwo, ale z 16. miejsca foto: Szymon Sikora (PKOl) 22

To nic strasznego Tor łyżwiarski przyniósł nam najwięcej emocji w Pekinie. Wszystko za sprawą Piotra Michalskiego. Zawodnik AZS AWF Katowice rozpoczął mam sobie nic do zarzucenia. Po mistrzostwach Europy wiedziałem, że to już jest ten od wyścigu na 500 m. Michalski uzyskał moment, by walczyć z najlepszymi. Bardzo mocno pracowałem nad przygotowaniem rezultat 34.524 s i po swoim biegu plaso- mentalnym i to mi się udało. Okazało się, że igrzyska to nic strasznego i trzeba się wał się na trzeciej pozycji. Później został do nich przygotowywać jak do normalnych startów – dodał. jeszcze jednak wyprzedzony przez dwóch Spośród występów pozostałych panczenistów na uwagę zasługuje świetna lokata Magda- zawodników i zakończył olimpijskie zma- leny Czyszczoń w pierwotnie nieplanowanym przez nią wyścigu masowym. Polka bardzo gania na znakomitym, piątym miejscu. Po- dobrze spisała się w pół昀椀nale, zdobyła cztery punkty na lotnych premiach sprinterskich lakowi, który zaliczył delikatne potknięcie i zajęła szóste miejsce, które zapewniło jej awans do 昀椀nału, co już należało uznać za suk- na łuku, do brązowego medalu zabrakło ces. W wyścigu 昀椀nałowym zawodniczka AZS AWF Katowice przyjęła podobną taktykę jak zaledwie 0.03 sekundy. w pół昀椀nale i zdobyła dwa punkty na premiach, choć przecież nie jest sprinterką. Na 昀椀niszu Tegoroczny mistrz Europy potwierdził nie włączyła się jednak do walki o czołowe lokaty. Ostatecznie Magdalena Czyszczoń startem w Chinach swoją świetną dys- ukończyła rywalizację w biegu masowym na dziesiątym miejscu. pozycję w tym sezonie. W sobotniej ry- Najbardziej zapracowana polska panczenistka, która przez koronawirusa nie mogła walizacji był czołowym zawodnikiem ze przygotowywać się do występów i sam jej udział w igrzyskach należy uznać za Starego Kontynentu, uzyskując zarazem sukces, wcześniej wystartowała także na 1500 m i 5000 metrów. Do tego ostatniego najlepszy wynik w historii olimpijskich dostała się jako rezerwowa. występów Polaków w sprincie. Obydwa ukończyła jako ostatnia, ale tylko ona wie, jak ważne były te występy. – Wielu – Takie są uroki tego sportu. Za to go ko- widziało tylko ostatnie miejsca, a ja zostałam trzecią w historii Polką, która pojechała na chamy i czasami nienawidzimy. Mogę być 5000 m i jestem w najlepszej dwunastce na świecie. Gdybym nie pojechała na 1500 m, z siebie dumny, choć pojawiły się drobne to mogli nas nie dopuścić do biegu drużynowego. Minione dwa tygodnie były bardzo błędy. Inni mieli jednak większe. Jak się ciężkie. Optymistycznie patrzę jednak na bieg drużynowy. Dwa ostatnie starty były dla jedzie najszybciej w życiu, czasami trzeba mnie bardzo dobrym przetarciem przed tym występem – komentowała nasza zawodniczka. improwizować. Lewa łyżwa troszeczkę mia- Polki z Czyszczoń w składzie uzyskały siódmy czas ćwierć昀椀nałów i walczyły w 昀椀- ła dość i postanowiła uciec. Może to były nale D z Białorusią. Obok Czyszczoń w składzie polskiej drużyny pobiegły Natalia właśnie te dwie setne sekundy. Plan był Czerwonka i Karolina Bosiek. Niestety, biało-czerwone pojechały o ponad sekundę taki, że bez medalu nie wyjeżdżam, ale może wolniej, niż w eliminacjach, a wtedy przecież były lepsze od Białorusinek. Te z kolei jeszcze uda się na 1000 m – komentował były o dwie sekundy szybsze w walce o siódmą lokatę. nasz panczenista dla Eurosportu. Jedenasta na 500 m i dwudziesta na 1000 m była zaś Andżelika Wójcik (AZS AWF To był kolejny znakomity start. Nasz za- Katowice), która w sprincie liczyła na znacznie więcej. – Niedosyt na pewno może wodnik uplasował się tuż za podium! Polak być, ale mimo wszystko w tym covidowym okresie cieszę się, że w ogóle stanęłam jechał w czwartej parze i po swoim bardzo na starcie. Olimpijskie debiuty zaliczam na plus. Tak, od początku sezonu mówiłam, dobrym występie objął prowadzenie, któ- że jadę tu po medal, ale nie jest tak, że teraz chowam swoje skrzydła. Jeśli celujemy re utrzymywał aż do 13. wyścigu. Dopiero w Księżyc, a tam nie dotrzemy, to chociaż dotrzemy na orbitę. Mam płakać, że nie wówczas został wyprzedzony przez Holen- spełniłam swojego marzenia? Może to prostu nie był mój dzień? – powiedziała. dra 吀栀omasa Krola i Norwega Haavarda Pocieszeniem dla Michalskiego i całej ekipy panczenistów był zaszczyt niesienia polskiej Holme昀樀orda Lorentzena. Do startu ostatniej 昀氀agi na o昀椀cjalnej ceremonii zakończenia igrzysk. – Dumą dla mnie było, że mogłem nieść pary reprezentant AZS AWF Katowice pla- 昀氀agę na ceremonii zamknięcia. Znalazłem się w zacnym gronie, jako jeden z niewielu, sował się na pozycji medalowej. który nie wywalczył medalu – mówił nasz panczenista już po przylocie do kraju. W 15. wyścigu lepszy rezultat od Polaka Foto: Robert Hajduk (PKOl) i Norwega uzyskał jednak Kanadyjczyk Laurent Dubreuil. Tym samym Piotr Mi- chalski ukończył rywalizację na 1000 m na czwartej pozycji. Do podium zabrakło zaledwie 0.08 sekundy… – Jeśli zsumować te dwa starty, to działa to na wyobraźnię. Szkoda, ale z drugiej strony kto by mógł spodziewać się takich wyników. Ciężko mieć do siebie pretensje, bo zrobiłem wszystko, co mogłem. Z opty- mizmem wracam do Polski – komentował nasz panczenista na antenie Eurosportu. – Czuję satysfakcję w związku z tymi wynikami, bo to były moje najlepsze biegi w życiu. Na 500 m był jeden błąd. W biathlonie czasami nie tra昀椀a się w tar- czę, a w łyżwiarstwie czasami nie wyjdzie jedno odbicie. Natomiast na 1000 m nie 23

222 222 000 ZłZły na siebiey na siebie Pech paralimpijczyków 222 NN II OOsskkaar Kr Kwwiiaattkkoowwsskki z Ai z AZZS ZS Zaakkooppaane one oddppadadł w ćł w ćwwiieerrććffiinnaalle se snnoowwbbooaarrddoowweeggo so sllaallomomu giu gigaganntta ra róówwnnoolleeggłłeeggoo Nie mieli szczęścia azetesiacy startujący na paraigrzyskach w Pekinie. KK EE ppooddcczzaas is iggrrzzyyssk w Pk w Peekkiinniiee. – S. – Szzkkooddaa, b, bo wo wydydaajje me mi si siięę, ż, że be byyłłeem w sm w sttaanniie pe póójjśść wć wyyżżeej – mj – móówwiił mł miissttrrzz PP PEKIN EE uunniiwweerrssjjadady w Ky w Krraassnnoojjaarrsskkuu.. Debiutująca na igrzyskach paralimpijskich Monika Kukla w para- II KK biathlonie i biegach narciarskich startowała na siedząco, ponieważ SS JJ Kwiatkowski, podobnie jak drugi zawodnik AZS Zakopane Michał II Kwiatkowski, podobnie jak drugi zawodnik AZS Zakopane Michał urodziła się z jedną nogą krótszą. Rozpoczęła od ostatniego, 11. PP Nowaczyk, dobrze poradził sobie w eliminacjach. Co ciekawe, MM Nowaczyk, dobrze poradził sobie w eliminacjach. Co ciekawe, miejsca w biatlonowym sprincie. – Zjadł mnie stres – mówiła na II Polacy rywalizowali ze sobą w tej fazie. To nie był pierwszy LL Polacy rywalizowali ze sobą w tej fazie. To nie był pierwszy mecie. – To nie był udany debiut, liczyłam na więcej. W nocy OO raz. Wystarczy przypomnieć 昀椀nał uniwersjady, gdzie Kwiatkowski OLIMPIJSKIE raz. Wystarczy przypomnieć 昀椀nał uniwersjady, gdzie Kwiatkowski miałam tak realistyczny sen o starcie na igrzyskach, że aż się AAA wyprzedził Nowaczyka. KK wyprzedził Nowaczyka. obudziłam i już nie mogłam zasnąć. Rano zatrzasnęłam drzwi po- – My z Oskarem zawsze ścigamy się na setne sekundy i rywalizu- SKSS – My z Oskarem zawsze ścigamy się na setne sekundy i rywalizu- koju z kluczem i akredytacją w środku i nie mogłam się dostać, YY jemy ze sobą, więc byłoby lepiej, gdybyśmy w kwali昀椀kacjach razem ZZ jemy ze sobą, więc byłoby lepiej, gdybyśmy w kwali昀椀kacjach razem musiałam szukać pomocy. Już wtedy wiedziałam, że to nie będzie RR nie jechali – mówił Nowaczyk. On odpadł w 1/8 昀椀nału i został skla- GG nie jechali – mówił Nowaczyk. On odpadł w 1/8 昀椀nału i został skla- mój dzień. Potem na stołówce z nerwów rozlałam kawę. Ale naj- II sy昀椀kowany na dziewiątym miejscu, natomiast Kwiatkowski pokonał IGRZY sy昀椀kowany na dziewiątym miejscu, natomiast Kwiatkowski pokonał gorsze przyszło na pierwszym strzelaniu – zaciął mi się karabinek. EE w tej fazie Włocha Mirko Felicettiego i awansował do ćwierć昀椀nału. WW w tej fazie Włocha Mirko Felicettiego i awansował do ćwierć昀椀nału. Obym wyczerpała limit pecha na tych igrzyskach – opowiadała Niestety, w walce o najlepszą czwórkę Polak nie dał rady Słoweń- OO Niestety, w walce o najlepszą czwórkę Polak nie dał rady Słoweń- zawodniczka AZS AWF Kraków. MM cowi Timowi Mastnakowi. Kwiatkowski musiał ryzykować i pod dowego crossu. Kwali昀椀kacje zakończył na 20. miejscu. Wszystko II cowi Timowi Mastnakowi. Kwiatkowski musiał ryzykować i pod Efekt – cztery pudła na pierwszym strzelaniu, dwa na kolejnym. ZIMOWEZZ koniec wypadł z trasy. przez upadek na ostatnim treningu, tak jak przed czterema laty koniec wypadł z trasy. Polka zakończyła bieg na ostatnim miejscu z dziewięcioma minu- – Jestem zły na siebie, bo mam wrażenie, że mentalnie nie utrzy- – T– To o są moje ostatnie zawody takiej rsą moje ostatnie zawody takiej rangi. angi. Nie mam zresztą na myśliNie mam zresztą na myśli na igrzyskach w Pjongczang. Wtedy doznał złamania twarzo- – Jestem zły na siebie, bo mam wrażenie, że mentalnie nie utrzy- tami straty do zwycięskiej Amerykanki Oksany Masters – legen- małem tego przejazdu. Czułem się szybki i liczyłem dzisiaj na wię- tylko igrzysk, ale nie wystąpię też w Ptylko igrzysk, ale nie wystąpię też w Pucharze ucharze Świata. TŚwiata. To o była barbyła bar-- czaszki i na całe igrzyska tra昀椀ł do szpitala. Tym razem potłukł małem tego przejazdu. Czułem się szybki i liczyłem dzisiaj na wię- dy ruchu paralimpijskiego, która zdobyła swój dziesiąty medal na cej. Jestem pewien, że mogło być lepiej – mówił „Gumiś”, który dzo trudna decyzja. Nigdy się nie ma wrdzo trudna decyzja. Nigdy się nie ma wrażenia, że się ma dość, boażenia, że się ma dość, bo kikut i wystartował, ale podczas jazdy ryczał z bólu. cej. Jestem pewien, że mogło być lepiej – mówił „Gumiś”, który igrzyskach w czwartej dyscyplinie. cztery lata wcześniej w Pjongczangu był trzynasty, a teraz siódmy. teoretycznie mogłabym jeszcze powalczyć przez rok, a może dwa...teoretycznie mogłabym jeszcze powalczyć przez rok, a może dwa... – Nie chcę mówić, że to nieudany występ, bo dałem z siebie cztery lata wcześniej w Pjongczangu był trzynasty, a teraz siódmy. W swoim drugim starcie Kukla przełamała wreszcie tremę de- W rywalizacji pań obejrzeliśmy dwie inne zawodniczki AZS Zako- KKończę terończę teraz swoją długą przygodę ze studiami i uznałam, że to jestaz swoją długą przygodę ze studiami i uznałam, że to jest wszystko i starałem się jak mogłem, żeby przejazdy były jak W rywalizacji pań obejrzeliśmy dwie inne zawodniczki AZS Zako- biutantki i wypadła nieco lepiej, zwłaszcza na strzelnicy. Tym pane – Aleksandrę Michalik i Weronikę Bielę-Nowaczyk. Polki nie dobry dobry moment. moment. Mam Mam nadzieję, nadzieję, że że dam dam rradę adę wkręcić wkręcić się się w w środowiśrodowi-- najlepsze. Zabrakło mi dnia treningu, ponieważ ten przed- pane – Aleksandrę Michalik i Weronikę Bielę-Nowaczyk. Polki nie razem zaliczyła siedem pudeł na cztery strzelania. – Liczyłam zdołały awansować do 1/8 昀椀nału i zostały sklasy昀椀kowane na 22. sko naukowe. Do tej pory udawało mi się godzić to ze sporsko naukowe. Do tej pory udawało mi się godzić to ze sportem, aletem, ale wczorajszy odwołano ze względu na wiatr. Chciałem to nad- zdołały awansować do 1/8 昀椀nału i zostały sklasy昀椀kowane na 22. na dużo lepszą celność, ale ta wysokość robi swoje i sprawia, i 24. miejscu. Biela-Nowaczyk (prywatnie żona Michała), mistrzyni stwierdziłam, że fajnie byłoby się zająć 昀椀zyką na pełny etat. Mojąstwierdziłam, że fajnie byłoby się zająć 昀椀zyką na pełny etat. Moją robić na ostatnim treningu, ale przesadziłem, podszedłem i 24. miejscu. Biela-Nowaczyk (prywatnie żona Michała), mistrzyni że oddychanie jest trudniejsze – mówiła Monika. – Przestrzelony uniwersjady w 2017 roku w Ałmatach, zapowiedziała, że był to jej dziedziną jest 昀椀zyka atomowa ciężkich jonów – zdrdziedziną jest 昀椀zyka atomowa ciężkich jonów – zdradziła.adziła. zbyt ambitnie, przeleciałem hopę i zamiast w stre昀椀e lądowa- uniwersjady w 2017 roku w Ałmatach, zapowiedziała, że był to jej karabinek tym razem nie zawiódł. Niestety znów zawiodłam ja. ostatni poważny start w karierze. FFoto: Roberoto: Robert Hajduk (PKt Hajduk (PKOlOl)) nia siadłem na płaskim. Potłukłem sobie mocno kikuta nogi. ostatni poważny start w karierze. O ile przestrzelenie znów poszło niemal perfekcyjnie, w trakcie startu nerwy dały znać o sobie – komentowała. Miałem nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na start, Potem było niezwykle pechowe 13. miejsce w kwali昀椀kacjach sprin- ale podczas przejazdu wręcz wyłem z bólu – opowiadał po tu w kategorii dla osób startujących na siedząco. Do fazy pucha- powrocie do wioski, dodając, że w tej konkurencji sam awans W narciarstwie alpejskim w rywalizacji Zawodnik AZS AWF Katowice wziął jeszcze udział rowej awansowało 12 zawodniczek. Polkę od awansu dzieliło za- do 昀椀nału byłby wielkim osiągnięciem. indywidualnej Paweł Pyjas wypadł z trasy w rywalizacji drużynowej, w której Polacy przegrali ledwie półtorej sekundy. Na koniec Kukla wystartowała w polskiej Były obawy, jak spisze się w banked slalomie, a skończyło zarówno slalomu giganta, jak i slalomu. z Norwegią i uplasowali się na 10. pozycji. sztafecie open złożonej z samych debiutantów i zawodników z „dzi- się 19. miejscem. – Na szczęście już kompletnie zapomniałem ką kartą”, zajmując 11. miejsce. Monika Kukla, Krzysztof Plewa na o bólu, wyczyściłem głowę. Liczył się tylko start. Przyjąłem sledżach oraz dwójka niedowidzących Paweł Gil i Paweł Nowicki następującą taktykę: pierwszy przejazd ostrożnie, bez sza- dali z siebie wszystko. Wszyscy słaniali się za metą ze zmęczenia. leństw, żeby dojechać i mieć dobry czas. Drugi odważniej, Wojciechowi Tarabie nie udało się awansować do 昀椀nału snowboar- żeby pourywać sekundy i polepszyć pozycję. Udało się ur- Materiały opracowali Aleksandra Leszczyńska, Paweł Hochstim, Darek Sokołowski. Materiały opracowali Aleksandra Leszczyńska, Paweł Hochstim, Dariusz Sokołowski. wać dwie sekundy, więc jestem megazadowolony – komen- tował klubowy kolega Kukli. – W tym pierwszym przejeździe Wojtek wcale nie był taki ostrożny, pojechał na 99 procent. Dlatego ta poprawa o dwie sekundy w drugim przejeździe, przy pogarszających się Azetesowski akAzetesowski akcentcent warunkach pogodowych robi wrażenie, bo to była najlepsza SSttududeennttkka Pa Poolliitteecchhnniikki Śi Ślląąsskkiieej i zj i zaawwooddnniicczzkka ta taammtteejjsszzeeggo ko klluubbu bu byyłła sa sęęddzziiąą poprawa w jego kategorii startowej LL2 (osób po amputacji poniżej kolana) – mówiła jego trenerka Małgorzata Kelm. w Pw Peekkiinniiee. P. Poollkka pa prroowwadadzziiłła za zaawwooddy cy cuurrlliinngguu.. – Z jednej strony jestem z siebie zadowolony, bo pokona- łem wszystkich tych, których byłem w stanie. Z drugiej to Najmłodszą sędzią w curlingu podczas Najmłodszą sędzią w curlingu podczas Biomedyczną na Pmedyczną na Politechnice olitechnice Śląskiej Śląskiej jest jednak tylko druga dziesiątka. Mam ambicję, żeby być igrzysk była 25-letnia Marigrzysk była 25-letnia Marta Pluta. Na ta Pluta. Na i dalej studiowała na Wi dalej studiowała na Wydziale Autoydziale Auto-- w pierwszej, chciałbym w końcu stanąć na podium w jakichś co dzień trenerka i zawodniczka AZS co dzień trenerka i zawodniczka AZS matyki, Elektroniki i Informatyki.matyki, Elektroniki i Informatyki. zawodach Pucharu Świata. Ale przy moim możliwościach tre- PPolitechniki Śląskiej była wielokrotną olitechniki Śląskiej była wielokrotną – WCF – WCF (W(World Curling Forld Curling Federederation)ation) ningowych i 昀椀zycznych elita jest poza moim zasięgiem. Żeby mistrzynią Pmistrzynią Polski zarówno w kategoolski zarówno w katego-- zrobił mi ogromną niespodziankęzrobił mi ogromną niespodziankę z nią rywalizować, musiałbym przynajmniej 100 dni w roku riach młodzieżowych, jak i seniorskich, riach młodzieżowych, jak i seniorskich, i nie wiem czy było to celowe, czy nie,i nie wiem czy było to celowe, czy nie, spędzać na śniegu. Tymczasem muszę pracować, mam rodzinę, a także reprezentantką Pa także reprezentantką Polski. Miała olski. Miała ale zaproszenie otrzymałam 5 maja,ale zaproszenie otrzymałam 5 maja, trudno mi to pogodzić. Musiałbym znaleźć mocnego sponsora. też swoją drużynę – AZS Gliwice Tteż swoją drużynę – AZS Gliwice Team eam w dniu moich urodzin. Był to naprw dniu moich urodzin. Był to naprawaw-- A i tak mam spore wsparcie ze strony protetyka i… moich Pluta. Niewątpliwie była więc jedną Pluta. Niewątpliwie była więc jedną dę cudowny prezent – powiedziaładę cudowny prezent – powiedziała rodziców. Ale żeby zrobić progres potrzebowałbym dodatkowe z najbardziej rozpoznawalnych postaci z najbardziej rozpoznawalnych postaci tuż po nominacji Martuż po nominacji Marta Pluta w rozta Pluta w roz-- 50-60 000 złotych rocznie – mówił. w tej dyscyplinie w naszym krw tej dyscyplinie w naszym kraju. Od aju. Od mowie z pormowie z portalem curling.pl.talem curling.pl. PKPar (materiały prasowe), foto: Bartłomiej Zborowski (Polski kilku lat zajmowała się też sędziowakilku lat zajmuje się też sędziowaniem. - Jolanta SkwarJolanta Skwaradowska (polsl.pladowska (polsl.pl), ), foto: foto: Komitet Paralimpijski) niem. Marta MarPluta ta Pluta ukończyła Inżynierię ukończyła Inżynierię Bio- CCelina Ctuckielina Ctucki 24222444 2255

22 22 00Zły na siebie Pech paralimpijczyków 22 NN IIOskar Kwiatkowski z AZS Zakopane odpadł w ćwierćfinale snowboardowego slalomu giganta równoległego Nie mieli szczęścia azetesiacy startujący na paraigrzyskach w Pekinie. KK EEpodczas igrzysk w Pekinie. – Szkoda, bo wydaje mi się, że byłem w stanie pójść wyżej – mówił mistrz PP EE Debiutująca na igrzyskach paralimpijskich Monika Kukla w para- IIuniwersjady w Krasnojarsku. Debiutująca na igrzyskach paralimpijskich Monika Kukla w para- KK biathlonie i biegach narciarskich startowała na siedząco, ponieważ SS biathlonie i biegach narciarskich startowała na siedząco, ponieważ JJKwiatkowski, podobnie jak drugi zawodnik AZS Zakopane Michał urodziła się z jedną nogą krótszą. Rozpoczęła od ostatniego, 11. II urodziła się z jedną nogą krótszą. Rozpoczęła od ostatniego, 11. PPNowaczyk, dobrze poradził sobie w eliminacjach. Co ciekawe, miejsca w biatlonowym sprincie. – Zjadł mnie stres – mówiła na MM miejsca w biatlonowym sprincie. – Zjadł mnie stres – mówiła na IIPolacy rywalizowali ze sobą w tej fazie. To nie był pierwszy mecie. – To nie był udany debiut, liczyłam na więcej. W nocy LL mecie. – To nie był udany debiut, liczyłam na więcej. W nocy OOraz. Wystarczy przypomnieć 昀椀nał uniwersjady, gdzie Kwiatkowski miałam tak realistyczny sen o starcie na igrzyskach, że aż się miałam tak realistyczny sen o starcie na igrzyskach, że aż się AAwyprzedził Nowaczyka. obudziłam i już nie mogłam zasnąć. Rano zatrzasnęłam drzwi po- KK obudziłam i już nie mogłam zasnąć. Rano zatrzasnęłam drzwi po- SS– My z Oskarem zawsze ścigamy się na setne sekundy i rywalizu- koju z kluczem i akredytacją w środku i nie mogłam się dostać, YY koju z kluczem i akredytacją w środku i nie mogłam się dostać, jemy ze sobą, więc byłoby lepiej, gdybyśmy w kwali昀椀kacjach razem musiałam szukać pomocy. Już wtedy wiedziałam, że to nie będzie ZZ musiałam szukać pomocy. Już wtedy wiedziałam, że to nie będzie RRnie jechali – mówił Nowaczyk. On odpadł w 1/8 昀椀nału i został skla- mój dzień. Potem na stołówce z nerwów rozlałam kawę. Ale naj- GG mój dzień. Potem na stołówce z nerwów rozlałam kawę. Ale naj- IIsy昀椀kowany na dziewiątym miejscu, natomiast Kwiatkowski pokonał gorsze przyszło na pierwszym strzelaniu – zaciął mi się karabinek. EE gorsze przyszło na pierwszym strzelaniu – zaciął mi się karabinek. w tej fazie Włocha Mirko Felicettiego i awansował do ćwierć昀椀nału. Obym wyczerpała limit pecha na tych igrzyskach – opowiadała WW Obym wyczerpała limit pecha na tych igrzyskach – opowiadała Niestety, w walce o najlepszą czwórkę Polak nie dał rady Słoweń- zawodniczka AZS AWF Kraków. OO zawodniczka AZS AWF Kraków. MM Wojciechowi Tarabie nie udało się awansować do 昀椀nału snowbo- cowi Timowi Mastnakowi. Kwiatkowski musiał ryzykować i pod Efekt – cztery pudła na pierwszym strzelaniu, dwa na kolejnym. dowego crossu. Kwali昀椀kacje zakończył na 20. miejscu. Wszystko II Efekt – cztery pudła na pierwszym strzelaniu, dwa na kolejnym. ZZkoniec wypadł z trasy. Polka zakończyła bieg na ostatnim miejscu z dziewięcioma minu- ardowego crosprzez upadek na su. Kostatnim wali昀椀kacje zakończył na 20. miejscu. Wszysttreningu, tak jak przed czterema laty - – To są moje ostatnie zawody takiej rangi. Nie mam zresztą na myśli Polka zakończyła bieg na ostatnim miejscu z dziewięcioma minu- – Jestem zły na siebie, bo mam wrażenie, że mentalnie nie utrzy- tami straty do zwycięskiej Amerykanki Oksany Masters – legen- ko przez upadek na ostatnim treningu, tak jak przed czteremana igrzyskach w Pjongczang. Wtedy doznał złamania twarzo- tylko igrzysk, ale nie wystąpię też w Pucharze Świata. To była bar- tami straty do zwycięskiej Amerykanki Oksany Masters – legen- małem tego przejazdu. Czułem się szybki i liczyłem dzisiaj na wię- dy ruchu paralimpijskiego, która zdobyła swój dziesiąty medal na laty na igrzyskach w Pjongczang. Wtedy doznał złamania twaczaszki i na całe igrzyska tra昀椀ł do szpitala. Tym razem potłukł - dzo trudna decyzja. Nigdy się nie ma wrażenia, że się ma dość, bo dy ruchu paralimpijskiego, która zdobyła swój dziesiąty medal na cej. Jestem pewien, że mogło być lepiej – mówił „Gumiś”, który igrzyskach w czwartej dyscyplinie. rzoczaszki i na całe igrzyska trkikut i wystartował, ale podczas jazdy ryczał z bólu. a昀椀ł do szpitala. Tym razem potłukł teoretycznie mogłabym jeszcze powalczyć przez rok, a może dwa... igrzyskach w czwartej dyscyplinie. kikut i wystartował, ale podczas jazdy ryczał z bólu. cztery lata wcześniej w Pjongczangu był trzynasty, a teraz siódmy. W swoim drugim starcie Kukla przełamała wreszcie tremę de- – Nie chcę mówić, że to nieudany występ, bo dałem z siebie Kończę teraz swoją długą przygodę ze studiami i uznałam, że to jest W swoim drugim starcie Kukla przełamała wreszcie tremę de- W rywalizacji pań obejrzeliśmy dwie inne zawodniczki AZS Zako- biutantki i wypadła nieco lepiej, zwłaszcza na strzelnicy. Tym – Nie chcę mówić, że to nieudany występwszystko i starałem się jak mogłem, żeby , bo dałem z siebieprzejazdy były jak dobry moment. Mam nadzieję, że dam radę wkręcić się w środowi- biutantki i wypadła nieco lepiej, zwłaszcza na strzelnicy. Tym pane – Aleksandrę Michalik i Weronikę Bielę-Nowaczyk. Polki nie razem zaliczyła siedem pudeł na cztery strzelania. – Liczyłam wszystko i starnajlepsze. Zabrałem się jak mogłem, żeby przejazdy były jakakło mi dnia treningu, ponieważ ten przed- sko naukowe. Do tej pory udawało mi się godzić to ze sportem, ale razem zaliczyła siedem pudeł na cztery strzelania. – Liczyłam zdołały awansować do 1/8 昀椀nału i zostały sklasy昀椀kowane na 22. na dużo lepszą celność, ale ta wysokość robi swoje i sprawia, najlepsze. Zabrwczorajszy odwołano akło mi dnia treningu, ponieważ ten przedze względu na wiatr. Chciałem to nad-- stwierdziłam, że fajnie byłoby się zająć 昀椀zyką na pełny etat. Moją na dużo lepszą celność, ale ta wysokość robi swoje i sprawia, i 24. miejscu. Biela-Nowaczyk (prywatnie żona Michała), mistrzyni że oddychanie jest trudniejsze – mówiła Monika. – Przestrzelony wczorrobić ajszy na ostatnim odwołano treningu, ze względu ale na przesadziłem, wiatr. Chciałem podszedłemto nad- dziedziną jest 昀椀zyka atomowa ciężkich jonów – zdradziła. że oddychanie jest trudniejsze – mówiła Monika. – Przestrzelony robić na ostatnim treningu, ale przesadziłem, podszedłem uniwersjady w 2017 roku w Ałmatach, zapowiedziała, że był to jej karabinek tym razem nie zawiódł. Niestety znów zawiodłam ja. zbyt ambitnie, przeleciałem hopę i zamiast w stre昀椀e lądowa- Foto: Robert Hajduk (PKOl) karabinek tym razem nie zawiódł. Niestety znów zawiodłam ja. ostatni poważny start w karierze. O ile przestrzelenie znów poszło niemal perfekcyjnie, w trakcie zbyt ambitnie, przeleciałem hopę i zamiast w stre昀椀e lądowania siadłem na płaskim. Potłukłem sobie mocno kikuta nogi.- O ile przestrzelenie znów poszło niemal perfekcyjnie, w trakcie startu nerwy dały znać o sobie – komentowała. nia siadłem na płaskim. PMiałem nadzieję, że nie będzie otłukłem sobie mocno kikuta nogi.to miało wpływu na start, startu nerwy dały znać o sobie – komentowała. Miałem nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na start, Potem było niezwykle pechowe 13. miejsce w kwali昀椀kacjach sprin- ale podczas przejazdu wręcz wyłem z bólu – opowiadał po Potem było niezwykle pechowe 13. miejsce w kwali昀椀kacjach sprin- tu w kategorii dla osób startujących na siedząco. Do fazy pucha- ale podczas przejazdu wręcz wyłem z bólu – opowiadał popowrocie do wioski, dodając, że w tej konkurencji sam awans tu w kategorii dla osób startujących na siedząco. Do fazy pucha- rowej awansowało 12 zawodniczek. Polkę od awansu dzieliło za- powrocie do wioski, dodając, że w tej konkurencji sam awansdo 昀椀nału byłby wielkim osiągnięciem. W narciarstwie alpejskim w rywalizacji Zawodnik AZS AWF Katowice wziął jeszcze udział rowej awansowało 12 zawodniczek. Polkę od awansu dzieliło za- ledwie półtorej sekundy. Na koniec Kukla wystartowała w polskiej do 昀椀nału byłby wielkim osiągnięciem.Były obawy, jak spisze się w banked slalomie, a skończyło indywidualnej Paweł Pyjas wypadł z trasy w rywalizacji drużynowej, w której Polacy przegrali ledwie półtorej sekundy. Na koniec Kukla wystartowała w polskiej sztafecie open złożonej z samych debiutantów i zawodników z „dzi- Były obawy, jak spisze się w banked slalomie, a skończyłosię 19. miejscem. – Na szczęście już kompletnie zapomniałem zarówno slalomu giganta, jak i slalomu. z Norwegią i uplasowali się na 10. pozycji. sztafecie open złożonej z samych debiutantów i zawodników z „dzi- się 19. miejscem. – Na szczęście już kompletnie zapomniałem ką kartą”, zajmując 11. miejsce. Monika Kukla, Krzysztof Plewa na o bólu, wyczyściłem głowę. Liczył się tylko start. Przyjąłem ką kartą”, zajmując 11. miejsce. Monika Kukla, Krzysztof Plewa na sledżach oraz dwójka niedowidzących Paweł Gil i Paweł Nowicki o bólu, wyczyściłem głowę. Liczył się tylko starnastępującą taktykę: pierwszy przejazd ostrożnie, t. Pbez rzyjąłemsza- sledżach oraz dwójka niedowidzących Paweł Gil i Paweł Nowicki dali z siebie wszystko. Wszyscy słaniali się za metą ze zmęczenia. następującą taktykę: pierwszy przejazd ostrożnie, bez szaleństw, żeby dojechać i mieć dobry czas. Drugi odważniej,- dali z siebie wszystko. Wszyscy słaniali się za metą ze zmęczenia. Wojciechowi Tarabie nie udało się awansować do 昀椀nału snowboar- leństwżeby pourywać , żeby dojechać i mieć dobry czas. Drugi odważniej,sekundy i polepszyć pozycję. Udało się ur- Materiały opracowali Aleksandra Leszczyńska, Paweł Hochstim, Darek Sokołowski. żeby pourywać sekundy i polepszyć pozycję. Udało się urwać dwie sekundy, więc jestem megazadowolony – komen-- wać dwie sekundy, więc jestem megazadowolony – komen- tował klubowy kolega Kukli. tował klubowy kolega K– W tym pierwszym przejeździe ukli. Wojtek wcale nie był taki – W tym pierwszym przejeździe Wostrożny, pojechał na 99 procent. ojtek wcale nie był takiDlatego ta poprawa ostrożny, pojechał na 99 procent. Dlatego ta poprawa o dwie sekundy w drugim przejeździe, przy pogarszających się Azetesowski akcent o dwie sekundy w drugim przejeździe, przy pogarszających sięwarunkach pogodowych robi wrażenie, bo to była najlepsza Studentka Politechniki Śląskiej i zawodniczka tamtejszego klubu była sędzią warunkach pogodowych robi wrpoprawa w jego kategorii startowej ażenie, bo to była najlepszaLL2 (osób po amputacji poprponiżej kolana) – mówiła jego trenerka Małgorzata Kawa w jego kategorii startowej LL2 (osób po amputacjielm. w Pekinie. Polka prowadziła zawody curlingu. poniżej kolana) – mówiła jego trenerka Małgorzata K– Z jednej strony jestem z siebie zadowolony, bo pokonaelm. - – Z jednej strony jestem z siebie zadowolony, bo pokona- łem wszystkich tych, których byłem w stanie. Z drugiej to Najmłodszą sędzią w curlingu podczas medyczną na Politechnice Śląskiej łem jest jednak wszystkich tych, których tylko druga dziesiątka. byłem Mam w stanie. ambicję, Z drugiej tożeby być igrzysk była 25-letnia Marta Pluta. Na i dalej studiowała na Wydziale Auto- jest jednak tylko druga dziesiątka. Mam ambicję, żeby byćw pierwszej, chciałbym w końcu stanąć na podium w jakichś w pierwszej, chciałbym w końcu stanąć na podium w jakichś co dzień trenerka i zawodniczka AZS matyki, Elektroniki i Informatyki. zawodach Pucharu Świata. Ale przy moim możliwościach tre- Politechniki Śląskiej była wielokrotną – WCF (World Curling Federation) zawodach Pningowych i ucharu Świata. Ale przy moim możliwościach tre昀椀zycznych elita jest poza moim zasięgiem. Żeby- ningowych i 昀椀zycznych elita jest poza moim zasięgiem. Żeby mistrzynią Polski zarówno w katego-zrobił mi ogromną niespodziankę z nią rywalizować, musiałbym przynajmniej 100 dni w roku riach młodzieżowych, jak i seniorskich, i nie wiem czy było to celowe, czy nie, z nią rywalizować, musiałbym przynajmniej 100 dni w rokuspędzać na śniegu. Tymczasem muszę pracować, mam rodzinę, a także reprezentantką Polski. Miała ale zaproszenie otrzymałam 5 maja, spędzać na śniegu. Ttrudno mi to pogodzić. ymczasem muszę prMusiałbym znaleźć acować, mam rodzinę,mocnego sponsora. trudno mi to pogodzić. Musiałbym znaleźć mocnego sponsora. też swoją drużynę – AZS Gliwice Team w dniu moich urodzin. Był to napraw- A i tak mam spore wsparcie ze strony protetyka i… moich Pluta. Niewątpliwie była więc jedną dę cudowny prezent – powiedziała A i tak mam spore wsparcie ze strony protetyka i… moichrodziców. Ale żeby zrobić progres potrzebowałbym dodatkowe z najbardziej rozpoznawalnych postaci tuż po nominacji Marta Pluta w roz- rodziców50-60 000 złotych rocznie – mówił.. Ale żeby zrobić progres potrzebowałbym dodatkowe w tej dyscyplinie w naszym kraju. Od mowie z portalem curling.pl. 50-60 000 złotych rocznie – mówił.PKPar (materiały prasowe), foto: Bartłomiej Zborowski (Polski kilku lat zajmuje się też sędziowaniem. Jolanta Skwaradowska (polsl.pl), foto: PKPKomitet Par (materiały praralimpijski)asowe), foto: Bartłomiej Zborowski (Polski Marta Pluta ukończyła Inżynierię Bio-Celina Ctucki Komitet Paralimpijski) 2244 25222555

CZEŃ Y T S luty Nie tylko dla AWF 27 Podium pełne AZS AWFiS 28 Swoboda najlepsza w Europie 29 Rosja wykluczona 31 Świeżość w AZS Winter Cup 32 e) or w&M no TN S ichał Szypliński (N o: M ot F 2626

ŃŃ EE SSyystemowe wspstemowe wsparciearcie ZZ CC YY TT W lW luuttyym rm roozzppoocczząął sł siię nę naabbór dór do to trrzzeecciieej ej eddyyccjji Ni Naarrooddoowweej Rej Repprreezzeennttaaccjji Ai Akkadadeemmiicckkiieej, cj, czzyylli pi prrooggrraammuu, k, kttóróry uy ummoożżlilwiwiaiał SS równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Budżet programu, którego partnerem był Akademicki Związek równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Budżet programu, którego partnerem był Akademicki Związek luty SSpportortoowwyy, w, wyynnoossiił 1ł 10 m0 miilliiononóów zw złłoottyycchh.. – To jest dobry program i mam nadzieję, że będzie trwał przez wiele lat, bo łączy sport, naukę i dydaktykę. Młodzież, Nie tylko dla AWF która osiąga wielkie sukcesy w sporcie, musi na to ciężko pracować. To oznacza przebywanie poza domem nawet dzie- sięć miesięcy w roku. Zauważyliśmy jako AZS, że trudno jest połączyć wykształcenie z sukcesami w sporcie. Udało nam Podium pełne AZS AWFiS się kilka lat temu wraz z ministerstwem rozpocząć ten pro- gram – mówił Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak. było Wsparcie 昀椀nansowe przeznaczone jest dla studentów-spor- Swoboda najlepsza w Europie towców, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Uczelnia z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki do昀椀nansowała stu- dentowi-sportowcowi dodatkowe zajęcia w ramach indywi- dualnego toku studiów z jednego kierunku. Jeżeli sportowiec Rosja wykluczona studiował na dwóch kierunkach, mógł zdecydować, w ra- mach którego z nich chciał otrzymać wsparcie. Dodatkowe zajęcia i konsultacje miały zostać zorganizowane do dnia obrony pracy dyplomowej, do końca roku akademickiego, Na pomoc Ukrainie w którym student uzyskał absolutorium. dentów-sportowców z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące, – Już w pierwszej edycji było to więcej niż 400 osób z po- a także studentów-sportowców posiadających klasy sportowe: mistrzow- nad 40 uczelni. W drugiej edycji zgłosiło się powyżej 500 ską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M). Świeżość w AZS Winter Cuposób. Do 21 lutego można składać wnioski w programie, – Kryteria, które sportowcy muszą spełnić, są wysokie. To są naprawdę na który przeznaczamy jeszcze większą kwotę, niż do tej najlepsi zawodnicy w naszym kraju. Wierzę, że ta edycja wraz ze zwięk- pory, czyli dziesięć milionów złotych – mówił wiceminister szonymi środkami przyniesie większą liczbę studentów-sportowców – edukacji i nauki Wojciech Murdzek. zaznaczył wiceprezes AZS do spraw sportowych Maciej Hart昀椀l. Uczelnia mogła otrzymać 18 000 złotych i dodatkowo do 10 Pływaczka Paulina Peda, zawodniczka AZS AWF Katowice, podkreśliła procent kosztów pośrednich na studenta. Koszty bezpośrednie wyjątkowość projektu „Narodowa Reprezentacja Akademicka”. – Cieszę obejmowały pulę do 100 godzin zajęć lekcyjnych indywidual- się, że rusza kolejna edycja, która pomoże nam pogodzić karierę sportową n y c h l u b g r u p o w y c h w f o r m i e i n d y w i d u a l n e j o r g a n i z a c j i s t u d i ó w . i naukową. Ona po prostu pomaga nam dostosować naukę do dni trenin- Mowa tu o jednostkowym przygotowaniu i doborze treści oraz gowych. Ważne jest też to, że daje nam możliwość poszerzenia naszych form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie zainteresowań – mówiła. i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych W czerwcu ogłoszono wyniki naboru. Wśród zakwali昀椀kowanych szkół wyż- dla danego kierunku efektów uczenia się. Możliwe było także szych znalazły się 33 uczelnie publiczne oraz 5 niepublicznych. Najwięcej zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-spor- studentów-sportowców w tej edycji miała AWF Katowice (161), która od towców uprawnionych do objęcia do昀椀nansowaniem. początku była liderem projektu i do trzech jego odsłon wprowadziła łącz- – Mamy systemowe wsparcie, a z drugiej strony to, co otrzy- nie 480 osób. Kolejne miejsca zajęły AWF Kraków (44), WSG Bydgoszcz muje sportowiec, jest bardzo indywidualne. Dostaje to, czego (42), AWFiS Gdańsk (34), WSZiA Opole (34) i Politechnika Opolska (30). potrzebuje. Cieszę się, że ta trzecia edycja rusza i będziemy W sumie naukę na studiach i karierę sportową mogło w 2022 roku rów- to nadal wdrażać. To wsparcie dla młodych sportowców jest nolegle realizować 562 żaków wpisanych do programu NRA. Ministerstwo całościowe i to jest w tym programie bardzo ważne – mó- Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel aż 10 milionów złotych. wiła prorektor do spraw promocji i rozwoju AWF Warszawa Paweł Hochstim, DS, foto: Rafał Oleksiewicz dr hab. Jolanta Żyśko. – Warto zwrócić uwagę, że to nie jest program kierowany do AWF-ów. Być może nawet studenci innych uczelni czerpią z tego programu większe korzyści. Na uczelniach AWF ka- dra jest przyzwyczajona do tego, by w maksymalny spo- sób pomagać studentom, bo wie, na czym polega trud życia sportowca – dodał rektor AWF Katowice, prof. dr hab. Grze- gorz Juras, którego uczelnia wysłała na zimowe igrzyska w Pekinie aż 23 studentów. Środki 昀椀nansowe przeznaczone były dla uczelni publicznych i n i e p u b l i c z n y c h , k t ó r e k s z t a ł c i ł y m i n i m u m 2 0 0 s t u d e n t ó w s t u - diów stacjonarnych, w tym studentów-zawodników szkolenia olimpijskiego, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk euro- ichał Szypliński pejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy se- o: M n i o r ó w , u n i w e r s j a d i a k a d e m i c k i c h m i s t r z o s t w ś w i a t a o r a z s t u - ot F 22226666 272277

TY Niespotykany wyczyn LU Floreciści gdańskiego AZS AWFiS zajęli całe podium juniorskich mistrzostw Polski. Dzień później wywalczyli złoto w zawodach drużynowych. Azetesiacy zdobyli też medale w innych broniach. 12 lutego 昀氀oreciści i 昀氀orecistki z całej Polski spotkali się i seniorskich to nie precedens. Najlepszymi 昀氀orecistami we Wrocławiu, aby powalczyć o medale mistrzostw Polski reprezentującymi ten klub byli: Sylwia Gruchała, Anna Ry- juniorów. Reprezentanci KS AZS AWFiS Gdańsk nie mieli bicka, Magdalena Mroczkiewicz, Cezary Siess, Jarosław sobie równych i sięgnęli po wszystkie krążki w rywaliza- Rodzewicz i Ryszard Sobczak, którzy zdobywali medale cji mężczyzn. Złoty medal zdobył Adam Podralski, który igrzysk olimpijskich. w 昀椀nałowej walce pokonał Adama Jakubowskiego. Brązowe – To historyczny moment dla naszego klubu. Zawsze mie- medale wywalczyli Mateusz Kwiatkowski i Piotr Kaśków. liśmy medale imprez krajowych, tworzyliśmy trzon repre- Najlepsza czwórka uzyskała nominację na mistrzostwa Eu- zentacji narodowej, ale takiego przypadku, żeby czwórka ropy juniorów w Chorwacji. z jednego klubu stanęła na podium w szermierce, jeszcze – Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo do tego nie było. Na ten sukces pracuje czterech trenerów: Łukasz dążą wszyscy zawodnicy w Polsce. Jest to mój ostatni rok Szymański, Radosław Glonek, Andrzej Witkowski i Krzysz- juniora i cieszę się, że mogę go zakończyć w dobrym stylu. tof Walka. Jest to praca systemowa. Pomagają nam w tym Nie spodziewałem się, że wygram te zawody. Wydaje mi trenerzy, którzy szkolą dzieci i młodzież w Gdańskiej się, że głównie przez moją determinację i skupienie na Szkole Szermierki. Po czasie większość młodych talentów planszy udało mi się osiągnąć taki sukces. Przed nami przechodzi pod nasze skrzydła. Istnieje też nasz klub 昀椀lial- ME i MŚ. Stać mnie na medal indywidualnie, drużynowo ny, który zajmuje się kadetami, czyli UKS Atena Gdańsk. jesteśmy faworytami i chcemy spełnić oczekiwania – po- Na zawodach we Wrocławiu kadet Mateusz Możejko wiedział Adam Podralski. z tego klubu zajął ósme miejsce, a przed nim jeszcze cztery Wyniki AZS AWFiS Gdańsk to nie niespodzianka. Jego 昀氀ore- lata rywalizacji w kategorii juniorskiej. To bardzo dobry ciści stanowili trzon reprezentacji Polski juniorów i odnosili prognostyk na przyszłość – powiedział Łukasz Szymański, międzynarodowe sukcesy. Na ostatnim Pucharze Świata we trener i kierownik sekcji szermierczej AZS AWFiS Gdańsk. Francji wywalczyli srebrne medale. Gdańscy juniorzy świę- Na zawodach we Wrocławiu najlepszymi 昀氀orecistkami towali nawet na imprezach seniorskich. Adam Jakubowski już w zawodach drużynowych okazały się reprezentantki AZS dwukrotnie był drugi na turniejach Pucharu Polski seniorów. AWF Poznań. Antonina Lachman, Aleksandra Wieczorek, Wygrywał również Puchar Świata juniorów. Aleksandra Liszka, Aleksandra Nowakowska zdobyły – Sukcesy na MP to przede wszystkim dobry prognostyk pierwsze juniorskie mistrzostwo w historii klubu, a brązo- na zbliżające się ME w Serbii. Imprezą docelową są także wy medal indywidualnie dołożyła Wieczorek. MŚ w Dubaju na początku kwietnia. Jeśli chodzi o spo- Wcześniej w Śremie rozegrano juniorskie mistrzostwa kraju dziewane wyniki na MP to drużynowo od początku za- także w pozostałych broniach. Wicemistrzynią w szpadzie kładaliśmy złoty medal, patrząc na siłę naszej drużyny. została Gloria Klughardt (AZS AWF Kraków), a brąz zdo- Indywidualnie celowałem w złoty medal, ale ze srebrnego była Oliwia Tercjak (AZS Wratislavia Wrocław), która wraz również jestem bardzo zadowolony – skomentował zmaga- z Zo昀椀ą Janelli, Oliwią Opoń i Heleną Piekarską sięgnęła nia Adam Jakubowski. także po srebro w drużynie. AZS AWFiS Gdańsk od wielu lat pokazywał swoją siłę na Mistrzem kraju w szabli został wreszcie Szymon Hryciuk. planszy 昀氀oretowej. Medale MP w kategoriach juniorskich Zawodnik AZS AWF Katowice rok wcześniej wywalczył w ó ak WF Kr cza AZS A cja szermier o: fb sek ot F 28

bbrrąąz jz juunniioorrsskkiicch Mh MŚŚ, z, złłootto Mo MP z dP z drruużżyynną są seenniioorróóww,, YY a na niieeddaawwnno bo byył tł trrzzeecci w ji w juunniioorrsskkiim Pm Puucchhaarrzze Śe Śwwiiaa-- TT ttaa,, aallee n naa k krrajajowowymym p pooddwówórrkkuu m młłooddzziieeżżowowymym d doommiinnacacjjii UUNiespotykany wyczyn LL jj eesszzcczze ne niie pe poottwwiieerrddzziiłł. U. Uddaałło so siię zę za ta trrzzeecciim rm raazzeemm. H. Hrryy-- Floreciści gdańskiego AZS AWFiS zajęli całe podium juniorskich mistrzostw Polski. Dzień później wywalczyli złoto cciiuuk dk doołłoożżyył dł do to teeggo so srreebbrro w do w drruużżyynniiee, w k, w kttóórreej wj waallcczzyyllii w zawodach drużynowych. Azetesiacy zdobyli też medale w innych broniach.ttaakkżże e KKrrzzyysszzttoof f KKaajjoorr, , FFiilliip p JJóózzeeffoowwsskki i i i MMiikkoołłaaj j MMiizziiuu-- rraa. T. Trrzzeecciia wa wśśrróód jd juunniioorreek bk byyłła Ea Emmiilliia Ra Roowwiińńsskka z Aa z AZZSS 12 lutego 昀氀oreciści i 昀氀orecistki z całej Polski spotkali się i seniorskich to nie precedens. Najlepszymi 昀氀orecistami AAWWFF W Waarrsszzaawwaa.. we Wrocławiu, aby powalczyć o medale mistrzostw Polski reprezentującymi ten klub byli: Sylwia Gruchała, Anna Ry-Z Z bbaarrddzzo o ddoobbrreej j ssttrroonny y aazzeetteessiiaaccy y ppookkaazzaalli i ssiię ę ttaakkżżee juniorów. Reprezentanci KS AZS AWFiS Gdańsk nie mieli bicka, Magdalena Mroczkiewicz, Cezary Siess, Jarosław ppooddcczzaas ms młłooddzziieeżżoowwyycch h MMP (P (UU2233)). N. Naassi oi oppaannoowwaalli pi poo-- sobie równych i sięgnęli po wszystkie krążki w rywaliza-Rodzewicz i Ryszard Sobczak, którzy zdobywali medale ddiiuum w sm w szzppaaddzziie ke koobbiieet i 昀氀t i 昀氀oorreecciie me męężżcczzyyzznn. O d. O duubblleett cji mężczyzn. Złoty medal zdobył Adam Podralski, który igrzysk olimpijskich.ppookkuussiiłła a ssiię ę BBaarrbbaarra a BBrryycch h (A(AZZS S AAWWF F KKrraakkóóww)), , kkttóórraa w 昀椀nałowej walce pokonał Adama Jakubowskiego. Brązowe – To historyczny moment dla naszego klubu. Zawsze mie-nnaajjppiieerwrw w 昀椀 w 昀椀nnaallee i innddyywwiidduuaallnnyymm p pookkoonnaałłaa 1 155::1122 D Doommii-- medale wywalczyli Mateusz Kwiatkowski i Piotr Kasków. liśmy medale imprez krajowych, tworzyliśmy trzon repre-nniikkę Pę Paawwłłoowwsskką (Aą (AZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawawa)), a n, a naassttęęppnniie we wrraazz Najlepsza czwórka uzyskała nominację na mistrzostwa Eu-zentacji narodowej, ale takiego przypadku, żeby czwórka z Gz Glloorriią ą KKlluugghhaarrddtt, A, Alleekkssaannddrąrą P Peerrnnaacch h i Ji Jululiią Pą Poolliittooww-- ropy juniorów w Chorwacji.z jednego klubu stanęła na podium w szermierce, jeszcze skskąą t trriiumumffowowaałłaa w w t tururnniieejjuu dr druużżynynowowymym.. B Brąrązzowowee m mee-- – Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo do tego nie było. Na ten sukces pracuje czterech trenerów: Łukasz ddaalle de dlla Aa Alleekkssaannddrry Py Peerrnnaacch h (A(AZZS S AAWWF F KKrraakkóóww) ) i Wi Wee-- dańsk dążą wszyscy zawodnicy w Polsce. Jest to mój ostatni rok Szymański, Radosław Glonek, Andrzej Witkowski i Krzysz-rroonniikki Ji Jaanniicckkiieej (Aj (AZZS AS AWWF KF Kaattoowwiiccee)). N. Noowwyym mm miissttrrzzeemm iS G juniora i cieszę się, że mogę go zakończyć w dobrym stylu. tof Walka. Jest to praca systemowa. Pomagają nam w tym kkrraajjuu w wee 昀氀 昀氀oorreecciiee z zoossttaałł M Maacciieejj B Beemm (A (AZZSS A AWWFF P Poozznnaańń)),, WF Nie spodziewałem się, że wygram te zawody. Wydaje mi trenerzy, którzy szkolą dzieci i młodzież w Gdańskiej kkttóórry wy wyyggrraał 1ł 155::5 5 z oz obbrroońńccą tą tyyttuułłu u – M– Maatteeuusszzeem m KKoozzaa-- się, że głównie przez moją determinację i skupienie na Szkole Szermierki. Po czasie większość młodych talentów kkiieem (Am (AZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk)). . NNa a ttrrzzeecciicch h mmiieejjssccaacch h sskkllaa-- planszy udało mi się osiągnąć taki sukces. Przed nami przechodzi pod nasze skrzydła. Istnieje też nasz klub 昀椀lial-ssyy昀椀昀椀kkoowwaanni zi zoossttaalli Ji Jaan Zn Zaakkrrzzeewwsskki (Ai (AZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwaa)) o: fb AZS A ot ME i MŚ. Stać mnie na medal indywidualnie, drużynowo ny, który zajmuje się kadetami, czyli UKS Atena Gdańsk. i Bi Baarrttoossz Gz Gooc (Ac (AZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk)).. F jesteśmy faworytami i chcemy spełnić oczekiwania – po-Na zawodach we Wrocławiu kadet Mateusz Możejko FFlloorreecciiśścci zi zggaarrnnęęlli ki koommpplleet mt meeddaalli ti taakkżże w de w drruużżyynnaacchh.. wiedział Adam Podralski.z tego klubu zajął ósme miejsce, a przed nim jeszcze cztery ZZwwyycciięęssttwwo oo oddnniioossłła a sseennssaaccyyjjnniie e ddrruugga ea ekkiippa a AAZZSS WWaarrsszzaawwaa ( (DDoommiinniikkaa W Waassiillcczzukuk,, Jul Juliiaa W Włłoossiińńskskaa,, A Alleekkssaanndrdraa JeJeglgliińńskskaa Wyniki AZS AWFiS Gdańsk to nie niespodzianka. Jego 昀氀ore-lata rywalizacji w kategorii juniorskiej. To bardzo dobry AAWWFFiiS GS Gddaańńssk k ((BBaarrttoossz z GGoocc, , PPiioottr r KKaasskkóóww, , PPaattrryykk ii M Miicchahalliinnaa D Daanniewiewsskkaa)).. ciści stanowili trzon reprezentacji Polski juniorów i odnosili prognostyk na przyszłość – powiedział Łukasz Szymański, MMaarrttyynniiaak i Kk i Kaaccppeer r SSeeyyffrriieedd)), , kkttóórra a w 昀椀w 昀椀nnaalle e ppookkoonnaałłaa W sW szzppaaddzziie me męęsskkiieej j tteeż ż ttrraa昀椀昀椀ł ł ssiię ę ppooddwwóójjnny y zzwwyycciięęzzccaa. Z. Złłootte me meeddaallee międzynarodowe sukcesy. Na ostatnim Pucharze Świata we trener i kierownik sekcji szermierczej AZS AWFiS Gdańsk.AAZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawa wa ((JJaan n ZZaakkrrzzeewwsskkii, , SSzzyymmoon n CCzzaarr--ppoojjeecchhaałły dy do Wo Wrrooccłłaawwiia za za sa spprraawwą Bą Baarrttłłoommiieejja Sa Szzuurrlleejja (Aa (AZZS WS Wrraa-- Francji wywalczyli srebrne medale. Gdańscy juniorzy świę-Na zawodach we Wrocławiu najlepszymi 昀氀orecistkami ttoorryyjjsskkii, M, Maatteeuussz Bz Biieeddrrzzyycckki i Fi i Fiilliip Ip Iżżyycckkii)). N. Na pa pooddiiuumm ttiissllaavviiaa ), k), któtóry w 昀椀ry w 昀椀nnaale ple pookkoonnaał 1ł 155::114 W4 Woojjcciieecchha La Luubbiieenniieecckkiieeggo (Ao (AZZSS towali nawet na imprezach seniorskich. Adam Jakubowski już w zawodach drużynowych okazały się reprezentantki AZS ssttaannąął tł taakkżże Ae AZZS AS AWWF PF Poozznnaań (ń (BBeemm, J, Jaakkuub Db Doołłżżyycckkii,, AAGGH H KKrraakkóóww)). . W W ssuukkcceessiie e ddrruużżyynnoowwyym m wwssppaarrlli i ggo o WWoojjcciieecch h KKoollaańńcczzyykk dwukrotnie był drugi na turniejach Pucharu Polski seniorów. AWF Poznań. Antonina Lachman, Aleksandra Wieczorek, KKaaccppeer Sr Szzcczzyyppiińńsskki oi orraaz Iz Iggoor Wr Wooźźnniiaakk) p) po wo wyyggrraanneej nj naadd i Si Sttaannii ssłłaaww R Ruuttzz.. W Waallkkii o z o złłoottoo p prrzzeeggrraallii 昀氀 昀氀oorreecciissttkkaa D Doommiinniikkaa W Waassiillcczzuukk Wygrywał również Puchar Świata juniorów.Aleksandra Liszka, Aleksandra Nowakowska zdobyły ppiieerrwwsszzyym zm zeessppoołłeem Am AZZS AS AWWFFiiS S GGddaańńssk k ((4455::3388)). U p. U paańń (A(AZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwaa)), s, szzaabblliissttkka Aa Aggaatta Ma Maarrcciinniiaak (k (OŚ AOŚ AZZS PS Poozznnaańń)) – Sukcesy na MP to przede wszystkim dobry prognostyk pierwsze juniorskie mistrzostwo w historii klubu, a brązo-tt rr ii uu mmffoowwaał Ał A ZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk ( (MMaarrttaa M Meecchh,, A Ammeelliiaa O Oll--oorraaz sz szzaabblliisstta Ma Maarrcciin Ln Liippiińńsskki (Ai (AZZS AS AWWF KF Kaattoowwiiccee)), k, kttóórry sy srreebbrro zo zddoobbyyłł na zbliżające się ME w Serbii. Imprezą docelową są także wy medal indywidualnie dołożyła Wieczorek.sszzeewwsskka i Ja i Jooaannnna Ta Tooppoorrsskkaa)), a b, a brrąąz pz prrzzyyppaaddł Ał AZZS S AAWWFF ttaakkżże z de z drruużżyynną ą ((MMiiłłoossz z BBoońńcczzaakk, , SSzzyymmoon n HHrryycciiuukk, , KKaaccppeer r KKuubbiiccaa)). . DSDS. MŚ w Dubaju na początku kwietnia. Jeśli chodzi o spo-Wcześniej w Śremie rozegrano juniorskie mistrzostwa kraju dziewane wyniki na MP to drużynowo od początku za-także w pozostałych broniach. Wicemistrzynią w szpadzie kładaliśmy złoty medal, patrząc na siłę naszej drużyny. została Gloria Klughardt (AZS AWF Kraków), a brąz zdo- Indywidualnie celowałem w złoty medal, ale ze srebrnego była Oliwia Tercjak (AZS Wratislavia Wrocław), która wraz również jestem bardzo zadowolony – skomentował zmaga-z Zo昀椀ą Janelli, Oliwią Opoń i Heleną Piekarską sięgnęła nia Adam Jakubowski.także po srebro w drużynie. AZS AWFiS Gdańsk od wielu lat pokazywał swoją siłę na Mistrzem kraju w szabli został wreszcie Szymon Hryciuk. Właśnie z nią wyWłaśnie z nią wygrałamgrałam planszy 昀氀oretowej. Medale MP w kategoriach juniorskich Zawodnik AZS AWF Katowice rok wcześniej wywalczył ŚŚwwiieettnną pą pooststaawwę zę zaapprreezzeennttoowwaallii l leekkkkooaattlleeccii A AZZSS p pooddcczazass l luuttoowwyycchh m miittyynnggóóww.. D Dllaa E Ewwyy S Swwoobbooddyy s skkoońńcczzyyłłoo s siięę t too sszzcczzeeggóóllnynym wm wyyrróóżżnniieenniieem.m. ZZaawwooddnniicczzkka Aa AZZS AS AWWF KF Kaattoowwiicce ue ussttaannoowwiiłła na noowwyy KKoolleejjnny ry raaz z w tw tyym m ssezezoonniie e zznnaakkoommiicciie e zzaapprrezezeennttoowwaał ł ssiięę rreekkoorrd d PPoollsskki i i i uuzzyysskkaałła a nnaajjlleeppsszzy y wwyynniik k nna a śśwwiieecciiee kkuulomlomioiott KKononrraadd BBuukkoowwiieecckkii,, kkttóróryy kkiillkkaa ddnnii wwcczzeeśśnniieejj w bw biieeggu nu na 6a 60 m p0 m pooddcczzaas ms miittyynngguu O Orrlleenn C Cuup Łp Łóóddź 2ź 2002222 w Sw Sppaalle ue uzzyysskkaał nł naajjlleeppsszzy w ty w tyym rm rookku nu na śa śwwiieecciie we wyynniikk w łw łóóddzzkkiieej Aj Attllaas As Arreenniiee. J. Jeej wj wyynniik (k (77..000 s0 s) t) to no naajjlleepp-- 2211,,337 m7 meettrróóww. W Ł. W Łooddzzi pi poopprraawwiił gł go jo jeesszzcczzee o d o dwwaa c ceennttyy-- sszzy ry rezezuullttaat nt na ta tyym dm dyyssttaannssiie ne na śa śwwiieecciie oe od pd piięęcciiu lu laatt mmeettrry i wy i wyyggrraał kł koonnkkuurrss.. i di dzziieessiiąątty w hy w hiissttoorriiii, a t, a taakkżże e nnoowwy y hhaalloowwy y rreekkoorrd d PPooll-- – J– Jeesstteem zm zaaddoowwoolloonnyy. D. Dzziissiiaaj dj doobbrrzze se siię bę baawwiiłłeemm. K. Kuullaa w sskkii. N. Naasszza a lleekkkkooaattlleettkka pa poopprraawwiiłła a sswwóój j rreekkoorrddoowwy ry rezezuull-- mmoożże le laattaać dć daalleejj, , cchhooć ć mmnniieej j ssiię ę cciieesszzę ę z tz teeggo wo wyynniikkuu,, ó ak ttaat jt juuż ż bbiieeggu u eelliimmiinnaaccyyjjnnyymm, , oossiiąąggaajjąąc c 77..004 4 ss, , a pa póóźźnniieejj nniiż ż z z ppoopprrzzeeddnniieeggo o 2211,,337 7 mmeettrróóww. . TTe e 221 1 mmeettrróów w ssttaajje e ssiięę w 昀椀w 昀椀nnaalle pe poobbiieeggłła ja jeesszzcczze o 0e o 0..004 s s4 s szzyybbcciieejj. T. Teen rn rezezuullttaatt ddlla ma mnniie ne noorrmmą i cą i chhccę pę pcchhaać dć daalleejj. . NNauaucczzyyłłeem sm siię sę swwoo-- WF Kr oocczzyywwiiśścciie oe ozznnaacczzaał ł kkwwaallii昀椀昀椀kkaaccjję ę PPoollkki i nna a HHMMŚ Ś w Bw Beell-- jjeeggo co ciiaałała p pooddcczzaass wwaallkkii z k z koonnttuuzzjjaammii,, a a ddzziiśś b byyłłoo cczzuućć ggrraaddzziiee. T. To bo byył wł wiieellkki pi poowwrróót St Swwoobbooddyy, k, kttóórra oa od od ośśmmiiuu eenneerrggiię z tę z trryybbuun – mn – móówwiiłł. – M Bukoowje piecokdi.e –jś Mcie sojeię z pomdeiejśnciłieo mmiieessiięęccy ny niie se sttaarrttoowwaałła w za w zaawwooddaacch z ph z poowwooddu ku koonnttuuzzjjii.. i w osię zmgóiele nniło ie gi w onoię tgóele ranz zie a mgoneidę atlearmaiz . Tzo za meeszdłao u mlami. nTioe cza AZS A – B– Baarrddzzo so siię cę ciieesszzęę, ż, że se są ką kiibbiiccee, o, od rd raazzu bu biieegga sa siię lę lee-- nzea dszłro u mugi plnain – de na dodruagł.i plan – dodał. ppiieejj. W. Wrróócciiłła a SSwwoobbooddaa, , wwrraaccaajją ą kkiibbiiccee, , mmaam m nnaaddzziieejjęę, , żżee PPoowwooddy dy do ro raaddoośścci mi miiaałły ty taakkżże ne naasszze pe płłoottkkaarrkkii. W 昀椀. W 昀椀nnaallee bbęęddzziie ie icch ch coorraaz wz wiięęcceejj. P. Poopprrzzeeddnni ri rook dk daał mł mi w ki w koośśćć, a, allee 660 m p0 m prrzzez pez płłoottkki di drruuggiie me miieejjsscce ze zaajjęęłła Ka Kllaauuddiia Sa Siicciiaarrzz cja szermier bbyyłło mo mi ti to po poottrrzzeebbnnee, b, bo bo byyłło zo za da doobbrrzzee.. W Wsszzyyssttkkoo j jeesstt p poo (A(AZZS AS AWWF KF Krraakkóóww)), u, uzzyysskkuujjąąc nc naajjlleeppsszzy wy wyynniik w Pk w Poollssccee ccoośś. T. Teerraaz tz tyyllkko bo biieeggaać i bć i biieeggaaćć.. C Coorraaz sz szzyybbcciieej – mj – móówwiiłłaa i wi wyyppeełłnniiaajjąąc mc miinniimmuum nm na Ha HMMŚ – 8Ś – 8..111 s1 seekkuunnddyy. T. Tuuż zż zaa o: fb sek sszzcczzęęśślliiwwa Ea Ewwa Sa Swwoobboodda pa po zo zeejjśścciiu z łu z łóóddzzkkiieej bj biieeżżnnii.. nniią uą uppllaassoowwaałła sa siię Kę Kllaauuddiia Wa Woojjttuunniik (Ak (AZZS ŁS Łóóddźź)), k, kttóórraa ot F 2288 292922229999

TY LU także wypełniła wskaźnik do Belgradu i ustanowiła super. Cieszę się z tego i jeszcze mam wyniki. Czego nowy rekord życiowy – 8.14 sekundy. więcej chcieć? A jak to jest pokonać Elaine? Wow, po- – Chcę biegać jeszcze szybciej. Zazwyczaj te moje konać tak utytułowaną kobietę to jest wielka sprawa. pierwsze starty w sezonie nie są najlepsze. Udało się W Tokio na igrzyskach miała trzy złote medale, a ja zrobić minimum na mistrzostwa, ale nie to było moim z nią właśnie wygrałam na 60 metrów. Wow! – cie- celem, bo nigdy nie nastawiam się na wynik, tylko na szyła się reprezentantka AZS AWF Katowice, której to, co mam wykonać. Tu się nie udało wykonać wszyst- sukcesy nie mogły przejść bez echa. Swoboda została kiego, ale jest dobrze – mówiła Siciarz, która niebawem uznana lekkoatletką lutego w Europie! w Toruniu poprawiła życiówkę na 8.08 sekundy. Wysoką formę sprinterską ponownie zaprezentowała Swoboda potwierdziła formę podczas Orlen Coper- także Pia Skrzyszowska. Zawodniczka AZS AWF War- nicus Cup Toruń 2022, pokonując pięciokrotną mi- szawa była trzecia, ustanawiając nowy rekord życio- strzynię olimpijską Jamajkę Elaine 吀栀ompson-Herah. wy – 7.14 sekundy. Powody do radości miały również W 昀椀nale Polka uzyskała swój drugi w tym sezonie specjalistki biegu na 400 metrów. Zwyciężyła świetna rezultat – 7.03 sekundy. Była lepsza od 吀栀ompson- Holenderka Femke Bol, a za nią linię mety przekro- -Herah o 0.01 sekundy. – Przez dwa lata nie mogłam czyły Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław) i Ju- bawić się startami, a teraz wreszcie się bawię i jest styna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice). Kaczmarek 30

osiągnęła życiowy rezultat 51.15 s, gorszy o zaledwie 0.05 s – Szczerze mówiąc po tym najdalszym pchnięciu myśla- od tegorocznego rekordu Polski Anny Kiełbasińskiej. Świę- łem, że wygram ten konkurs. Czy będzie lepiej na mi- ty-Ersetic także mogła być zadowolona z wyniku bliskie- strzostwach świata? Musi być lepiej, bo po to trenuję, go rekordowi życiowemu – 51.40 s (jej życiówka – 51.34 s żeby być coraz lepszym. Dziś było świetne pchnięcie, ale jeszcze do niedawna była rekordem kraju). na pewno może być lepiej. Czuję, że swoją moc jeszcze – To jest superwynik, bo to jeszcze niedawno był rekord Pol- w tym sezonie pokażę – mówił Bukowiecki. ski, ale wiem, że mogłam pobiec szybciej. Mam nadzieję, że W rywalizacji mężczyzn na 800 m zabłysnął Kacper Le- uda się w kolejnych startach. Do Belgradu mogą pojechać walski. Reprezentant AZS UWM Olsztyn ustanowił nowy tylko dwie dziewczyny, więc muszę się dostać na mistrzostwa rekord Europy juniorów z czasem 1:46.89. Ważną lek- świata, a nie jest to łatwa sprawa. Jeśli uda mi się tam poje- koatletyczną wiadomością był także powrót do olsztyń- chać, to właśnie w Belgradzie będę chciała pobić rekord ży- skiego klubu mistrza olimpijskiego, Karola Zalewskiego. ciowy – mówiła Kaczmarek, która wcześniej wygrała zawody – Trenuję tutaj na co dzień i wiążę przyszłość z tym w Metz i już tam ustanowiła rekord życiowy – 51.58 sekundy. miastem – mówił w studiu Radia UWM FM. – Trzy lata Niezwykle emocjonujący przebieg miał konkurs pchnięcia temu sytuacja była dosyć napięta. Po prostu musiałem kulą, w którym znów błysnął Bukowiecki. W trzeciej kolejce stąd uciec, ale teraz jest inaczej. Mam też plany na roz- zawodnik AZS UWM Olsztyn uzyskał odległość 21,83 m wijanie sportu dzieci. Chcę to robić na ziemi, z której i objął prowadzenie na światowych listach w tym roku. pochodzę – powiedział zawodnik, który trzy poprzednie W piątej próbie wynik o centymetr lepszy uzyskał jednak sezony spędził w AZS AWF Katowice. Chorwat Filip Mihaljević i to on cieszył się ze zwycięstwa. Aleksandra Leszczyńska, Paweł Hochstim, Mateusz Bukowiecki zajął drugą lokatę. Lewandowski, foto: Paweł Skraba Agresorzy wykluczeni EUSA i FISU zareagowały na rosyjską agresję na Ukrainę. Efektem była zmiana terminu i miejsca letniej uniwersjady. W związku z sytuacją w Ukrainie Europejska Federacja Sportu Studenckiego (EUSA) do organizacji Akademickiego Pucharu potępiła działania Rosji i Białorusi i wykluczyła je (do odwołania) ze swoich struk- Świata (w trójboju siłowym i sportach tur, odbierając tamtejszym uczelniom prawo organizacji i startu w swoich imprezach. walki) oraz Akademickich Mistrzostw W efekcie Rosjan i Białorusinów nie było w Łodzi podczas Europejskich Igrzysk Świata (w narciarstwie wodnym), które Akademickich. zaplanowano na 2022 rok. Zdecydowano ponadto, że na terenie tych krajów nie będą odbywały się żadne FISU potwierdziła ponadto, że rosyjscy wydarzenia EUSA, a członkowie komisji, komitetów czy grup roboczych EUSA i białoruscy sportowcy wraz z działa- z Rosji i Białorusi nie będą zapraszani na posiedzenia i angażowani w jakiekolwiek czami nie będą uczestniczyć w impre- działania. zach FISU co najmniej do końca 2022 EUSA wyraziła solidarność z Ukrainą i zwróciła się z prośbą o pomoc dla ludności roku. Następstwem tych decyzji było ukraińskiej dotkniętej wojną. W celu wsparcia Ukraińskiej Federacji Sportu Akademic- odebranie Rosji praw do organizacji kiego powołano Fundusz Solidarności, który EUSA zasili kwotą 20 000 euro. letniej uniwersjady. Ta miała się odbyć Swój fundusz powołała także Międzynarodowa Federacja Sportu Studenckiego (FISU), w dniach 8-19 sierpnia 2023 roku w Je- która potępiła napaść na Ukrainę, wzywając do pokoju i dialogu. Na posiedzeniu katerynburgu. W komunikacie FISU za- Komitetu Wykonawczego FISU zdecydowano o pozbawieniu Rosji i Białorusi praw znaczyła jednak najpierw, że przekłada (na późniejszy termin) prawa organiza- tora tego miasta. Później kolejny raz przełożono uniwer- sjadę w Chengdu, która najpierw mia- ła się odbyć w 2021 roku, a następnie w środku wakacji 2022 roku. Sytuacja epidemiologiczna w Chinach znów się pogorszyła, przez co ustalono jej nowy termin na 2023 rok. – To niełatwa, ale właściwa dla sportowców-studentów decyzja. Ciągła niepewność co do wa- runków sprawiła, że przełożenie zawo- dów było rozsądnym wyborem – przy- znał w o昀椀cjalnym komunikacie FISU pełniący obowiązki prezydenta federa- cji Leonz Eder, który czasowo zastąpił Olega Matytsina. Aleksandra Leszczyńska, DS, foto: FISU 31

TY Bal debiutantek i pożegnalne show LU Debiuty i dublety – te słowa najczęściej wymieniane były przy nazwiskach zwycięzców zawodów eliminacyjnych cyklu AZS Winter Cup. Jubileuszowy 20. sezon Akademickiego Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim wprowadził wiele świeżości w walce o czołowe lokaty. i to dopiero podczas piątego etapu zawodów. Zwyciężyła też w klasy昀椀kacji generalnej AZS Winter Cup w slalomie i slalomie gigancie. – Wszyscy się ze mnie śmiali, że jestem „świeżak”, bo to moje pierwsze AZS Winter Cup. Dlatego też jechałam z wysokim numerem. Bardzo się cieszę z wyniku, bo warunki często nie były łatwe. Ze swojej kariery za- wodniczej już zrezygnowałam, a to jest doskonała kon- tynuacja przygody ze sportem – mówiła Julia Włodar- czyk, medalistka mistrzostw Polski juniorów i seniorów w narciarstwie alpejskim. Podczas drugiego etapu zawodów AZS Winter Cup roz- grywanego w Szczawnicy dublet zdobyła kolejna de- biutantka Maja Chyla z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej wynik trudno było uznać za niespo- dziankę, bo zawodniczka jest mistrzynią Polski w gi- Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia zainaugurowana została gancie z 2020 roku i mistrzynią Polski w slalomie rów- kolejna edycja zawodów AZS Winter Cup. Na zakopiańskiej Harendzie noległym z 2021 roku. stawiło się blisko 90 narciarzy i narciarek z 25 uczelni. Pierwszy etap – Wciąż stawiam sobie wysokie cele, ale jakoś nigdy nie jak zawsze miał wyjątkowy charakter i to nie tylko ze względu na białą miałam okazji tu wystartować. Słyszałam jednak, że są to scenerię i nastrój jak ze świątecznego teledysku. świetne zawody, a warunki były jak na imprezie najwyż- Po długiej przerwie uczestnicy spragnieni byli jazdy na krawędziach. szej rangi. Był to też dla mnie dobry trening, bo wkrót- U progu sezonu poziom nie był jeszcze najwyższy, ale wszyscy nad- ce są mistrzostwa Polski seniorów i odbywać będą one rabiali zaangażowaniem. Było też o co walczyć, bo na najlepszych się na tej samej trasie. Nie wiem jeszcze czy wystartuję debiutantów w nagrodę czekał narciarski kombinezon w barwach w innych imprezach cyklu w tym sezonie, ale na pewno AZS Winter Cup. Dzięki temu czołowi nowi narciarze mieli być łatwo jeszcze chętnie wrócę – mówiła na gorąco Maja Chyla. zauważalni na stoku. W tym sezonie wschodząca gwiazda zawodów Kiedy wydawało się, że ostatni etap eliminacyjny roz- szybko rozbłysła i nie trzeba było specjalnej pomocy. grywany w Zawoi niczym nowym już nie zaskoczy, to Cykl ponownie zawitał w dobrze znane lokalizacje jak wspomniane Zako- w stawce po raz pierwszy pojawiła się Sabina Majerczyk pane, Szczawnica, Krynica Zdrój, Zawoja. Po dwóch latach przerwy jedne – srebrna medalistka w slalomie z zimowej uniwersjady z zawodów rozegrane zostały w Kluszkowcach i one na dłużej zostaną z 2015 roku. Studentka PPUZ Nowy Targ wygrała w sla- w pamięci uczestników. Ich termin zbiegł się z ceremonią otwarcia Zimo- lomie gigancie i slalomie. wych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Imprezę przeprowadzono ekspreso- – To był mój debiut w AZS Winter Cup i „obudziłam się” wo, tak by wszyscy mogli wracać do domów, by oglądać olimpiadę. na ostatnie eliminacje. Ostatnie dwa lata miałam dość Pod nieobecność dominatorki ubiegłej edycji – Katarzyny Wąsek na ciężkie i to jest mój powrót na tyczki po prawie trzech se- pierwszy plan wysunęła się Julia Włodarczyk z AWF Katowice, która na zonach przerwy. Patrząc na to co było w ostatnich dniach, Harendzie wygrała slalom kobiet i była druga w gigancie. Na podium to warunki były super i można powiedzieć, że podczas zamieniła się kolejnością jedynie z Heleną Kubasiewicz. Podczas trzecie- giganta dla wszystkich były one równe. Na slalomie już go etapu w Krynicy-Zdroju nie miała sobie równych i wygrała zarówno zrobiło się cieplej i popękało tam gdzie jest stromiej – mó- w slalomie, jak i gigancie. Ostatecznie na podium nie stanęła tylko raz wiła zadowolona Sabina Majerczyk. „Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym” śpiewał kiedyś zespół Perfect i w perfekcyjny sposób swoją przygodę z akademickimi stokami zakończył Antoni Szczepanik. Student Politechniki Warszawskiej zwycię- żył cztery etapy eliminacyjne w slalomie gigancie i co oczywiste był też najlepszy w klasy昀椀kacji generalnej tej konkurencji. Najlepiej spisał się w Krynicy-Zdroju, gdzie zaliczył podwójny sukces, dokładając triumf w slalomie. W gigancie o ponad dwie sekundy wyprzedził tam Pawła Jaksinę a w slalomie o 0.62 s niespodziewanie wygrał z faworytem w tej konkurencji Juliuszem Mitanem. Na uwagę zasługuje też pierwsza wygrana Adama Smo- lika w historii jego startów w zawodach AZS Winter Cup. W Zawoi student ŚUM Katowice wyprzedził Kamila Krawczyka z SGH Warszawa o 0.32 sekundy. Natomiast w slalomie nie było niespodzianek i wspomniany wyżej 32

Juliusz Mitan z AGH Kraków wygrał klasy昀椀kację generalną. Za- wodnik pochodzący z narciarskiej rodziny był najlepszy podczas etapów rozgrywanych w Zakopanem, Szczawnicy i Zawoi. Na dwóch pozostałych zawsze stawał na podium. Z roku na rok rośnie ranga zawodów AZS Winter Cup. Chociaż jest to wydarzenie przeznaczone dla środowiska studenckie- go, to wszystko odbywa się w pełni profesjonalnie. Zaczynając od przygotowania trasy i pomiaru czasu po nagrody czekające na uczestników wielkiego 昀椀nału. W tym przypadku 昀椀nał jest też wstępem do emocji związanych z prawdziwym alpejskim festiwalem składającym się ze slalomu równoległego, zaległej osiemnastki, team eventu i Akademickich Mistrzostw Polski. Robert Zakrzewski, foto: Michał Szypliński (NTN Snow&More) W skrócie Pierwsze w karierze międzynarodowe zwy- cięstwo odniosła Anna Twardosz. Zawodniczka AZS AWF Katowice wygrała zawody FIS Cup w skokach narciarskich na Rennsteig-Schanze (HS100) w Oberho昀椀e, Foto: Marcin Michalczuk uzyskując 92,5 i 97 Piękny sen przeżyły nasze zespoły grające w Pucharze Polski. Szczypiorniści pierwszo- metrów. Był to powrót ligowego AZS AWF Biała Podlaska pokonali występujące w ekstraklasie Gwardię Opole na podium tego cyklu (30:24) i Stal Mielec (33:24). Pogromcę znaleźli dopiero w ćwierć昀椀nale, w którym ulegli po… czterech latach prze- MKS Kalisz 26:32 (choć do przerwy prowadzili 14:11). rwy. DS Do tego samego etapu dotarli także futsaliści AZS Uniwersytetu Gdańskiego, którzy po niezwykle emocjonującym meczu przegrali z Constractem Lubawa 6:7. Trzecie miejsce w pucharowych rozgrywkach piłki wodnej wywalczył za to AZS Uniwersytet Warszawski. DS Podczas Pucharu Świata w Warszawie największy sukces w karierze odniósł Wiktor Mrówczyński. Judoka AZS AWF Katowice zdobył złoty medal w kategorii do 73 kilogramów. Polak rozpoczął nerwo- wo, bo w pierwszej walce potrzebował dogrywki. Potem poczynał sobie już coraz pewniej, pokonując w 昀椀nale Gruzina Giorgima Terashvilego. – Wysłuchanie hymnu przed polską publicznością było ogromnym wyróżnieniem – powiedział. DS Paweł Rańda został kolejnym medalistą olimpijskim, który przejął stery w klubie AZS. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego AZS Wratislavii Wrocław wybrano go na prezesa klubu. Jako jego reprezentant (wcześniej pod nazwą AZS Politechnika Wro- cławska) Rańda zdobywał w Pekinie (2008) srebrny medal olimpijski w czwórce bez sternika wagi lekkiej. Niebawem wybory wygrał także Marek Kolbowicz, który podczas tych samych igrzysk zdobył złoto w czwórce podwójnej. Były wioślarz AZS Szczecin został wybrany na kolejną kadencję jako prezes AZS Uniwersytetu Szczecińskiego. DS Foto: fb AZS AWF Katowice 33

MARZEC MARZEC Udana wyprawa do Lake Placid 35 Najlepszy Europejczyk 37 AZS Winter Cup w cieniu wojny 37 Trzy halowe rekordy 40 Po trzykroć Katarzyna 42 Futsalowa dominacja 43 Na pomoc Ukrainie 44 Nasz Erasmus+ 46 ał Oleksiewicz af o: R ot F 3434

Pokazaliśmy nasz charakter Z dwoma złotymi i jednym brązowym medalem Polacy wrócili z Akademickich Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zawody odbyły się w Lake Placid. Na medale trzeba było czekać dwa dni. Rozpo- częło się od czwartego miejsca Szymona Palki na 5000 metrów. – Otwarty tor rządzi się swo- imi prawami. Trzeba jeździć bardziej siłowo, niż z użyciem precyzji i techniki, które preferuję – mówił student AWF Kraków. Jeszcze bliżej sukcesu była Natalia Jabrzyk. Szy- kująca się do 21. urodzin zawodniczka Politech- niki Łódzkiej długo utrzymywała trzecią lokatę w klasy昀椀kacji na 1000 metrów. Ostatecznie brąz przegrała o setną sekundy. Iga Wojtasik z AWF Katowice była ósma. – Pierwszy bieg traktowa- łam jako przetarcie i zapoznanie się z lodem. Są jeszcze kolejne starty i na pewno dam z siebie wszystko – mówiła Jabrzyk, która wcześniej star- towała również na 3000 m, zajmując piątą pozy- cję. Siódma była Maja Płończyk z AWF Katowice. Trzech Polaków znalazło się w pierwszej dzie- siątce biegu na 1000 metrów. Najlepszy z nich, Dawid Burzykowski (AWF Kraków), był piąty. Z kolei Gaweł O昀椀cjalski i Piotr Nałęcki zajęli odpowiednio szóste i dziewiąte miejsce. Drugiego dnia znów najbliżej podium była Jabrzyk. dzo mocny wiatr, ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Wraz z dziew- Polka jechała w ostatniej parze na 1500 m i przez czynami pokazałyśmy tym biegiem, jak ciężko trenowałyśmy, żeby większość biegu utrzymywała się na podium. Słab- zdobyć złoty medal – mówiła Iga Wojtasik, która w AMŚ uczest- sze ostatnie okrążenie w jej wykonaniu przekreśliło niczyła po raz pierwszy. – W końcu zdobyliśmy upragnione złoto i marzenia o medalu i dało piąte miejsce, Wojtasik przy okazji udowodniliśmy, że bieg drużynowy jest naszą ulubioną była ósma. – Wydaje mi się, że warunki atmosfe- konkurencją – dodał Palka. ryczne, w stosunku do dwóch poprzednich biegów, Radości z sukcesu podopiecznych nie ukrywał również Dariusz były zdecydowanie najgorsze. Walczyłam do końca Stanuch, trener naszej akademickiej kadry. – To był nasz polski dzień. i mogę być zadowolona – mówiła Jabrzyk. Potwierdzamy swoją dominację w biegach drużynowych od wielu lat. Miłą niespodziankę na tym samym dystansie Pokazaliśmy nasz charakter. Wielkie gratulacje dla zawodników – mó- sprawił Nałęcki. Student AWF Katowice na dru- wił po zawodach. gim okrążeniu osiągnął nawet najlepszy czas ze Po złotych występach drużyn były podstawy, aby myśleć o kolejnych wszystkich uczestników, utrzymał tempo na kolej- krążkach polskich panczenistów. Biało-czerwoni nie rzucali słów na nym i zanosiło się na miejsce w ścisłej czołówce. wiatr. Brąz udało się zdobyć już w pierwszej sobotniej konkurencji. Ostatecznie 昀椀niszował na szóstej pozycji, trzynasty Do rywalizacji w sztafecie mieszanej (mikście) przystąpiły dwie polskie był Palka, a czternasty Burzykowski. – Nie spo- pary. Martyna Baran i Gaweł O昀椀cjalski (oboje AWF Katowice) uzy- dziewałem się, że zajmę tak wysokie miejsce. To moje pierwsze AMŚ i jestem pod wrażeniem. Atmos- fera imprezy jest megaprzyjazna, wszyscy są bardzo mili i otwarci – opowiadał Nałęcki. Prawdziwe sukcesy przyszły dopiero trzeciego dnia, który rozpoczął się jednak pechowo. Bieg na 500 m wygrała nieoczekiwanie Martyna Baran, jednak długo nie nacieszyła się zwycięstwem. Sędziowie podczas przejazdu studentki AWF Katowice dopa- trzyli się przekroczenia linii i trącenia pachołka, przez co została zdyskwali昀椀kowana (na piątych po- zycjach uplasowali się Wojtasik i O昀椀cjalski). Najwięcej radości przyniosły jednak biegi drużyno- we, w których nasi reprezentanci byli bezkonkuren- cyjni. Po złoto najpierw sięgnęły biało-czerwone w składzie Jabrzyk, Wojtasik, Płończyk, a następnie męska drużyna – Palka, Burzykowski i Nałęcki. – Warunki przez ostatnie trzy dni nie pomagały. Temperatura poniżej zera, padający śnieg, bar- 35

MARZEC skali trzeci czas, ale z uwagi na przekroczenie linii rozgrzewkowej nie w pierwszej ósemce. Jesteśmy zadowoleni z tego mogli się cieszyć z brązowych medali. Na ich nieszczęściu skorzystali wyniku. Wracamy z tarczą do Polski – podsu- inni Polacy, bo na na trzecią pozycję przesunięto Igę Wojtasik i Dawida mował Stanuch. Burzykowskiego. Polacy wystartowali także w AMŚ w biegach – Startowaliśmy w nowej konkurencji. Jest ona widowiskowa i na zmianę przełajowych, które odbyły się w portugalskim w parze pokonujemy łącznie sześć okrążeń. Fajnie, że udało się zakoń- Aveiro. Ich największym sukcesem było szóste czyć intensywny sezon medalem na AMŚ – mówiła podwójna medalist- miejsce sztafety mieszanej. Wystartowali w niej ka. Satysfakcji z piątkowego i sobotniego medalu AMŚ w Lake Placid Aleksandra Płocińska (SGGW Warszawa), Eliza nie ukrywał Burzykowski. – Mimo iż jako reprezentacja mieliśmy sporo Megger (UŚ Katowice), Szymon Skalski (Politech- czwartych i piątych miejsc, to wypada się cieszyć. W drużynie liczyliśmy nika Gdańska) i Robert Kulik (Politechnika Wro- na wygraną. Mikst wprowadził z kolei pewne urozmaicenie zawodów. cławska). W biegach indywidualnych na 10 km Trzeba było dobrze taktycznie przejechać ten bieg – mówił 24-latek. nasi uplasowali się w trzeciej dziesiątce. Julia Naszych panczenistów nie zobaczyliśmy natomiast na podium w mass Koralewska (GUMed Gdańsk) była 24., a Dariusz starcie. Kolejny raz blisko indywidualnego medalu w Lake Placid była Boratyński (UMed Wrocław Wrocław) 28. Jabrzyk. Na ostatnim, punktowanym okrążeniu 昀椀niszowała jako czwar- Głównym sponsorem Akademickiej Reprezentacji ta i na tym miejscu zakończyła rywalizację, dziesiąta była Płończyk. Polski była Grupa LOTOS S.A. Start reprezen- W rywalizacji panów nasi nie odegrali większej rol. Nałęcki został skla- tantów Polski w Akademickich Mistrzostwach sy昀椀kowany na dziesiątym miejscu, tuż przed Palką. Świata wspierały także strategiczny sponsor Akademicka Reprezentacja Polski zajęła w klasy昀椀kacji medalowej AZS – Grupa PZU S.A. oraz Ministerstwo Sportu czwarte miejsce, za Japończykami, Niemcami i Amerykanami. – Poza i Turystyki. medalami dołożyliśmy też dwa rekordy toru i 15 razy plasowaliśmy się Paweł Hochstim, foto: Rafał Oleksiewicz 3636

Najlepszy sezon w karierze Piotr Michalski i Andżelika Wójcik udanie zakończyli sezon, zdobywając medale mistrzostw świata i Pucharu Świata. Podczas startów indywidualnych mistrzostw świata w łyżwiarskim wieloboju sprinterskim Wójcik zajęła czwarte, a Michalski szóste miej- sce. W dwudniowych zawodach na torze w norweskim Hamar zawod- niczka AZS AWF Katowice cały czas plasowała się w czołówce. Naj- pierw była trzecia na 500 m i piąta na 1000 m, a w drugich biegach na tych dystansach druga i dziewiąta. Jej klubowy kolega lepiej wypadł na krótszym dystansie, zajmując dwukrotnie trzecią lokatę. Na dłuższym był jedenasty i dwunasty. Na podium udało się dostać w biegach drużynowych. Wójcik z Kają Zio- mek i Karoliną Bosiek przegrały o 1.5 s z Holandią i zdobyły srebro (trze- ba jednak dodać, że startowały tylko trzy ekipy). U panów konkurencja była nieco większa, a Michalski z Markiem Kanią i Damianem Żurkiem przegrali tylko z gospodarzami, wyprzedzając o 0,01 s Holendrów. W kończących zmagania zawodach w Heerenven Michalski wywalczył swój pierwszy medal Pucharu Świata. Polak przegrał o 0,13 s na 500 m tylko z Japończykiem Tatsuyą Shinhamą. W klasy昀椀kacji generalnej dało mu to awans na czwarte miejsce na tym dystansie. – To mój najlepszy sezon w karierze. Konsekwentnie byłem najlepszym Europejczykiem na 500 m, co świadczy o tym, że forma wciąż była wysoka. Spośród wszystkich startów to wyniki na igrzyskach w Peki- nie cenię sobie najwyżej. Nikt nie miał tyle odwagi, aby twierdzić, że wyjadę z Chin z medalem. Oczywiście, zakładałem walkę o wysokie lokaty, ale rezultatami w Pekinie zaskoczyłem sam siebie i wszystkich dookoła – podsumował. DS, Paweł Skraba, foto: Grzegorz Michałowski (PZŁS) Koncertowy finał w cieniu wojny Zakończenie 20. sezonu AZS Winter Cup miało być świętem sportu akademickiego, jednak wydarzenia za naszą wschodnią granicą stonowały nieco nastroje. Czasem trudno było walczyć o wygraną w klasy昀椀kacji generalnej czy 昀椀nałowym dwuboju, kiedy słowo walka nabrało dosłownego znaczenia. Dzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę uczestnicy zawodów AZS Warszawskiej spisał się jeszcze lepiej. Ponad dwie sekundy Winter Cup spotkali się w Szczawnicy. Nikt nie wyobrażał sobie ta- były sporą zaliczką, biorąc pod uwagę wyniki dwuboju. kiego 昀椀nału, ale też nikt z organizatorów nie myślał o odwoływaniu – Warunki na trasie były fenomenalne i myślę, że to jedyne zawodów. Trzeba przyznać, że wydarzenia sprzed kilkunastu godzin takie zawody w Polsce, na których tak przykłada się wagę do mocno zmieniły nastroje, co było widać nie tylko na stoku, ale i na jakości trasy. To są moje ostatnie zawody AZS Winter Cup. ciągnących się kolejkach przed stacjami paliw. Kończę studia i w naturalny sposób trzeba zrobić miejsce ko- Na Palenicy w rywalizacji wzięło udział 30 najlepszych nar- lejnym osobom. Też chciałbym zakończyć starty w dobrym mo- ciarek i 47 narciarzy wyłonionych drogą eliminacji. Warunki mencie i myślę, że to jest ta chwila. Przede mną będą jeszcze pogodowe dopisały i padający śnieg nie pokrzyżował planów oczywiście Akademickie Mistrzostwa Polski – mówił na gorąco zawodnikom. Ci stanęli na wysokości i mimo wyjątkowych oko- Szczepanik. liczności starali się skupić na jak najlepszej jeździe. Obsada W slalomie po pierwszym przejeździe prowadziła Włodarczyk wśród pań była bardzo mocna, a o wygraną w 昀椀nale walczyły z wynikiem 47.79 s, wyprzedzając Majerczyk i Chylę. Wśród debiutantki: Julia Włodarczyk, Maja Chyla i Sabina Majerczyk, mężczyzn nieco niespodziewanie na prowadzeniu znalazł się która wygrała w slalomie gigancie. Piotr Krawczyk z AGH Kraków 45.48 s, wyprzedzając Dul- Zgodnie z przewidywaniami przebieg giganta mężczyzn zdo- czewskiego oraz lidera klasy昀椀kacji generalnej – Juliusza Mi- minował lider klasy昀椀kacji generalnej – Antoni Szczepanik. W tana. Drugi przejazd przyniósł przetasowania w czołówce pierwszym przejeździe uzyskał czas 52.34 s i wyprzedził Woj- i na pierwsze miejsce wśród pań awansowała Chyla. U panów ciecha Dulczewskiego. W drugiej próbie student Politechniki pierwsze miejsce obronił Krawczyk. 3737

MARZEC Triumfatorami dwuboju, czyli łącznego wyniku w 昀椀nało- na najlepszych tradycyjnie czekała nagroda w wysokości wym gigancie i slalomie, zostali Szczepanik i Majerczyk. 10 000 złotych. Takie stypendium to dla studenta spore W nagrodę mogli oni korzystać przez trzy miesiące z samo- wsparcie. chodu osobowego ufundowanego przez sponsora zawodów Po raz drugi z rzędu w tej konkurencji najlepszy okazał się – Toyotę W&J Wiśniewski. Paweł Jaksina (AGH Kraków), który w 昀椀nale wyprzedził Finałowe przejazdy nie zmieniły układu sił w klasy昀椀kacji Stanisława Hejmo. Natomiast wśród pań najlepsza była generalnej i z ostatecznej wygranej w całym sezonie cieszyli Włodarczyk, która w ostatniej parze spotkała się z Katarzy- się Julia Włodarczyk – wygrywając w slalomie i gigancie, ną Wąsek. – Na trasie nie ma czasu, żeby patrzeć gdzie jest oraz Antoni Szczepanik w gigancie i Juliusz Mitan w slalo- rywalka. Oczywiście czuć, że ktoś jedzie obok, ale staram mie. Tradycyjnie na zwycięzców czekały kryształowe kule, się zawsze myśleć o sobie. Dopiero pod koniec można zoba- jak w Pucharze Świata. czyć jak wygląda sytuacja. Nie myślałam zupełnie co zrobię Finał był dopiero rozgrzewką przed świętem narciarstwa z wygraną. Pewnie nikt się nie spodziewał, że ja wygram w akademickim wydaniu. W ciągu sześciu dni na dwóch – powiedziała triumfatorka. stokach rozegrano aż sześć wydarzeń! Wszystko zaczęło Kolejnego dnia w Czarnej Górze świętowano pełnoletność się na popularniej „Litwince” w Czarnej Górze od slalomu zawodów AZS Winter Cup. Urodzinowe wydarzenie było już równoległego, w którym mogła wziąć tylko najlepsza „16” raz przekładane, ale w końcu udało się spotkać na stoku z 昀椀nału slalomu AZS Winter Cup. Było o co walczyć, bo i rozegrać Puchar 18-lecia. W zawodach wzięli udział byli 38

i obecni uczestnicy. Wystartowało blisko 80 osób rywalizu- musiałam gonić i dać z siebie nawet więcej niż sto pro- jących w kategoriach open, weteran i weteran plus. Była to cent. Bardzo się cieszę, że udało mi się wspomóc uczelnię doskonała okazja do integracji, spotkań i dobrej zabawy, ale i wygraliśmy – mówiła po wszystkim Chyla. W rywalizacji też do rywalizacji. o trzecie miejsce Śląski Uniwersytet Medyczny pokonał Ostatnim brzmieniem festiwalu AZS Winter Cup były za- Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie aż 6:2. wody drużynowe. Podczas team eventu rozgrywanego Po trzech dniach narciarze opuścili gościnną Czarną Górę, w Czarnej Górze zmierzyło się osiem ekip, a imprezę zdomi- ale to jeszcze nie był koniec rywalizacji. Najbarwniejsze nowały uczelnie ze stolicy Małopolski. W 昀椀nale Uniwersytet zawody w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski Jagielloński pokonał AWF Kraków 5:3, a duży wkład w ten tym razem przebiegać miały w cieniu rosyjskiej agresji sukces miała Maja Chyla, która wygrała wszystkie swoje w Ukrainie. Cały sportowy świat łączył się z o昀椀arami inwazji. pojedynki. Oczywiście sama nie osiągnęłaby tego sukcesu W geście solidarności wspólnie z uczestnikami AZS Winter i swoje punkty dołożyli Stanisław Hejmo, Dawid Bucki oraz Cup i AMP przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na Katarzyna Mirek. rzecz o昀椀ar wojny toczącej się u naszych sąsiadów. Zdołano – To nie było tak, że wszystkie wygrane przyszły mi ła- zgromadzić 3500 złotych. two. W ostatnim pojedynku miałam lekki problem na starcie, Robert Zakrzewski, foto: Michał Szypliński (NTN Snow&More) Finał AZS Winter Cup 2022 – medaliści Finał AZS Winter Cup – klasyfikacja generalna SLALOM GIGANT KOBIET SLALOM GIGANT KOBIET 1. Sabina Majerczyk PPUZ Nowy Targ 1. Julia Włodarczyk AWF Katowice 470 pkt. 2. Maja Chyla UJ Kraków 2. Helena Kubasiewicz ALK Warszawa 436 pkt. 3. Zo昀椀a Zdort SUM Katowice 3. Zo昀椀a Zdort SUM Katowice 400 pkt. SLALOM GIGANT MĘŻCZYZN SLALOM KOBIET 1. Antoni Szczepanik PW Warszawa 1. Julia Włodarczyk AWF Katowice 500 pkt. 2. Wojciech Dulczewski AWF Kraków 2. Helena Kubasiewicz ALK Warszawa 460 pkt. 3. Paweł Jaksina PK Kraków 3. Katarzyna Wąsek CC Warszawa 325 pkt. SLALOM KOBIET SLALOM GIGANT MĘŻCZYZN 1. Maja Chyla UJ Kraków 1. Antoni Szczepanik PW Warszawa 750 pkt. 2. Sabina Majerczyk PPUZ Nowy Targ 2. Paweł Jaksina PK Kraków 549 pkt. 3. Julia Włodarczyk AWF Katowice 3. Kamil Krawczyk SGH Warszawa 530 pkt. SLALOM MĘŻCZYZN SLALOM MĘŻCZYZN 1.Piotr Krawczyk AGH Kraków 1. Juliusz Mitan AGH Kraków 710 pkt. 2.Juliusz Mitan AGH Kraków 2. Wojciech Dulczewski AWF Kraków 580 pkt. 3. Wojciech Dulczewski AWF Kraków 3. Kamil Krawczyk SGH Warszawa 540 pkt. 3939

Nauczyłam się cieszyć MARZEC 35 medali, w tym 10 złotych zdobyli przedstawiciele AZS podczas Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce, które odbyły się w Toruniu. Ich ozdobą były dwa rekordy Polski. Sukcesy i rekordy kraju przyszły także w Belgradzie. zawodników AZS AWF Warszawa – Jana Kulmaczewskiego i Rafała Sulwirskiego. Drugi rekord Polski stał się udziałem Justyny Święty-Ersetic. Zawodniczka AZS AWF Katowice przyjechała do Torunia z mityngu w Madrycie, w którym ustanowiła życiówkę – 51,21 s, zwyciężając w klasy昀椀kacji generalnej World Athletic Indo- or Tour Gold na 400 metrów. Rywalki też nie próżnowały, a rekord kraju przejęła na chwilę Anna Kiełbasińska z czasem 51.10 sekundy. Święty-Ersetic pokazała jednak największą moc, już w eliminacjach uzyskując 51.27 sekundy. Zgodnie z przewidywaniami walka o tytuł była niezwykle zacięta. Re- prezentantka AZS AWF Katowice przebiegła linię mety jako pierwsza i odzyskała rekord kraju czasem 51.04 sekundy. Tuż za nią 昀椀niszowała Kiełbasińska z czasem 51.20 s, a podium uzupełniła Kaczmarek – 51.24 sekundy. – Myślę, że to już była tylko wola walki. Czułam się bar- dzo dobrze podczas tego biegu, chociaż z tyłu głowy mia- łam ten wczorajszy i bałam się, że nogi nie będą poda- wały. Przypuszczałam, że ta, która z nas wygra, poprawi rekord Polski. Na pewno mogę śmiało powiedzieć, że przy lepszym biegu taktycznie granica 51 sekund mogła pęknąć – podsumowała mistrzyni kraju. W rywalizacji mężczyzn na 400 m zwyciężył faworyt, Kajetan Wydarzeniem pierwszego dnia zawodów był 昀椀nał 60 m kobiet. Po Duszyński. Zawodnik AZS Łódź ustanowił swój nowy rekord raz kolejny w tym sezonie świetną formą zachwyciła Ewa Swoboda. życiowy – 46.71 sekundy. – Do lidera mi jeszcze bardzo dale- Podopieczna trener Iwony Krupy została mistrzynią Polski z nowym ko, bo dopiero za mną jeden mocny sezon, ale chcę zmierzać rekordem kraju i najlepszym wynikiem na świecie – 6.99 sekundy. w tym kierunku. Najważniejsze, że dobrze się zaprogramowa- – Ciągle się poprawiam. Nauczyłam się cieszyć z biegania i biega- łem i że szybkościowo jest do przodu – mówił Duszyński. Wi- nie jest dla mnie numerem jeden. Co będzie na mistrzostwach świata cemistrzem Polski został Tymoteusz Zimny (OŚ AZS Poznań), w Belgradzie? Mam nadzieję, że będzie dobrze i chyba wszystko jest także z nową życiówką – 47.17 sekundy. możliwe – mówiła zawodniczka AZS AWF Katowice, która wyprze- Konkurs pchnięcia kulą pewnie, bo z blisko półmetrową prze- dziła Pię Skrzyszowską. Lekkoatletka AZS AWF Warszawa ustano- wagą wygrał Konrad Bukowiecki, który wcześniej także trium- wiła rekord życiowy – 7.12 sekundy. fował w Madrycie, osiągając 21,91 m i podobnie jak Świę- Bohaterką dnia była także wieloboistka Adrianna Sułek. Reprezen- ty-Erestic, zwyciężając w całym cyklu. Zawodnik AZS UWM tująca od tego roku barwy AZS UMCS Lublin zawodniczka uzyskała Olsztyn przyznał jednak, że w Toruniu to nie był jego dzień, w pięcioboju rekord życiowy – 4756 punktów i powróciła na pozycję choć już w pierwszej kolejce uzyskał 21,53 metra. – Przed kon- liderki światowych tabel. Ustanowiła życiówki w aż czterech z pię- kursem brałbym taki wynik w ciemno. Cieszę się z tego, że ciu konkurencji – w skoku wzwyż (1,89 m), pchnięciu kulą (13,50 m), fajnie zacząłem, bo od dobrej odległości, dzięki czemu konkurs skoku w dal (6,26 m) i biegu na 800 m (2:12.82). – Chciałabym, żeby toczył się już pod moje dyktando. Jakiś byłem ospały od rana, to był tylko lekki wiatr przed tornadem na mistrzostwach świata ale złoty medal bardzo cieszy – mówił Bukowiecki. w Belgradzie. Trudno mi powiedzieć, czy moja forma zagwarantuje Halowym mistrzem Polski w skoku w dal został Piotr Tar- mi złoty medal, ale doskonale wiem, że w czterech z pięciu kon- kowski AZS AWF Biała Podlaska, który po raz pierwszy kurencji mam jeszcze rezerwy i mogę je poprawić – mówiła Sułek. w karierze skoczył ponad osiem metrów. Pozostałe dwa Reprezentantki klubów AZS zajęły całe podium na 60 m przez płot- miejsca na podium także dla reprezentantów klubów AZS ki. Triumfowała Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) ze swoim najlep- – Mateusza Jopka (AZS AWF Wrocław) i Mateusza Różań- szym w tym sezonie wynikiem – 8.01 sekundy. Srebrny medal zdobyła skiego (AZS PWSZ Tarnów). Klaudia Wojtunik (AZS Łódź), która kolejny raz w tym roku poprawiła Dorobek klubów AZS tradycyjnie powiększyły sztafety. życiówkę – 8.07 sekundy. Obie zawodniczki wypełniły już wcześniej W mieszanej 4×400 m i żeńskiej 4×200 m najlepszy był AZS minima na halowe mistrzostwa świata. Na trzecim stopniu podium sta- AWF Kraków, a po tytuł w męskiej 4×200 m sięgnął AZS nęła Monika Kiepura (AZS AWF Kraków) – 8.17 sekundy. AWF Katowice. W klasy昀椀kacji medalowej drugie miejsce zajął Azetesiacy sięgali także po medale w skokach. W tyczce kobiet dru- AZS AWF Katowice z dorobkiem sześciu krążków (3 złote, ga była Anna Łyko (AZS AWF Wrocław), a trzecia Naama Bernste- 1 srebrny, 2 brązowe). Trzeci był AZS AWF Kraków (3-1-1), in (AZS Politechnika Opolska). W trójskoku wicemistrzynią Polski piąty AZS UMCS Lublin (2-0-3), a ósmy AZS Łódź (1-2-0). została Agnieszka Bednarek (AZS Łódź), a po brąz sięgnęła Sara Zawodnicy z klubów AZS zdobyli w Toruniu łącznie 35 me- Kordek (AZS AWF Katowice). Wśród mężczyzn srebro i brąz dla dali, w tym 10 złotych. 40

Podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie Sułek potwierdziła wy- soką klasę. W biegu na 60 m przez płotki zajęła szóste miejsce z czasem 8.36 sekundy. Znakomicie zaprezentowała się w skoku wzwyż, wyrównując rekord życiowy (1,89 m) i wygrywając tę konkurencję. W pchnięciu kulą była piąta (13,40 m), po czym świetnie otworzyła konkurs skoku w dal, już w pierw- szej kolejce poprawiając rekord życiowy (6,43 m). Zawodniczka AZS UMCS Lublin kropkę nad „i” postawiła w biegu na 800 m, zajmując drugą pozycję, i uzyskując najlepszy wynik w karierze (2:09.56). Dało jej to 4851 punktów, co oznaczało srebrny medal i poprawienie rekordu Polski Urszuli Włodarczyk. Na czwartych miejscach w swoich 昀椀nałach 昀椀niszowały Swoboda i Świe- ty-Ersetic. Na 60 m do medalu zabrakło ledwie 0.002 sekundy. Na 400 m strata była większa, ale niepowodzenie to udało się odkupić ostatniego dnia podczas biegów rozstawnych. Justyna kończyła sztafetę 4x400 m, w której startowały także Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław), Iga Baumgart- Witan i Kinga Gacka, dobiegając na trzecim miejscu z czasem 3:28,59. Me- dalistką została także występująca w eliminacjach Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków). Panowie z Duszyńskim i Zimnym dołączyli do grona pechowców, zajmując miejsce tuż za podium. Aleksandra Leszczyńska, foto: Paweł Skraba 66. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 2022 – medaliści AZS ZŁOTE MEDALE Ewa Swoboda AZS AWF Katowice 60 m Klaudia Siciarz AZS AWF Kraków 60 m ppł Justyna Święty-Ersetic AZS AWF Katowice 400 m W skrócie Kajetan Duszyński AZS Łódź 400 m AZS AWF Kraków 4×200 m K Ekipa AZS Zakopane zdominowała AZS AWF Katowice 4×200 m M mistrzostwa Polski w snowboardzie AZS AWF Kraków 4×400 MIX alpejskim. Panowie zdobyli 12 meda- Adrianna Sułek AZS UMCS Lublin pięciobój li, czyli komplet! Oskar Kwiatkowski Paulina Guba AZS UMCS Lublin pchnięcie kulą i Michał Nowaczyk podzielili się Konrad Bukowiecki AZS UWM Olsztyn pchnięcie kulą wszystkimi złotymi i srebrnymi krąż- Piotr Tarkowski AZS AWF Biała Podlaska skok w dal kami. Trzy razy Oskar wygrał SREBRNE MEDALE z Michałem, a raz Michał z Oskarem. Pia Skrzyszowska AZS AWF Warszawa 60 m Po dwa brązowe krążki zgarniali Klaudia Wojtunik AZS Łódź 60 m ppł Mikołaj Rutkowski i Andrzej Gąsieni- Tymoteusz Zimny OŚ AZS Poznań 400 m ca-Daniel. U kobiet ze zwycięstwa Margarita Koczanowa AZS AWF Kraków 800 m w slalomie gigancie cieszyła się Martyna Galant OŚ AZS Poznań 1500 m Weronika Biela-Nowaczyk, która AZS AWFiS Gdańsk 4×200 m K dołożyła do tego brąz w slalomie Jacek Chochorowski AZS Politechnika Opolska siedmiobój gigancie równoległym. Na podium Anna Łyko AZS AWF Wrocław skok o tyczce stawały także Olimpia Kwiatkowska, Agnieszka Bednarek AZS Łódź trójskok Aleksandra Michalik i Maria Chyc. Jan Kulmaczewski AZS AWF Warszawa trójskok Magdalena Żebrowska AZS AWF Katowice skok w dal Kwiatkowski, który medalową marcową Mateusz Jopek AZS AWF Wrocław skok w dal serię rozpoczął od złota i brązu AMP, BRĄZOWE MEDALE potwierdził wysoką formę podczas Pu- charu Świata. Po raz czwarty w karie- Jakub Lempach AZS UMCS Lublin 60 m rze stanął na podium w Rogli, zajmując Monika Kiepura AZS AWF Kraków 60 m ppł drugie miejsce w slalomie równoległym Krzysztof Kiljan AZS AWF Warszawa 60 m ppł – Wynik dedykuję wszystkim Polakom, Natalia Kaczmarek AZS AWF Wrocław 400 m którzy pomagają Ukraińcom. To jest Maciej Wyderka AZS AWF Katowice 800 m super widzieć, ile pomocy jest od nas. Szymon Żywko AZS UMCS Lublin 1500 m Snowboardziści też to widzą i mówią, Szymon Żywko AZS UMCS Lublin 3000 m że Polska jest super, że wspaniale OŚ AZS Poznań 4×400 m MIX pomaga – powiedział. DS Naama Bernstein AZS Politechnika Opolska skok o tyczce Sara Kordek AZS AWF Katowice trójskok Rafał Sulwirski AZS AWF Warszawa trójskok Katarzyna Kokot AZS Politechnika Opolska skok wzwyż Mateusz Różański AZS PWSZ Tarnów skok w dal 41

Królowa Katarzyna MARZEC Katarzyna Węgrzyn zapisała się w historii polskiego tenisa stołowego! Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski zawodniczka AZS UE Wrocław zdobyła komplet trzech złotych medali, a jej koleżanki powiększyły ten dorobek. Dotąd sztuka wygrania wszystkich konkurencji udała się czterem zawodniczkom, a trzeba zauwa- żyć, że indywidualne mistrzostwa kraju rozgrywano już po raz 90. Najważniejszy był oczywiście sukces w singlu. Katarzyna Węgrzyn pokonała w pół昀椀nale swoją siostrę bliźniaczkę Annę, a w 昀椀nale Natalię Bajor. Zawodniczki AZS UE Wrocław były w tym turnieju rozstawione z najwyższymi numerami, bo Li Qian przebywała w Chinach, Katarzyna Grzybow- ska-Franc była na urlopie macierzyńskim, a Natalia Partyka musiała w Hiszpanii walczyć o minimum na MŚ osób z niepełnosprawnościami. Z roli faworytek wywiązały się należycie, w ćwierć昀椀nałach, wygry- wając bez straty seta. Warto podkreślić, że azete- sowski skład podium uzupełniła Magdalena Sikorska z AZS PWSIiP Łomża, która po raz pierwszy w karie- rze zdobyła indywidualnie medal. To jednak turniejowa „jedynka” – Natalia Bajor miała w Częstochowie zapisać się w historii. Jako druga zawodniczka w dziejach polskiego tenisa sto- łowego chciała triumfować w singlu po raz piąty z rzędu. Wcześniej dokonała tego polska pingpon- gistka wszech czasów, Danuta Szmidt-Calińska, która w latach 1953-1975 jedenastokrotnie została indy- widualną mistrzynią kraju (u mężczyzn sześć razy z rzędu triumfował Andrzej Grubba z AZS Gdańsk). Lepsza od faworytki okazała się jednak niespodzie- – Deble i miksty są pocieszeniem, gdy nie udaje się nic wygrać w singlu, wanie klubowa koleżanka, która wygrała 4:1 (11:9, a nam wyszło jedno i drugie! Wiedziałem, że stać nas na tytuły mistrzow- 11:5, 11:4, 6:11, 11:6). W ciągu czterech ostatnich lat skie, ale to, co się przytra昀椀ło w Częstochowie, nie zdarza się często – cie- Bajor przegrała z Polką dopiero po raz drugi i znów szył się trener AZS UE Wrocław, Zdzisław Tolksdorf. – Po to pracujemy, była to Katarzyna Węgrzyn! żeby wygrywać. My mamy ku temu bardzo dobre warunki stworzone przez – Uważam, że zagrałam bardzo dobre spotkanie. klub. Teraz trzeba to tylko przekuć w sukcesy międzynarodowe – dodał, Przez cały czas dążyłam do tego, aby mieć ini- nie mogąc nachwalić się sukcesu potrójnej mistrzyni. – Kasia to bardzo cjatywę w grze. Mimo, że jesteśmy koleżankami dobra zawodniczka. Ostatnio jako jedyna wygrała z najlepszymi, nie licząc z jednego klubu, to nie mamy zbyt często okazji do tych z Tarnobrzegu, zagranicznymi tenisistkami z naszej ligi. Dotąd nie rywalizacji w o昀椀cjalnych zawodach. Po raz ostat- zawsze radziła sobie ze strategią i wytrzymywaniem ważnych końcówek, ni zmierzyłyśmy się dwa lata temu podczas tur- a tym razem wszystko zagrało – ocenił. nieju TOP 16 w Gdańsku. Wówczas też udało mi Trener cieszył się także z postawy pozostałych swoich zawodniczek. Anna się zwyciężyć – komentowała dla mediów PZTS Węgrzyn, podobnie jak siostra, skompletowała hat-tricka, bo do złota w deblu nowa mistrzyni Polski, która do 昀椀nału dotarła także i brązu w singlu dołożyła brąz w mikście (w parze z Robertem Florasem). w grach podwójnych. Na podium stanęła także Julia Szymczak, która też wywalczyła brąz w deblu W deblu, występując z siostrą, Katarzyna Węgrzyn (w parze z Natalią Bogdanowicz) po ćwierć昀椀nałowej wygranej z Bajor, która pokonała w walce o złoto 3:2 (11:9, 5:11, 11:7, 8:11, mimo zdobycia dwóch srebrnych krążków była bardzo rozczarowana. 11:7) Paulinę Krzysiek i Katarzynę Śli昀椀rczyk. To tak- O spore niespodzianki postarali się ponadto zawodnicy Fibrain AZS że było jej pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach Politechniki Rzeszowskiej. Juniorzy Szymon Kolasa i Zuzanna Wielgos Polski (rok temu siostry nawet nie stanęły na po- szturmem wdarli się do seniorskiej elity, zdobywając trzecie miejsce dium). Wygrany 昀椀nał miksta nie zdziwił już jednak w mikście. Ich trener, 37-letni Tomasz Lewandowski, który indywidualne nikogo. Katarzyna zagrała w nim po raz czwarty mistrzostwo wywalczył w 2016 roku, tym razem sięgnął w singlu po z rzędu i po raz czwarty triumfowała – tym razem brąz, przegrywając 1:4 w pół昀椀nale z późniejszym triumfatorem – Jaku- w parze z Maciejem Kubikiem (poprzednio trzykrot- bem Dyjasem. Azetesiacy zdobyli tym samym łącznie 11 medali, co było nie z Samuelem Kulczyckim). Ten mecz o złoto był kolejnym niezwykłym rekordem. najbardziej dramatyczny, bo Węgrzyn z Kubikiem Jednym z organizatorów 90. Indywidualnych Mistrzostw Polski w tenisie oddali na przewagi dwa pierwsze sety Markowi Ba- stołowym – obok PZTS, ŚZTS i Urzędu Miasta Częstochowa – był AZS dowskiemu i Natalii Bajor, by spotkanie rozstrzy- UJD Częstochowa. gnąć w piątej partii wynikiem 13:11. DS, foto: PZTS 42

Na poznanianki nie ma rady Futsalistki AZS UAM Poznań obroniły tytuł mistrzyń Polski, po raz drugi z rzędu wygrywając w 昀椀nale z AZS UEK Słomniczanką Słomniki. Krakowianki powetowały sobie porażkę, zdobywając Puchar Polski. W dniach 19-20 marca w Lesznie rozegrany został turniej dła już w trzeciej minucie, a strzeliła ją w zdawałoby się „Final Four” wieńczący tegoroczną rywalizację w ekstra- niegroźnej sytuacji Sandra Lichtenstein. Już do końca me- lidze futsalu kobiet. Organizatorem wydarzenia był, obok czu 昀椀nałowego oba zespoły raziły brakiem skuteczności w PZPN, KU AZS UAM Poznań. Oprócz drużyny gospodyń ataku, ale do ostatniego gwizdka sędziego trwała uparta w gronie najlepszych damskich zespołów futsalowych sezo- i ambitna wymiana nieskutecznych ciosów. nu 2021/2022 znalazły się małopolskie ekipy AZS Uniwer- – Zagrały godne siebie przeciwniczki, a mecz rozstrzygnęła pierw- sytetu Jagiellońskiego i AZS UEK Słomniczanka Słomniki sza i z pozoru niegroźna akcja. O tym, że w 昀椀nale padła tylko jed- (po wygranej nad AZS Uniwersytet Warszawski 8:4 i 6:0). na bramka, zadecydowała nieskuteczność obu zespołów, które w Stawkę rywalek uzupełniał Rekord z Bielska-Białej, który ataku sobie po prostu nie radziły – komentował trener AZS UEK, w ćwierć昀椀nale play-o昀昀 wyeliminował drużynę AZS Uniwer- Krzysztof Kusia, który przegrał także 昀椀nał AMP, ale niepowodzenia sytetu Gdańskiego (5:0 i 4:1). powetował sobie w Pucharze Polski. W nim krakowianki najpierw W pierwszym dniu zmagań rozegrano mecze pół昀椀nałowe i siłą wygrały po rzutach karnych z Rekordem Bielsko-Biała, by w 昀椀nale rzeczy już wtedy doszło do pierwszych derbów azetesowskich. po trzech bramkach Katarzyny Włodarczyk pokonać Pogoń Tczew. Ekipa UEK Słomniczanka pokonała w nich drużynę UJ 3:0. – To złoto było nam potrzebne jak tlen, a naszą postawą udowod- W drugim pół昀椀nale gospodynie z UAM po zaciętym boju niłyśmy, że ten puchar po prostu nam się należał – stwierdziła zwyciężyły z Rekordem Bielsko-Biała 2:1, chociaż przez kapitan AZS UEK, Natalia Malota. dużą część meczu na prowadzeniu znajdował się zespół z Derby AZS rozegrano także w barażach. Wicemistrz I ligi – AZS południa Polski. Był to kolejny nerwowy mecz obrończyń UWM High Heels Olsztyn – walczył z przedostatnim zespołem tytułu, które w walce o „Final Four” musiały wcześniej roze- ekstraklasy – AZS AWF Warszawa. Oba spotkania zakończyły grać dogrywkę z Rolnikiem Głogówek. się zwycięstwem warszawianek (6:4 i 7:4), które tym samym Prawdziwe emocje czekały na kibiców damskiego futsalu utrzymały się w najwyższej klasie rozgrywkowej. w meczach o medale. Najpierw ambitna ekipa AZS UJ nie Kacper Czarnota, DS, foto: Wiktoria Łabędzka (AZS UAM Poznań) sprostała zawodniczkom Rekordu, przegrywając spotkanie o brąz 2:3. W rywalizacji o złoto ponownie zmierzyły się dru- MISTRZYNIE POLSKI 2022 W FUTSALU: żyny AZS UAM Poznań oraz AZS UEK Słomniczanka Słomniki. Przed rokiem zdecydowanie zwyciężyły poznanianki, które Laura Czudzińska, Dominika Dewicka, Paula Fronczak, Aleksandra w jednostronnym meczu 昀椀nałowym zaaplikowały przeciw- Jankowska, Maja Kuleczka, Anna Laskowska, Sandra Lichtenstein, niczkom aż dziewięć bramek, tracąc tylko jedną. Tym razem Eliza Ostrowska, Zuzanna Sawicka, Monika Skowrońska, Patrycja było bardziej emocjonująco. Nie zmieniło się jedno: AZS Sutkowska, Weronika Szymańska, Zo昀椀a Śliwińska, Alicja Zając. UAM z wybraną na MVP 昀椀nałów Alicją Zając ponownie zo- Trenerzy: Wojciech Weiss i Mikołaj Wicberger. stał mistrzem Polski. Decydująca i jedyna bramka meczu pa- 43

Na pomoc Ukrainie MARZEC Środowisko akademickie włączyło się w pomoc dla Ukrainy nawet poprzez organizację zajęć sportowych. Członkowie AZS nie pozostali obojętni wobec tragicznej sytuacji wschodnich sąsiadów. Wiele osób, w tym również azetesiacy, sta- rali się wspierać Ukraińców na najróżniejsze sposoby. Raz do akcji przystąpił cały klub, innym razem jeden sportowiec, ale wszystkim zależało na tym samym. Każdy chciał pomóc naszym wschodnim sąsiadom, którzy cierpieli w wyniku rosyjskiej agresji. – Angażujemy się w pomoc publiczną i sami taką pomoc organizujemy – taki przekaz pły- nął z AZS. Ludzie, którzy są ze sportem zwią- zani, zdawali sobie sprawę, że ważne były nie tylko zbiórki pieniężne czy wysyłki darów, choć do nich też zachęcali i dołączali. Azete- siacy pomagali choćby w organizacji bezpłat- nych zajęć dla dzieci i młodzieży. W Poznaniu czy Wrocławiu najmłodsi Ukraińcy mogli przy- chodzić na zajęcia z szermierki, w Lublinie na lekkoatletyczne i koszykarskie, a w Warszawie spróbować swoich sił np. w rugby. Wszyscy doskonale wiedzieli, że w ten sposób nie zmie- nią rzeczywistości, ale może choć na chwilę pozwolą niektórym zapomnieć o tym, co wła- śnie się dzieje. Za serce chwytały jednak przede wszystkim historie poszczególnych osób. Wyjątkowo dzielny był Roman Pacurkowski, czyli zapa- śnik związany z AZS AWF Warszawa. Kiedy zadzwoniliśmy do niego, był skrajnie wycień- czony. Głos mu się łamał, opowiadał, że musi wreszcie pospać, bo od wielu godzin nie zmru- żył oka i nie ma sił na rozmowę. Zrozumieli- śmy. Życzyliśmy tylko zdrowia i wytrwałości, po czym natychmiast odłożyliśmy słuchawkę. Reprezentant Polski i były młodzieżowy mistrz Europy musi teraz zbierać siły, bo nie wiado- mo przecież jak długo jeszcze potrwa ten kosz- mar. Kilka dni temu zdążył jednak na łamach profilu AWF Warszawa na Facebooku opowie- dzieć o tym, co spotkało jego rodzinę. – Trochę się uspokoiłem, gdy przyjechała do mnie mama, chrzestna, dwie siostry, gdy już spo- ra część mojej rodziny do mnie dotarła. Na razie się trzymamy i jednocześnie próbujemy wspie- rać tych, którzy są na miejscu. Robimy zbiórki, wysyłamy kaski, kamizelki. Przy okazji chciałem wielu osobom podziękować. Trudno wyrazić sło- wami to, jak jestem wdzięczny władzom uczelni za wsparcie. Jestem też dumny z Polaków, którzy chcą nam pomóc – mówił Pacurkowski. W tym samym nagraniu w podobnym tonie wypowiadał się judoka, pochodzący z Zaporoża, ale również Ich klubowa koleżanka, Agnieszka Kobus-Zawojska także aktywnie reprezentujący Polskę Oleksii Łysenko. – To działała. Po rosyjskiej agresji dwukrotna medalistka olimpijska za- wspaniałe, co robicie. Dajecie nam dużo energii. dzwoniła do swojej koleżanki z Ukrainy. Udostępniła jej mieszkanie, Wygramy, bo prawda jest po naszej stronie – w którym z trzema innymi osobami i psem zatrzymała się ukraińska powiedział student AWF Warszawa i uczestnik wioślarka – Ołena Buriak. Przez chwilę był z nimi mąż Ołeny, Białoru- ostatniej Uniwersjady. sin, który wyjechał walczyć za Ukrainę. – Uważam, że to bardzo waż- 44

ne, aby w życiu pomagać, zwłaszcza w takiej sytuacji. My rywalizujemy na wodzie, a poza wodą jesteśmy po prostu ludźmi. To jest dla mnie naturalne. Gdyby w Polsce się coś działo, liczyłabym na to, że Ołena też by mi pomogła – powiedziała zawodniczka AZS AWF Warszawa, którą w kwietniu Międzynarodowa Federacja Wioślarska wybrała zawodniczką miesiąca tak- że w uznaniu jej działań na rzecz Ukrainy. Na niezwykły gest zdecydował się jej starszy kolega po fachu, mistrz olimpijski Marek Kol- bowicz. Prezes AZS Uniwersytetu Szczecińskie- go przygarnął do prowadzonego przez siebie ośrodka wypoczynkowego grupę ponad 100 ukraińskich dzieci z domu dziecka w Hulajpolu koło Zaporoża. – Uśmiecham się już, bo widzę, że dzieci są ubrane, nakarmione, zadbane i na pewno czują się u nas bezpieczne. Przygotowa- liśmy dla nich zajęcia plastyczne i artystyczne, mają do dyspozycji także boisko i wiele innych o: fb AZS Lublin ot atrakcji. Sytuacja jest opanowana, ale każdy F nowy dzień przynosi coś nowego. Aż trudno mi o tym wszystkim mówić. Od kilku dni mój mózg pracuje na 150 procent. W całości poświęciłem się tej sprawie. Walczymy! – powiedział nasz mistrz w rozmowie z TVP Sport. Dwóch ukraińskich łyżwiarzy szybkich wziął pod opiekę AZS Politechniki Opolskiej. Obydwu udało się dotrzeć do Gdańska na MŚ juniorów w short tracku. Najpierw wsparcia udzielił im członek zarządu opolskiego klubu i prezes Pol- skiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Ra- fał Tataruch. Potem Ukraińcy trafili do Opola. – Poprzez kontakt z rektorem udało się zała- twić sprawę tak, że Ukraińcy zostali zakwa- terowani w akademiku Politechniki Opolskiej. asz Szeląg Dzień później pojawili się natomiast na pierw- o: Łuk szym treningu. Widząc, jaka sytuacja panuje ot w ich ojczyźnie, obaj chcieliby dalej studiować F u nas. Bardzo możliwe, że jeden podejmie na- ukę na Politechnice, a drugi na Uniwersytecie Opolskim – mówił Tomasz Wróbel, prezes AZS Politechniki Opolskiej. Później grupa jego pod- opiecznych urosła do około dwudziestu. Środki na pomoc ukraińskim łyżwiarzom zbierała m.in. Fundacja AZS. Do pomocy włączyły się też m.in. krakowskie uczelnie, które rozegrały charytatywne mecze, i AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, który dla Ukraińców stworzył specjalną sekcję sportową. Sporą aktywnością wykazało się także lubel- skie środowisko AZS, którego ludzie od pierw- szych dni rosyjskiej agresji włączyli się w akcje pomocowe, byli na granicy i pomagali naszym ukraińskim braciom. Kuba Czaban znalazł się a w sztabie kryzysowym przy prezydencie Lubli- ojsk na, Marcin Kotowoda koordynował działania aw AZS, ktoś inny robił zdjęcia do dokumentów. Swoim busem azetesiacy przewieźli około 30 obus-Z ton żywności, zorganizowali też Lubelską Szta- a K fetę Pokoju, podczas której zbierali pieniądze dla potrzebujących. Za tę postawę zostali potem wyróżnieni nagrodą Fair Play AZS 2022. o: fb Agnieszk ot Piotr Chłystek, Paweł Hochstim, DS F 45

AZS z projektami Erasmus+ Sport MARZECPo wielu miesiącach oczekiwań opublikowane zostały rezultaty konkursu w ramach akcji Sport w programie Erasmus+. Zaakceptowano projekt AZS dotyczący do昀椀nansowania EUG 2022. Pozytywne wyniki otrzymały również kluby AZS, które włączyły się w różne działania projektowe. Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej EACEA otrzyma- ła w tym roku rekordową liczbę wniosków. Łącznie zgło- szono ponad 1300 projektów sportowych w trzech różnych naborach: mała współpraca partnerska, duża współpraca partnerska i niekomercyjne wydarzenia sportowe. Budżet tegorocznych projektów wynosił 41 mln euro. Pozwoliło to na do昀椀nansowanie ok. 270 projektów, w tym trzech, w któ- rych aktywny miały brać kluby kluby AZS. Projekt wspierający organizację Europejskich Igrzysk Aka- demickich, które Łódź gościła w lipcu tego roku, otrzymał 450 000 euro do昀椀nansowania. Miał on na celu promowanie rozgrywanych tam dyscyplin dla osób z niepełnosprawno- ściami, jak i realizację programu liderskiego. Do współpracy zaproszeni zostali liderzy z klubów AZS w całej Polsce, mogący zdobyć międzynarodowe doświadczenie na wyda- rzeniu w Łodzi. Zaakceptowany został również projekt AZS Warszawa, pierwszy projekt Erasmus+ koordynowany przez tę jednost- kę. Projekt dotyczył sportów zimowych i rozwoju inicjatywy AZS Winter Cup. Partnerzy ze Słowenii i Holandii wspól- nie mieli wypracowywać plan promocji dyscyplin zimowych w sporcie akademickim. Drugi z klubów akademickich, AZS AWFiS Gdańsk przez kolejne lata miał być partnerem pro- jektu w ramach dużej współpracy partnerskiej, koordyno- wanego przez Polski Związek Żeglarstwa. Projekt DigSail dotyczył e-sportu, a w szczególności e-żeglarstwa. Marianna Pikul, foto: archiwum Podczas rozgrywanego w Belgii Pucharu Świata w taekwondo aż siedmioro zawod- ników AZS stanęło na podium. Brąz wśród seniorek wywalczyła Dagmara Haremza, srebro wśród juniorek Anita Kamińska, a brąz wśród kadetek Oliwia Łozowska ondo olimpijskie (wszystkie AZS AWF Poznań). Na podium aekw stawali także także juniorzy AZS Poznań: Bartosz Strugliński i Jakub Nowak oraz Piotr Safaryn z AZS AWF Warszawa. oznań - t Trzecia wśród juniorek była też Maja WF P Maroszek z AZS AWF Wrocław. DS o: fb AZS A ot F 46

W skrócie Magdalena Zych została trzecią zawodniczką mistrzostw Polski w short-tracku! Reprezentantka AZS Politechniki Opolskiej od samego początku prezentowała się wyśmienicie, wygrywając kwali昀椀kacje na 1000 m i zajmując drugie miejsce na 1500 m. Na jej sukces w klasy昀椀kacji generalnej ał Oleksiewicz złożyły się ostatecznie brązowe medale af na 1500 m i 3000 m oraz czwarte miej- o:R ot sca na 500 m i 1000 metrów. F Wcześniej opolanka została najlepszą szóste miejsce. – To dla mnie prawdziwe „wow”, nie spodziewałam się, polską zawodniczką rozgrywanych że dotrę aż do 昀椀nału. Jestem z siebie bardzo zadowolona – komento- w Gdańsku mistrzostw świata juniorów. wała Zych, która na koronnym dystansie 500 m była dziesiąta, a wraz Zawodniczka najwyżej została sklasy昀椀- ze sztafetą wygrała 昀椀nał B, co pozwoliło Polkom zakończyć czempio- kowana na dystansie 1500 m, zajmując nat na piątym miejscu. DS Trzema medalami mistrzostw kraju w biathlonie zakończyła sezon Monika Hojnisz-Staręga. Pod- czas zawodów Dusznikach-Zdroju zawodniczka AZS AWF Katowice zdobyła złoto w sprincie i biegu masowym oraz srebro w biegu indywi- dualnym. Druga w sprincie była jej klubowa koleżanka – Kamila Żuk. W biegu indywidualnym panów wygrał Wojciech Filip z AZS AWF Wrocław, który jednocześnie zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski Trze- cie miejsce w biegu masowym wywalczył Łukasz Szczurek z AZS AWF Katowice. Wcześniej Hojnisz-Staręga zajęła 11. miejsce o: FIE w Otepaa. Podczas biegu ze startu wspólnego ot F na dystansie 12,5 km Polka spudłowała tylko raz podczas trzeciego strzelania i do podium straciła 51 sekund. Był to najlepszy wynik reprezentanta Magdalena Kozaczuk udowodniła, że nigdy nie Polski w całym sezonie Pucharu Świata. DS należy się poddawać! Reprezentantka AZS AWF Warszawa zajęła trzecie miejsce w rozgrywanych w Stambule zawodach Pucharu Świata szablistek. Choć w światowym rankingu była na 68. miejscu, stanęła na podium po raz drugi w karierze. Po- przednio wydarzyło się to... 15 lat wcześniej! Z sukcesu cieszyli się także nasi młodzi 昀氀oreciści. Podczas Mistrzostw Europy do lat 20 w Nowym ocław Sadzie Piotr Kaśków, Mateusz Kwiatkowski, r Adam Jakubowski i Adam Podralski (wszyscy z AZS AWFiS Gdańsk) dopiero w 昀椀nale uznali WF W A wyższość Włochów, przegrywając 41:45. Trzecie miejsce wśród juniorów wywalczył ponadto szablista AZS AWF katowice, Szymon Hryciuk. DS o: fb KS AZS- ot F 47

KWIECIEŃ kwiecień Liderzy w Wilkasach 49 Nawet w Sejmie 50 Upamiętnienie dżentelmena 50 Przygotowania do EUG 53 Parasol z Lotosem 54 Srebro koszykarek 56 KumulAMPcja 57 o: Elbrus Studio 4848 ot F

Burza mózgów nad Niegocinem Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Akademia Liderów AZS wróciła do Wilkas! To był bardzo ciekawy i intensywny czas. W dniach 20-23 kwietnia liczne grono mło- świadczenia, ale również promowali łódzkie dych, pełnych zapału i zaangażowanych wydarzenie, zachęcając do udziału w nich. liderów klubów AZS z całej Polski uczest- Zwieńczeniem kilku dni wymiany doświad- niczyło w szkoleniach, których głównym czeń i zbierania wiedzy o działaniu AZS, było celem była praca nad strategią Akademic- badanie fokusowe przeprowadzone przez kiego Związku Sportowego na kolejne lata. trenera grupowego i coacha Macieja Chud- W planie wydarzenia znalazły się pane- kiewicza. Uczestnicy wzięli udział w burzy le szkoleniowe obejmujące kompendium mózgów, która miała się przysłużyć tworze- wiedzy każdego lidera. W działalność niu nowej strategii Akademickiego Związku organizacji uczestników wprowadzili: se- Sportowego. Nad przebiegiem wydarzenia kretarz generalny AZS Dariusz Piekut czuwał wiceprezes ds. upowszechniania kul- i wiceprezes ds. rozwoju Mariusz Walczak. tury 昀椀zycznej Tomasz Wróbel. Przekazali oni historię w pigułce oraz naj- Oprócz sesji panelowych, uczestnicy akademii ważniejsze obszary działania związku. mieli szansę wykazać się w czasie licznych O szczegółach działalności i dobrych aktywności, w tym w grze terenowej zorga- praktykach klubów AZS opowiedziały nizowanej przez Komitet Studencki. Młodzi Katarzyna Rożniata z AZS UMed Łódź liderzy AZS poznali także jak wygląda sport i Agnieszka Kapusta związana z AZS Lu- osób z niepełnosprawnościami i wzięli udział blin. Tajniki organizacji imprezy sportowej w pokazowym meczu w goalball, w której po- przedstawili Rafał Jachimiak (AZS War- lega się głównie na zmyśle słuchu. szawa) i Marcin Kotowoda (AZS Lublin). Tekst i foto: Anna Szatanowska. Marianna Pikul, działaczka z wieloletnim doświadczeniem m.in. w realizacji pro- gramów Erasmus+ pokazała uczestni- kom, dlaczego warto zainteresować się uczestnictwem w imprezach międzyna- rodowych i przybliżyła zasady działania wolontariatu. Jeden z paneli poświęcony był Europej- skim Igrzyskom Akademickim i możliwo- ściom rozwoju dzięki działalności wolon- tariackiej. Liderzy zaangażowani w EUG obecni byli nie tylko na Mazurach, ale zwiedzili całą Polskę, od Szczecina po- przez Wrocław i Warszawę aż po Kraków. Zdobywali tym samym nie tylko cenne do- 4949

O strategii i sukcesach KWIECIEŃ W Poznaniu i Warszawie przy okazji posiedzenia Zarządu Głównego i sejmowej komisji dyskutowano o sytuacji AZS. Sala Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewi- cza była głównym miejscem pierwszych w 2022 roku obrad Zarządu Głównego AZS. Najpierw władze AZS skupiły się na sprawach bieżących, kolejny dzień poświęcono na pracę nad budową strategii organizacji. Posiedzenie otworzyła w imieniu gospodarzy prof. Bogumiła Kaniewska – rektor uczelni. Po powitaniu przedstawiono prezentacje związane z działalnością Klubu Uczelnianego AZS UAM Poznań oraz Organizacji Środowiskowej AZS Poznań. W kolejnych punktach obrad prowa- dzonych przez Prezesa ZG AZS prof. Alojzego Nowaka skupiono się m.in. na działaniach rad, sprawozdaniach z działalności ośrodków AZS oraz realizacji budżetu organizacji w 2021 roku. Podkreślono bardzo dobrą sytuację 昀椀nansową, wynikającą z realizacji w tym okresie licznych zadań, pozyskania nowych partnerów i sponso- rów. Dodatkowe powody do zadowolenia przy- Prace w tym zakresie koordynował Maciej Chudkiewicz – socjolog, dziennikarz, trener niosły także zyski z prowadzenia działalności grupowy, członek Rady Rozwoju AZS. Ośrodków AZS w Wilkasach i Górkach Zachod- Odbyło się także posiedzenie sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, nich. Zarząd Główny AZS zatwierdził także pro- które w znacznej mierze było poświęcone AZS. W spotkaniu uczestniczyli przedsta- jektu budżetu na 2022 rok. wiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Konferencji W sobotniej, roboczej części spotkania odbyły rektorów AWF oraz AZS, który reprezentowali wiceprezes ds. sportu Maciej Hart昀椀l się konsultacje dotyczące pracy nad budową i sekretarz generalny Dariusz Piekut. Dyskutowano o realizacji zadań w zakresie strategii AZS. Był to kolejny etap działań nad sportu akademickiego oraz o infrastrukturze sportowej wyższych uczelni. Posłowie projektem doskonalenia i rozwoju organizacji. mogli wysłuchać informacji o naszych sukcesach i planach. DS, foto: Mariusz Walczak Dżentelmen przy stole Mówiło się, że 昀椀nały wielkich imprez spalały go i dlatego wygrał ich tak mało. Andrzej Grubba jest jednak najlepszym w historii polskim tenisistą stołowym, który przez połowę swojej kariery był związany z gdańskimi klubami AZS. Podczas AMP 2022 po raz pierwszy przyznano memoriałowe nagrody jego imienia. Andrzej Grubba urodził się 14 maja 1958 roku w Brzeźnie Wiel- Pierwszy międzynarodowy sukces przyszedł w 1980 roku, kim w rodzinie nauczycielskiej. Na początku próbował swych sił w czasie odbywających się w Middlesbrough Akademickich Mi- w piłce nożnej, piłce ręcznej i biegach, ale z żadną z tych dyscy- strzostw Świata. Polacy z Kucharskim i Grubbą zdobyli tam plin nie związał się na dłużej. Nic nie wyszło także z późniejszych sześć medali, z czego Grubbie, który miał już na koncie pierwsze planów związanych ze studiowaniem medycyny. Prawdziwą miło- ze swoich 26 (!) mistrzostw kraju, przypadły trzy złote, w tym ścią okazał się tenis stołowy, który na początku lat 70. XX wieku za turniej indywidualny. Jak stwierdził historyk polskiego tenisa w Polsce wciąż miał status gry świetlicowej. stołowego i członek Komisji Historycznej AZS, Wiesław Pięta, Do AZS Uniwersytetu Gdańskiego 15-letniego Grubbę ściągnęła był to przełomowy moment w dziejach tej gry w Polsce. Małgorzata Kucharska (Skuratowicz), czołowa tenisistka stołowa Pierwszym znaczącym osiągnięciem wśród seniorów było nato- w Polsce tamtego okresu i matka Leszka Kucharskiego. Rok młod- miast wywalczone dwa lata później w Budapeszcie mistrzostwo szy i o 20 cm wyższy Kucharski niebawem dołączył do drużyny, Europy w grze mieszanej (z Holenderką Bettiną Vriesekoop). a ich losy splotły się na długo. Obaj wyprowadzili polski te- Finały AMP 2022 odbywały się w 40. rocznicę tego wydarzenia, nis stołowy na salony, zapełnili hale kibicami i wypromowali na które – co wydaje się dziwne – było jedynym indywidualnym świecie polski styl gry oparty na serwisie z bekhendu i top spinie zwycięstwem Grubby w międzynarodowych imprezach mistrzow- z bekhendu. To dzięki temu stylowi przed igrzyskami w Seulu skich. Mało kto dziś pamięta, że miał on także pewną tajemnicę. Grubba pokonał Chińczyków podczas Pucharu Świata rozgrywa- Grał bowiem prawą ręką, choć był leworęczny. W czasie meczu nego na ich terenie, wprowadzając w osłupienie cały świat. potra昀椀ł przełożyć rakietkę do drugiej ręki. 50

o: PZTS ot F Mimo nie tak wielu spektakularnych triumfów niezwykłe osią- wywalczył dla niego drużynowe mistrzostwo Polski. Niektórzy gnięcia na stałe zapisały Grubbę w historii tenisa stołowego. mówili, że dużo lepiej realizował się w rywalizacji zespołowej Jego dorobek obejmuje m.in.: trzy medale mistrzostw świata, 12 niż indywidualnej. Resztę bogatej kariery – w tym ostatnie medali mistrzostw Europy, Puchar Świata zdobyty w 1988 roku, 10 lat – spędził w Niemczech. Darzono go tam wielką sympatią ponad 10 lat w pierwszej dziesiątce światowego rankingu i dwa i nawet zaproponowano przyjęcie obywatelstwa, na co sporto- klubowe Puchary Europy. Pierwszy wywalczył dla AZS AWF wiec się nie zgodził. Gdańsk na koniec głównego etapu kariery w AZS. Grubba trzykrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich Z azetesowskim klubem był związany w latach 1976-1985, w 1988, 1992 i 1996 roku. Dwa razy dotarł do 1/8 昀椀nału w grze a potem w sezonie 1987-1988. W tym czasie siedmiokrotnie pojedynczej. Najbliżej medalu, który stał się jego niespełnionym ędrzejewski gorz J rze o: G ot F 51

marzeniem, był w Seulu, gdy tenis stołowy debiutował w pro- wego i członka władz międzynarodowej federacji. Zmarł w So- gramie olimpijskim. W ćwierć昀椀nale debla (oczywiście z Kuchar- pocie rankiem 21 lipca 2005 roku, przegrywając walkę z chorobą skim) do podium brakowało dwóch wygranych akcji. – Było 1:1 nowotworową. Miał zaledwie 47 lat. Jego imię nosi m.in. Cen- w setach i 19:19 w decydującym. Przegraliśmy z Chińczykami trum Szkolenia PZTS, w którym rozgrywane były 昀椀nały AMP 19:21, bo zjadły nas nerwy. Mogło być w jedną stronę, mogło 2022, i główna aleja na terenie gdańskiej Akademii Wychowania KWIECIEŃ być w drugą, ale w tak nerwowych końcówkach nie dawaliśmy Fizycznego i Sportu, którą ukończył w 1987 roku. rady, niestety – na łamach portalu sport.pl opowiadał Kucharski, Teraz upamiętnił go także AZS. Podczas 昀椀nałów akademickich który wyliczył, że przez problemy mentalne stracili z Grubbą zmagań wręczone zostały specjalne memoriałowe nagrody dla szansę na… osiem medali najważniejszych imprez. najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika imprezy. – To Grubba był osobą wyjątkowo wrażliwą. Był wzorem sportowca, świetna okazja, by przypomnieć postać najwybitniejszego teni- cechowały go niezwykła pracowitość i ambicja. Długo i mocno sisty stołowego nie tylko w AZS i w Polsce, ale swego czasu przeżywał jednak każdą porażkę, stawiał sobie zawsze niezwy- także na świecie. Specjalne nagrody wręczono po raz pierwszy kle wysokie wymagania. – Urodziłem się, żeby ładnie przegry- i wierzymy, że zostaną w tej imprezie na zawsze – powiedział wać – miał powiedzieć o sobie. – Imponował nieskazitelną tech- Piotr Walczak, członek Zarządu Głównego AZS i prezes AZS niką gry, nieprzeciętnym zmysłem taktycznym, jednak nie został Uniwersytetu Gdańskiego, który był gospodarzem zawodów. mistrzem świata. W decydujących momentach gry dawała o so- U kobiet wyróżnienie otrzymała Anna Węgrzyn (UE Wrocław), bie znać słaba psychika, panicznie bał się porażek – napisano a u mężczyzn – Damian Węderlich (UMCS Lublin). o nim na stronach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O podobnych sukcesach marzyła zapewne młodzież reprezentują- Przed meczami pierwszej rundy Grubba często zakładał się, że… ca AZS Politechniki Rzeszowskiej, która podczas mistrzostw Polski natychmiast odpadnie. Odkrył jednak lepszy sposób na odstre- juniorów wywalczyła aż 11 medali. Indywidualne złoto przypadło sowanie, który do dziś można zaobserwować u wszystkich teni- Zuzannie Wielgos (zdobyła także srebrne medale w grach po- sistów stołowych świata. To on wprowadził do swojego sportu dwójnych), a srebro Szymonowi Kolasie (także brąz w mikście). Do słynne tuptanie przed akcją. – Potrzebowałem grać w stresie, tego doszło wicemistrzostwo dziewczyn w turnieju drużynowym wywoływał u mnie ducha walki. Ale starałem się trochę odprę- i brąz chłopaków. Trzecie miejsca wywalczyły ponadto żeńska żać, bo zbyt duży stres paraliżuje. Pomagały mi moje kroczki. drużyny AZS UE Wrocław i Paula Krysińska w singlu. Przy okazji miało to skutek psychologiczny, bo jak rywal widział, Po sukcesach w seniorskich i akademickich mistrzostwach kraju że sobie biegam, to myślał, że pewnie jestem dobry – mówił nie mogło dziwić, że siostry Węgrzyn zdominowały także zma- w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Grubba jako jedyny ping- gania młodzieżowe. W 昀椀nale singla Anna wygrała z Katarzyną, pongista wygrał plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepsze- w deblu razem zdobyły srebro i po jednym medalu dołożyły go sportowca. Określany był mianem dżentelmena przy stole, w mikście. Wraz z koleżankami z AZS UE Wrocław wygrały po- w decydującym momencie potra昀椀ł oddać upierającemu się i nie nadto turniej drużynowy. Brąz w deblu także dla Adama Dudicza mającemu racji rywalowi punkty decydujące o swojej porażce. z AZS AWFiS Gdańsk. DS Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem, pełnił też Wykorzystano materiały Przeglądu Sportowego, Gazety Wybor- funkcję dyrektora sportowego Polskiego Związku Tenisa Stoło- czej, Rzeczpospolitej, TVP Sport, publikacje Wiesława Pięty. o: PZTS ot F 52

100 dni do igrzysk Wielkimi krokami zbliżaliśmy się do największej imprezy sportowej 2022 roku w Polsce! Do rozpoczęcia European Universities Games 2022 w Łodzi pozostało 100 dni. – Po czasie pandemii jest to jedno z czterech największych wydarzeń sportowych przez EUSA. AZS od kilku miesięcy ak- na świecie. Mieliśmy letnie igrzyska w Tokio, następnie zimowe w Pekinie. Czeka tywnie promował program wolontariatu. nas jeszcze przełożona Uniwersjada w Chinach, a EUG to największa impreza mul- – Byliśmy do tej pory na 15 imprezach, tisportowa, która odbędzie się w Europie. Liczę, że pokażemy, iż jesteśmy świetnymi w tym na 昀椀nale Igrzysk Studentów Pierw- organizatorami, że Łódź to piękne miasto, a Polska to piękny kraj – powiedział prof. szego Roku, Akademickich Mistrzostwach Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Polski czy zawodach regionalnych, gdzie Na dokładnie 100 dni przed ceremonią otwarcia w centrum Łodzi – u zbiegu uli- zachęcaliśmy uczestników do zaanga- cy Piotrkowskiej i alei Mickiewicza – uruchomiony został zegar odmierzający czas żowania się w organizację EUG 2022. do startu łódzkich igrzysk. – Europejskie Igrzyska Akademickie wypadają w roku, Planujemy wziąć udział jeszcze w około w którym Łódź uznano za jedno z 25 miast na świecie, które warto odwiedzić. Wszy- 20 wydarzeniach, podczas których wo- scy już cieszymy się na ostatnie dwa tygodnie lipca, kiedy to będziemy mogli podzi- lontariusze będą mogli z bliska przyjrzeć wiać zmagania sportowców akademickich. Gorąco zapraszam wszystkich łodzian do się jak wygląda praca w poszczególnych kibicowania – przyznała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. działach na zawodach – mówiła Marian- Europejskie Igrzyska Akademickie to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do na Pikul, koordynatorka wolontariatu na międzynarodowej wymiany doświadczeń. – Jestem dumny, że Europejskie Igrzyska EUG 2022. Akademickie odbywają się w Polsce. Swoją funkcję pełnię już wiele lat, a to moja Wolontariuszem mógł zostać każdy chęt- ostatnia kadencja. Tym bardziej dziękuję pani prezydent i panu rektorowi, że swoją ny powyżej 16. roku życia. Ochotnicy misję będę mógł zakończyć tak wspaniałą imprezą. Jestem przekonany, że przynie- mieli być zaangażowani w takie obsza- sie ona wiele dobrego dla Politechniki Łódzkiej i miasta – zapewnił Adam Roczek, ry jak obsługa obiektów sportowych, prezydent EUSA. zakwaterowanie i catering, opieka nad W odsłonięciu zegara udział wzięli również ambasadorowie EUG 2022, którzy sami drużynami, akredytacje, ceremonie de- nie mogli się doczekać rozpoczęcia imprezy. – Sport zasługuje na to, by go przeży- koracji, media, marketing, IT support czy wać, żeby te pozytywne emocje płynęły do nas, ale też i od nas. Wielkie imprezy transport. – Wolontariat na Europejskich przyciągają te emocje jak magnes. Jeśli chcemy przyjąć taką dawkę endor昀椀n, nie Igrzyskach Akademickich w Łodzi to zna- może nas tu zabraknąć, zarówno w roli sportowców, jak i kibiców – przyznał Adam komita okazja do zdobycia doświadcze- Kszczot, halowy mistrz świata i wielokrotny wicemistrz Europy w biegu na 800 m. nia przy organizacji największej imprezy – Europejskie Igrzyska Akademickie to tak wiele dyscyplin, że jestem przekonana, iż sportowej w Europie, szansa na prze- każdy znajdzie coś dla siebie. Po pandemii, która częściowo zamroziła sport, jesteśmy życie niezwykłej wakacyjnej przygody spragnieni wielkich emocji, a to wydarzenie z pewnością nam ich dostarczy – dodała i nawiązanie nowych znajomości, a także Martyna Grajber, siatkarka ŁKS Commercecon Łódź. doskonalenie swoich umiejętności takich Tak wielka impreza nie mogłaby odbyć się bez wsparcia wolontariuszy. Ich rejestracja jak praca w zespole czy komunikacja trwała do 15 kwietnia, a zgłoszenia wysłało ponad 1200 osób z 84 krajów. Wśród nich w językach obcych – przekonywała Pikul. byli doświadczeni działacze, którzy brali już udział w wydarzeniach organizowanych Paweł Hochstim, Aleksandra Leszczyńska o: EUG 2022 o: własne ot ot F F 53

To dla nas szansa KWIECIEŃ Grupa LOTOS przedłużyła z nami współpracę i pozostała Głównym Sponsorem Akademickiego Związku Sportowego, wspierając nas w realizacji wielu projektów. W połowie roku zastąpił ją PKN ORLEN. roku będzie kontynuowana przynajmniej do końca grudnia – informował Mariusz Walczak, wicepre- zes Zarządu Głównego AZS ds. rozwoju. Nowym elementem wzajemnych działań był pro- jekt ambasadorów wspierających partnerstwo AZS z Grupą LOTOS. Mowa tu o piątce zawodników wymienionych już przez Fedorowską. – Reprezen- tują oni różne kluby, uczelnie, dyscypliny i to oni w tym roku będą wizerunkowo wspomagać współ- pracę AZS ze swoim głównym sponsorem. W za- mian będą mogli liczyć nie tylko na pomoc 昀椀nanso- wą, lecz także na dodatkowe świadczenia doradcze, promocyjne czy medialne ze strony stowarzyszenia. To bardzo dobry wstęp do realizacji szerszego pro- jektu, tzw. parasola – podkreślał Walczak. – Konty- nuacja współpracy z Grupą LOTOS daje szansę na dalsze wspieranie kluczowych cyklów rozgrywek naszej organizacji, budowanie nowych projektów skierowanych do samych zawodników, którzy są naszą najlepszą wizytówką. Obok funkcjonujących już od lat programów wspierających szkolenie sportowe i dwutorową karierę studentów-spor- towców, rozpoczynamy działania „Parasola AZS”. To program, którego celem jest wspomaganie za- wodników reprezentujących AZS m.in.: w zakresie promocji, lepszego ubezpieczenia, doradztwa praw- nego oraz psychologicznego. Nasi ambasadorzy to młodzi ludzie, profesjonaliści w swoich dyscypli- nach, których chcemy odciążyć od wielu pobocz- nych zadań. Po to, aby mogli skupić się na przy- gotowaniach do startów i rozwoju akademickiego. Projekt wypracowany wspólnie z Grupą LOTOS to Obecność dużych 昀椀rm i partnerów przy Akademickim Związku Sportowym nie była dla nas szansa na dobre przetarcie szlaku w wyżej już niczym nowym i zaskakującym. Od kilku lat Głównym Sponsorem AZS była wymienionym zakresie, żeby w przyszłości z tego przecież Grupa LOTOS, skutecznie wspierająca stowarzyszenie w wielu obszarach. typu świadczeń mogła skorzystać jak najszersza – Jednym z 昀椀larów działalności sponsoringowej Grupy LOTOS jest wielowymia- grupa zawodników – podsumował Walczak. rowe wsparcie polskiego sportu, zarówno tego profesjonalnego, jak i dziecięcego W połowie roku PKN ORLEN s昀椀nalizował fuzję czy młodzieżowego. Doskonałym przykładem jest tu dotychczasowa współpraca z Grupą LOTOS, zajmując jej miejsce w relacji z Akademickim Związkiem Sportowym. AZS tworzy możliwości ciągłego roz- z Akademickim Związkiem Sportowym. – PKN woju dla utalentowanych sportowców. Wśród nich znajdują się reprezentanci ORLEN w swojej działalności społecznej od wielu wioślarstwa – Maciej Zawojski i Agnieszka Kobus-Zawojska, zapasów – Roman lat kładzie duży nacisk na promocję aktywności Pacurkowski, pływania – mistrzyni i rekordzistka Polski Paulina Peda, a także 昀椀zycznej, sportu i zdrowej rywalizacji. Jest sponso- Aleksandra Bańbor, czyli multimedalistka Akademickich Mistrzostw Polski, zdo- rem i partnerem wielu programów, dzięki którym bywczyni aż 16 medali w 5 dyscyplinach – mówiła Kinga Fedorowska, dyrektor młodzi zawodnicy mogą realizować swoje pasje ds. marketingu Grupy LOTOS. – W ramach współpracy z AZS w 2021 roku zor- i rozwijać skrzydła w sporcie zawodowym. Spon- ganizowano ponad 100 wydarzeń sportowych. Akademickie Mistrzostwa Polski, soring Akademickiego Związku Sportowego oraz toczące się przez cały rok, gromadzą blisko 16 000 zawodników w aż 35 dys- Akademickiej Reprezentacji Polski naturalnie uzu- cyplinach. AZS Winter Cup koncentruje się na rozwoju narciarstwa alpejskiego, pełnia te działania. Sport buduje pożądany wize- a z kolei Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS umożliwiają rywalizację studentom runek naszej marki wśród wszystkich grup inte- z niepełnosprawnościami. Przy okazji, wspierając ducha sportu akademickiego, resariuszy. Jesteśmy zaangażowani w dyscypliny, życzymy wszystkim studentom-sportowcom wielu sukcesów w najbliższych star- które Polacy od lat kochają i kojarzą z nimi naszą tach – dodała Fedorowska. markę. Jest także skutecznym narzędziem do budo- Zadowoleni ze współpracy byli także przedstawiciele AZS, doceniając, że w 2022 wy rozpoznawalności brandu ORLEN na rynkach roku była ona kontynuowana. – Grupa LOTOS nadal będzie Głównym Sponso- międzynarodowych w ramach ekspansji naszego rem organizacji oraz jej kluczowych projektów, w tym Akademickiej Reprezentacji biznesu – napisała Kinga Fedorowska, Dyrektor Polski, startującej m.in. w letniej uniwersjadzie. Na podstawie umowy przedłu- w Biurze Marketingu Sportowego, Sponsoringu żonej o kolejne dwanaście miesięcy, współpraca rozpoczęta w sierpniu 2018 i Eventów w PKN ORLEN. Foto: Michał Walusza 54

się i dziś zdobywa medale w AMP. Kilka lat temu opowiadała, że równocześnie tre- nuje pływanie, biegi przełajowe, kolarstwo górskie, lekkoatletykę, trójbój siłowy, aero- bik sportowy i jeszcze ściga się na ergome- trze wioślarskim. Roman Pacurkowski Pochodzącemu z Ukrainy zapaśnikowi AZS AWF Warszawa współpraca z Grupą LO- TOS i AZS bardzo pomaga. – Umożliwia mi ona spokojny trening, ale też po prostu spokojniejsze życie. Ta współpraca dodat- kowo mnie motywuje, buduje mój wizeru- nek. Zwykle najlepsi wspierają najlepszych. Zatem ja chcę cały czas potwierdzać, że warto na mnie stawiać. Trzeba przy tej okazji też docenić AZS, bo pomaga nam w kontaktach z mediami i w promocji dys- cypliny, która obecnie nie jest aż tak po- pularna – opowiadał reprezentant Polski i były młodzieżowy mistrz Europy. Paulina Peda Reprezentantka AZS AWF Katowice, bo- haterka ostatnich Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu, ale przede wszystkim uczestniczka igrzysk olimpijskich w Tokio i rekordzistka kraju na 100 m stylem grzbie- towym. – W AZS odnajduję równowagę między życiem sportowca i życiem studenta. W tym wszystkim pomaga też odpowiednia współpraca uczelni z klubem, gdzie panuje doskonała atmosfera, każdy o każdego dba i wszyscy gramy do jednej bramki – opo- wiadała w rozmowie z „Przeglądem Spor- towym”. Piotr Chłystek, foto: Ewa Milun- -Walczak Ambasadorzy współpracy z Grupą LOTOS / PKN ORLEN Agnieszka Kobus-Zawojska Zawodniczka AZS AWF Warszawa jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich wiośla- rek. W swoim dorobku ma dwa medale z igrzysk olimpijskich (brąz z Rio de Janeiro z 2016 roku i srebro z Tokio z 2020 roku), a wraz z koleżankami z czwórki podwójnej była już też W skrócie mistrzynią świata i Europy. Regularnie bierze udział w różnych akcjach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy, które relacjonuje na pro昀椀lach w mediach społeczno- ściowych. Doskonale dba o relacje z kibicami, sponsorami i dziennikarzami. W kwietniu cieszyliśmy się z pierw- szych zwycięstw naszych lekkoatle- Maciej Zawojski tów w mistrzostwach Polski. Dawid Wioślarz i mąż Agnieszki, który tak jak ona reprezentuje AZS AWF Warszawa. I choć Tomala (AZS Politechnika Opolska) dla wielu jest tylko „mężem swojej żony”, to należy podkreślić, że również zajmo- wygrał w Sulejówku chód na 20 km, wał wysokie lokaty na dużych imprezach. Nie tak dawno próbował swoich sił także a Aleksandra Lisowska (AZS UWM w wioślarstwie morskim i wywalczył złoty medal w sprincie podczas European Rowing Olsztyn) triumfowała w rozgrywa- Coastal Challenge w Marina di Castagneto. Od jakiegoś czasu prowadzi z małżonką nym w Międzyrzeczu biegu na „Akademię Wioślarską Zawojskich”, której celem jest upowszechnienie wioślarstwa jako 10 kilometrów. Kilka tygodni codziennej aktywności 昀椀zycznej. później Tomala zdobył srebro w przeprowadzonych po raz pierw- szy mistrzostwach na 35 kilometrów. Aleksandra Bańbor Do wyścigu, który organizował jego Niezwykła postać z AZS Politechniki Śląskiej, której historię dokładniej poznaliśmy przy klub, mistrz olimpijski przystąpił okazji Gali Sportu Akademickiego w 2019 roku, gdy otrzymała nagrodę Fair Play AZS. z urazem kolana. DS W ten sposób doceniono jej niezłomność, bowiem Oli los nigdy nie oszczędzał. Zmagała się z poważną chorobą, traciła na wadze nawet dwa kilogramy dziennie, ale nie załamała 55

Sensacja w Lublinie KWIECIEŃKoszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin po raz pierwszy w historii zostały wicemistrzyniami Polski. Krok od sensacji byli też siatkarze z Olsztyna. W sezonie zasadniczym lublinianki wygrały aż 17 z 20 me- czów, pokonując przynajmniej raz każdą drużynę w stawce i kończąc zmagania na historycznym drugim miejscu. W play o昀昀 możliwości popełnienia błędu nie było już wcale. – W zespole da się wyczuć, że rozpoczyna się de- cydująca część sezonu. Widać, że dziewczyny są bardziej skoncentrowane, skupione na celu, na zwycięstwie. Na szczęście wszystkie zawodniczki są zdrowe i nie ma za- grożenia, że któraś z nich nie zagra – komentował trener Krzysztof Szewczyk. Akademiczki w meczach domowych były niepokonane, ale na play o昀昀 musiały się przenieść do większej hali Globus. – Nie ma co ukrywać, że zmiana na pewno jest dla nas pew- nym utrudnieniem. Cały sezon walczyliśmy w hali MOSiR, aby w play-o昀昀 mieć przewagę własnego parkietu przy Ale- jach Zygmuntowskich 4. Dlatego pod kątem sportowym nie jest to komfortowe, że będziemy grać teraz na Globusie. Jednak w sytuacji, w jakiej się wszyscy znajdujemy, oczywi- ście rozumiemy, że jest to decyzja konieczna. To naturalne – mówi szkoleniowiec zespołu lubelskiego. – Jeśli chodzi o aspiracje, to nie myślimy co będzie za jakiś czas, co może się wydarzyć. Koncentrujemy się tylko na najbliższym prze- ciwniku – tonował nastroje lubelski szkoleniowiec. Jego koszykarki świetnie jednak poradziły sobie ze zmia- ną otoczenia. W ćwierć昀椀nale pokonały Polonię Warszawa 85:51 i 82:61, by kropkę nad i postawić w stolicy po trium- 昀椀e 89:70. U siebie rozpoczęły także pół昀椀nał, niespodzie- wanie wygrywając z broniącą mistrzowskiego tytułu VBW Arką Gdynia 68:54 i 65:56. Pierwsze kłopoty nadeszły do- piero w trzecim meczu, który rozstrzygnęły po dogrywce 56

102:96. Wtedy było już wiadomo, że AZS UMCS osiągnie największy sukces w historii. O krok od sensacji było w pierwszym meczu 昀椀nału z BC Polkowice. Lublinianki, które wcześniej uległy temu zespołowi w pół昀椀nale Pucharu Polski 74:79, przegra- ły tylko 63:65, zaostrzając apetyty przed dalszą częścią zmagań. Drugie wyjazdowe spotkanie przyniosło jednak porażkę 72:89. – Była szansa, ale zabrakło kilka drob- nych elementów, aby zwyciężyć. W Lublinie w tym se- zonie ligowym jeszcze nie przegraliśmy. Liczymy zatem, że uda nam się podtrzymać tę passę i seria 昀椀nałowa się jeszcze nie skończy – zapowiadał trener Szewczyk. U siebie akademiczki zagrały ambitnie, ale nie były w stanie odwrócić losów rywalizacji, przegrywając 73:80. – Mimo porażki więcej jest powodów do radości. Nie ma co się smucić. Powiedziałem dziewczynom po meczu, że nie mogą być zawiedzione, bo zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić – mówił trener po zdobyciu historycz- nego srebrnego medalu. Swoje pięć minut mieli także siatkarze Indykpolu AZS – Ciężko jest powiedzieć cokolwiek po takim meczu. Graliśmy dobrze, UWM Olsztyn, którzy rundę zasadniczą zakończyli na byliśmy blisko, lecz przegraliśmy. Najbardziej można żałować ostatnich szóstym miejscu. W play-o昀昀 tra昀椀li na Skrę Bełchatów dwóch, trzech akcji tego meczu. W tym momencie ekipa z Bełchatowa i w pierwszym spotkaniu na jej boisku wygrali 3:1! Wyda- zagrała od nas lepiej. Jestem jednak dumny z drużyny, ponieważ przez wało się, że sensacja jest o krok, bo rewanż rozgrywany cały mecz graliśmy na równym i wysokim poziomie. Nie jestem zawie- był w Iławie, ale po gładkiej porażce 0:3 o awansie do dziony, ale jest mi smutno – powiedział Javier Weber na antenie Radia najlepszej czwórki musiało zdecydować trzecie spotkanie UWM FM. Olsztynianom pozostała walka o miejsce piąte, którą przegrali w Bełchatowie. Zabrakło kilku wygranych akcji i skończy- po złotym secie z Resovią. ło się tie-breakiem, w którym to Skra była lepsza 15:13. Rafał Małys, DS, foto: Elbrus Studio Intensywnie W kwietniu mieliśmy do czynienia z dwiema kumulacjami imprez Akademickich Mistrzostw Polski, które nazwano kumulAMPcjami. W pierwszej wzięło udział ponad 2100 zawodniczek i zawodników z większo- ści polskich uczelni, a do zdobycia było aż 67 tytu- łów akademickiego mistrza kraju. Najwięcej, bo ponad 900 osób wystartowało w pływaniu, a po cztery zło- te medale wywalczyli Pauli- na Peda i Paweł Smoliński. Ich AWF Katowice wygrała obydwie klasy昀椀kacje druży- nowe, dokładając do tego triumf w judo. Rywalizowano także we wspinaczce sportowej, bry- W kolejnej kumulAMPcji więcej było rozgrywek przed kolejnym sezonem poszerzono program dżu, szachach i strzelectwie strefowych. Wraz z 昀椀nałami tenisa stołowego AMP o dwa turnieje pół昀椀nałowe. Tytuły mi- sportowym, a tytułami po- oraz unihokejem i aerobikiem sportowym odbyło strzowskie obroniły GUM Gdańsk w aerobiku dzieliły się AWF Wrocław, się aż 10 imprez. W wygranym przez Politech- i UE Wrocław wśród pingpongistek. Finał tenisa AGH Kraków, ALK Warsza- niką Gdańską unihokeju rywalizowało 30 zespo- stołowego mężczyzn wygrał UMCS Lublin. wa, ANS Tarnów i Uniwer- łów, które trzeba było podzielić na osiem grup. O Akademickich Mistrzostwach Polski pisze- sytet Warszawski. Duże zainteresowanie tą dyscypliną sprawiło, że my na str. 183. DS 57

MAJ maj Troje podwójnych 59 Nasza złota młodzież 61 Pokonały hegemona 62 Nowy rozdział pod siatką 63 Dwa srebra w Manchesterze 64 Kolarska wspinaczka 65 ajor alia B at o: fb N 5858 ot F

Ostatkiem sił Dwadzieścia trzy medale zdobyli szermierze AZS podczas seniorskich mistrzostw Polski. Z podwójnych zwycięstw cieszyli się Renata Knapik-Miazga, Julia Walczyk i Maciej Bielec. Azetesiacy zdominowali rozgrywane w Trzebnicy MP w szpadzie, oddając rywalom w zmaganiach indywidualnych i drużynowych tylko dwa me- dale. Po dwa złote wywalczyli Renata Knapik- -Miazga i Maciej Bielec. Zawodniczka AZS AWF Kraków musiała się sporo namęczyć, bo w aze- tesowskich pojedynkach ćwierćfinału i półfinału wygrywała 13:12. W walce o złoto z klubową ko- leżanką Glorią Klughardt (niedawno została ju- niorską wicemistrzynią świata w drużynie) było już spokojniej (15:8). Dzięki temu Knapik-Miazga odzyskała po roku tytuł mistrzowski, odnosząc czwarte zwycięstwo w historii. W efekcie zo- stała drugą szpadzistką w dziejach dyscypliny (sześć tytułów wywalczyła Danuta Dmowska- -Andrzejuk). Wewnętrzną sprawą azetesiaków atislavia był też finał szpadzistów. Maciej Bielec z AZS r Wratislavia w eliminacjach dał się trafić tylko dziewięć razy i też odzyskał tytuł po roku prze- rwy, pokonując w finale Mateusza Antkiewicza ocław/ AZS W z AZS AWF Katowice (15:10). r Dwa indywidualne zwycięstwa odnieśliśmy tak- że we 昀氀orecie. Podczas zawodów w Gdańsku po trzecie mistrzostwo sięgnęła Julia Walczyk. Za- wodniczka AZS UAM Poznań po raz trzeci sku- tecznie walczyła o złoto z Martyną Jelińską z AZS o: fb KS Szpada W ot AWF Poznań (15:9), ale przyznała, że nie ma na F nią specjalnego patentu. – Cztery lata temu prze- grałam z nią w pojedynku o wejście do czołowej czwórki. Może wyszłam bardziej skupiona na tę walkę, o czym świadczy moje wyższe prowadzenie na początku. A później utrzymywałam tę przewa- w gę. Cieszę się z tego prestiżowego zwycięstwa. Są ó to przecież najważniejsze krajowe zawody i każda ak zawodniczka miała apetyt na złoty medal – po- WF Kr wiedziała Walczyk, która w kwietniu w Belgradzie była ósma w Pucharze Świata. Po pierwsze złoto sięgnął Adrian Wojtkowiak. cza AZS A Zawodnik AZS AWF Poznań w dramatycznym finale pokonał Andrzeja Rządkowskiego 15:14. – To jest mój pierwszy tytuł mistrza Polski, nie cja szermier tylko w gronie seniorów, ale w jakiejkolwiek kategorii wiekowej. Nie spodziewałem się, że o: fb sek ot wywalczę w Gdańsku złoty medal, aczkolwiek F poświęciłem w tym roku szermierce bardzo dużo pracy. Cały turniej był niezwykle wyczerpujący i muszę przyznać, że to zwycięstwo wyszarpałem srebrnego medalu Małgorzaty Kozaczuk (AZS AWF Warszawa). ostatkiem sił – komentował Wojtkowiak, który Dwukrotna triumfatorka MP, która w marcu sprawiła olbrzymią z polską drużyną wywalczył srebro podczas Pu- niespodziankę, zdobywając w Stambule trzecie miejsce w Pucharze charu Świata w Belgradzie. Świata, przegrała w finale z Zuzanną Cieślar 12:15. Turniej szabli rozgrywano w Warszawie. Obrońca Troje indywidualnych mistrzów Polski powiększyło swój złoty dorobek tytułu Mateusz Knez (OŚ AZS Poznań) odpadł w turniejach drużynowych. W zmaganiach szpadzistek i 昀氀orecistek mie- w półfinale, a lider krajowego rankingu Szymon liśmy azetesowskie 昀椀nały, w których AZS AWF Kraków wygrał z AZS Hryciuk (AZS AWF Katowice) w ćwierćfinale. Wratislavią, a AZS UAM Poznań pokonał AZS AWF Poznań. Szpadziści W tej sytuacji najbardziej cieszyliśmy się ze z AZS Wratislavia wygrali już po raz piąty z rzędu. DS 5959

Mistrzostwa Polski w szermierce 2022 – medaliści AZS MAJ ZŁOTE MEDALE Renata Knapik-Miazga AZS AWF Kraków szpada Maciej Bielec AZS Wratislavia szpada Julia Walczyk AZS UAM Poznań 昀氀oret Adrian Wojtkowiak AZS AWF Poznań 昀氀oret Barbara Brych, Gloria Klughardt, Renata Knapik-Miazga, Anna Polis AZS AWF Kraków szpada, drużyna Maciej Bielec, Wojciech Kolańczyk, Michał Opałka, Bartłomiej Szurlej AZS Wratislavia szpada, drużyna Julia Walczyk, Marika Chrzanowska, Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska AZS UAM Poznań 昀氀oret, drużyna SREBRNE MEDALE Gloria Klughardt AZS AWF Kraków szpada Mateusz Antkiewicz AZS AWF Katowice szpada Martyna Jelińska AZS AWF Poznań 昀氀oret Małgorzata Kozaczuk AZS AWF Warszawa szabla Karolina Mazanek, Anna Mroszczak, Barbara Rutz, Paulina Wilaszek AZS Wratislavia I szpada, drużyna Martyna Jelińska, Antonina Lachman, Aleksandra Nowakowska, Aleksandra Wieczorek AZS AWF Poznań 昀氀oret, drużyna Jakub Surwiłło, Jan Zakrzewski, Szymon Czartoryjski, Mateusz Biedrzycki AZS AWF Warszawa 昀氀oret, drużyna BRĄZOWE MEDALE Zo昀椀a Janelli AZS Wratislavia szpada Kamila Pytka AZS AWF Warszawa szpada Bartłomiej Szurlej AZS Wratislavia szpada Martyna Długosz AZS UAM Poznań 昀氀oret Adam Podralski AZS AWF Poznań 昀氀oret Mateusz Knez OŚ AZS Poznań szabla Magdalena Gajowniczek, Magdalena Puławska, Kamila Pytka, Sara Pytka AZS AWF Warszawa I szpada, drużyna Mateusz Antkiewicz, Kacper Chyrek, Kamil Huwer, Jan Wenglarczyk AZS AWF Katowice szpada, drużyna Piotr Borowiec, Piotr Kaśków, Mateusz Kozak, Michał Siess AZS AWFiS Gdańsk 昀氀oret, drużyna W skrócie Dobrze rozpoczął się sezon na torach wodnych. W pierwszych zawodach Sypnęło lekkoatletycznymi rekordami. Podczas mityngu Pucharu Świata w wioślarstwie Polacy Zlata Treta w Ostrawie Natalia Kaczmarek pobiegła 400 m wywalczyli dwa medale i oba stały się w czasie 50.16 sekundy. Uzyskała w ten sposób najlepszy udziałem azetesiaków. W Belgradzie wynik w karierze, który był gorszy jedynie od rezultatu Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń) Ireny Szewińskiej z 1977 roku. – Nie lubię stawiać granic. w parze z Fabianem Barańskim zajęli Niektórzy mówią, że na pewno zejdę poniżej 50 sekund, drugie miejsce w dwójkach podwój- a to nie jest oczywiste. Rekord Polski to 49.28 sekundy. nych. Brąz w dwójkach podwójnych Lata pracy, by w ogóle marzyć o zbliżeniu się do osiągnięć wagi lekkiej zdobyły Katarzyna Szewińskiej – komentowała zawodniczka AZS AWF Wrocław. Wełna (AZS AWF Kraków) i Zuzanna Udanie sezon rozpoczęła także Pia Skrzyszowska, która Jasińska. podczas mityngu w greckiej Kalamacie przebiegła 100 m W czeskich Racicach na podium w czasie 11.12 sekundy. Rekord życiowy i trzeci najlepszy stanęły kajakarki. Złoto w dwójkach wynik w historii polskiej lekkiej atletyki zapewnił zawod- i czwórkach na 500 m zdobyła Anna niczce AZS AWF Warszawa prawo startu w mistrzostwach Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.). Europy i świata. W tym samym czasie decyzję o zakończe- Druga w jedynkach na 1000 m była niu 16-letniej kariery ogłosił Marcin Lewandowski. – Rodzi- Justyna Iskrzycka (AZS AWF Ka- na jest priorytetem. Nie zastanawiałem się nawet sekundy towice), a kanadyjkarka Katarzyna – skomentował biegacz AZS UMCS Lublin. DS Szperkiewicz (AZS AWF Poznań) była trzecia na 500 metrów. DS 60

JJJJMisMtirszotrszotwsta Pwa Polsokli w sski w szerzmeriemricee 2rce 2022 – m022 – medaeldaiślcii AścZi AS ZS AAAAZŁOZTEŁO TEM EMDEADLEALE MMMM DługDługDługa droga droga drogaaa RenRatea Knatna Kapinka-pMiki-aMzgia az ga AZS AAZWS AF KWF Krakórw ak ów szpaszdapa da MacMieaj Bcieiej Blec ie lec AZS WAZS Wratisrlaatvisia la via szpaszdapa da Dwa złote medale zdobyły nasze młodzieżowe zespoły w kategorii kadeta. Dla poznańskich koszykarekDwa Dwa złote złote medale medale zdobyły zdobyły nasze nasze młodzieżowe młodzieżowe zespoły zespoły w kategorii w kategorii kadeta. kadeta. Dla Dla poznańskich poznańskich koszykarekkoszykarek Julia WJulia Walczaylk cz yk AZS UAZS UAM PAM Poznaoń zn ań 昀氀oret昀氀o ret było to wydłużenie zwycięskiej pasbyło to wydłużenie zwycięskiej pasbyło to wydłużenie zwycięskiej passy.sy. sy. AdriAadn Wrian Wojtkoowjtkiaok wi ak AZS AAZWS AF PWoF Pznaoń zn ań 昀氀oret昀氀o ret BarbBaarra Bbarra Bychr, Gychlo, Gria Klorila Kughlaurgdhta, Rrdet, Rnatea Knatna Kapinka-pMiki-aMzgiaa, Azgan, Ana Pnnoa Plis o lis AZS AAZWS AF KWF Krakórw ak ów szpasdzap, dadrau, dżyrnuaż yna MacMieaj Bcieiej Blecie, Wleco, Wjcieocjch Kiecoh Klańoclzayńkc, Mzyki, Mchaił Ochapł Oałkpaa, Błkaa, Brtłoamrtiłeoj Smiezj Surlzeuj rlej AZS WAZS Wratisrlaatvisia la via szpasdzap, dadrau, dżyrnuaż yna Sukcesy Sukcesy Sukcesy młodych młodych młodych akademiczek akademiczek akademiczek z z PPoznania oznania z Poznania rozpoczęły rozpoczęły rozpoczęły się się się jeszczejeszczejeszcze Julia WJulia Walczaylkc, Mzyka, Mrika Carikha Crzahnrozwansokaw, Mskaa, Mrtyanra Dtynła Dugołsuzg, Hosza, Hnna Łannya Łczbyicńzsbkiań ska AZS UAZS UAM PAM Poznaońz nań 昀氀ore昀氀to, drertu, dżyrnuażyna w lutym. Pw lutym. w lutym. Połączone siły ENEA AZS Połączone Połączone siły siły ENEA ENEA AZS AZS Politechniki Politechniki Politechniki Poznańskiej i Lideoznańskiej Poznańskiej i Lidei Lide-- - SRSREBEBRNREN ME EDMEDALEALE rra a Swarzędz Swarzędz ra Swarzędz zdobyły zdobyły zdobyły mistrzostwo mistrzostwo mistrzostwo PPolski olski Polski w w kategorii kategorii w kategorii młodzieżowca.młodzieżowca.młodzieżowca. GlorGloria Kilaug Khlaugrdhta rdt AZS AAZWS AF KWrF Kakórw ak ów szpaszdapa da ZZespół prowadzony przez Annę Tespół Zespół prowadzony prowadzony przez przez Annę Annę Talarczyk i Grzegorza Zielińskiegoalarczyk Talarczyk i Grzegorza i Grzegorza ZielińskiegoZielińskiego MateMuastz Aeusnz Atkienwtkiicez w icz AZS AAZWS AF KWaF Ktowaitcoe w ice szpaszdapa da zainaugurował turniej 昀椀nałowy od wygrzainaugurował zainaugurował turniej turniej 昀椀nałowy 昀椀nałowy od wygrod wygranej z dobrze znanym z ryanej anej z dobrze z dobrze znanym znanym z ry--z ry- MarMtyanra Jtyenla Jińseklia ńs ka AZS AAZWS AF PWoF Pznaoń zn ań 昀氀oret昀氀 oret walizacji wielkopolskiej poznańskim MUKS, zwyciężając 71:57. Kwalizacji walizacji wielkopolskiej wielkopolskiej poznańskim poznańskim MUKS, MUKS, zwyciężając zwyciężając 71:57. 71:57. KolejolejK--olej- MałMgoarłzgaota Krzatoa Kzacozzuak cz uk AZS AAZWS AF WWF Warszaarwsa za wa szabszlaa bla nym przeciwnikiem AZS był Widzew Łnym nym przeciwnikiem przeciwnikiem AZS AZS był był Widzew Widzew Łódź pokonany wysokoódź Łódź pokonany pokonany wysokowysoko, , bo ażbo , ażbo aż KaroKlianra Molina Mazanaezka, Anenkn, Aa Mnna Mroszrcozsazkc, Bzaak, Brbaarra Rbarua Rtz, Putazu, Plinaa Wulina Wilaszielak sz ek AZS WAZS Wratisrlaatviisa I lavi a I szpasdzap, dadrau, dżyrnuaż yna 72:48. W ostatnim meczu grupowym Enea AZS poległa z Eneą AZS72:48. 72:48. W ostatnim W ostatnim meczu meczu grupowym grupowym Enea Enea AZS AZS poległa poległa z Eneą z Eneą AZSAZS MarMtyanra Jtyenla Jińsekliań, Asknat, Aonnintoa Lninaa Lchmacahnm, Aalne, Akslaenkdsraa Nndroa Nwaokowwakskoaw, Asklae, Akslaenkdsraa Wndra Wieczoiercezk o rek A ZS AAZWS AF PWoF Pznaońz nań 昀氀ore昀氀t, dorertu, dżyrnuaż yna AJP Gorzów Wielkopolski 47:61.AJP Gorzów Wielkopolski 47:61.AJP Gorzów Wielkopolski 47:61. JakuJb Sakuub Srwiułłrow, Jiłałon Z, Jaan Zkrzaekwrszkeiw, Sskziy, Smozyn Cmozn Cartozaryrtjsokriy, Mjskai, Mteuastz Beusiez Bdrzieydcrkzi y cki AZS AAZWS AF WWF Warszaarwsaza wa 昀氀ore昀氀t, dorertu, dżyrnuażyna WWynik ten pozwolił poznaniankom zagrynik Wynik ten ten pozwolił pozwolił poznaniankom poznaniankom zagrzagrać w meczu pół昀椀nałowym,ać w ać meczu w meczu pół昀椀nałowym,pół昀椀nałowym, BRBĄRZOWĄZOWE ME EMDEADLEA LE w w którym którym w którym pokonały pokonały pokonały UKS Basket SMS Aleksandrów UKS UKS Basket Basket SMS SMS Aleksandrów Aleksandrów ŁŁódzki ódzki 67:57.Łódzki 67:57.67:57. oszosz osz W walce o złoto ekipa AZS zmierzyła się z faworyzowanymi gospoW walce W walce o złoto o złoto ekipa ekipa AZS AZS zmierzyła zmierzyła się z się faworyzowanymi z faworyzowanymi gospogospo-- - Zo昀椀a Janelli Zo昀椀a Janelli AZS WAZS Wratislavia ratislavia szpadaszpada o: PZKo: PZK o: PZK dyniami turnieju, Szkołą Gordyniami dyniami turnieju, turnieju, Szkołą Szkołą Gortata Ptata Gortata Politechniki Gdańskiej. Politechniki Politechniki Gdańskiej. Gdańskiej. PoznaniankioznaniankiPoznanianki otot ot Kamila Pytka Kamila Pytka AZS AWF WAZS AWF Warszawa arszawa szpadaszpada zwyciężyły 73:65 po niezwykle zaciętym spotkaniu, w którym prozwyciężyły zwyciężyły 73:65 73:65 po niezwykle po niezwykle zaciętym zaciętym spotkaniu, spotkaniu, w którym w którym pro--pro- FF F Bartłomiej Szurlej Bartłomiej Szurlej AZS WAZS Wratislavia ratislavia szpadaszpada z Metrem Warszawa oraz Energetykiem Poznań. Zanotowali MarMartyna Długosz tyna Długosz AZS UAZS UAM PAM Poznań oznań 昀氀oret昀氀oret wadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Brwadzenie wadzenie zmieniało zmieniało się jak się w jak kalejdoskopie. w kalejdoskopie. Brąz ąz przypadł młodymBrprzypadł ąz przypadł młodymmłodym wa wa oraz orEnergetykiem az Energetykiem Poznań. Poznań. Zanotowali Zanotowali też też jedną jedną przeprze- - też jedną przegraną z Chemikiem Bydgoszcz (1:3). Adam PAdam Podralski odralski AZS AWF PAZS AWF Poznań oznań 昀氀oret昀氀oret akademiczkom z Gorzowa Wielkopolskiego po wygrakademiczkom akademiczkom z Gorzowa z Gorzowa Wielkopolskiego Wielkopolskiego po wygrpo wygranej anej nad drużynąanej nad nad drużynądrużyną graną z Chemikiem Bydgoszcz (1:3).graną z Chemikiem Bydgoszcz (1:3). Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Ar- Mateusz Knez Mateusz Knez OŚ AZS POŚ AZS Poznań oznań szablaszabla z Aleksandrowa 67:61.z Aleksandrowa 67:61.z Aleksandrowa 67:61. Nagrodę Nagrodę dla dla najlepszego najlepszego zawodnika zawodnika turnieju turnieju otrzymał otrzymał Ar- Ar- tur Brzostowicz, który w turnieju 昀椀nałowym wywalczył dla Magdalena Gajowniczek, Magdalena PMagdalena Gajowniczek, Magdalena Puławska, Kamila Pytka, Saruławska, Kamila Pytka, Sara Pytka a Pytka AZS AWF WAZS AWF Warszawa Iarszawa I szpada, drużynaszpada, drużyna Wiktorię Wiktorię Wiktorię Plackowską Plackowską Plackowską z z Enei Enei z Enei AZS AZS AZS PPoznań oznań Poznań uznano uznano uznano za za MVP MVP za MVP turniejuturniejuturnieju tur tur Brzostowicz, Brzostowicz, który który w turnieju w turnieju 昀椀nałowym 昀椀nałowym wywalczył wywalczył dla dla swojej drużyny 82 punkty. Najlepszym rozgrywającym zo- Mateusz Antkiewicz, Kacper Chyrek, Kamil HuwerMateusz Antkiewicz, Kacper Chyrek, Kamil Huwer, Jan W, Jan Wenglarczyk englarczyk AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice szpada, drużynaszpada, drużyna 昀椀nałowego昀椀nałowego昀椀nałowego, a Malina Piasecka, któr, a Malina , a Malina Piasecka, Piasecka, która a w 昀椀nale zdobyła pierwszektórw a 昀椀nale w 昀椀nale zdobyła zdobyła pierwszepierwsze swojej swojej drużyny drużyny 82 punkty. 82 punkty. Najlepszym Najlepszym rozgrywającym rozgrywającym zo- zo- stał Błażej Bień. Piotr Borowiec, Piotr KaśkówPiotr Borowiec, Piotr Kaśków, Mateusz K, Mateusz Kozak, Michał Siesozak, Michał Siess s AZS AWFiS Gdańsk AZS AWFiS Gdańsk 昀氀oret, drużyna昀氀oret, drużyna 13 punktów dla poznańskiej ekipy, wybr13 punktów 13 punktów dla dla poznańskiej poznańskiej ekipy, ekipy, wybrwybrana ana została do najlepana została została do najlepdo najlep-- - stał Błażej Bień.stał Błażej Bień. – W drużynie mamy 10 chłopaków z rocznika 2006. W więk- szej piątki mistrzostw rszej szej piątki piątki mistrzostw mistrzostw razem z Mają Kazem razem z Mają z Mają Kozłowską ozłowską z Gorzowa WielKozłowską z Gorzowa z Gorzowa WielWiel-- - – W –drużynie W drużynie mamy mamy 10 chłopaków 10 chłopaków z rocznika z rocznika 2006. 2006. W więkW więk- - szości ci chłopcy są w naszym klubie od początku. Szli dro- kopolskiegokopolskiegokopolskiego. Był to 15. medal młodzieżowych mistrzostw kr. Był . Był to 15. to 15. medal medal młodzieżowych młodzieżowych mistrzostw mistrzostw krajuajukr aju szości szości ci chłopcy ci chłopcy są w są naszym w naszym klubie klubie od początku. od początku. Szli Szli dro-dro- gą od minisiatkówki przez rozgrywki w kategorii młodzika, w historii klubu.w historii klubu.w historii klubu. gą od gą minisiatkówki od minisiatkówki przez przez rozgrywki rozgrywki w kategorii w kategorii młodzika,młodzika, gdzie większość z nich zdobyła mistrzostwo Śląska, a potem Szesnasty medal poznanianki wywalczyły w maju podczasSzesnasty Szesnasty medal medal poznanianki poznanianki wywalczyły wywalczyły w maju w maju podczaspodczas gdzie gdzie większość większość z nich z nich zdobyła zdobyła mistrzostwo mistrzostwo Śląska, Śląska, a potema potem grała na poziomie krajowym. To udowadnia, że droga do 昀椀nałów kadetek. W Gdańsku znów rozpoczęły od pokona昀椀nałów 昀椀nałów kadetek. kadetek. W Gdańsku W Gdańsku znów znów rozpoczęły rozpoczęły od od pokonapokona-- - grała grała na poziomie na poziomie krajowym. krajowym. To udowadnia, To udowadnia, że droga że droga do do zdobycia takiego tytułu była długa dla większości z nich – nia nia nia MUKS MUKS MUKS PPoznań 55:26. oznań Poznań 55:26. 55:26. PPodopieczne odopieczne Podopieczne Małgorzaty Małgorzaty Małgorzaty ŁabędzkiejŁabędzkiejŁabędzkiej zdobycia zdobycia takiego takiego tytułu tytułu była była długa długa dla dla większości większości z nich z nich – – mówił trener Paweł Tomaszewski po trzecim złotym krążku W skrócieW skrócie i Zielińskiego wygrywały potem z Ti Zielińskiego i Zielińskiego wygrywały wygrywały potem potem z Truso ruso Elbląg (84:57), Pz Truso Elbląg Elbląg (84:57), (84:57), Poo--Po- mówił mówił trener trener Paweł Paweł Tomaszewski Tomaszewski po trzecim po trzecim złotym złotym krążkukrążku wywalczonym przez częstochowski klub. litechniką Gdańską (60:52) a następnie w pół昀椀nale z Zagłęlitechniką litechniką Gdańską Gdańską (60:52) (60:52) a następnie a następnie w pół昀椀nale w pół昀椀nale z Zagłęz Zagłę-- - wywalczonym przez częstochowski klubwywalczonym przez częstochowski klub. . Młodzieżowe mistrzostwo Polski zdobyli ponadto piłkarze biem Sosnowiec (75:60).biem Sosnowiec (75:60).biem Sosnowiec (75:60). Młodzieżowe Młodzieżowe mistrzostwo mistrzostwo Polski Polski zdobyli zdobyli ponadto ponadto piłkarzepiłkarze wodni AZS Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w 昀椀nale po- W walce o złoto AZS spotkał się z MKS PW walce W walce o złoto o złoto AZS AZS spotkał spotkał się się z MKS z MKS Polkowice i było toolkowice Polkowice i było i było to to wodni wodni AZS AZS Uniwersytetu Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawskiego, którzy , którzy w 昀椀nale w 昀椀nale po- po- konali Polonię Bytom 12:10. DS, Piotr Kuś DobDrzoe rbroze rzpooczzpąoł scziąę sł seię szon nezoa tn noa tracohr ach starcie dwóch niepokonanych zespołówstarcie starcie dwóch dwóch niepokonanych niepokonanych zespołówzespołów. Do przerwy był remis. Do . Do przerwy przerwy był był remisremis konali Pkonali Polonię Bytom 12:10. olonię Bytom 12:10. DS, Piotr KDS, Piotr Kuś uś wodwnyocdhn. W pych. W pierwisezrywcsh zzycah zwoadwacohd ach 34:34, ale drugą połowę a przede wszystkim końcówkę lepiej34:34, 34:34, ale ale drugą drugą połowę połowę a przede a przede wszystkim wszystkim końcówkę końcówkę lepiejlepiej SypSnęyłpo lnęełko lkoeaktkleotaytcleztnyycmzni rymeki roredkaomrdi. Pamoi. Pdczoads mczais mtynigtu yngu PuchPaurcuh Śarwui Śatwa wiat wa wio wślaiorsśtlawriset Pwioel Pacoyl acy rozegrrozegrrozegrały akademiczki, które zwyciężyły 74:59. MVP turniejuały ały akademiczki, akademiczki, które które zwyciężyły zwyciężyły 74:59. 74:59. MVP MVP turniejuturnieju ZlatZa Tlatra Teta w Oreta w Ostraswtire Nawiae Ntalaia Ktaliaa Kczmaaczremk pareok pbieogbłia 4egł0a 40 m 00 m wywwaylcwzayllci dzywli da mwea mdalee i odale i oba sbtaa sły staiłęy s ię została Iga Wzostała została Iga Iga Woźna, do najlepszej piątki troźna, Woźna, do najlepszej do najlepszej piątki piątki tra昀椀ła Wiktoria Haa昀椀ła tra昀椀ła Wiktoria Wiktoria Ha--Ha- MŁODMŁZIEŻODZIEŻOWEOWE MIS MISTRZYNIETRZYNIE POLSKI POLSKI w czw casize 5asi0e 5.16 s0.1e6 skunedkyu. Undyz. Uyskzayłsa w tkała w ten sepn sosópb nosóab njlepasjlzey pszy udziuadłezm aiałezm aetezseiateksóiwa. W Bków. W Belgrealdgzriaed zie egenbaregenbaregenbarth, a Lth, a th, Lena Brzustowska została wybrena a Lena Brzustowska Brzustowska została została wybrwybrana najlepszą zaana ana najlepszą najlepszą za-- za- W KWOSZYK KOSZYKÓWCEÓWCE 202 22:0 22: wynwik w kynik w kariearzreie, krzteó, kry btóryy bł gyoł grszoy jrsezdy jyneide oynid re oed rzuletazutu lta tu MiroMsłiarow Zsłaiw Zętarięstkai (rsAkZi (S UAZMS UK TMoK Truńo)r uń) wodniczką zespołu.wodniczką zespołu.wodniczką zespołu. Wiktoria BarWiktoria Barańska, Marańska, Martyna Ftyna Fabianowska, Dominika Gałka,abianowska, Dominika Gałka, IrenIy Srenzy Sewizńeswkiińesj z 1kiej z 1977 r97o7 rku. – Noku. – Nie luie lbię subtiaę switaać gwiarć ganirca. nic. w paw prze z Farze z Fabiaanbeim Banem Barańasrkaińm zskiam zjęlia jęli TTego samego dnia swój mecz o siatkarskie złoto rozgrywaego Tego samego samego dnia dnia swój swój mecz mecz o złoto o złoto rozgrywali rozgrywali także także kadecikadeci- Izabela KIzabela Korzeniewska, Karolina Maj, Anna Majchrzak,orzeniewska, Karolina Maj, Anna Majchrzak, NiekNtóierkzty mórzóy mwiąó, żwie ną, ża pe nea pwneo zwneo zjdę pejdoę pniżoenj 5iż0 sej 5e0 skunedk, und, drugdire mugiie mejscie w dejsce w dwójkwaócjh pkacoh pdwoódj-wój- li także kadeci Eco-Eco-Eco-Team Team AZS AZS Stoelzle Stoelzle Team AZS Stoelzle Częstochowa, którzyCzęstochowa, Częstochowa, którzy którzy pokonali pokonali JastrzębJastrzęb- - Bianka NapierBianka Napierała, Daria Owczarzak, Małgorzata Pała, Daria Owczarzak, Małgorzata Pawlak,awlak, a to na tio ne jeise jt oecszt oywczisytwe. Ristee. Rkored Pkorod Plskoi tlso 49ki to 49.28 s.2e8 skunedkyu. ndy. nychn. Bychrą. Bz w drąz w dwójkwaócjh pkacoh pdwoódjnwyócjhn ych pokonali Jastrzębski Wski ski Węgiel Węgiel 3:0 3:0 (16, (16, 19, ęgiel 3:0 (16, 19, 24). Był to ich jedyny19, 24). 24). Był Był to ich to ich jedyny jedyny zwycięski zwycięski mecz,mecz, Malina Piasecka, Wiktoria Plackowska, Antonina ZaborowskaMalina Piasecka, Wiktoria Plackowska, Antonina Zaborowska Lata pLatra pacyr, bacyy w o, by w ogóle mgólae mrzyać o zrzyć o zbliżebnliiżu seniię du sio oę dso oiągsniiąęgć nięć wagwi laegki lkieekj zkideoj zbydłoy Kbyłay Ktaraztyanraz yna zwycięski mecz, który nie skończył się tie-breakiem. Wczektóry który nie nie skończył skończył się się tie-breakiem. tie-breakiem. Wcześniej Wcześniej biało-zielonibiało-zieloni- i Aleksandri Aleksandra Żukowska.a Żukowska. SzewSzińeswkiińesj –ki kej –om keonmtoewantoława zaław zoadwniocdznkiac AzkZaS A AZWS AF WWFro Wcłraowc.ł aw. WełWna (ełnAa (ZS AAZWS AF KWrF Kakórwa) i Zków) i Zuzanunzaa nna śniej biało-zieloni w fazie grupowej wygrywali w pięciu setachw fazie w fazie grupowej grupowej wygrywali wygrywali w pięciu w pięciu setach setach z Metrem z Metrem WarszaWarsza- - UdaUnide saneie szon rezoon rzpooczzpęołca tzęała tkże Pakżie Pa Sika Srzyksrzzoywsszkoaw, kskató, kra tóra JasińJassikań.s ka. MISMISTRZYNIETRZYNIE POLSKI POLSKI KADETEK KADETEK W K WOSZYK KOSZYKÓWCEÓWCE 202 22:022: podcpzoads mczais mtynigtu w gyngu w greckrieecj Kkieaj Klamaalacmie pacire pzebrizeegbłia 1egł0a 10 m 00 m W cW czeskziecsh Rkicah Rcicaaccih ncaca ph noa pdiuomd ium Kinga Kin, Iga WKinga Kin, Iga Woźna, Zuzanna Nowak, Oksana Coźna, Zuzanna Nowak, Oksana Cebulska,ebulska, w czw casize 1as1ie 1.12 s1.1e2 skunedkyu. Rndye. Rkored żkoryd żcioywcy i tiowy i trzecri nzeaci njlepasjlzey pszy stansętłay knęały kjakaajrakkia. Zrkłio. Zto w dłoto w dwójkwaócjhk ach Lena Brzustowska, Wiktoria Brzostowicz, Julia Sierżant,Lena Brzustowska, Wiktoria Brzostowicz, Julia Sierżant, wynwik w hynik w historisii ptoroii plskoielsj lkieekj lkieekj akitelj aetytklei ztyakpi zewapneił zwnaiwł zoadw- od-i czwi córzkwaócrh nkaca 5h n0a 50 m z00 m zdobydłoa Abyłna Ana nna Nadia Ragaman, Oliwia Janicka, Liliana Maciejewska,Nadia Ragaman, Oliwia Janicka, Liliana Maciejewska, niczncie AczcZe AS AZWS AF WWF Warszaarwsa pzawra pawo srawtao srtu w mtartu w mistrziostsrtzwoascth wach PułaPwusłkaa (wsAka (ZS AAZWS AF GWoF Grzóow Wrzów Wlkp.)l.k p.). Zuzanna Bręk, PZuzanna Bręk, Patrycja Majchrzak, Wiktoria Haegenbaratrycja Majchrzak, Wiktoria Haegenbarth. th. EuroEpuy i śropy i światwai. W tata. W tym syam smyam cmyzm casize dasiee dcyzejcę o zyzję o zakońackzoeń-cze-DrugDa w jruga w jedynekdaycnh nkaca 1h n0a 100 m b000 m była yła niu 1n6iu 1-le6tn-ileej ktniaerj kieary oriergy ołosgił Młosiał Mrcian Lrcien Lwaenwdoawndskoiw. – Rski. – Rodzio-dzi-JustyJunsa Itynska Irzsykcrkza (ycAka (ZS AAZWS AF KWaF K-a- MISMISTRZTRZOWIEOWIE POLSKI POLSKI KADET KADETÓW ÓWW SIA W TKSIAÓWCETKÓWCE 202 22:022: na jnesa jt persit poryritoertyemte. Ntemie z. Naie zstaansatwaniaałwem siałeim sę niaę nweat sweekt sunedky undy towitcoew), a kice), a kanadaynjakdayrkjka Karkaa Ktaraztyanraz yna Błażej Bień, Mikołaj Czapliński, Kacper Ząbkowski,Błażej Bień, Mikołaj Czapliński, Kacper Ząbkowski, – sk– somkeonmtoewnatoł bwaieł bgaicez AgacZz AS UZS UMCS LMCuS Lblinu. blin. SzpeSrzkpieewrkiicez (wiAcz (ZS AAZWS AF PWoF Pznaońz)n ań) Wojciech DekoWojciech Deko, Andrii Shvets, Kacper Miodek, Ar, Andrii Shvets, Kacper Miodek, Artur Dydzik,tur Dydzik, była tbyrłza tecriza necia 5a n0a 50 m0e0 mtróewt. DrówS. DS Michał WMichał Woźgin, Aroźgin, Artur Brzostowicz, Ttur Brzostowicz, Tymoteusz Stasiukiewicz,ymoteusz Stasiukiewicz, yńczak (PZPS)yńczak (PZPS) yńczak (PZPS) Jan WJan Wawryniak, Wawryniak, Wojciech Oporządek, Aleksander Szpręgiel,ojciech Oporządek, Aleksander Szpręgiel, ek Żek Ż ek Ż Igor Czerwik, Mateusz SznoberIgor Czerwik, Mateusz Sznober, Bar, Bartosz Chromik.tosz Chromik. arar ar o: Mo: M o: M otot ot FF F 6600 6600 616611 6611

JJ scu. Kluczowe okazały się ćwierć昀椀nały play o昀昀, w których nasz chy, wygrywając trzy kolejne mecze. Z faworyzowanym Sokołem AA zespół pokonał Energę-Manekin Toruń 3:0 na wyjeździe i 3:2 Łańcut już nie poszło tak dobrze i sezon zakończyli na pół昀椀nale. MAJMM Tu też można u siebie. Wszystkie trzy singlowe pojedynki wygrał wtedy lider Przed szansą awansu do ekstraklasy stanęły tymczasem koszykarki Wygrana tenisistek stołowych AZS UE Wrocław była największą sensacją ligowego sezonu nie tylko w AZS. Nie gdańskiej ekipy – Wang Zeng Yi, który zwycięską serię kontynu- AZS Uniwersytetu Gdańskiego, które sezon zasadniczy zakończyły ował także w pierwszej odsłonie pół昀椀nału. Akademicy przegrali z bilansem 20:4. Potem wygrywały kolejne dwumecze play-o昀昀, choć brakowało też innych sukcesów. jednak u siebie z faworyzowaną Bogorią 2:3, a w Grodzisku na początku sporo namęczyły się w rywalizacji z AZS Uniwersytetu Mazowieckim. 0:3. Stanęli tym samym na najniższym stopniu Warszawskiego. – To wynik tego, że dojrzeliśmy jako zespół. Mie- To było perfekcyjne zakończenie świetnego sezonu, podium, powtarzając osiągnięcie sprzed roku. szanka młodości z doświadczeniem przyniosła efekt, że stosunkowo w którym grające wyłącznie w polskim składzie wro- Sukcesu z poprzedniego sezonu nie powtórzyli tymczasem pił- łatwo udało nam się dojść do 昀椀nału – mówił trener Włodzimierz cławianki prezentowały niezwykle wyrównany po- karze wodni AZS Uniwersytetu Warszawskiego, którzy bronili Augustynowicz przed rywalizacją z MKS Pruszków. Gdańszczan- ziom. Natalia Bajor i siostry Węgrzyn rozegrały łącz- tytułu najlepszych w kraju. Warszawiacy rozpoczęli zmagania od ki były jedynym zespołem, który wcześniej wygrał z Pruszkowem, nie 76 pojedynków, wygrywając aż 57. Przełożyło się efektownej wygranej 26:6, ale szybko się przekonali, że zasada i wyczyn ten powtórzyły, doprowadzając do remisu. W decydującym to na drugie miejsce po rundzie zasadniczej, w której „bij mistrza” obowiązuje także w ich rozgrywkach. W efekcie aż meczu 昀椀nału przegrały jednak 48:71. AZS UE ustąpił ekipie z Tarnobrzegu – jedynej, z któ- do ostatniej kolejki musieli się starać, by utrzymać się na drugim Ich grający w futsal koledzy nie utrzymali się w ekstraklasie, rą przegrał oba mecze. Wrocławianki uległy jeszcze miejscu w tabeli. Trzeba było jednak wygrać na pływalni niepo- zdobywając tylko 10 punktów w 26 meczach. To samo spotkało w derbach AZS zespołowi z Częstochowy oraz SKTS konanej u siebie ŁTSW Politechniki Łódzkiej i sztuki tej dokonali! pierwszoligowe siatkarki AZS AWF Warszawa. Gdańszczanie za- Sochaczew, z którym spotkały się potem w pół昀椀nale. Ekipa trenera Jakuba Bednarka wygrała 14:13 i do kolekcji do- mienili się jednak miejscami z ekipą AZS Uniwersytetu Śląskie- Nasz zespół triumfował 3:2 na wyjeździe i 3:0 u siebie, łożyła srebrne medale. Podobnie stało się z hokeistkami na tra- go, która w I lidze zajęła drugie miejsce. Katowiczanie wygrali co dało mu prawo do walki o złoto z Siarkopolem. wie AZS Politechniki Poznańskiej, które w 昀椀nale nieznacznie ule- potem baraże z zespołem liczącej tysiąc mieszkańców Kamienicy Hegemon polskiego tenisa stołowego w swoim pół- gły odwiecznemu rywalowi, Startowi Brzeziny (1:2 na wyjeździe Królewskiej (6:0 i 3:0) i po roku przerwy wrócili do najwyższej 昀椀nale odprawił akademiczki spod Jasnej Góry, które i 1:1 u siebie). Panowie z AZS AWF Poznań zdobyli zaś brąz, klasy rozgrywkowej. Z promocji – tyle że z II do I ligi – cieszyli w ten sposób po raz 11. w historii stanęły na podium opol) pokonując w decydującym dwumeczu Wartę Poznań (1:0 i 2:2). się ponadto szczypiorniści Luxiony AZS UMCS Lublin, którzy ekstraklasy, zdobywając brązowe medale. iark W niższych ligach też było się czym pochwalić. Koszykarze We- jeszcze przed końcem rozgrywek zapewnili sobie zwycięstwo Od 1990 roku tarnobrzeżanki tylko raz (!) musiały się egree AZS Politechniki Opolskiej odwrócili losy ćwierć昀椀nału w swojej grupie, a także ich klubowe koleżanki grające w tenisa zadowolić srebrem, a że miały w składzie dużo lepsze play-o昀昀 na zapleczu ekstraklasy, po dwóch porażkach z GKS Ty- stołowego. DS, zawodniczki, niewiele wskazywało, że coś może ich awski (S or zwycięską serię zakończyć. – Dobrze zaczęłyśmy me- iotr M czem u siebie. Była świetna atmosfera, wielu kibiców o: P i bardzo dobrze nam się grało – komentowała Anna ot Węgrzyn po sensacyjnym rozpoczęciu 昀椀nału, w którym F Przełomowe porozumienie AZS UE Wrocław wygrał 3:0, wszystkie pojedynki roz- strzygając w pięciu setach. To był szok! Stworzenie rozgrywek Akademickiej Młodzieżowej Ligi Siatkówki oraz powiązanych z nimi Młodzieżowych – Cały sezon grałyśmy polskim składem i udowodni- łyśmy, że tak też można wygrywać. Wbrew pozorom Mistrzostw Polski w kategorii U23 kobiet i mężczyzn obejmował projekt porozumienia podpisanego przez władze łatwiej jest rozstrzygać mecze, gdy naprzeciwko staje AZS i PZPS. lepsza zawodniczka, bo wtedy jest większa mobilizacja – komentowała Katarzyna Węgrzyn, która w rewanżu pokonała jedyną Polkę w zespole Siarkopolu – Kin- – Tego typu porozumienia, bo to jest na razie gę Stefańską (3:2). Wtedy wszystko było już jednak pierwsze, które dotyczy siatkówki, ale wie- przesądzone, bo Bajor z Elizabetą Samarą wygrała rzymy, że przyjdą także inne, dałyby nam pierwszy ze swoich dwóch pojedynków, co oznacza- szansę objęcia za niewielkie pieniądze choć- ło tytuł mistrzowski dla AZS! – Sprawiłyśmy chyba by połowy środowiska akademickiego, czyli ogromną niespodziankę i to był nasz największy suk- ieruszewski około 1,5 mln studentów. Dzięki temu był- ces. Tego drużynowego mistrzostwa brakowało nam cin W by to jednocześnie sport amatorski, masowy, do kompletu – powiedziała po zwycięstwie 3:1 liderka ar ale i profesjonalny. A przy tym łączyłby się akademiczek, ogłaszając jednocześnie, że kończy swo- o: M z rozwojem naukowym i dydaktycznym – mó- ją 14-letnią przygodę z AZS. ot wił Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak. – To był dla nas wyjątkowo udany sezon, w którym F Porozumienie miało na celu stworzenie skupiliśmy się na startach krajowych. Niektórzy twier- oferty dla młodych siatkarek i siatkarzy dzili, że nasze zwycięstwo jest sukcesem polskiego kontynuowania kariery sportowej w czasie tenisa stołowego. W 昀椀nałowych meczach z nami wy- studiów w formule „studia + sport”. Jego stąpiły dwie zawodniczki z top 30 światowego ran- strony miały dążyć do zapewnienia młodym kingu, zagrała także była mistrzyni Europy - Biało- sportowcom możliwości rozwoju dwutorowej rusinka Viktoria Pavlovich. Ogranie ich było sukcesem kariery, zachęcając młodzieżowe środowisko i przykładem dla młodych dziewczyn, że w Polsce też siatkarskie do podjęcia studiów i kontynu- karierę. Często po liceum nie wiedzą, czy iść w kierunku nauki, czy jednak pozostać można się nauczyć grać – podsumował trener Zdzi- owania kariery sportowej. W ramach tego w sporcie. A to porozumienie daje szansę połączenia obu tych dziedzin. Nie każdy sław Tolksdorf, ciesząc się, że sukces zbiegł się z 25. miały powstać Akademickie Młodzieżowe oczywiście będzie wielkim sportowcem, ale chcemy, by jak najwięcej ludzi pozostało rocznicą powstania sekcji tenisa stołowego w AZS UE Ośrodki Siatkarskie, które stawały się siat- przy siatkówce, przy sporcie – dodał prezes PZPS Sebastian Świderski. Wrocław. Niebawem radości było jeszcze więcej, bo karskimi ośrodkami szkoleniowymi tworzo- Z zawartego porozumienia bardzo cieszył się minister sportu i turystyki Kamil Bort- jego zespół zdobył także Puchar Polski. CS Lublin nymi na mocy porozumienia zawartego po- niczuk. – To daje możliwość płynnej kontynuacji szkolenia młodych siatkarzy po pro- Z brązowych medali w ekstraklasie cieszyli się rów- między uczelnią wyższą, klubem AZS oraz gramach, które już razem ze związkiem rozwijaliśmy, czyli SOS i SMS. Dzięki temu nież tenisiści stołowi AZS AWFiS Gdańsk. Ich sukces Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. porozumieniu dostaje się pięć lat szansy łączenia treningów i zdobywania wiedzy też można traktować w kategoriach niespodzianki, bo o: AZS UM – Akademicka liga ma przede wszystkim po- podczas studiów, czyli nie zamyka się żadnej z dróg rozwoju. Jestem przekonany, że ot sezon zasadniczy zakończyli dopiero na szóstym miej- F móc młodym zawodnikom kontynuować swoją spośród wielkiego grona zawodników, będzie sporo takich, którzy 昀椀nalnie znajdą się 626622 6633

scu. Kluczowe okazały się ćwierć昀椀nały play o昀昀, w których nasz chy, wygrywając trzy kolejne mecze. Z faworyzowanym Sokołem JJ scu. Kluczowe okazały się ćwierć昀椀nały play o昀昀, w których nasz chy, wygrywając trzy kolejne mecze. Z faworyzowanym Sokołem zespół pokonał Energę-Manekin Toruń 3:0 na wyjeździe i 3:2 Łańcut już nie poszło tak dobrze i sezon zakończyli na pół昀椀nale. AA zespół pokonał Energę-Manekin Toruń 3:0 na wyjeździe i 3:2 Łańcut już nie poszło tak dobrze i sezon zakończyli na pół昀椀nale. u siebie. Wszystkie trzy singlowe pojedynki wygrał wtedy lider Przed szansą awansu do ekstraklasy stanęły tymczasem koszykarki MMTu też można u siebie. Wszystkie trzy singlowe pojedynki wygrał wtedy lider Przed szansą awansu do ekstraklasy stanęły tymczasem koszykarki gdańskiej ekipy – Wang Zeng Yi, który zwycięską serię kontynu- AZS Uniwersytetu Gdańskiego, które sezon zasadniczy zakończyły Wygrana tenisistek stołowych AZS UE Wrocław była największą sensacją ligowego sezonu nie tylko w AZS. Nie gdańskiej ekipy – Wang Zeng Yi, który zwycięską serię kontynu- AZS Uniwersytetu Gdańskiego, które sezon zasadniczy zakończyły ował także w pierwszej odsłonie pół昀椀nału. Akademicy przegrali z bilansem 20:4. Potem wygrywały kolejne dwumecze play-o昀昀, choć ował także w pierwszej odsłonie pół昀椀nału. Akademicy przegrali z bilansem 20:4. Potem wygrywały kolejne dwumecze play-o昀昀, choć jednak u siebie z faworyzowaną Bogorią 2:3, a w Grodzisku na początku sporo namęczyły się w rywalizacji z AZS Uniwersytetu brakowało też innych sukcesów. jednak u siebie z faworyzowaną Bogorią 2:3, a w Grodzisku na początku sporo namęczyły się w rywalizacji z AZS Uniwersytetu Mazowieckim. 0:3. Stanęli tym samym na najniższym stopniu Warszawskiego. – To wynik tego, że dojrzeliśmy jako zespół. Mie- Mazowieckim. 0:3. Stanęli tym samym na najniższym stopniu Warszawskiego. – To wynik tego, że dojrzeliśmy jako zespół. Mie- podium, powtarzając osiągnięcie sprzed roku. szanka młodości z doświadczeniem przyniosła efekt, że stosunkowo To było perfekcyjne zakończenie świetnego sezonu, podium, powtarzając osiągnięcie sprzed roku. szanka młodości z doświadczeniem przyniosła efekt, że stosunkowo Sukcesu z poprzedniego sezonu nie powtórzyli tymczasem pił- łatwo udało nam się dojść do 昀椀nału – mówił trener Włodzimierz w którym grające wyłącznie w polskim składzie wro- Sukcesu z poprzedniego sezonu nie powtórzyli tymczasem pił- łatwo udało nam się dojść do 昀椀nału – mówił trener Włodzimierz karze wodni AZS Uniwersytetu Warszawskiego, którzy bronili Augustynowicz przed rywalizacją z MKS Pruszków. Gdańszczan- cławianki prezentowały niezwykle wyrównany po- karze wodni AZS Uniwersytetu Warszawskiego, którzy bronili Augustynowicz przed rywalizacją z MKS Pruszków. Gdańszczan- tytułu najlepszych w kraju. Warszawiacy rozpoczęli zmagania od ki były jedynym zespołem, który wcześniej wygrał z Pruszkowem, ziom. Natalia Bajor i siostry Węgrzyn rozegrały łącz- tytułu najlepszych w kraju. Warszawiacy rozpoczęli zmagania od ki były jedynym zespołem, który wcześniej wygrał z Pruszkowem, efektownej wygranej 26:6, ale szybko się przekonali, że zasada i wyczyn ten powtórzyły, doprowadzając do remisu. W decydującym nie 76 pojedynków, wygrywając aż 57. Przełożyło się efektownej wygranej 26:6, ale szybko się przekonali, że zasada i wyczyn ten powtórzyły, doprowadzając do remisu. W decydującym „bij mistrza” obowiązuje także w ich rozgrywkach. W efekcie aż meczu 昀椀nału przegrały jednak 48:71. to na drugie miejsce po rundzie zasadniczej, w której „bij mistrza” obowiązuje także w ich rozgrywkach. W efekcie aż meczu 昀椀nału przegrały jednak 48:71. do ostatniej kolejki musieli się starać, by utrzymać się na drugim Ich grający w futsal koledzy nie utrzymali się w ekstraklasie, AZS UE ustąpił ekipie z Tarnobrzegu – jedynej, z któ- do ostatniej kolejki musieli się starać, by utrzymać się na drugim Ich grający w futsal koledzy nie utrzymali się w ekstraklasie, miejscu w tabeli. Trzeba było jednak wygrać na pływalni niepo- zdobywając tylko 10 punktów w 26 meczach. To samo spotkało rą przegrał oba mecze. Wrocławianki uległy jeszcze miejscu w tabeli. Trzeba było jednak wygrać na pływalni niepo- zdobywając tylko 10 punktów w 26 meczach. To samo spotkało konanej u siebie ŁTSW Politechniki Łódzkiej i sztuki tej dokonali! pierwszoligowe siatkarki AZS AWF Warszawa. Gdańszczanie za- w derbach AZS zespołowi z Częstochowy oraz SKTS konanej u siebie ŁTSW Politechniki Łódzkiej i sztuki tej dokonali! pierwszoligowe siatkarki AZS AWF Warszawa. Gdańszczanie za- Ekipa trenera Jakuba Bednarka wygrała 14:13 i do kolekcji do- mienili się jednak miejscami z ekipą AZS Uniwersytetu Śląskie- Sochaczew, z którym spotkały się potem w pół昀椀nale. Ekipa trenera Jakuba Bednarka wygrała 14:13 i do kolekcji do- mienili się jednak miejscami z ekipą AZS Uniwersytetu Śląskie- łożyła srebrne medale. Podobnie stało się z hokeistkami na tra- go, która w I lidze zajęła drugie miejsce. Katowiczanie wygrali Nasz zespół triumfował 3:2 na wyjeździe i 3:0 u siebie, łożyła srebrne medale. Podobnie stało się z hokeistkami na tra- go, która w I lidze zajęła drugie miejsce. Katowiczanie wygrali wie AZS Politechniki Poznańskiej, które w 昀椀nale nieznacznie ule- potem baraże z zespołem liczącej tysiąc mieszkańców Kamienicy co dało mu prawo do walki o złoto z Siarkopolem. wie AZS Politechniki Poznańskiej, które w 昀椀nale nieznacznie ule- potem baraże z zespołem liczącej tysiąc mieszkańców Kamienicy gły odwiecznemu rywalowi, Startowi Brzeziny (1:2 na wyjeździe Królewskiej (6:0 i 3:0) i po roku przerwy wrócili do najwyższej Hegemon polskiego tenisa stołowego w swoim pół- gły odwiecznemu rywalowi, Startowi Brzeziny (1:2 na wyjeździe Królewskiej (6:0 i 3:0) i po roku przerwy wrócili do najwyższej i 1:1 u siebie). Panowie z AZS AWF Poznań zdobyli zaś brąz, klasy rozgrywkowej. Z promocji – tyle że z II do I ligi – cieszyli 昀椀nale odprawił akademiczki spod Jasnej Góry, które i 1:1 u siebie). Panowie z AZS AWF Poznań zdobyli zaś brąz, klasy rozgrywkowej. Z promocji – tyle że z II do I ligi – cieszyli pokonując w decydującym dwumeczu Wartę Poznań (1:0 i 2:2). się ponadto szczypiorniści Luxiony AZS UMCS Lublin, którzy w ten sposób po raz 11. w historii stanęły na podium opol) pokonując w decydującym dwumeczu Wartę Poznań (1:0 i 2:2). się ponadto szczypiorniści Luxiony AZS UMCS Lublin, którzy W niższych ligach też było się czym pochwalić. Koszykarze We- jeszcze przed końcem rozgrywek zapewnili sobie zwycięstwo ekstraklasy, zdobywając brązowe medale. iark W niższych ligach też było się czym pochwalić. Koszykarze We- jeszcze przed końcem rozgrywek zapewnili sobie zwycięstwo egree AZS Politechniki Opolskiej odwrócili losy ćwierć昀椀nału w swojej grupie, a także ich klubowe koleżanki grające w tenisa Od 1990 roku tarnobrzeżanki tylko raz (!) musiały się egree AZS Politechniki Opolskiej odwrócili losy ćwierć昀椀nału w swojej grupie, a także ich klubowe koleżanki grające w tenisa play-o昀昀 na zapleczu ekstraklasy, po dwóch porażkach z GKS Ty- stołowego. DS, zadowolić srebrem, a że miały w składzie dużo lepsze play-o昀昀 na zapleczu ekstraklasy, po dwóch porażkach z GKS Ty- stołowego. DS zawodniczki, niewiele wskazywało, że coś może ich awski (S or zwycięską serię zakończyć. – Dobrze zaczęłyśmy me-iotr M czem u siebie. Była świetna atmosfera, wielu kibiców o: P i bardzo dobrze nam się grało – komentowała Anna ot Węgrzyn po sensacyjnym rozpoczęciu 昀椀nału, w którym F Przełomowe porozumieniePrzełomowe porozumienie AZS UE Wrocław wygrał 3:0, wszystkie pojedynki roz- strzygając w pięciu setach. To był szok! Stworzenie Stworzenie rozgrywek rozgrywek Akademickiej Akademickiej Młodzieżowej Młodzieżowej Ligi Ligi Siatkówki Siatkówki ororaz az powiązanych powiązanych z z nimi nimi MłodzieżowychMłodzieżowych – Cały sezon grałyśmy polskim składem i udowodni- łyśmy, że tak też można wygrywać. Wbrew pozorom Mistrzostw PMistrzostw Polski olski w kategorii U23 kobiet i mężczyzn obejmował projekt porozumienia podpisanego przez władzew kategorii U23 kobiet i mężczyzn obejmował projekt porozumienia podpisanego przez władze łatwiej jest rozstrzygać mecze, gdy naprzeciwko staje AZS i PZPS.AZS i PZPS. lepsza zawodniczka, bo wtedy jest większa mobilizacja – komentowała Katarzyna Węgrzyn, która w rewanżu pokonała jedyną Polkę w zespole Siarkopolu – Kin- – T– Tego typu porozumienia, bo to jest na rego typu porozumienia, bo to jest na razie azie gę Stefańską (3:2). Wtedy wszystko było już jednak pierwsze, które dotyczy siatkówki, ale wiepierwsze, które dotyczy siatkówki, ale wie-- przesądzone, bo Bajor z Elizabetą Samarą wygrała rzymy, że przyjdą także inne, dałyby nam rzymy, że przyjdą także inne, dałyby nam pierwszy ze swoich dwóch pojedynków, co oznacza- szansę szansę objęcia objęcia za za niewielkie niewielkie pieniądze pieniądze choćchoć-- ło tytuł mistrzowski dla AZS! – Sprawiłyśmy chyba by połowy środowiska akademickiegoby połowy środowiska akademickiego, , czyli czyli ogromną niespodziankę i to był nasz największy suk-ieruszewski około 1,5 mln studentówokoło 1,5 mln studentów. Dzięki temu był. Dzięki temu był-- ces. Tego drużynowego mistrzostwa brakowało nam cin W bbyy ttoo jjeeddnnoocześnie cześnie sporsport t amatorski, amatorski, masowy,masowy, do kompletu – powiedziała po zwycięstwie 3:1 liderka ar ale i profesjonalny. A przy tym łączyłby sięale i profesjonalny. A przy tym łączyłby się akademiczek, ogłaszając jednocześnie, że kończy swo-o: M z z rozwojem naukowym i rozwojem naukowym i dydaktycznym – dydaktycznym – mómó-- ją 14-letnią przygodę z AZS.ot wił Pwił Prezes ZG AZS profrezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak.. Alojzy Nowak. – To był dla nas wyjątkowo udany sezon, w którym F PPorozumienie miało na celu stworzenie orozumienie miało na celu stworzenie skupiliśmy się na startach krajowych. Niektórzy twier- oferoferty dla młodych siatkarek i siatkarzy ty dla młodych siatkarek i siatkarzy dzili, że nasze zwycięstwo jest sukcesem polskiego kontynuowania kariery sporkontynuowania kariery sportowej w czasie towej w czasie tenisa stołowego. W 昀椀nałowych meczach z nami wy- studiów w studiów w formule formule „studia + „studia + sporsportt””. . Jego Jego stąpiły dwie zawodniczki z top 30 światowego ran- strony miały dążyć do zapewnienia młodym strony miały dążyć do zapewnienia młodym kingu, zagrała także była mistrzyni Europy - Biało- sporsportowcom możliwości rozwoju dwutorowej towcom możliwości rozwoju dwutorowej rusinka Viktoria Pavlovich. Ogranie ich było sukcesem kariery, kariery, zachęcając zachęcając młodzieżowe młodzieżowe środowisko środowisko i przykładem dla młodych dziewczyn, że w Polsce też siatkarskie do podjęcia studiów i kontynusiatkarskie do podjęcia studiów i kontynu-- karierę. Często po liceum nie wiedzą, czy iść w kierunku nauki, czy jednak pozostać karierę. Często po liceum nie wiedzą, czy iść w kierunku nauki, czy jednak pozostać można się nauczyć grać – podsumował trener Zdzi- owania kariery sporowania kariery sportowej. W rtowej. W ramach amach tego tego w sporcie. A to porozumienie daje szansę połączenia obu tych dziedzin. Nie każdy w sporcie. A to porozumienie daje szansę połączenia obu tych dziedzin. Nie każdy sław Tolksdorf, ciesząc się, że sukces zbiegł się z 25. miały powstać Akademickie Młodzieżowe miały powstać Akademickie Młodzieżowe oczywiście będzie wielkim sportowcem, ale chcemy, by jak najwięcej ludzi pozostało oczywiście będzie wielkim sportowcem, ale chcemy, by jak najwięcej ludzi pozostało rocznicą powstania sekcji tenisa stołowego w AZS UE Ośrodki Ośrodki Siatkarskie, Siatkarskie, które które stawały stawały się się siatsiat-- przy siatkówce, przy sporcie – dodał prezes PZPS Sebastian Świderski. przy siatkówce, przy sporcie – dodał prezes PZPS Sebastian Świderski. Wrocław. Niebawem radości było jeszcze więcej, bo karskimi ośrodkami szkoleniowymi tworzokarskimi ośrodkami szkoleniowymi tworzo-- Z zawartego porozumienia bardzo cieszył się minister sportu i turystyki Kamil Bort- Z zawartego porozumienia bardzo cieszył się minister sportu i turystyki Kamil Bort- jego zespół zdobył także Puchar Polski.CS Lublin nymi na mocy porozumienia zawarnymi na mocy porozumienia zawartego potego po-- niczuk. – To daje możliwość płynnej kontynuacji szkolenia młodych siatkarzy po pro- niczuk. – To daje możliwość płynnej kontynuacji szkolenia młodych siatkarzy po pro- Z brązowych medali w ekstraklasie cieszyli się rów- między uczelnią wyższą, klubem AZS ormiędzy uczelnią wyższą, klubem AZS oraz az gramach, które już razem ze związkiem rozwijaliśmy, czyli SOS i SMS. Dzięki temu gramach, które już razem ze związkiem rozwijaliśmy, czyli SOS i SMS. Dzięki temu nież tenisiści stołowi AZS AWFiS Gdańsk. Ich sukces PPolskim Zolskim Związkiem Piłki Siatkowej.wiązkiem Piłki Siatkowej. porozumieniu dostaje się pięć lat szansy łączenia treningów i zdobywania wiedzy porozumieniu dostaje się pięć lat szansy łączenia treningów i zdobywania wiedzy też można traktować w kategoriach niespodzianki, bo – Akademicka liga ma przede wszystkim po– Akademicka liga ma przede wszystkim po-- podczas studiów, czyli nie zamyka się żadnej z dróg rozwoju. Jestem przekonany, że o: AZS UM podczas studiów, czyli nie zamyka się żadnej z dróg rozwoju. Jestem przekonany, że ot sezon zasadniczy zakończyli dopiero na szóstym miej-F móc młodym zawodnikom kontynuować swojąmóc młodym zawodnikom kontynuować swoją spośród wielkiego grona zawodników, będzie sporo takich, którzy 昀椀nalnie znajdą się spośród wielkiego grona zawodników, będzie sporo takich, którzy 昀椀nalnie znajdą się 6622 636633

w PlusLidze, a może i w reprezentacji Polski – mówił. MAJ – Jestem przekonany, że będzie to kolej- ny sukces organizacyjny. Z całą pewno- ścią będzie on ważnym elementem pro- cesu wspierania indywidualnej kariery utalentowanych młodych ludzi, a także formowania profesjonalnej kadry sporto- wej – zauważył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Projekt skierowany był zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Uczestnikami rozgrywek w ramach Akademickiej Mło- dzieżowej Ligi Siatkówki, a także Mło- dzieżowych Mistrzostw Polski mogli zo- stać studenci i uczniowie szkół średnich w kategorii U23, reprezentujący kluby AZS, które posiadały licencję PZPS. – Bardzo się ucieszyłem, gdy usłysza- – mówił Sebastian Lisicki, student AWF Warszawa ostatnio grający w klubie Metro Warszawa. łem o tym pomyśle, bo dla nas to jest – Z własnego doświadczenia wiem, że łączenie grania i studiowania nie jest najłatwiejsze. To okazja do większej liczby rozgrywanych przedsięwzięcie bardzo nam to ułatwi – dodała Natalia Kierlewicz, siatkarka AZS AWF Warszawa. meczów i podnoszenia swoich umiejęt- Szczegółowe zasady funkcjonowania Akademickiej Młodzieżowej Ligi Siatkówki, Młodzie- ności. Najważniejsze jest grać o stawkę, żowych Mistrzostw Polski oraz Akademickich Młodzieżowych Ośrodków Siatkarskich miały a nie tylko trenować. Myślę, że w pewnej zostać określone w odrębnym porozumieniu. Była szansa, że w praktyce projekt wystartuje chwili ta liga akademicka będzie bar- z początkiem nowego roku akademickiego. dzo ważną częścią sportowego świata Paweł Hochstim, foto: Tomasz Jędrzejowski Dwa razy niedosyt Aleksandra Kowalczuk (OŚ AZS Poznań) i Patrycja Adamkiewicz (AZS AWF Warszawa) zdobyły srebrne medale w mistrzostwach Europy w taekwondo, które odbyły się w Manchesterze. Dla Adamkiewicz rywalizującej w kategorii 57 kg to największy sukces w karierze. Cztery lata wcześniej w mistrzostwach Europy rozgrywanych w Kazaniu sięgnęła po brązowy medal. W Manchesterze zawodniczka AZS AWF Warszawa sprawiła sporą niespodziankę, pokonując w pół昀椀nale dwukrotną mistrzynię olimpijską – Walijkę Jade Jo- nes. W pojedynku o złoto musiała uznać wyższość Turczynki Hatice Ilgun, przegrywając 10:15. – Mi- strzostwa były dla mnie bardzo udane. Srebro cieszy mnie tym bardziej, że był to mój pierwszy start po kontuzji lewego biodra, przez którą nie mogłam ,,ko- pać” prawie dwa miesiące. Oczywiście pozostaje nie- dosyt, gdyż złoto było blisko, a wiadomo, że usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego, stojąc na najwyższym stop- niu podium, to moje marzenie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za pomoc w tym długim i ciężkim dla mnie okresie – napisała na swoim pro昀椀lu facebookowym. W podobnym tonie wypowiadała się Kowalczuk, piąta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Tokio, która powtórzyła sukces sprzed roku, kiedy to w So昀椀i również sięgnęła po wicemistrzostwo damkiewicz Starego Kontynentu. Poznanianka w kategorii cja A 73 kg w 昀椀nale spotkała się ze swoją odwieczną y rywalką – Biancą Walkden z Anglii, z którą m.in. atr przegrała walkę o brązowy medal w Japonii. o: fb P ot Tym razem uległa jej 3:14. – Trzeci raz z rzędu F 64

znalazłam się w 昀椀nale. Wynik z jednej strony satysfakcjonuje, Udane dla młodych taekwondzistów AZS były również majowe a z drugiej pozostawia ogromny niedosyt i smutek. Na szczę- mistrzostwa Polski. Azetesiacy potwierdzili dominację, w katego- ście w tym roku będzie jeszcze jedna okazja na listopadowych rii junior, zdobywając 26 medali (w tym 9 złotych), a w katego- mistrzostwach świata – komentowała poznanianka. rii młodzieżowca 20 medali (w tym 7 złotych). Po mistrzowskie W Guadalajarze nie było jednak sukcesu. Obie nasze zawodniczki tytuły sięgnęli: Zuzanna Sokołowska, Maja Dzwonkowska, Łucja odpadły z rywalizacji w 1/8 昀椀nału i były to najlepsze wyniki repre- Oleszczuk, Piotr Safaryn (wszyscy z AZS AWF Warszawa), Ma- zentacji Polski. Warto dodać, że o sukces na mistrzostwach Europy teusz Chrzanowski Mikołaj Sokołowski, Mateusz Kowalski, Szy- postarał się także klubowy kolega Adamkiewicz. Maciej Kęsicki wy- mon Piątkowski (AZS UWM Olsztyn), Anita Kamińska, Celestyna walczył brąz w turnieju para taekwondo. Czołowe polskie zawod- Siejak, Dagmara Haremza, Krystian Haremza (AZS AWF Po- niczki kilka razy świętowały jednak w Pucharze Świata. Adamkie- znań), Marta Burzyńska, Bartosz Strugliński (OŚ AZS Poznań), wicz wygrywała w Zagrzebiu i Rydze, Kowalczuk w Zagrzebiu była Maja Błażejewska (AZS UKW Bydgoszcz) i Mateusz Szczęsnow- druga, a na Grand Prix w Manchesterze trzecia. ski (AZS AWF Kraków). DS Premie dla górali 28 maja 2022 rroku Podhalańska Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zorganizowała drugą edycję Akademickiego Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Studenci zrzeszeni w klubach AZS przemierzyli trasę o dłu- gości 70 km dla mężczyzn oraz 53 km dla kobiet. Prowadziła ona przez Nowy Targ, Trutę, Pyzówkę, Długopole, Krauszów i Morawczynę. Po starcie honorowym z kampusu PPUZ w Nowym Targu zawodnicy przystąpili do rywalizacji. Start ostry rozpoczął się w miejscowości Nowy Targ-Grel, a stanęli na nim przedstawiciele 23 uczelni z całego kraju, którzy mieli do pokonania kilka pętli i mogli zdobywać punkty na górskiej premii, pokonując przewyższenia sięgające 800 m. Najlepsze wyniki wśród pań osiągnęła: Kamila Mróz (Uniwersytet Gdański), która o ponad pół minuty wy- przedziła klubową koleżankę Wiktorię Klawitter i o po- nad dwie i pół minuty Agatę Świątek (Warszawski Uni- wersytet Medyczny). Wśród panów triumfował Michał Pomorski (Uniwersytet Łódzki), który na 昀椀niszu wyprze- dził Antoniego Olszara (Uniwersytet Jagielloński w Kra- kowie) i Jakuba Żurka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). W rywalizacji drużynowej triumfowali kolarze z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Warszawskiego Uniwer- sytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. – W zawodach pokazują się już nazwiska rozpoznawalne w peletonie nie tylko studenckim, ale też seniorskim. Na- szym marzeniem jest teraz zorganizowanie Akademickich Mistrzostw Polski, bo odzew na nasze dotychczasowe sta- rania był bardzo pozytywny – komentował dr Paweł Gąsior, współorganizator zawodów. Po zakończeniu wyścigu w budynku „Tatry” na uczestni- ków czekał ciepły posiłek oraz punkt masażu przygoto- wany przez studentów 昀椀zjoterapii pod opieką dr Haliny Romualdy Zięby. Doktor hab. Agata Niemczyk, prof. uczel- ni, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz mgr inż. Dariusz Jabcoń, kanclerz PPUZ w Nowym Targu wręczyli zwycięzcom puchary, medale, dyplomy oraz gadżety sportowe. Partnerami wydarzenia były Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu dr Bianka Godlewska- -Dzioboń. Zawody zostały s昀椀nansowane przez Minister- stwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Tekst i foto: PPUZ w Nowym Targu 65

CZERWIEC czerwiec wysoko zaszły 67 26 medali wioślarzy 68 azs umcs lublin najlepszy na stadionie 70 druga po otylii 73 rekord polski w ciężarach 76 w lan-owej atmosferze 78 gdański hat-trick 79 iernacki dzisław B o: Z ot F 6666

Nieszczęsny pomiar, czyli siostry na medal Akademicka Reprezentacja Polski wywalczyła dwa medale podczas rozgrywanych w Innsbrucku AMŚ we wspinaczce sportowej. Oba zdobyły siostry Kałuckie. – Spełniliśmy nasze założenia. Ta kadra za dwa lata może w boulderingu – mówi Aleksandra Kałucka, która w walce być jeszcze silniejsza – uważał Tomasz Mazur, opiekun naszej o złoto osiągnęła czas 7.109 sekundy. drużyny w austriackich zawodach. To właśnie pechowy falstart stanął na drodze do siostrza- Obóz biało-czerwonych znów miał powody do satysfakcji. nego 昀椀nału. Natalia bez problemu wygrałaby swój pół昀椀nał Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach Akademickich z Włoszką, ale urządzenia pomiarowe wskazały na jej błąd. Mistrzostw Świata, także i tym razem nasi wspinacze wrócili W rywalizacji o brąz nie było już jednak problemów. Natalia do kraju z medalami. – Przed wyjazdem do Austrii liczyliśmy mocno opóźniła start, ale mimo to o prawie sekundę wy- na dwa krążki i cieszymy się, że udało się spełnić założenia. przedziła Ukrainkę Alinę Shchyharievą. Z drugiej strony pozostaje u nas lekki niedosyt, gdyż niewie- Piąta na czas była debiutująca na międzynarodowej arenie le brakowało do bardziej okazałego występu – skomentował Agata Lesiewicz. Z kolei Bartłomiej Podlewski po zaliczeniu szkoleniowiec akademickiej reprezentacji Polski. falstartu odpadł w eliminacjach. – Trzeba było mocno się Biało-czerwoni w pierwszym dniu startów błyszczeli na skoncentrować na pozycji startowej, co udało się Agacie. To ściance w swojej 昀氀agowej konkurencji. Wszystko za sprawą superwynik dla niej – ocenił Mazur. sióstr Kałuckich, które znakomicie spisały się w rywaliza- Awans do pół昀椀nału w prowadzeniu wywalczyli Ida Kupś cji na szybkość. Obie przystąpiły do studenckich zawodów i Olaf Malinowski, zajmując odpowiednio ósme i dwudzieste opromienione sukcesami w seniorskim Pucharze Świata. pierwsze miejsce. Do 昀椀nału dostała się Ida, zajmując bar- W Seulu Aleksandra wywalczyła brąz, a w Salt Lake City dzo dobrą piątą lokatę (Malinowskiego sklasy昀椀kowano na stanęła na podium razem z Natalią, przegrywając jedynie 17. pozycji). Kupś była też najlepsza z Polaków w ostatniej z Aleksandrą Mirosław. Tym razem konkurencję wygrała Aleksandra, która już w elimi- nacjach ustanowiła rekord życiowy 6.984 s, a jej siostra była Sióstr Kałuckich zabrakło w mistrzostwach kraju, ale trzecia. Reprezentujące Akademię Nauk Stosowanych w Tarno- pod ich nieobecność medale zdobywały inne azete- wie bliźniaczki przedzieliła Włoszka Giulia Randi. siaczki. W 昀椀nale czasówki Anna Brożek (AZS ANS – Przed startami były pewne problemy z systemem pomia- Tarnów) pokonała Patrycję Chudziak (AZS Uniwersy- ru czasu. Było dużo falstartów, pojawiały się nerwy, ale tet Warszawski). Najlepszy wśród mężczyzn był kolej- później wszystko ułożyło się po naszej myśli – komentował ny przedstawiciel Tarnowa – Marcin Dzieński, który trener Mazur. – Przede wszystkim chciałam się skupić na bra- jak przystało na rekordzistę kraju dwukrotnie zszedł ku falstartu, zajęciu dobrej pozycji, żeby pewnie pobiec. Wie- poniżej sześciu sekund (5.79 s w pół昀椀nale i 5.92 s działam, że w takich warunkach muszę dać z siebie niemal w 昀椀nale). Brąz wywalczył Hubert Przytuła z AZS UW. wszystko, żeby nie popełnić błędu ze zbyt szybkim startem. Ze spokojną głową mogę więc podejść do czwartkowego startu 67

kkoonnkkuurreennccjjii, z, zaajjmmuujjąącc w b w boouullddeerriinngguu 1 144.. p poozzyyccjjęę.. S Siieeddeemmnnaassttaa b byyłłaa ddaalluu. . Z Z kkoolleei i OOllaaffoowwi i MMaalliinnoowwsskkiieemmu u zzaabbrraakkłło o ddwwóócch h cchhwwyyttóóww,, nych olimpijczyków – Mirosława Ziętar- CC NNaattaalliia Ka Kaałłuucckkaa, 2, 233. j. jeej sj siioossttrraa, 3, 300. L. Leessiieewwiicczz, M, Maalliinnoowwsskki zi zaaś 1ś 199.. żżeebby z sy z siieeddeemmnnaasstteeggo mo miieejjssccaa p prrzzeessuunnąąćć s siięę n naa d dzziieewwiiąąttee – d – dooddaałł.. skiego (podczas Pucharu Świata w Bel- EE II ZZmmaaggaanniia na na ta tyyrroollsskkiicch h śścciiaannkkaacch h zzddoommiinnoowwaalli i JJaappoońńcczzyyccyy, , – – OOptptyymmiissttyycczznniie e mmoożżnna a ppooddcchhooddzziić ć ddo o sskkłłaaddu u nnaasszzeej j rreepprrezezeenn-- gradzie był drugi) i Katarzynę Zillmann. WW kkttóórrzzy wy wyyłłąącczzaajjąąc wc wssppiinnaacczzkkę nę na sa szzyybbkkoośśćć, z, zddoobbyylli 1i 11 z 11 z 12 2 ttaaccjji w ti w teejj i immpprreezziiee.. P Poozzaa K Kuuppśś n naasszązą k kaaddrręę t twwoorrzzyyllii 2 211--llaattkkoo-- Wicemistrzyni z Tokio tym razem przegra- RR mmoożżlliiwwyycch kh krrąążżkkóóww. G. Głłóówwnniie de dzziięękki ti teemmu Pu Poollaaccy w ky w kllaassyy昀椀昀椀kkaaccjji i wwiiee, w, wiięęc jc jeesstt s szzaannssaa,, ż że ze za da dwwa la laattaa z znnóóww p poowwaallcczząą o m o meeddaallee. . ła z koleżanką ze srebrnej osady – Martą EE ZZ mmeeddaalloowweej zj zaajjęęlli di drruuggiie me miieejjsscce (e (eex ax aeeqquuo z go z goossppooddaarrzzaammii)).. DDo to teeggo do doojjddą mą młłooddsszze re roocczznniikkii, g, gddzziie pe prrzzyynnaajjmmnniieej dj dwwóócchh-- Wieliczko. – Wymieniłyśmy się z Martą CZERWIECCC – Z– Zaawwooddy by byyłły ny niiezezwwyykklle se sttrreessuujjąącce i ie i inntteennssyywwnnee. A. Auussttrriiaaccy y --ttrrzzeecch zh zaawwooddnniikkóów w mmoożże e wwzzmmooccnniić ć nnaasszzą ą ssiiłłę ę w pw prroowwaaddzzeenniiu u miejscami, ale kolejny rewanż będzie ppeerrfefekkccyyjjnniie se siię zę zoorrggaanniizzoowwaallii, w, wsszzyyssttkko so sttaałło no na wa wyyssookkiim m ppoo-- i bi boouullddeerriinngguu. T. Trrzzeebba ma myyśślleećć, j, jaak zk zooptptyymmaalliizzoowwaać rć reepprrezezeennttaaccjjęę, , w przyszłym roku. Ja specjalizuję się zziioommiiee. . PPrroobblleem m bbyył ł jjeeddyynniie e ssyysstteem m ppoommiiaarru u cczzaassuu, , cco o bbyyłło o ddlla a żżeebbyyśśmmy y mmoogglli i cciieesszzyyć ć ssiię ę w w SSłłoowweenniii i z z kkoolleejjnneeggo o uuddaanneeggo o w finiszu, ale w jedynce nie jestem w sta- nnaas ns niiezezrroozzuummiiaałłee, a, alle pe prrzzeettrrwwaalliiśśmmy z ny z niim – om – oppoowwiiaaddaał Mł Maazzuurr.. wwyyssttęęppu nu naasszzeej kj kaaddrry – wy – wyyrraażżaał nł naaddzziieejję Mę Maazzuurr.. nie tego tak dobrze wykonać, jak w więk- – W s– W sttaattyyssttyycce ze znnóów zw zggaaddzza sa siięę, ż, że we wrraaccaammy z my z miieejjssccaammi ni na a GGłłóówwnnyym sm sppoonnssoorreem Am Akkaaddeemmiicckkiieej Rj Reepprrezezeennttaaccjji i PPoollsskki i bbyyłła a szej osadzie – mówiła Zillmann. ppooddiiuumm, a, alle be buudduujjąąccy dy dlla na naas js jeesst tt taakkżże fe faakktt, ż, że ce cooś dś drrggnnęęłło o GGrruuppa La LOOTTOS SOS S..AA. S. Sttaarrt rt reepprrezezeennttaannttóów Pw Poollsskki i w Aw Akkaaddeemmiicckkiicch h Po trzy krążki w Poznaniu wywalczyły w ww wyynniikkaacch nh naasszzyycch zh zaawwooddnniikkóów w bw w boouullddeerriinnggu i pu i prroowwaaddzzeenniiuu.. MMiissttrrzzoossttwwaacch Śh Śwwiiaatta wa wssppiieerraałły ty taakkżże se sttrraatteeggiicczznny sy sppoonnssoor r AZS AWFiS Gdańsk i AZS Szczecin. Brąz LLiicczzyylliiśśmmy y nna a ddoobbrre e wwyyssttęęppy y KKuuppśś, k, kttóórra ca chhoocciiaaż ż nniie e ddo o kkoońńccaa AAZZS – GS – Grruuppa Pa PZZU SU S..AA. o. orraaz Mz Miinniisstteerrssttwwo So Sppoorrttu i Tu i Tuurryyssttyykkii.. szczecińskiej ósemki stał się pierwszym wwiieerrzzyyłłaa, t, to no niieewwiieelle be brraakkoowwaałło jo jeej dj do zo zddoobbyycciia ba brrąązzoowweeggo mo mee-- PPaweł Hochstim, DS, foto: Waweł Hochstim, DS, foto: Wojciech Nowakojciech Nowak w historii klubu krążkiem zdobytym przez kobiety. Mistrzostwa Polski były kolejnym przystankiem w drodze do największych imprez. Niebawem na tym samym torze rozegrany został Puchar Świata. Srebro NiedowNiedowaaggaa wywalczył Ziętarski, który w dwójce po- dwójnej popłynął z Fabianem Barańskim. Czaja i Pośnik w czwórce podwójnej zdo- Dwadzieścia sześć medali wywalczyli zawodnicy spod znaku gryfa podczas mistrzostw PDwadzieścia sześć medali wywalczyli zawodnicy spod znaku gryfa podczas mistrzostw Polski olski w wioślarstwie. w wioślarstwie. byli brąz. Przemysław Wanat z AZS AWF Byłoby więcej, gdyby nie problemy z wagą.Byłoby więcej, gdyby nie problemy z wagą. Poznań oraz Oskar Streich i Tomasz Sku- rzyński z AZS UMK Toruń wystąpili zaś w ósemce, która sensacyjnie zdobyła trze- cie miejsce. DS, foto: Zdzisław Biernacki Enea Mistrzostwa Polski seniorów w wioślarstwie 2022 - medaliści z AZS ZŁOTE MEDALE Z. Lesner, W. Kaźmierczak AZS AWF Gorzów Wlkp. 2-KA M. Wiśniewska, K. Wełna AZS AWF Kraków 2xKL O. Michałkiewicz, K. Boruch AZS AWF Gorzów Wlkp. 2xKA D. Czaja, S. Pośnik AZS AWF Warszawa 2xMA D. Gałka, K. Malinowska, A. Paszkowska, J. Wiwer AZS UMK Toruń 4-KA W. Kaźmierczak, Z. Lesner, O. Michałkiewicz, K. Boruch AZS AWF Gorzów Wlkp. 4xKA N. Klimkowicz, M. Brzozowska, Z. Jodłowska, M. Wiśniewska AZS AWF Kraków 4xKA D. Czaja, N. Węgrzycki-Szymczyk, S. Pośnik, M. Zawojski AZS AWF Warszawa 4xMA K. Semrau, Z. Borzyszkowska, A. Zielepuha, D. Rękas, K. Malinowska, D. Gałka, A. Paszkowska, J. Weiwer, T. Skurzyński AZS UMK Toruń 8+KA SREBRNE MEDALE K. Zillmann AZS UMK Toruń 1xKA M. Ziętarski AZS UMK Toruń 1xMA A. Rojek AZS AWF Gorzów Wlkp. 1xKL Z podwójnych zwycięstw cieszyli się ponadto Dominik Czaja J. Byczek AZS Szczecin 1xML Na Malcie wyjątkowe i nie zawsze miłe chwile przeżywaliNa Malcie wyjątkowe i nie zawsze miłe chwile przeżywali Z podwójnych zwycięstw cieszyli się ponadto Dominik Czaja M. Kobosko, P. Juszczak AZS AWF Kraków 2-MA i Szymon Pośnik. Zawodnicy AZS AWF Warszawa obronili reprezentanci AZS AWF Gorzów Wielkopolski – Wreprezentanci AZS AWF Gorzów Wielkopolski – Wydawałoydawało i Szymon Pośnik. Zawodnicy AZS AWF Warszawa obronili K. Polański, M. Chełkowski AZS UMK Toruń 2-ML tytuł w dwójce podwójnej i odzyskali w czwórce podwój- się, że zdominowaliśmy regaty wśród kobiet. Mieliśmy cztesię, że zdominowaliśmy regaty wśród kobiet. Mieliśmy czte-- tytuł w dwójce podwójnej i odzyskali w czwórce podwój- K. Semrau, Z. Borzyszkowska AZS UMK Toruń 2-KA nej (razem z Natanem Węgrzyckim-Szymczykiem i Maciejem ry ry złote i złote i trzy trzy srebrne srebrne medale. medale. TTo o był był wynik, wynik, który który nigdynigdy nej (razem z Natanem Węgrzyckim-Szymczykiem i Maciejem H. Koroś, A. Rojek AZS AWF Gorzów Wlkp. 2xKL Zawojskim), która dla stołecznego klubu zakończyła się me- dotąd się nie wydarzył. W dwóch konkurencjach dostaliśmydotąd się nie wydarzył. W dwóch konkurencjach dostaliśmy Zawojskim), która dla stołecznego klubu zakończyła się me- S. Rostworowski, A. Radomiński-Lasek AZS AWF Kraków 2xML dalowym dubletem. Z dwóch zwycięstw cieszyła się rów- jednak dyskwalifjednak dyskwalifikacje. W wyniku naszego błędu dwie łódkiikacje. W wyniku naszego błędu dwie łódki dalowym dubletem. Z dwóch zwycięstw cieszyła się rów- A. Andrzejewska, M. Pluta, A. Potrzuska, I. Pawlak AZS AWFiS Gdańsk 4-KA nież Maja Wiśniewska. Startująca w wadze lekkiej wioślarka okazały się zbyt lekkie – komentował dla Radia Gorzówokazały się zbyt lekkie – komentował dla Radia Gorzów nież Maja Wiśniewska. Startująca w wadze lekkiej wioślarka G. Skarżyński, M. Mrozek, A. Woźniak, K. Franke AZS AWF Warszawa 4xMA AZS AWF Kraków płynęła w czwórce podwójnej i dwójce trener Piotr Basta.trener Piotr Basta. AZS AWF Kraków płynęła w czwórce podwójnej i dwójce T. Preś, M. Kłodziński, Ł. Posyłajka, P. Usnarski, J. Nowakowski, podwójnej. W dwójce, która wyprzedziła rywalki o kilkana- W ten sposób gorzowianki strW ten sposób gorzowianki straciły wywalczone z ogromnąaciły wywalczone z ogromną podwójnej. W dwójce, która wyprzedziła rywalki o kilkana- J. Sobański, S. Gągalski, M. Sobanda, M. Ładna AZS Szczecin 8+MA ście sekund, partnerką Wiśniewskiej była Katarzyna Wełna przewagą przewagą złoto w złoto w czwórce bez czwórce bez sterniczki sterniczki i srebro i srebro w dwójcew dwójce ście sekund, partnerką Wiśniewskiej była Katarzyna Wełna BRĄZOWE MEDALE – trzecia podczas niedawnego Pucharu Świata w Belgradzie. bez sterniczki. Tbez sterniczki. Także dlatego nie doczekaliśmy się potrójnychakże dlatego nie doczekaliśmy się potrójnych – trzecia podczas niedawnego Pucharu Świata w Belgradzie. Najwięcej azetesowskich medali (aż siedem) zdobył AZS W. Kalinowska AZS AWF Warszawa 1xKL złotych medalistek. Miano podwójnych zwyciężczyń uzyskałyzłotych medalistek. Miano podwójnych zwyciężczyń uzyskały Najwięcej azetesowskich medali (aż siedem) zdobył AZS UMK Toruń. Po dwa złote przypadły Katarzynie Malinow- A. Potrzuska, I. Pawlak AZS AWFiS Gdańsk 2-KA Olga Michałkiewicz, Katarzyna Boruch, WOlga Michałkiewicz, Katarzyna Boruch, Weronika Kaźmierczakeronika Kaźmierczak UMK Toruń. Po dwa złote przypadły Katarzynie Malinow- skiej, Julii Weiwer, Adriannie Paszkowskiej i Dominice Gał- A. Andrzejewska, M. Pluta AZS AWFiS Gdańsk 2xKL i Zuzanna Li Zuzanna Lesneresner. Wszystkie płynęły w niepokonanej od lat. Wszystkie płynęły w niepokonanej od lat skiej, Julii Weiwer, Adriannie Paszkowskiej i Dominice Gał- ce, które były najlepsze w czwórce bez sterniczki i wraz M. Chełkowski, M. Januszewski, R. Krymski, K. Polański AZS UMK Toruń 4xML czwórce podwójnej. Dwie pierwsze (olimpijki z Tczwórce podwójnej. Dwie pierwsze (olimpijki z Tokio) okio) wygrwygrałyały ce, które były najlepsze w czwórce bez sterniczki i wraz z koleżankami – w ósemce. Torunianie w dorobku mieli także M. Mostek, A. Różańska, A. Syroka, A. Czernikiewicz, także prestiżowy wyścig dwójek podwójnych, a dwie ostatnietakże prestiżowy wyścig dwójek podwójnych, a dwie ostatnie z koleżankami – w ósemce. Torunianie w dorobku mieli także dwa drugie miejsca w jedynkach wywalczone przez kolej- J. Kukier, J. Siemińska, K. Prusik, K. Duda, M. Ładna AZS Szczecin 8+KA triumfowały dodatkowo w dwójkach bez sterniczki.triumfowały dodatkowo w dwójkach bez sterniczki. dwa drugie miejsca w jedynkach wywalczone przez kolej- 686688 6699

nych olimpijczyków – Mirosława Ziętar- skiego (podczas Pucharu Świata w Bel- gradzie był drugi) i Katarzynę Zillmann. Wicemistrzyni z Tokio tym razem przegra- ła z koleżanką ze srebrnej osady – Martą Wieliczko. – Wymieniłyśmy się z Martą miejscami, ale kolejny rewanż będzie w przyszłym roku. Ja specjalizuję się w finiszu, ale w jedynce nie jestem w sta- nie tego tak dobrze wykonać, jak w więk- szej osadzie – mówiła Zillmann. Po trzy krążki w Poznaniu wywalczyły AZS AWFiS Gdańsk i AZS Szczecin. Brąz szczecińskiej ósemki stał się pierwszym w historii klubu krążkiem zdobytym przez kobiety. Mistrzostwa Polski były kolejnym przystankiem w drodze do największych imprez. Niebawem na tym samym torze rozegrany został Puchar Świata. Srebro wywalczył Ziętarski, który w dwójce po- dwójnej popłynął z Fabianem Barańskim. Czaja i Pośnik w czwórce podwójnej zdo- byli brąz. Przemysław Wanat z AZS AWF Poznań oraz Oskar Streich i Tomasz Sku- rzyński z AZS UMK Toruń wystąpili zaś w ósemce, która sensacyjnie zdobyła trze- cie miejsce. DS, foto: Zdzisław Biernacki Enea Mistrzostwa Polski seniorów w wioślarstwie 2022 - medaliści z AZS ZŁOTE MEDALE Z. Lesner, W. Kaźmierczak AZS AWF Gorzów Wlkp. 2-KA M. Wiśniewska, K. Wełna AZS AWF Kraków 2xKL O. Michałkiewicz, K. Boruch AZS AWF Gorzów Wlkp. 2xKA D. Czaja, S. Pośnik AZS AWF Warszawa 2xMA D. Gałka, K. Malinowska, A. Paszkowska, J. Wiwer AZS UMK Toruń 4-KA W. Kaźmierczak, Z. Lesner, O. Michałkiewicz, K. Boruch AZS AWF Gorzów Wlkp. 4xKA N. Klimkowicz, M. Brzozowska, Z. Jodłowska, M. Wiśniewska AZS AWF Kraków 4xKA D. Czaja, N. Węgrzycki-Szymczyk, S. Pośnik, M. Zawojski AZS AWF Warszawa 4xMA K. Semrau, Z. Borzyszkowska, A. Zielepuha, D. Rękas, K. Malinowska, D. Gałka, A. Paszkowska, J. Weiwer, T. Skurzyński AZS UMK Toruń 8+KA SREBRNE MEDALE K. Zillmann AZS UMK Toruń 1xKA M. Ziętarski AZS UMK Toruń 1xMA A. Rojek AZS AWF Gorzów Wlkp. 1xKL J. Byczek AZS Szczecin 1xML M. Kobosko, P. Juszczak AZS AWF Kraków 2-MA K. Polański, M. Chełkowski AZS UMK Toruń 2-ML K. Semrau, Z. Borzyszkowska AZS UMK Toruń 2-KA H. Koroś, A. Rojek AZS AWF Gorzów Wlkp. 2xKL S. Rostworowski, A. Radomiński-Lasek AZS AWF Kraków 2xML A. Andrzejewska, M. Pluta, A. Potrzuska, I. Pawlak AZS AWFiS Gdańsk 4-KA G. Skarżyński, M. Mrozek, A. Woźniak, K. Franke AZS AWF Warszawa 4xMA T. Preś, M. Kłodziński, Ł. Posyłajka, P. Usnarski, J. Nowakowski, J. Sobański, S. Gągalski, M. Sobanda, M. Ładna AZS Szczecin 8+MA BRĄZOWE MEDALE W. Kalinowska AZS AWF Warszawa 1xKL A. Potrzuska, I. Pawlak AZS AWFiS Gdańsk 2-KA A. Andrzejewska, M. Pluta AZS AWFiS Gdańsk 2xKL M. Chełkowski, M. Januszewski, R. Krymski, K. Polański AZS UMK Toruń 4xML M. Mostek, A. Różańska, A. Syroka, A. Czernikiewicz, J. Kukier, J. Siemińska, K. Prusik, K. Duda, M. Ładna AZS Szczecin 8+KA 69

CC EE II Gonić złodzieja, czyli 51 razy WW RR EE ZZ CZERWIECCCw Suwałkach Ponad pół setki medali zdobyli azetesiacy podczas 98. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. We wszystkich klasy昀椀kacjach bezkonkurencyjny okazał się AZS UMCS Lublin. Azetesiacy zajęli całe podium w skoku w dal mężczyzn. Zwyciężył faworyt Piotr Tarkowski (AZS AWF Biała Podlaska), który już w pierwszej próbie ustanowił re- kord życiowy – 8,03 metra. Drugi był Mateusz Jopek aba z AZS AWF Wrocław, a trzeci Andrzej Kuch z AZS UMCS kr Lublin. Zaciętą walkę o zwycięstwo stoczyły panie eł S aw w konkursie trójskoku. Ostatecznie tytuł obroniła Ad- o: P rianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) z najlepszym w tym ot F sezonie wynikiem. Srebrny medal zdobyła Agnieszka Bednarek (AZS Łódź), poprawiając rekord życiowy. rezultat w 2022 roku osiągnęła ponadto brązowa medalistka skoczyła Anna Matuszewicz (MKL Toruń) – 6,40 metra. Li- W 昀椀nale 400 m przez płotki kobiet drugie miejsce za- Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) – 13.05 sekundy. derka konkursu znakomicie odpowiedziała młodszej koleżance jęła Julia Korzuch (AZS AWF Katowice), a jako trzecia Ciekawie zapowiadał się 昀椀nał 800 m mężczyzn – minimum na i skoczyła 6,42 m, zostając mistrzynią Polski. linię mety przebiegła juniorka Aleksandra Wołczak (AZS tegoroczne mistrzostwa świata w tej konkurencji wypełniło aż Kluby AZS nie dały żadnych szans rywalom w sztafetach AWF Gorzów Wlkp.). W ostatniej konkurencji biegowej czterech zawodników. Specjaliści w biegu na dystansie dwóch 4x400 m, zdobywając komplet medali zarówno wśród kobiet, drugiego dnia mistrzostw – biegu na 3000 m z prze- okrążeń nie mieli łatwego zadania. Oni też musieli rozegrać jak i mężczyzn. Tytuł obroniły zawodniczki AZS UMCS Lublin, szkodami brązowy medal zdobyła Alicja Konieczek (OŚ eliminacje i 昀椀nał jednego dnia. Po emocjonującym biegu brą- które wyprzedziły AZS AWF Warszawa i AZS AWF Kraków. AZS Poznań). zowy medal wywalczył Kacper Lewalski (AZS UWM Olsztyn). Wśród mężczyzn najlepsi byli podobnie jak przed rokiem A) Zawodnicy z klubów AZS stawali także na podium W rywalizacji kobiet na 800 m srebro zdobyła Margarita Ko- reprezentanci OŚ AZS Poznań, przed AZS AWF Katowice w konkurencjach rzutowych. Karolina Urban (AZS AWFiS czanowa (AZS AWF Kraków), a brąz Adrianna Czapla (AZS i AZS UMCS Lublin. Wcześniej dorobek medalowy powiększy- iczyk Gdańsk) zdobyła srebrny medal w rzucie dyskiem. W rzu- UMCS Lublin). Na najdłuższym dystansie rozgrywanym na ły sztafety 4x100 m, które zdobyły srebro i dwa brązy. iczyk (PZL cie młotem liderką konkursu od pierwszej próby była Ewa mistrzostwach – 5000 m mistrzynią Polski z nowym rekordem Azetesiacy wywalczyli w Suwałkach 51 medali. Najwięcej ek B arek B Różańska (AZS AWF Warszawa), którą dopiero w ostat- ar niej kolejce wyprzedziła Malwina Kopron. Z rywalizacji życiowym została Angelika Mach (AZS UMCS Lublin). (6 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe) zgarnął AZS UMCS Lublin, o: M Bardzo zacięta była walka w konkursie skoku w dal ko- który wygrał także klasy昀椀kację punktową, wyprzedzając AZS oto: M w ostatniej chwili musiała się wycofać Anita Włodarczyk Fot F (AZS AWF Katowice), która goniąc złodzieja, nabawiła biet, który odbywał się pod dyktando młodych zawodniczek. AWF Katowice. Trzy złote i dwa brązowe krążki przypadły W czwartek rywalizację storpedowała pogoda. Ulewne opady deszczu się kontuzji. Skuteczna interwencja okazała się niezwykle W trzeciej kolejce prowadzenie objęła Roksana Jędraszak trzeciej w rankingu OŚ AZS Poznań. uniemożliwiły rozegranie większości zaplanowanych na pierwszy dzień mi- kosztowna, bo wykluczyła ją nie tylko z mistrzostw kraju, z OŚ AZS Poznań – 6,36 metra. W ostatniej próbie dalej Aleksandra Leszczyńska strzostw konkurencji, które przeniesiono na piątek. Rozdano jedynie meda- ale też z mistrzostw świata. 98. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce – medaliści AZS le w pchnięciu kulą kobiet i w trójskoku mężczyzn. Wicemistrzynią Polski W konkursie mężczyzn wicemistrzem Polski został Pa- została Paulina Guba (AZS UMCS Lublin), a na drugim i trzecim stopniu weł Fajdek (AZS AWF Katowice), a brąz wywalczył ZŁOTE MEDALE podium stanęli reprezentanci AZS AWF Warszawa - Rafał Sulwirski i Jan Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań). Drugie miejsce Ewa Swoboda AZS AWF Katowice 100 m Kulmaczewski. w oszczepie zajęła Karolina Bołdysz z AZS AWFiS Pia Skrzyszowska AZS AWF Warszawa 100 m ppł W piątek aura była już dużo łaskawsza dla zawodników i pozwoliła na prze- Gdańsk. W pchnięciu kulą srebrny medal zdobył Kon- Natalia Kaczmarek AZS AWF Wrocław 400 m prowadzenie imprezy zgodnie z planem. W pierwszej konkurencji dnia brązowy rad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), a brązowy Jakub Karol Zalewski AZS UWM Olsztyn 400 m medal w chodzie na 10 km wywalczył Rafał Sikora (AZS AWF Kraków). Szyszkowski (AZS AWF Katowice). Krzysztof Hołub AZS UMCS Lublin 400 m ppł Wydarzeniem sesji przedpołudniowej był fantastyczny bieg Ewy Swobody Wydarzeniem ostatniego dnia były znakomite biegi So昀椀a Ennaoui AZS UMCS Lublin 1500 m (AZS AWF Katowice). Podopieczna trener Iwony Krupy została mistrzynią płotkarskie, okraszone rekordami Polski Najpierw w 昀椀- Angelika Mach AZS UMCS Lublin 5000 m Polski, łamiąc w 昀椀nale barierę 11 sekund – 10.99 s, ale ze zbyt dużym nale mężczyzn najlepszy wynik w kraju na 110 m przez Daria Zabawska AZS UMCS Lublin rzut dyskiem wiatrem +2,4 m/s. Srebrny medal zdobyła świetnie dysponowana Magda- płotki ustanowił Damian Czykier z Podlasia Białystok, Oskar Stachnik AZS UMCS Lublin rzut dyskiem lena Stefanowicz. uzyskując rezultat 13.25 sekundy. Brązowy medal zdobył Adrianna Szóstak OŚ AZS Poznań trójskok Niełatwe zadanie czekało czterystumetrowców, którzy po zmianie progra- reprezentant AZS Politechniki Opolskiej, Jakub Bujak. Piotr Tarkowski AZS AWF Biała Podlaska skok w dal mu musieli jednego dnia wystartować w eliminacjach i w 昀椀nale. Tradycyj- Na niezwykle wysokim poziomie stała rywalizacja ko- Roksana Jędraszak OŚ AZS Poznań skok w dal nie pasjonująco zapowiadała się rywalizacja wśród kobiet. Tytuł mistrzyni biet na 100 m przez płotki. W 昀椀nale w Suwałkach zna- A. Wrona, W. Drozd, A. Janowicz-Półtorak, M. Hołub-Kowalik AZS UMCS Lublin 4x400 m K Polski obroniła liderka tabel Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław). lazło się aż siedem zawodniczek z klubów AZS. Po nie- J. Wawrzkowicz, M. Buzała, R. Piasecki, T. Zimny OŚ AZS Poznań 4x400 m M W 昀椀nale mężczyzn najlepszy okazał się Karol Zalewski (AZS UWM Olsz- zwykle emocjonującym biegu kolejność na podium była tyn), a wicemistrzem Polski został ubiegłoroczny triumfator Kajetan Du- identyczna jak przed rokiem. Mistrzynią Polski została SREBRNE MEDALE szyński (AZS Łódź). Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa), która usta- Magdalena Stefanowicz AZS AWF Katowice 100 m Wiele powodów do radości mieli w piątek reprezentanci AZS UMCS Lublin, nowiła nowy rekord życiowy, rekord Polski do lat 23 Klaudia Siciarz AZS AWF Kraków 100 m ppł którzy wywalczyli aż cztery złote medale. Najdalej dyskiem rzucali Daria oraz rekord mistrzostw Polski – 12.62 sekundy. To także Kajetan Duszyński AZS Łódź 400 m Zabawska i Oskar Stachnik. Na 1500 m szans rywalkom nie dała powra- najlepszy w tym roku wynik w Europie. Drugie miejsce Julia Korzuch AZS AWF Katowice 400 m ppł cająca do wielkiej formy So昀椀a Ennaoui. Złoty medal na 400 m przez płotki zajęła Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) z najlepszym Margarita Koczanowa AZS AWF Kraków 800 m zdobył Krzysztof Hołub. w tym sezonie wynikiem – 12.90 sekundy. Rekordowy Patrycja Kapała AZS AWF Katowice 3000 m prz. 707700 7711

CC EE IIGonić złodzieja, czyli 51 razy WW RR EE ZZ CCw Suwałkach Ponad pół setki medali zdobyli azetesiacy podczas 98. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. We wszystkich klasy昀椀kacjach bezkonkurencyjny okazał się AZS UMCS Lublin. Azetesiacy zajęli całe podium w skoku w dal mężczyzn. Zwyciężył faworyt Piotr Tarkowski (AZS AWF Biała Podlaska), który już w pierwszej próbie ustanowił re- kord życiowy – 8,03 metra. Drugi był Mateusz Jopek aba z AZS AWF Wrocław, a trzeci Andrzej Kuch z AZS UMCS kr Lublin. Zaciętą walkę o zwycięstwo stoczyły panie eł S aw w konkursie trójskoku. Ostatecznie tytuł obroniła Ad- o: P rianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) z najlepszym w tym ot F sezonie wynikiem. Srebrny medal zdobyła Agnieszka Bednarek (AZS Łódź), poprawiając rekord życiowy.rezultat w 2022 roku osiągnęła ponadto brązowa medalistka skoczyła Anna Matuszewicz (MKL Toruń) – 6,40 metra. Li- W 昀椀nale 400 m przez płotki kobiet drugie miejsce za-Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) – 13.05 sekundy. derka konkursu znakomicie odpowiedziała młodszej koleżance jęła Julia Korzuch (AZS AWF Katowice), a jako trzecia Ciekawie zapowiadał się 昀椀nał 800 m mężczyzn – minimum na i skoczyła 6,42 m, zostając mistrzynią Polski. linię mety przebiegła juniorka Aleksandra Wołczak (AZS tegoroczne mistrzostwa świata w tej konkurencji wypełniło aż Kluby AZS nie dały żadnych szans rywalom w sztafetach AWF Gorzów Wlkp.). W ostatniej konkurencji biegowej czterech zawodników. Specjaliści w biegu na dystansie dwóch 4x400 m, zdobywając komplet medali zarówno wśród kobiet, drugiego dnia mistrzostw – biegu na 3000 m z prze-okrążeń nie mieli łatwego zadania. Oni też musieli rozegrać jak i mężczyzn. Tytuł obroniły zawodniczki AZS UMCS Lublin, szkodami brązowy medal zdobyła Alicja Konieczek (OŚ eliminacje i 昀椀nał jednego dnia. Po emocjonującym biegu brą-które wyprzedziły AZS AWF Warszawa i AZS AWF Kraków. AZS Poznań).zowy medal wywalczył Kacper Lewalski (AZS UWM Olsztyn). Wśród mężczyzn najlepsi byli podobnie jak przed rokiem Zawodnicy z klubów AZS stawali także na podium W rywalizacji kobiet na 800 m srebro zdobyła Margarita Ko-reprezentanci OŚ AZS Poznań, przed AZS AWF Katowice w konkurencjach rzutowych. Karolina Urban (AZS AWFiS czanowa (AZS AWF Kraków), a brąz Adrianna Czapla (AZS i AZS UMCS Lublin. Wcześniej dorobek medalowy powiększy- iczykGdańsk) zdobyła srebrny medal w rzucie dyskiem. W rzu-UMCS Lublin). Na najdłuższym dystansie rozgrywanym na ły sztafety 4x100 m, które zdobyły srebro i dwa brązy. ek Bcie młotem liderką konkursu od pierwszej próby była Ewa mistrzostwach – 5000 m mistrzynią Polski z nowym rekordem Azetesiacy wywalczyli w Suwałkach 51 medali. Najwięcej arRóżańska (AZS AWF Warszawa), którą dopiero w ostat-życiowym została Angelika Mach (AZS UMCS Lublin). (6 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe) zgarnął AZS UMCS Lublin, o: Mniej kolejce wyprzedziła Malwina Kopron. Z rywalizacji Bardzo zacięta była walka w konkursie skoku w dal ko-który wygrał także klasy昀椀kację punktową, wyprzedzając AZS otw ostatniej chwili musiała się wycofać Anita Włodarczyk F(AZS AWF Katowice), która goniąc złodzieja, nabawiła biet, który odbywał się pod dyktando młodych zawodniczek. AWF Katowice. Trzy złote i dwa brązowe krążki przypadły W czwartek rywalizację storpedowała pogoda. Ulewne opady deszczu się kontuzji. Skuteczna interwencja okazała się niezwykle W trzeciej kolejce prowadzenie objęła Roksana Jędraszak trzeciej w rankingu OŚ AZS Poznań. uniemożliwiły rozegranie większości zaplanowanych na pierwszy dzień mi-kosztowna, bo wykluczyła ją nie tylko z mistrzostw kraju, z OŚ AZS Poznań – 6,36 metra. W ostatniej próbie dalej Aleksandra Leszczyńska strzostw konkurencji, które przeniesiono na piątek. Rozdano jedynie meda-ale też z mistrzostw świata.98. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce – medaliści AZS le w pchnięciu kulą kobiet i w trójskoku mężczyzn. Wicemistrzynią Polski W konkursie mężczyzn wicemistrzem Polski został Pa- została Paulina Guba (AZS UMCS Lublin), a na drugim i trzecim stopniu weł Fajdek (AZS AWF Katowice), a brąz wywalczył ZŁOTE MEDALE podium stanęli reprezentanci AZS AWF Warszawa - Rafał Sulwirski i Jan Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań). Drugie miejsce Ewa Swoboda AZS AWF Katowice 100 m Kulmaczewski.w oszczepie zajęła Karolina Bołdysz z AZS AWFiS Pia Skrzyszowska AZS AWF Warszawa 100 m ppł W piątek aura była już dużo łaskawsza dla zawodników i pozwoliła na prze-Gdańsk. W pchnięciu kulą srebrny medal zdobył Kon-Natalia Kaczmarek AZS AWF Wrocław 400 m prowadzenie imprezy zgodnie z planem. W pierwszej konkurencji dnia brązowy rad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), a brązowy Jakub Karol Zalewski AZS UWM Olsztyn 400 m medal w chodzie na 10 km wywalczył Rafał Sikora (AZS AWF Kraków).Szyszkowski (AZS AWF Katowice).Krzysztof Hołub AZS UMCS Lublin 400 m ppł Wydarzeniem sesji przedpołudniowej był fantastyczny bieg Ewy Swobody Wydarzeniem ostatniego dnia były znakomite biegi So昀椀a Ennaoui AZS UMCS Lublin 1500 m (AZS AWF Katowice). Podopieczna trener Iwony Krupy została mistrzynią płotkarskie, okraszone rekordami Polski Najpierw w 昀椀-Angelika Mach AZS UMCS Lublin 5000 m Polski, łamiąc w 昀椀nale barierę 11 sekund – 10.99 s, ale ze zbyt dużym nale mężczyzn najlepszy wynik w kraju na 110 m przez Daria Zabawska AZS UMCS Lublin rzut dyskiem wiatrem +2,4 m/s. Srebrny medal zdobyła świetnie dysponowana Magda-płotki ustanowił Damian Czykier z Podlasia Białystok, Oskar Stachnik AZS UMCS Lublin rzut dyskiem lena Stefanowicz.uzyskując rezultat 13.25 sekundy. Brązowy medal zdobył Adrianna Szóstak OŚ AZS Poznań trójskok Niełatwe zadanie czekało czterystumetrowców, którzy po zmianie progra-reprezentant AZS Politechniki Opolskiej, Jakub Bujak.Piotr Tarkowski AZS AWF Biała Podlaska skok w dal mu musieli jednego dnia wystartować w eliminacjach i w 昀椀nale. Tradycyj-Na niezwykle wysokim poziomie stała rywalizacja ko-Roksana Jędraszak OŚ AZS Poznań skok w dal nie pasjonująco zapowiadała się rywalizacja wśród kobiet. Tytuł mistrzyni biet na 100 m przez płotki. W 昀椀nale w Suwałkach zna-A. Wrona, W. Drozd, A. Janowicz-Półtorak, M. Hołub-Kowalik AZS UMCS Lublin 4x400 m K Polski obroniła liderka tabel Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław). lazło się aż siedem zawodniczek z klubów AZS. Po nie-J. Wawrzkowicz, M. Buzała, R. Piasecki, T. Zimny OŚ AZS Poznań 4x400 m M W 昀椀nale mężczyzn najlepszy okazał się Karol Zalewski (AZS UWM Olsz-zwykle emocjonującym biegu kolejność na podium była tyn), a wicemistrzem Polski został ubiegłoroczny triumfator Kajetan Du-identyczna jak przed rokiem. Mistrzynią Polski została SREBRNE MEDALE szyński (AZS Łódź).Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa), która usta-Magdalena Stefanowicz AZS AWF Katowice 100 m Wiele powodów do radości mieli w piątek reprezentanci AZS UMCS Lublin, nowiła nowy rekord życiowy, rekord Polski do lat 23 Klaudia Siciarz AZS AWF Kraków 100 m ppł którzy wywalczyli aż cztery złote medale. Najdalej dyskiem rzucali Daria oraz rekord mistrzostw Polski – 12.62 sekundy. To także Kajetan Duszyński AZS Łódź 400 m Zabawska i Oskar Stachnik. Na 1500 m szans rywalkom nie dała powra-najlepszy w tym roku wynik w Europie. Drugie miejsce Julia Korzuch AZS AWF Katowice 400 m ppł cająca do wielkiej formy So昀椀a Ennaoui. Złoty medal na 400 m przez płotki zajęła Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) z najlepszym Margarita Koczanowa AZS AWF Kraków 800 m zdobył Krzysztof Hołub.w tym sezonie wynikiem – 12.90 sekundy. Rekordowy Patrycja Kapała AZS AWF Katowice 3000 m prz. 7700 717711

Ewa Różańska AZS AWF Warszawa rzut młotem CC Paweł Fajdek AZS AWF Katowice rzut młotem EE II Karolina Urban AZS AWFiS Gdańsk rzut dyskiem Historia pisze się ładnie WW Karolina Bołdysz AZS AWFiS Gdańsk rzut oszczepem RR Paulina Guba AZS UMCS Lublin pchnięcie kulą EE 43 medale wśród seniorów i 52 wśród młodzieżowców zdobyli pływacy AZS podczas głównych mistrzostw Polski. ZZ Konrad Bukowiecki AZS UWM Olsztyn pchnięcie kulą CZERWIECCC Nie startująca w nich Katarzyna Wasick została wicemistrzynią świata. Agnieszka Bednarek AZS Łódź trójskok Rafał Sulwirski AZS AWF Warszawa trójskok Mateusz Jopek AZS AWF Wrocław skok w dal strzostwach świata, w których zajął siódme miejsce Robert Sobera AZS AWF Wrocław skok o tyczce na 100 m motylkiem. J. Łempach, Ł. Żak, J. Chmiel, E. Champel AZS UMCS Lublin 4x100 m M Klasą dla siebie w 昀椀nale 200 m stylem dowolnym był W. Bartnowska, K. Łozowska, A. Gryc, D. Baćmaga AZS AWF Warszawa 4x400 m K Kamil Sieradzki. Reprezentant AZS AWF Katowice, M. Wróbel, J. Majewski, J. Pająk, A. Paździerz AZS AWF Katowice 4x400 m M płynąc na dziewiątym torze, prowadził od pierwszych do ostatnich metrów i wygrał podobnie jak przed ro BRĄZOWE MEDALE - Klaudia Wojtunik AZS Łódź 100 m ppł kiem. Zdobył złoty medal. Na trzecim stopniu podium Jakub Bujak AZS Politechnika Opolska 110 m ppł stanął Jan Hołub (AZS UMCS Lublin). Przemysław Kozłowski AZS AWF Katowice 200 m Pierwsze złoto dla gospodarzy wywalczyła Adela Pi- wicz o Justyna Święty-Ersetic AZS AWF Katowice 400 m skorska, która na 50 m stylem grzbietowym walczyła ójt Aleksandra Wołczak AZS AWF Gorzów Wlkp. 400 m ppł do ostatnich metrów o zwycięstwo z Alicją Tchórz. Adrianna Czapla AZS UMCS Lublin 800 m Ostatecznie zawodniczka AZS UMCS Lublin okazała Kacper Lewalski AZS UWM Olsztyn 800 m się szybsza o 0.02 sekundy. Do wskaźnika na mi- artłomiej W Alicja Konieczek OŚ AZS Poznań 3000 m z prz. strzostwa Europy zabrakło zaledwie 0,01 sekundy… o: B – W pierwszej chwili, gdy spojrzałam na tablicę wyni- ot Rafał Sikora AZS AWF Kraków chód 10 km F Marcin Wrotyński OŚ AZS Poznań rzut młotem W Aqua Lublin walczono nie tylko o medale krajowego czempionatu, ale także ków byłam bardzo zadowolona. Cóż, chyba każdy mu- Jakub Szyszkowski AZS AWF Katowice pchnięcie kulą o kwali昀椀kacje na sierpniowe mistrzostwa Europy w Rzymie. Dla niektórych był to siałby przeżyć na własnej skórze ten brak jednej setnej, Jan Kulmaczewski AZS AWF Warszawa trójskok sprawdzian formy przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Budapeszcie. żeby poczuć to, co ja czuję – komentowała Piskorska. Andrzej Kuch AZS UMCS Lublin skok w dal Swoją dominację na 50 m stylem dowolnym potwierdził Paweł Juraszek (AZS AWF W rywalizacji mężczyzn na tym dystansie wice- Paulina Wal AZS Politechnika Opolska skok wzwyż Katowice), który stoczył w 昀椀nale zaciętą walkę o złoto z Karolem Ostrowskim, zdo- mistrzem Polski został Tomasz Polewka (AZS AWF A. Burda, P. Dzida, P. Kozłowski, K. Kwiatkowski AZS AWF Katowice 4x100 m M bywając piąty z rzędu tytuł mistrza Polski w tej konkurencji. – Była walka o pierw- Katowice), zapewniając sobie prawo startu w Rzy- A. Kulpińska, W. Nagięć, M. Kiepura, A. Struzik AZS AWF Kraków 4x100 m K sze miejsce, bo chciałem zdobyć swój jubileuszowy dziesiąty złoty medal mistrzostw mie. Życiowy sukces osiągnął Paweł Franke z AZS K. Martyna, A. Wsołek, M. Koczanowa, A. Gaworska AZS AWF Kraków 4x400 m K Polski, bardzo mi zależało i chyba ostatnim ruchem pokonałem Karola. Wydaje się, Uniwersytetu Warszawskiego, który najpierw w eli- K. Hołub, C. Mirosław, O. Gołębiewski, M. Hołub AZS UMCS Lublin 4x400 m M że w każdym sportowcu jest duch rywalizacji, chcemy zwyciężać. Dla jednego liczyć minacjach wypełnił minimum na mistrzostwa Europy, się będzie czas, dla drugiego wynik, akurat tutaj walczyłem o miejsce i dziesiąte a w 昀椀nale zdobył brązowy medal. złoto w karierze – komentował Juraszek. Reprezentantka gospodarzy – Laura Bernat Bardzo dobrze w 昀椀nale 100 m stylem motylkowym zaprezentowała się Paulina triumfowała na swoim koronnym dystansie – Peda (AZS AWF Katowice), uzyskując wynik o zaledwie 0.07 s gorszy od rekordu 200 m stylem grzbietowym. Złoty medal okrasiła życiowego. Potem zawodniczka, która na zawodach Polish Open na początku maja wypełnieniem minimum na mistrzostwa Europy jako pierwsza Polka złamała barierę jednej minuty, potwierdziła swoją dominację na w Rzymie. – Cieszę się, choć to nie jest moja dystansie 100 m stylem grzbietowym, nie dając rywalkom żadnych szans. Jej rezultat główna impreza docelowa w tym roku. Skupiam W skrócieW skrócie EEkkiippa Aa AZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwa za zaakkoońńcczzyyłła za zmmaaggaanniiaa był drugim najbardziej wartościowym wynikiem całych mistrzostw. się na mistrzostwach świata w kategorii juniorek w sw seenniioorrsskkiicch mh miissttrrzzoossttwwaacch kh krraajju w zu w zaappaassaacchh i seniorek. Poza tym marzę o pobiciu rekordu Pol- Dwa triumfy odniósł także Jakub Majerski. Piąty zawodnik igrzysk olimpijskich z dz dwwoomma za złłoottyymmi mi meeddaallaammii. P. Po ro raaz jz jeeddeennaassttyy ski i cały czas się do tego przygotowuję – przy- ((!!!!!!)) t trriiumumffoowwaałłaa A Annnana Ł Łukukasasiiaakk,, w wyygrgryywwaajjąącc w Tokio na 昀椀niszu 100 m stylem motylkowym wyprzedził Adriana Jaśkiewicza. znała młoda zawodniczka. nnaajjllżżeejjsszzą ką kaatteeggoorriię bę beez sz sttrraatty py puunnkkttuu. P. Piieerrwwsszzyy Później podopieczny trenera Jakuba Karpińskiego okazał się najlepszy na dy- Świetną formą w sobotę zabłysnęła Barbara Ma- TTrrzzyynnaaśścciie ke krrąążżkkóów ww wyywwaallcczzyylli ai azzeetteessiiaaccy y sseenniioorrsskki ti tyyttuuł zł zddoobbyył zł zaaś sś sttaarrttuujjąąccy w ky w kaatteeggoorriiii stansie o połowę krótszym, uzyskując wynik lepszy od minimum na czempionat zurkiewicz (AZS Uniwersytetu Warszawskiego). ppoodcdczzasas m młłooddzziieeżżoowwycychh m miissttrrzzoossttww P Pololsskkii 82 k82 kg Ag Addaam Gm Gaarrddzziioołłaa. P. Po bo brrąązzoowwe ke krrąążżkki si siięę-- Starego Kontynentu. Wysoką formę potwierdził niebawem w Budapeszcie na mi- Zwycięstwo w 昀椀nale 50 m stylem klasycznym w jw juuddoo. K. Kllaassyy昀椀昀椀kkaaccjję mę meeddaalloowwą wą wyyggrraał Ał AZZS AS AWWF F ggnnęęłły Wy Wiikkttoorriia Ka Kaarrwwoowwsskka (a (--59 k59 kgg)) okrasiła nowym rekordem Polski – 31.06 sekun- WWrrooccłłaaw (w (3 z3 złłoottaa, 1 s, 1 srreebbrroo, 1 b, 1 brrąązz)), w, wyypprrzzeeddzzaajjąąc c i Wi Wiikkttoorriia Sa Sttaanneetta (a (--662 k2 kgg)), w, woollnniiaak Ak Ammiinnjjoonn dy. Do minimum na mistrzostwa Europy zabrakło AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk. M. Miissttrrzzoowwsskkiie te tyyttuułły wy wyywwaall-- SSaadduullllooeev (v (--665 k5 kgg) o) orraaz kz kllaassyyccy Ay Assaad Md Maaddaattoovv zaledwie… 0.01 sekundy. – Jestem szczęśliwa, już cczzyyllii: P: Paauulliinna Sa Szzllaacchhtta (a (AAZZS AS AWWF WF Wrrooccłłaaww, -, 48 ((--663 k3 kgg)), M, Maakkssyym Zm Zaakkhhaarrcchhuuk (k (--777 k7 kgg)) do mnie to dotarło, jest po prostu super – mówiła -k4g8 k), Agn)n, Aa Dnnya Dba (yAbZa (SA AZWS AF WWrF Wocłarwoc, -ła7w0, - kg7)0 k, Pga)-, i Di Doommiinniik Kk Krraawwcczzyyk (k (--11330 k0 kgg)). D. Dwwa ra raazzy ny naa po zwycięstwie 21-latka. – Zdrowa konkurencja Pwaewł Teł Tyleyk (leAk (ZAS OZS Opolpeo, -le6, -0 k60 kg), Jg)a, Jkuab Bkub Biedirez-ycki ttrrzzeeccimim s sttooppnniiuu p pododiuiumm s sttaannąąłł R Raassuuljljoonn I Innooyyaattoovv.. pomaga, ale muszę się przyznać, że nie spodzie- d(ArzZyS Acki (WAFZiS GS AdWaFńisS Gk, -d6a6 kńsgk), -, B6a6 krtogs)z S, Bazratnoisaz w- WWaarrsszzaawwiiaaccyy z zdomdomiinnoowwaallii p pootteemm o orrggaanniizzoowwaanene wałam się, że popłynę tak szybko. Zabrakło tak Sskzi (anAiaZwS Aski (WAFZiS GS AdWaFńsiS Gk, -8d1 kańsgk) i P, -81 kiotr Lg) i Pitwiin otr w iw icch hh haalli Mi Miissttrrzzoossttwwa Pa Poollsskki Ai AZZSS, z, zddoobbyywwaajjąącc niewiele do minimum na ME, ale mając rekord L(AitZwS Ain (WAZF WS ArWocF Wław, -roc9ł0 kawg, -). W90 kczge)ś. Wniecj dzezśineiwej ięć 112 m2 meeddaallii. Z. Zwwiieeńńcczzeenniieem um uddaanneej sj seerriii bi byył zł zaaśś Polski nie mogę narzekać – dodała. dmzeideawlii Męć mP wedyawli MalcP wzyli jywunailocrzzyyli j. Z juneiodryznye. Z jgo edy- bbrrąązz m miissttrrzzoossttw Ew Euurrooppy jy juunnioiorróów ww wyywwaallcczzoonnyy Trzy tytuły wicemistrza Polski w Lublinie wywalczył nzłeogteo zgo cłotieegso czyłia sesziyę sła starię stujątacra w ktującaa w ktegoraiti e gorii pprrzzeez Kz Krraawwcczzyykkaa, k, kttóórry dy deeccyydduujjąąccy o py o pooddiiuumm Bartłomiej Koziejko. Zawodnik AZS AWF Warsza- wicz 663 k3 kg Ag Ammeelliia Ka Koonn昀椀昀椀ssz z Az z AZZS OS Oppoollee, k, kttóórra w 昀椀a w 昀椀nnaa-- wa zdobywał srebrne medale w stylu dowolnym na o ppoojjeeddyynnekek z G z Grruuzziinnemem M Matematem G Gookkaaddzzeemm ójt lle pe pookkoonnaała Ała Aggaatę Ptę Ponotnetk z Aek z AZS AZS AWF KWF Katoawtiocwe. DiceS. wwyyggrraał pł prrzzeez pz poołłoożżeenniie ne na ła łooppaattkkii.. DS dystansach 400 m, 800 m i 1500 metrów. Podium w kategorii seniorów w Lublinie doczekał się AZS UŁ PŁ Łódź. Tytuł mistrza Polski na 200 m stylem zmiennym obronił bowiem Marcel Wągrowski. artłomiej W Tradycyjnie dorobek medalowy klubów AZS po- o: B ot F większyły wyścigi sztafetowe. Na 4x100 m stylem 727722 7733

EEwwa Ra Róóżżaańńsskka a AAZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwa a rrzzuut mt młłootteemm CCCCPPaawweeł Fł Faajjddeek k AAZZS AS AWWF KF Kaattoowwiicce e rrzzuut mt młłootteemm EEEE IIIIKKaarroollininaa UUrbrbaann AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńssk k rrzzuut dt dyysskkiieemm Historia pisze się ładnieHistoria pisze się ładnieHistoria pisze się ładnie WWWWKKaarroolliinna Ba Boołłddyyssz z AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńssk k rrzzuut ot osszzcczzeeppeemm RRRRPPaulauliinnaa GGububaa AAZZS US UMMCCS LS Luubblliin n ppcchhnniięęcciie ke kuulląą EEEE 43 43 43 medale medale medale wśród wśród wśród seniorów seniorów seniorów i i i 52 52 52 wśród wśród wśród młodzieżowców młodzieżowców młodzieżowców zdobyli zdobyli zdobyli pływacy pływacy pływacy AZS AZS AZS podczas podczas podczas głównych głównych głównych mistrzostw mistrzostw mistrzostw PPPolski. olski. olski. ZZZZKKoonnrraad Bd Buukkoowwiieecckki i AAZZS US UWWM OM Ollsszzttyyn n ppcchhnniięęcciie ke kuulląą CCCC NiestarNie starNie startująca w nich Katarzyna Wtująca w nich Katarzyna Wtująca w nich Katarzyna Wasick została wicemistrzynią świata.asick została wicemistrzynią świata.asick została wicemistrzynią świata. AAggnniieesszzkka Ba Beeddnnaarreek k AAZZS ŁS Łóóddź ź ttrrójójskskookk RRaaffaałł SulSulwwiirrskskii AAZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwa a ttrrójójskskookk MMaatteeuussz Jz Jooppeekk AAZZS AS AWWF WF Wrrooccłłaaw w sskkook w dk w daall strzostwach strzostwach świata, świata, w w których których zajął zajął siódme siódme miejscemiejsce RRoobeberrtt SoSobeberraa AAZZS AS AWWF WF Wrrooccłłaaw w sskkook o tk o tyycczzccee na 100 m motylkiem.na 100 m motylkiem. JJ. Ł. Łeemmppaacchh, Ł, Ł. Ż. Żaakk, J, J. C. Chhmmiieell, E, E. C. Chhaammppeell AAZZS US UMMCCS LS Luubblliin n 44xx11000 m M0 m M Klasą Klasą dla dla siebie siebie w w 昀椀nale 昀椀nale 200 200 m m stylem stylem dowolnym dowolnym był był WW. B. Baarrttnnoowwsskkaa, K, K. Ł. Łoozzoowwsskkaa, A, A. G. Grryycc, D, D. B. Baaććmmaagga a AAZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwa a 44xx44000 m K0 m K Kamil Kamil SierSieradzki. adzki. Reprezentant Reprezentant AZS AZS AWF AWF Katowice, Katowice, MM. W. Wrróóbbeell, J, J. M. Maajjeewwsskkii, J, J. P. Paajjąąkk, A, A. P. Paaźźddzziieerrz z AAZZS AS AWWF KF Kaattoowwiicce e 44xx44000 m M0 m M płynąc płynąc na na dziewiątym dziewiątym torze, torze, prowadził prowadził od od pierwszych pierwszych do do ostatnich ostatnich metrów metrów i i wygrwygrał ał podobnie podobnie jak jak przed przed roro BBRRĄĄZZOWOWEE MMEEDDAALLEE -- Klaudia WKlaudia Wojtunik ojtunik AZS ŁAZS Łódź ódź 100 m ppł100 m ppł kiem. kiem. Zdobył Zdobył złoty złoty medal. medal. Na Na trzecim trzecim stopniu stopniu podium podium Jakub Bujak Jakub Bujak AZS PAZS Politechnika Opolska olitechnika Opolska 110 m ppł110 m ppł stanął Jan Hołub (AZS UMCS Lstanął Jan Hołub (AZS UMCS Lublin).ublin). PPrzemysław Krzemysław Kozłowski ozłowski AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice 200 m200 m Pierwsze Pierwsze złoto złoto dla dla gospodarzy gospodarzy wywalczyła wywalczyła Adela Adela PiPi-- wiczwiczwicz Justyna Święty-Ersetic Justyna Święty-Ersetic AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice 400 m400 m ooo skorska, skorska, którktóra a na na 50 50 m m stylem stylem grzbietowym grzbietowym walczyła walczyła ójtójtójt do do ostatnich ostatnich metrów metrów o o zwycięstwo zwycięstwo z z Alicją Alicją TTchórz. chórz. AleksandrAleksandra Wa Wołczak ołczak AZS AWF Gorzów WlkpAZS AWF Gorzów Wlkp. . 400 m ppł400 m ppł Ostatecznie Ostatecznie zawodniczka zawodniczka AZS AZS UMCS UMCS LLublin ublin okazała okazała Adrianna CzaplaAdrianna Czapla AZS UMCS LAZS UMCS Lublin ublin 800 m800 m się się szybsza szybsza o o 0.02 0.02 sekundy. sekundy. Do Do wskaźnika wskaźnika na na mimi-- Kacper LKacper Lewalskiewalski AZS UWM Olsztyn AZS UWM Olsztyn 800 m800 m Alicja KAlicja Konieczekonieczek OŚ AZS POŚ AZS Poznańoznań 3000 m z prz.3000 m z prz. artłomiej Wartłomiej Wartłomiej W strzostwa strzostwa Europy Europy zabrzabrakło akło zaledwie zaledwie 0,01 0,01 sekundy… sekundy… o: Bo: Bo: B –– W W pierwszej pierwszej chwili, chwili, gdy gdy spojrzałam spojrzałam na na tablicę tablicę wyniwyni-- Rafał SikorRafał Sikora a AZS AWF KrAZS AWF Kraków aków chód 10 kmchód 10 km ototot Marcin WMarcin Wrotyński rotyński OŚ AZS POŚ AZS Poznań oznań rzut młotemrzut młotem FFF ków ków byłam byłam bardzo bardzo zadowolona. zadowolona. CCóż, óż, chyba chyba każdy każdy mumu-- Jakub Szyszkowski Jakub Szyszkowski AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice pchnięcie kuląpchnięcie kulą W W Aqua Aqua LLublin ublin walczono walczono nie nie tylko tylko o o medale medale krkrajowego ajowego czempionatu, czempionatu, ale ale także także siałby siałby przeżyć przeżyć na na własnej własnej skórze skórze ten ten brbrak ak jednej jednej setnej,setnej, o kwali昀椀kacje na sierpniowe mistrzostwa Europy w Rzymie. Dla niektórych był to Jan KJan Kulmaczewski ulmaczewski AZS AWF WAZS AWF Warszawa arszawa trójskoktrójskok o kwali昀椀kacje na sierpniowe mistrzostwa Europy w Rzymie. Dla niektórych był to żeby poczuć tożeby poczuć to, co ja czuję – komentowała Piskorska., co ja czuję – komentowała Piskorska. Andrzej KAndrzej Kuch uch AZS UMCS LAZS UMCS Lublinublin skok w dalskok w dal sprsprawdzian formy przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Budapeszcie.awdzian formy przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Budapeszcie.W W rywalizacji rywalizacji mężczyzn mężczyzn na na tym tym dystansie dystansie wicewice-- PPaulina Waulina Wal al AZS PAZS Politechnika Opolska olitechnika Opolska skok wzwyżskok wzwyż Swoją Swoją dominację dominację na na 50 50 m m stylem stylem dowolnym dowolnym potwierdził potwierdził PPaweł aweł JurJuraszek aszek (AZS (AZS AWF AWF mistrzem mistrzem PPolski olski został został TTomasz omasz PPolewka olewka (AZS (AZS AWF AWF Katowice), który stoczył w 昀椀nale zaciętą walkę o złoto z Karolem Ostrowskim, zdo- A. Burda, PA. Burda, P. Dzida, P. Dzida, P. K. Kozłowski, K. Kozłowski, K. Kwiatkowski wiatkowski AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice 4x100 m M4x100 m M Katowice), który stoczył w 昀椀nale zaciętą walkę o złoto z Karolem Ostrowskim, zdo-Katowice), Katowice), zapewniając zapewniając sobie sobie prprawo awo starstartu tu w w RzyRzy-- bywając piąty z rzędu tytuł mistrza Polski w tej konkurencji. – Była walka o pierw- A. KA. Kulpińska, Wulpińska, W. Nagięć, M. Kiepur. Nagięć, M. Kiepura, A. Struzik a, A. Struzik AZS AWF KrAZS AWF Kraków aków 4x100 m K4x100 m K bywając piąty z rzędu tytuł mistrza Polski w tej konkurencji. – Była walka o pierw-mie. mie. ŻŻyciowy yciowy sukces sukces osiągnął osiągnął PPaweł aweł FFrranke anke z z AZS AZS K. MarK. Martyna, A. Wsołek, M. Ktyna, A. Wsołek, M. Koczanowa, A. Gaworska oczanowa, A. Gaworska AZS AWF KrAZS AWF Kraków aków 4x400 m K4x400 m K sze sze miejsce, miejsce, bo bo chciałem chciałem zdobyć zdobyć swój swój jubileuszowy jubileuszowy dziesiąty dziesiąty złoty złoty medal medal mistrzostw mistrzostw Uniwersytetu Uniwersytetu WWarszawskiegoarszawskiego, , który który najpierw najpierw w w elieli-- Polski, bardzo mi zależało i chyba ostatnim ruchem pokonałem Karola. Wydaje się, K. HołubK. Hołub, C. Mirosław, C. Mirosław, O, O. Gołębiewski, M. Hołub. Gołębiewski, M. Hołub AZS UMCS LAZS UMCS Lublin ublin 4x400 m M4x400 m MPolski, bardzo mi zależało i chyba ostatnim ruchem pokonałem Karola. Wydaje się, minacjach minacjach wypełnił wypełnił minimum minimum na na mistrzostwa mistrzostwa Europy, Europy, że w każdym sportowcu jest duch rywalizacji, chcemy zwyciężać. Dla jednego liczyć że w każdym sportowcu jest duch rywalizacji, chcemy zwyciężać. Dla jednego liczyć a w 昀椀nale zdobył bra w 昀椀nale zdobył brązowy medal.ązowy medal. się się będzie będzie czas, czas, dla dla drugiego drugiego wynik, wynik, akurakurat at tutaj tutaj walczyłem walczyłem o o miejsce miejsce i i dziesiąte dziesiąte Reprezentantka Reprezentantka gospodarzy gospodarzy – – LaurLaura a Bernat Bernat złoto w karierze – komentował Jurzłoto w karierze – komentował Juraszek.aszek. triumfowała triumfowała na na swoim swoim koronnym koronnym dystansie dystansie – – Bardzo dobrze w 昀椀nale 100 m stylem motylkowym zaprezentowała się Paulina Bardzo dobrze w 昀椀nale 100 m stylem motylkowym zaprezentowała się Paulina 200 200 m m stylem stylem grzbietowym. grzbietowym. Złoty Złoty medal medal okrokrasiła asiła PPeda eda (AZS (AZS AWF AWF Katowice), Katowice), uzyskując uzyskując wynik wynik o o zaledwie zaledwie 0.07 0.07 s s gorszy gorszy od od rekordu rekordu wypełnieniem wypełnieniem minimum minimum na na mistrzostwa mistrzostwa Europy Europy życiowegożyciowego. . PPotem otem zawodniczka, zawodniczka, którktóra a na na zawodach zawodach PPolish olish Open Open na na początku początku maja maja w w Rzymie. Rzymie. – – Cieszę Cieszę się, się, choć choć to to nie nie jest jest moja moja jako pierwsza Polka złamała barierę jednej minuty, potwierdziła swoją dominację na jako pierwsza Polka złamała barierę jednej minuty, potwierdziła swoją dominację na główna główna impreza impreza docelowa docelowa w w tym tym roku. roku. Skupiam Skupiam dystansie 100 m stylem grzbietowym, nie dając rywalkom żadnych szans. Jej rezultat W skrócieW skrócieEEkkiippa Aa AZZS AS AWWF WF Waarrsszzaawwa za zaakkoońńcczzyyłła za zmmaaggaanniiaa dystansie 100 m stylem grzbietowym, nie dając rywalkom żadnych szans. Jej rezultat się się na na mistrzostwach mistrzostwach świata świata w w kategorii kategorii juniorek juniorek w sw seenniioorrsskkiicch mh miissttrrzzoossttwwaacch kh krraajju w zu w zaappaassaacchh był drugim najbardziej warbył drugim najbardziej wartościowym wynikiem całych mistrzostwtościowym wynikiem całych mistrzostw. . i i seniorek. seniorek. PPoza oza tym tym marzę marzę o o pobiciu pobiciu rekordu rekordu PPolol-- Dwa triumfy odniósł także Jakub Majerski. Piąty zawodnik igrzysk olimpijskich Dwa triumfy odniósł także Jakub Majerski. Piąty zawodnik igrzysk olimpijskich z dz dwwoomma za złłoottyymmi mi meeddaallaammii. P. Po ro raaz jz jeeddeennaassttyy ski ski i i cały cały czas czas się się do do tego tego przygotowuję przygotowuję – – przyprzy-- w Tokio na 昀椀niszu 100 m stylem motylkowym wyprzedził Adriana Jaśkiewicza. ((!!!!!!) t) trriiuummffoowwaałła Aa Annnna Ła Łuukkaassiiaakk, w, wyyggrryywwaajjąącc w Tokio na 昀椀niszu 100 m stylem motylkowym wyprzedził Adriana Jaśkiewicza. znała młoda zawodniczka. znała młoda zawodniczka. nnaajjllżżeejjsszzą ką kaatteeggoorriię bę beez sz sttrraatty py puunnkkttuu. P. Piieerrwwsszzyy PPóźniej óźniej podopieczny podopieczny trenertrenera a Jakuba Jakuba Karpińskiego Karpińskiego okazał okazał się się najlepszy najlepszy na na dydy--Świetną Świetną formą formą w w sobotę sobotę zabłysnęła zabłysnęła BarbarBarbara a MaMa-- TTrrzzyynnaaśścciie ke krrąążżkkóów ww wyywwaallcczzyylli ai azzeetteessiiaaccy y sseenniioorrsskki ti tyyttuuł zł zddoobbyył zł zaaś sś sttaarrttuujjąąccy w ky w kaatteeggoorriiii stansie stansie o o połowę połowę krótszym, krótszym, uzyskując uzyskując wynik wynik lepszy lepszy od od minimum minimum na na czempionatczempionat zurkiewicz zurkiewicz (AZS (AZS Uniwersytetu Uniwersytetu WWarszawskiego). arszawskiego). Starego Kontynentu. Wysoką formę potwierdził niebawem w Budapeszcie na mi- ppooddcczzaas ms młłooddzziieeżżoowwyycch mh miissttrrzzoossttw Pw Poollsskki i 82 k82 kg Ag Addaam Gm Gaarrddzziioołłaa. P. Po bo brrąązzoowwe ke krrąążżkki si siięę--Starego Kontynentu. Wysoką formę potwierdził niebawem w Budapeszcie na mi-ZZwycięstwo wycięstwo w w 昀椀nale 昀椀nale 50 50 m m stylem stylem klasycznym klasycznym w jw juuddoo. K. Kllaassyy昀椀昀椀kkaaccjję mę meeddaalloowwą wą wyyggrraał Ał AZZS AS AWWF F ggnnęęłły Wy Wiikkttoorriia Ka Kaarrwwoowwsskka (a (--59 k59 kgg)) okrokrasiła asiła nowym nowym rekordem rekordem PPolski olski – – 31.06 31.06 sekunsekun-- WWrrooccłłaaw (w (3 z3 złłoottaa, 1 s, 1 srreebbrroo, 1 b, 1 brrąązz)), w, wyypprrzzeeddzzaajjąąc c i Wi Wiikkttoorriia Sa Sttaanneetta (a (--662 k2 kgg)), w, woollnniiaak Ak Ammiinnjjoonn dy. dy. Do Do minimum minimum na na mistrzostwa mistrzostwa Europy Europy zabrzabrakło akło AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk. M. Miissttrrzzoowwsskkiie te tyyttuułły wy wyywwaall--SSaadduullllooeev (v (--665 k5 kgg) o) orraaz kz kllaassyyccy Ay Assaad Md Maaddaattoovv zaledwie… zaledwie… 0.01 0.01 sekundy. sekundy. – – Jestem Jestem szczęśliwa, szczęśliwa, już już cczzyyllii: P: Paauulliinna Sa Szzllaacchhtta (a (AAZZS AS AWWF WF Wrrooccłłaaww, -, -448 8 ((--663 k3 kgg)), M, Maakkssyym Zm Zaakkhhaarrcchhuuk (k (--777 k7 kgg)) do do mnie mnie to to dotarłodotarło, , jest jest po po prostu prostu super super – – mówiła mówiła kkgg)),, A Annnnaa D Dyybbaa ( (AAZZSS A AWWFF W Wrrooccłłaaww,, - -7700 k kgg)),, P Paa--i Di Doommiinniik Kk Krraawwcczzyyk (k (--11330 k0 kgg)). D. Dwwa ra raazzy ny naa po po zwycięstwie zwycięstwie 21-latka. 21-latka. – – Zdrowa Zdrowa konkurencja konkurencja wweeł Tł Tyylleek (k (AAZZS OS Oppoollee, -, -660 k0 kgg)), J, Jaakkuub Bb Biieeddrrzzyycckki i ttrrzzeecciim sm sttooppnniiu pu pooddiiuum sm sttaannąął Rł Raassuulljjoon In Innooyyaattoovv.. pomaga, pomaga, ale ale muszę muszę się się przyznać, przyznać, że że nie nie spodziespodzie-- ((AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk, -, -666 k6 kgg)), B, Baarrttoossz Sz Szzaanniiaaww--WWaarrsszzaawwiiaaccy zy zddoommiinnoowwaalli pi pootteem om orrggaanniizzoowwaannee wałam wałam się, się, że że popłynę popłynę tak tak szybkoszybko. . ZabrZabrakło akło tak tak sskki (i (AAZZS AS AWWFFiiS GS Gddaańńsskk, -, -881 k1 kgg) i P) i Piioottr Lr Liittwwiin n w iw icch hh haalli Mi Miissttrrzzoossttwwa Pa Poollsskki Ai AZZSS, z, zddoobbyywwaajjąącc niewiele niewiele do do minimum minimum na na ME, ME, ale ale mając mając rekord rekord ((AAZZS AS AWWF WF Wrrooccłłaaww, -, -990 k0 kgg)). W. Wcczzeeśśnniieej dj dzziieewwiięęć ć 112 m2 meeddaallii. Z. Zwwiieeńńcczzeenniieem um uddaanneej sj seerriii bi byył zł zaaśś PPolski nie mogę narzekać – dodała.olski nie mogę narzekać – dodała. mmeeddaalli Mi MP wP wyywwaallcczzyylli ji juunniioorrzzyy. Z j. Z jeeddyynneeggo o bbrrąąz mz miissttrrzzoossttw Ew Euurrooppy jy juunniioorróów ww wyywwaallcczzoonnyy TTrzy rzy tytuły tytuły wicemistrza wicemistrza PPolski olski w w LLublinie ublinie wywalczyłwywalczył zzłłootteeggo co ciieesszzyyłła sa siię sę sttaarrttuujjąącca w ka w kaatteeggoorriii i pprrzzeez Kz Krraawwcczzyykkaa, k, kttóórry dy deeccyydduujjąąccy o py o pooddiiuumm BarBartłomiej tłomiej KKoziejkooziejko. . Zawodnik Zawodnik AZS AZS AWF AWF WWarszaarsza-- 663 k3 kg Ag Ammeelliia Ka Koonn昀椀昀椀ssz z Az z AZZS OS Oppoollee, k, kttóórra w 昀椀a w 昀椀nnaa--wiczwiczwicz wa wa zdobywał zdobywał srebrne srebrne medale medale w w stylu stylu dowolnym dowolnym nana ppoojjeeddyynneek z Gk z Grruuzziinneem Mm Maatteem Gm Gookkaaddzzeemm ooo lle pe pookkoonnaałła Aa Aggaattę Pę Poonntteek z Ak z AZZS AS AWWF KF Kaattoowwiiccee..wwyyggrraał pł prrzzeez pz poołłoożżeenniie ne na ła łooppaattkkii..ójtójtójt dystansach dystansach 400 400 m, m, 800 800 m m i i 1500 1500 metrówmetrów. . PPodiumodium w w kategorii kategorii seniorów seniorów w w LLublinie ublinie doczekał doczekał się się AZSAZS UŁ UŁ PŁ PŁ ŁŁódź. ódź. TTytuł ytuł mistrza mistrza PPolski olski na na 200 200 m m stylemstylem zmiennym obronił bowiem Marcel Wzmiennym obronił bowiem Marcel Wągrowski.ągrowski. artłomiej Wartłomiej Wartłomiej W TTrradycyjnie adycyjnie dorobek dorobek medalowy medalowy klubów klubów AZS AZS popo-- o: Bo: Bo: B ototot FFF większyły większyły wyścigi wyścigi sztafetowe. sztafetowe. Na Na 4x100 4x100 m m stylem stylem 77772222 7377773333

CC Główne Mistrzostwa Polski Seniorów w Pływaniu 2022 – medaliści AZS EE II ZŁOTE MEDALE WW Paulina Peda AZS AWF Katowice 100 m st. motylkowym, 100 m st. grzbietowym RR Jakub Majerski AZS AWF Katowice 50 m st. motylkowym, 100 m st. motylkowym EE ZZ Adela Piskorska AZS UMCS Lublin 50 m st. grzbietowym CZERWIECCC Barbara Mazurkiewicz AZS Uniwersytet Warszawski 50 m st. klasycznym Laura Bernat AZS UMCS Lublin 200 m st. grzbietowym Paweł Juraszek AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 200 m st. dowolnym Marcel Wągrowski AZS UŁ PŁ Łódź 200 m st. zmiennym AZS Uniwersytet Warszawski sztafeta mieszana 4×100 m st. zmiennym AZS AWF Katowice sztafeta mężczyzn 4×100 m st. dowolnym SREBRNE MEDALE Bartłomiej Koziejko AZS AWF Warszawa 400 m st. dowolnym, 800 m st. dowolnym, 1500 m st. dowolnym Adela Piskorska AZS UMCS Lublin 100 m st. grzbietowym Barbara Mazurkiewicz AZS Uniwersytet Warszawski 100 m st. klasycznym Kinga Paradowska AZS WSG Bydgoszcz 200 m st. klasycznym Tomasz Polewka AZS AWF Katowice 50 m st. grzbietowym ał Oleksiewiczał Oleksiewicz Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 100 m st. dowolnym afaf Kacper Stokowski AZS UMCS Lublin 100 m st. grzbietowym o: Ro: R otot Michał Poprawa AZS AWF Katowice 200 m st. zmiennym FF AZS UMCS Lublin sztafeta mieszana 4×100 m st. zmiennym, zmiennym wygrał AZS Uniwersytetu Warszawskiego (Pa- Katarzyna Wasick. Zawodniczka AZS AWF Katowice sztafeta kobiet 4×100 m st. zmiennym, weł Franke, Barbara Mazurkiewicz, Oskar Sawicki, Zo昀椀a błysnęła jednak podczas budapesztańskich mistrzostw sztafeta mężczyzn 4×100 m st. dowolnym Woźniak), a na 4×100 m stylem dowolnym AZS AWF Ka- świata, w których na 50 m stylem dowolnym pobiła AZS AWF Katowice sztafeta mieszana 4×100 m st. dowolnym, towice (Jakub Majerski, Paweł Smoliński, Dominik Dudys rekord Polski. Jej czas 24.11 s był najlepszym wynikiem sztafeta mężczyzn 4×100 m st. zmiennym i Kamil Sieradzki). Katowiczanie dołożyli do tego jeszcze pół昀椀nałów. W walce o medale była o 0.07 s wolniejsza trzy inne krążki, a pięć wywalczyli pływacy z Lublina. i przegrała tylko z Sarą Sjoestroem. BRĄZOWE MEDALE W klasy昀椀kacji medalowej zarówno seniorów, jak i mło- – Czuję się niesamowicie, wracam do domu ze srebrem Weronika Hallmann AZS AWF Warszawa 50 m st. klasycznym, 100 m st. klasycznym dzieżowców triumfował AZS AWF Katowice. Katowi- mistrzostw świata. Od rana towarzyszyły mi wielkie Paweł Franke AZS Uniwersytet Warszawski 50 m st. grzbietowym, 100 m st. grzbietowym czanie zdobyli wśród seniorów 16 krążków (7 złotych, emocje. Czułam, że muszę zrobić wszystko, by wrócić Paula Żukowska AZS UMCS Lublin 400 m st. zmiennym 5 srebrnych i 4 brązowe), zaś wśród młodzieżowców z medalem i tak się stało – mówiła jedyna obok Otylii Paulina Nogaj AZS AWF Katowice 100 m st. motylkowym 13 (7 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe). Czternaście razy Jędrzejczak Polka, która sięgnęła po medal mistrzostw Zuzanna Herasimowicz AZS AWF Warszawa 200 m st. grzbietowym na podium w kategorii młodzieżowej stawali reprezen- świata na basenie 50-metrowym. – Historia pisze się Piotr Ludwiczak AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym tanci gospodarzy, a 12 medali wywalczyli zawodnicy AZS ładnie. Dla mnie to jest wielkie wyróżnienie być jedyną Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym AWF Warszawa. W klasy昀椀kacjach punktowych w obu ka- Polką po mojej idolce. Życzę każdemu zawodnikowi, by Łukasz Solak AZS AGH Kraków 100 m st. klasycznym tegoriach wiekowych triumfował AZS UMCS Lublin. coś takiego mógł przeżyć w swojej karierze – dodała. Jan Hołub AZS UMCS Lublin 200 m st. dowolnym W Lublinie nie startowała najlepsza polska sprinterka Aleksandra Leszczyńska Adam Mróz AZS UMCS Lublin 400 m st. zmiennym AZS UMCS Lublin sztafeta mieszana 4×100 m st. dowolnym, sztafeta mężczyzn 4×100 m st. zmiennym AZS AWF Katowice sztafeta mężczyzn 4×200 m st. dowolnym AZS AWF Warszawa sztafeta kobiet 4×100 m st. zmiennym wicz o ójt ał Oleksiewiczał Oleksiewicz artłomiej W afaf o: Ro: R o: B otot ot FF F 747744 7755

Główne Mistrzostwa Polski Seniorów w Pływaniu 2022 – medaliści AZS ZŁOTE MEDALE Paulina Peda AZS AWF Katowice 100 m st. motylkowym, 100 m st. grzbietowym Jakub Majerski AZS AWF Katowice 50 m st. motylkowym, 100 m st. motylkowym Adela Piskorska AZS UMCS Lublin 50 m st. grzbietowym Barbara Mazurkiewicz AZS Uniwersytet Warszawski 50 m st. klasycznym Laura Bernat AZS UMCS Lublin 200 m st. grzbietowym Paweł Juraszek AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 200 m st. dowolnym Marcel Wągrowski AZS UŁ PŁ Łódź 200 m st. zmiennym AZS Uniwersytet Warszawski sztafeta mieszana 4×100 m st. zmiennym AZS AWF Katowice sztafeta mężczyzn 4×100 m st. dowolnym SREBRNE MEDALE Bartłomiej Koziejko AZS AWF Warszawa 400 m st. dowolnym, 800 m st. dowolnym, 1500 m st. dowolnym Adela Piskorska AZS UMCS Lublin 100 m st. grzbietowym Barbara Mazurkiewicz AZS Uniwersytet Warszawski 100 m st. klasycznym Kinga Paradowska AZS WSG Bydgoszcz 200 m st. klasycznym Tomasz Polewka AZS AWF Katowice 50 m st. grzbietowym Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 100 m st. dowolnym Kacper Stokowski AZS UMCS Lublin 100 m st. grzbietowym Michał Poprawa AZS AWF Katowice 200 m st. zmiennym AZS UMCS Lublin sztafeta mieszana 4×100 m st. zmiennym, sztafeta kobiet 4×100 m st. zmiennym, sztafeta mężczyzn 4×100 m st. dowolnym AZS AWF Katowice sztafeta mieszana 4×100 m st. dowolnym, sztafeta mężczyzn 4×100 m st. zmiennym BRĄZOWE MEDALE Weronika Hallmann AZS AWF Warszawa 50 m st. klasycznym, 100 m st. klasycznym Paweł Franke AZS Uniwersytet Warszawski 50 m st. grzbietowym, 100 m st. grzbietowym Paula Żukowska AZS UMCS Lublin 400 m st. zmiennym Paulina Nogaj AZS AWF Katowice 100 m st. motylkowym Zuzanna Herasimowicz AZS AWF Warszawa 200 m st. grzbietowym Piotr Ludwiczak AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym Kamil Sieradzki AZS AWF Katowice 50 m st. dowolnym Łukasz Solak AZS AGH Kraków 100 m st. klasycznym Jan Hołub AZS UMCS Lublin 200 m st. dowolnym Adam Mróz AZS UMCS Lublin 400 m st. zmiennym AZS UMCS Lublin sztafeta mieszana 4×100 m st. dowolnym, sztafeta mężczyzn 4×100 m st. zmiennym AZS AWF Katowice sztafeta mężczyzn 4×200 m st. dowolnym AZS AWF Warszawa sztafeta kobiet 4×100 m st. zmiennym wicz o ójt artłomiej W o: B ot F 75

Akademicki Puchar Polski CZERWIECz rekordem kraju! W dniach 17-18 czerwca na obiektach sportowych AWF Biała Podlaska rozegrano I Puchar AZS i XVII Mistrzostwa Polski AZS w podnoszeniu ciężarów. Do walki o miano najsilniejszych przystąpiło 78 studentów z 40 uczelni. Rywalizacja sportowa stała na bardzo wysokim pozio- Bardzo ciekawa rywalizacja odbyła się w kategorii wa- mie, a na pomoście wystąpiła czołówka reprezentantów gowej do 64 kg, gdzie o złoty medal walczyły dwie Polski. Najliczniejszą grupę reprezentantów do udziału reprezentantki Polski: Monika Szymanek (studentka w zawodach zgłosili gospodarze z AWF Biała Podla- pierwszego roku fizjoterapii na UHP w Częstochowie) ska. Silne były też ekipy WSKFiT Pruszków i UHP oraz Emilia Rechul (studentka drugiego roku na kierun- Częstochowa. ku analityka gospodarcza w UMCS Lublin). Dziewczy- Zmagania rozpoczęły kobiety startujące w 10 katego- ny podnosiły ciężary zbliżone do rekordów życiowych, riach wagowych. Wyniki uzyskiwane przez zawodniczki a lepsza okazała się Emilia, która w dwuboju uzyskała wielokrotnie były lepsze od dotychczasowych akade- 195 kg (Monika osiągnęła 192 kg). mickich rekordów. Udało się poprawić także jeden re- W kategorii wagowej do 81 kg nie miała sobie rów- kord Polski. nych zawodniczka gospodarzy – Weronika Zielińska- 76

-Stubińska. Studentka pierwszego roku kierunku trener – Pierwszy Puchar Polski AZS w podnoszeniu ciężarów personalny w rwaniu podniosła 101 kg i żeby zostać przeszedł do historii. Jako organizator cieszę się, że najlepszą zawodniczką całej imprezy (w punktacji Sinc- do startu zgłosiło się dużo studentów z całej Polski, laira), musiała podrzucić przynajmniej 121 kilogramów. co potwierdza popularność tego sportu w środowisku Tak też zrobiła i to z nawiązką! akademickim. Zawodnicy rywalizowali na wysokim Atmosfera podczas zmagań i dobra dyspozycja dnia po- sportowym poziomie, przy bardzo miłej studenckiej at- zwoliły Weronice podrzucić 128 kg, co było nowym mosferze. Podziękowania należą się wszystkim osobom rekordem kraju w jej kategorii wagowej. Dodatkowo zaangażowanym w to wydarzenie – od organizatorów, rekord Polski został poprawiony w dwuboju i wynosił sędziów, trenerów i zawodników po publiczność, która 229 kilogramów. Zdobywczynią pierwszego w historii również dopisała. Osobiście cieszy mnie fakt, że na Pucharu AZS w podnoszeniu ciężarów została zatem naszej siłowni padł rekord Polski, który ustanowiła zawodniczka AZS AWF Biała Podlaska, która kilka- nasza reprezentantka. To nagroda za włożoną pracę naście dni wcześniej na mistrzostwach Europy była i motywacja do organizacji kolejnych zawodów. Może czwarta, osiągając 98 kg i 127 kilogramów. za rok kolejny Akademicki Puchar Polski odbędzie się Rywalizacja mężczyzn również stała na bardzo wyso- w Białej Podlaskiej? – podsumowała dr Paulina Szysz- kim poziomie. Mistrzem Polski AZS w kategorii wago- ka, wykładowca i trener AWF Biała Podlaska. wej do 81 kg został Piotr Kudłaszyk (AWF Poznań), ak- Po raz pierwszy zorganizowano także Akademic- tualny brązowy medalista mistrzostw Europy seniorów. ki Puchar Polski w inline alpine, czyli wrotkarstwie Najlepszy w klasyfikacji Sinclaira był jednak Marcin alpejskim. To zawody podobne do zmagań narciarzy, Izdebski. Student pierwszego roku na studiach dru- ale zamiast śniegu był asfalt, a zamiast nart – rolki. giego stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego na Uni- W Zakopanem wśród seniorów wygrali Anna Nowak wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i Michał Styrylski. w dwuboju uzyskał 344 kilogramów. Paulina Szyszka, foto: AZS AWF Biała Podlaska Zwycięzcy XVII Mistrzostw Polski AZS i I Pucharu AZS w podnoszeniu ciężarów KOBIETY 45 kg: Paulina Kudłaszyk WSBank Poznań 103 kg 49 kg: Justyna Zawada AZS UJD Częstochowa 108 kg 55 kg: Klaudia Luterek Akademia Zamojska 156 kg 59 kg: Martyna Komorowska AWFiS Gdańsk 150 kg 64 kg: Emilia Rechul UMCS Lublin 195 kg 71 kg: Pawlik Natalia WSZ „Edukacja” we Wrocławiu 170 kg 76 kg: Karolina Michałek AWL Wrocław 166 kg 81 kg: Weronika Zielińska- Stubińska AWF Biała Podlaska 229 kg 87 kg: Natalia Fota UMCS Lublin 167 kg +87 kg: Magdalena Pasko Uniwersytet Rzeszowski 180 kg MĘŻCZYŹNI 67 kg: Aleksander Jaworski UHP Częstochowa 201 kg 73 kg: Kacper Urban WSZiA Opole 261 kg 81 kg: Piotr Kudłaszyk AWF Poznań 290 kg 89 kg: Mirosław Dobosz AWF Biała Podlaska 277 kg 96 kg: Maksymilian Dorn Politechnika Warszawska 292 kg 102 kg: Paweł Szmeja WSKFiT Pruszków 325 kg 109 kg: Marcin Izdebski UPH Siedlce 344 kg +109 kg: Olaf Pasikowski WSZiA Opole 330 kg W skrócie Julia Damasiewicz wygrała pierwsze w sezonie zawody niczka AZS Poznań, która niebawem wysoką formę żeglarskiego Pucharu w olimpijskiej konkurencji Formula potwierdziła podczas młodzieżowych mistrzostw świata. Kite! Regaty odbyły się w Austrii. – Bardzo się cieszę W Rydze nasza zawodniczka wygrała 13 z 18 wyści- z tego zwycięstwa, ale chyba jeszcze bardziej z tego, gów, nie dając rywalkom żadnych szans. Wśród męż- że w końcu udało mi się wygrać regaty z Danielą Moroz, czyzn brąz jednym punktem zdobył jej klubowy kolega, bo ona od kilku lat jest niepokonana – mówiła zawod- Jakub Jurkowski. DS 77

Blisko 250 spotkań CZERWIECOkrzyki radości, przybijanie piąteczek po udanej akcji, oddziaływanie psychicznie na rywala – to wszystko było możliwe ze względu na to, że 昀椀nały ERBUD University Esports – EDU ponownie zostały rozegrane w LAN-owej atmosferze. Rozgrywki poprzedzone zostały trzecią edycją konferencji o edukacji i biznesie w esporcie „Interdyscyplinarność Sportów Elektronicz- nych”. Esportowa rywalizacja rozpoczęła się w czwartkowe popołudnie od meczów pół昀椀na- łowych w CS:GO, przeprowadzonych w forma- cie do dwóch wygranych map. W pierwszym z nich stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny ze śląska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej oraz Politechnika Śląska. Dla obu tych drużyn był to debiut na LAN-owych zmaganiach akademickich, jednak ta pierwsza posiadała w swoich szeregach zawodników z doświadczeniem zdobytym na scenie profe- sjonalnej i turniejach o wysoką stawkę. Na początku pierwszej mapy można było usłyszeć zagrzewające do walki okrzyki „PO- LITECHNIKA!”, nie trwały one jednak długo – pierwsze 5 rund, które zdobyła Politechnika Śląska, okazały się ich ostatnimi. AZS ATH pod przywództwem Kacpra „strousha” Bana- sia nie popełniła do końca Mirage ani jednego błędu. Kolejna potyczka na Nuke zakończyła Gdańskiej. Decydujący Overpass padł jednak łupem głośnej Politechniki Śląskiej wy- się jeszcze szybciej. Tam kapitan Politechniki nikiem 16:9, wygrywając całe spotkanie 2:1. Śląskiej Artur „mendi” Mendela wraz z dru- Po raz czwarty mogliśmy oglądać 昀椀nał rozgrywek CS:GO, lecz po raz pierwszy nie żyną musieli uznać wyższość rywali, którzy było w nim potrójnych mistrzów z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputero- zdominowali ich wynikiem 16:3, kończąc całe wych. Umarł król, niech żyje król – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku spotkanie 2:0 w mapach. Białej objęła mistrzostwo po dominacji przeciwko Uniwersytetowi Gdańskiemu w 昀椀- O miejsce w 昀椀nale walczyli również reprezen- nale wynikiem 2:0 (16:11 Nuke, 16:5 Ancient). tanci północy – studenci Politechniki Gdań- Następnego dnia kontynuowaliśmy mecze na Summoner’s Rift. Faworyci, którymi skiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ponownie niewątpliwie byli studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nie dali szans mogliśmy oglądać rywalizację na tych samych reprezentantom Uniwersytetu Gdańskiego. Team昀椀ghty w wykonaniu zawodników mapach. Trzeba przyznać, że pojedynki były z południa wyglądały niemal bezbłędnie, a idealne wyczucie czasu i wizja na mapie nieco bardziej wyrównane, lecz zakończyły się konsekwentnie budowały ich przewagę. Te wszystkie czynniki doprowadziły do zwy- również 2 do 0. Z wejścia do 昀椀nału mogli cie- cięstwa studentów AZS AGH. szyć się zeszłoroczni wicemistrzowie – repre- W drugim pół昀椀nale Politechnika Wrocławska stawiła czoła Politechnice Gdańskiej. zentanci Uniwersytetu Gdańskiego. Obie te drużyny mają bogatą historię w rozgrywkach naszej Ligi – pierwsze dwa sezony Mecz o trzecie miejsce był najbardziej zacię- czyli w 2018 i 2019 roku należały do Wrocławian. Natomiast Gdańszczanie stabilnie co tym ze wszystkich – właśnie tam do wyłonie- roku pojawiają się na 昀椀nałach, zajmując przeważnie drugie miejsce. W tym starciu to nia ostatniego miejsca podium potrzeba było reprezentanci północy kraju okazali się lepsi, wygrywając tym samym 2:0. aż trzech map. Vertigo zakończyło się wyni- W pojedynku o trzecie miejsce Uniwersytet Gdański wyszedł obronną ręką i znalazł kiem 16:8 na korzyść ekipy ze Śląska. Na dru- się na ostatnim miejscu podium. To zdecydowanie nie był dzień reprezentantów Po- giej obserwować można było powrót po dwóch litechniki Wrocławskiej. Co innego trzeba powiedzieć o studentach Akademii Górni- dogrywkach 22:20 na Mirage dla Politechniki czo-Hutniczej w Krakowie. Ponownie – laning phase, team昀椀ghty, wizja oraz wyczucie czasu – to wszystko stało po stronie faworytów spotkania. Kolejny raz Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce w 昀椀nałowych rozgrywkach i ponownie Politechnika Gdańska musiała uznać wyższość rywala w 昀椀nale. Wszystkie drużyny wykazały się charakterem i wolą walki, którą zobaczyć można u najlepszych sportowców i zawodników AZS. Prestiż oraz możliwość identy昀椀kowania się jako najlepsza uczelnia w kraju to nie wszystko, o co walczono – do podziału dla drużyn na podium czekało 20 000 złotych oraz tygodniowy wyjazd na AZS Student Camp w Wilkasach. Rozgrywki organizowane przez Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych oraz Akade- micki Związek Sportowy, po blisko 250 rozegranych spotkaniach w sezonie 2021/2022 dobiegły końca, ale już w październiku wróciły. Mariusz Klimowicz, foto: ZAKZVISION 78

Hat-trick Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska po raz trzeci z rzędu triumfowała w klasy昀椀kacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski. Najwięcej medali w rozgrywkach wywalczyli studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. To kolejne triumfy pomorskiej i śląskiej uczelni odpowiednio rektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. w punktowym i medalowym rankingu. Studenci z nadmorskiej – Nie chcemy osiąść na laurach i zrobimy, co w naszej mocy, uczelni, dla której to dziewiąty kolejny rok na podium w tym by po raz kolejny obronić mistrzowski tytuł. Dlatego też z każ- rankingu, zdobyli łącznie 2907,5 punktu. dym kolejnym rokiem staramy się poprawić naszym studentkom – Liczyliśmy się z tym, że będzie niezmiernie trudno zwyciężyć i studentom warunki do uprawiania sportu oraz zachęcić kolej- po raz trzeci z rzędu w tej klasy昀椀kacji, zwłaszcza wobec bar- nych sportowców do podjęcia nauki na Politechnice i łączenia dzo silnej konkurencji w kraju. Ta wygrana to dla nas wielka kariery ze studiami – dodał. przyjemność. W odróżnieniu od innych szkół, traktujemy na Po- Na drugiej pozycji został sklasy昀椀kowany Uniwersytet Warszaw- litechnice sport jako formę aktywności, uzupełnienia sposobu ski (2783,0 pkt), a na trzeciej – Akademia Górniczo-Hutnicza życia, którym chcemy zarażać studentów. Tu jest do wykonania w Krakowie (2640,5 pkt). Trójka medalistów to dominatorzy cy- olbrzymia praca u podstaw dla naszych trenerów i chwała im klu tych zawodów – w ciągu ostatniej dekady tylko dwukrotnie za to, że doczekaliśmy się takich efektów. Dużym zaintereso- „wpuściły” na podium inną uczelnię (warszawianie od ponad waniem na uczelni cieszy się choćby koszykówka 3×3, która 20 lat nieprzerwanie zajmują miejsce medalowe w tej klasy昀椀ka- stała się dyscypliną olimpijską. Nie spoczywamy na laurach cji). Uczelnie z Gdańska i Warszawy jako jedyne wystąpiły we i myślimy nad dalszym rozwojem, choćby w zakresie infrastruk- wszystkich dyscyplinach AMP, a krakowianie najczęściej, bo aż tury sportowej – opowiadał prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czternaście razy, meldowali się na drużynowym podium. rektor Politechniki Gdańskiej. Dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach to drugi Jego studenci jedenastokrotnie stawali na drużynowym podium z rzędu rok akademicki na pierwszym miejscu w klasy昀椀kacji mistrzostw, w tym pięciokrotnie na najwyższym jego stopniu – medalowej. Sportowcy-studenci z górnośląskiej uczelni zdobyli w piłce nożnej i trójboju siłowym mężczyzn, koszykówce 3×3 21 złotych, 12 srebrnych i 20 brązowych krążków, poprawiając kobiet, unihokeju, a także w żeglarstwie. Ponadto, indywidual- tym samym swój ubiegłorocznych rekord (51 medali) Ponadto, nie na swoim koncie zapisali 26 medali (9 złotych, 11 srebrnych, katowiczanie – obok Uniwersytetu Gdańskiego – zdobyli naj- 6 brązowych). – Trzeci kolejny tytuł jest dla nas niezwykłym więcej drużynowych zwycięstw (sześć). Na podium wyprzedzili wyróżnieniem i potwierdzeniem, że obrana przez nas droga jest AWF Wrocław oraz Politechnikę Łódzką. właściwa. Mając pełne wsparcie ze strony władz uczelni, z każ- – Osiągnięte miejsce jest efektem wieloletniej polityki, którą dym kolejnym rokiem poprawiamy swój wynik i coraz pewniej staramy się kontynuować na uczelni. Istotą sportu jest sama ry- czujemy się w roli lidera. Nasze sukcesy sportowe są uzu- walizacja, a formą okazania szacunku jest walka na sto procent, pełnieniem dla znakomitych osiągnięć naukowych i wysokiego z chęcią zwycięstwa. Do każdych zawodów podchodziliśmy miejsca Politechniki Gdańskiej w rankingu najlepszych uczelni w ten sam sposób. Patrząc na nasze osiągnięcia, to nie są medale technicznych w Polsce – przypominał Krzysztof Kaszuba, dy- głównie z pływania czy lekkiej atletyki jak kiedyś, bardzo dobrze wym ójboju siło o: fb AMP w tr ot F 79

CZERWIEC elerski cin S ar o: M ot F rozwijają się u nas inne dyscypliny jak sporty walki, szermier- a w tenisie stołowym – Anna i Katarzyna Węgrzyn (Uniwer- ka, badminton czy strzelectwo. Mamy u siebie sportowców sytet Ekonomiczny we Wrocławiu), wielokrotne medalistki MP z całego kraju – mówił prof. dr hab. Grzegorz Juras, rektor czy MŚ juniorek. W AMP w snowboardzie triumfowali olim- AWF Katowice, która od lat cieszyła się dużym zainteresowa- pijczycy z Pekinu – Weronika Biela-Nowaczyk (Uniwersytet niem wśród wyczynowych sportowców. – Podejmują oni u nas Jagielloński w Krakowie) i Oskar Kwiatkowski, a w pływaniu naukę nie tylko na wychowaniu 昀椀zycznym czy sporcie, ale – Paulina Peda (oboje AWF Katowice), uczestniczka ostatnich i na takich kierunkach jak 昀椀zjoterapia, zarządzanie sportem letnich igrzysk w Japonii. czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Dla nich myślimy również Dużo większym zainteresowaniem niż do tej pory cieszyły się o rozbudowie infrastruktury – dodał. gry zespołowe – piłka nożna kobiet (23 zespoły), unikohej (30 AMP sezonu 2021/2022 rozegrano w 30 dyscyplinach, drużyn), a także koszykówka 3×3 (29 żeńskich i 40 męskich a wzięło w nich udział ok. 20 000 studentów ze 130 uczel- ekip). Efektem wzrostu popularności w tych dyscyplinach naj- ni, wśród których nie brakowało gwiazd polskiego spor- prawdopodobniej miało być poszerzenie programu AMP o do- tu. W zakończonym cyklu zobaczyliśmy m.in. medalist- datkowe turnieje eliminacyjne. W sezonie 2022 odbyły się 74 ki olimpijskie w sztafetach kobiecej i mieszanej 4×400 m ogólnopolskie imprezy pół昀椀nałowe i 昀椀nałowe). z Tokio – Małgorzatę Hołub-Kowalik (UMCS Lublin) i Na- Akademickie Mistrzostwa Polski były współ昀椀nansowane ze talię Kaczmarek (AWF Wrocław). Medale w AMP we wspi- środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ich głównym spon- naczce sportowej zdobywały siostry Aleksandra i Natalia sorem była Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspierał sponsor Kałuckie (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), jedne strategiczny AZS – Grupa PZU S.A. Więcej o AMP od str. 183. z najlepszych alpinistek świata w konkurencji na szybkość, Paweł Hochstim ał Oleksiewicz af o: R ot F 80

Antoni z toyotą Choć sezon AZS Winter Cup już dawno się zakończył, emocje nie opadły! Wszystko za sprawą partnera AZS – Toyota W&J Wiśniewski w Izabelinie. Zwycięzca dwuboju 昀椀nałowego AZS Winter Cup Antoni Szczepanik odebrał swoją nagrodę i przez trzy kolejne mie- siące mógł jeździć najnowszą Toyotą C-HR. Takie odjazdo- we atrakcje fundował najlepszym akademickim alpejczykom partner AZS – Toyota W&J Wiśniewski w Izabelinie. Antoni Szczepanik to uczestnik aż siedmiu edycji cyklu AZS Winter Cup. Jak sam przyznał, nie pamiętał już, ile łącznie zdobył medali na stoku. Był wielokrotnym medalistą zawo- dów akademickich oraz reprezentował Polskę na uniwer- sjadzie w Krasnojarsku. Siódmy i prawdopodobnie ostatni w karierze akademickiej występ na AZS Winter Cup zwień- czony został wygraną w dwuboju 昀椀nałowym, który odbył się w lutym, na stoku Palenica w Szczawnicy. W nagrodę za błyskawiczną jazdę na tyczkach reprezen- tant AZS Politechniki Warszawskiej przez trzy miesią- ce korzystał z wygodnego, hybrydowego modelu Toyoty C-HR w niebieskim odcieniu z logo AZS Winter Cup. W uroczystości przekazania nagrody wzięli udział prezes Toyota W&J Wiśniewski Waldemar Wiśniewski, dyrektor handlowy Toyota W&J Wiśniewski Paweł Kruza, wice- prezes ZG AZS ds. rozwoju Mariusz Walczak oraz An- drzej Burzyński – jeden ze współorganizatorów zawodów AZS Winter Cup. Anna Szatanowska, foto: Anna Szatanowska W skrócie Znakomicie spisali się przedsta- wiciele AZS Poznań na młodzie- Trzydzieści trzy medale zdobyli żowych mistrzostwach Polski U23 azetesiacy podczas mistrzostw w tenisie, które odbyły się na ich Polski juniorów i seniorów kortach. Dwa złote medale zdobyła w gimnastyce sportowej. Na Anna Hertel, która w 昀椀nale gry uwagę zasługiwały podwójne pojedynczej zdeklasowała Julię zwycięstwo w wieloboju męż- Oczachowską, wygrywając 6:0, czyzn odniesione przez Filipa 6:0. Dołożyła do tego triumf Sasnala (AZS AWF Kraków) w grze podwójnej z klubową i Kacpra Garnczarka (AZS AWF koleżanką Wiktorią Rutkowską. Katowice). Na przyrządach Miłe niespodzianki sprawili Borys Sasnal dołożył do tego dwa zło- Zgoła, który wywalczył srebro te, dwa srebrne i jeden brązowy ocław w deblu, oraz Zuza Krygier, r krążek, a Garnczarek dwa złote która zdobyła tytuł wicemistrzyni i jeden brązowy. Na podium sta- w grze mieszanej. Grono meda- WF W wali także przedstawiciele AZS listów uzupełnił Dawid Taczała, AWFiS Gdańsk i AZS który wywalczył brąz w grze o: AZS A AWF Wrocław. DS ot podwójnej. DS F 81

LIPIEC lipiec zamknął im mordki 83 martyna, mareszcie! 84 lekkoatletyczna młodzież nie zawiodła 85 brąz futsalistek 86 wiktor razy cztery 88 młode i świetne 90 ola, olaboga! 91 alczak W ilun- a M w 8282 o: E ot F

Do piątej potęgi Jak zapowiedział – tak zrobił! Paweł Fajdek został po raz piąty z rzędu mistrzem świata w rzucie młotem! Srebrny medal wywalczył Wojciech Nowicki. W 45-osobowej reprezentacji Polski na lekkoatletyczne zarzucano, że zdobywałem mistrzostwa świata słabymi mistrzostwa świata w Eugene znalazło się 18 przed- wynikami. Bardzo proszę – poziom wyższy i ja jeszcze stawicieli klubów AZS. Liderami ekipy byli oczywiście lepiej – mówił mistrz świata. medaliści olimpijscy z Tokio: Justyna Święty-Ersetic, Spore rozgoryczenie musieli przeżyć nasi mistrzowie Natalia Kaczmarek, Kajetan Duszyński, Karol Zalewski, olimpijscy. Biegnąca w azetesowskim składzie mieszana Dawid Tomala i Paweł Fajdek. Na podium stanęli polscy sztafeta 4x400 m była dopiero czwarta. Polacy uzyskali młociarze i chodziarka Katarzyna Zdziebło. Jedyne złoto czas 3:12.31 i do podium stracili ponad dwie sekundy. zdobył Fajdek. W finale na 1500 m wystartowała Sofia Ennaoui. Repre- – Wojtek i ja to już marka. Z każdych zawodów przy- zentantka AZS UMCS Lublin przez większość dystansu wozimy medale i mam nadzieję, że tę passę uda się pierwszego w karierze biegu o medal MŚ była na końcu podtrzymać i zostanę po raz piąty mistrzem świata, stawki, ale na ostatnim okrążeniu sukcesywnie zaczęła a Wojtek zdobędzie srebro. Plan jest więc prosty – mówił wyprzedzać rywalki. Polka popisała się znakomitym fi- przed rozpoczęciem światowego czempionatu zawodnik niszem i ostatecznie jako piąta przekroczyła linię mety, AZS AWF Katowice. Jego przewidywania sprawdziły się uzyskując najlepszy w sezonie wynik – 4:01.43. O medale w USA w stu procentach. rywalizowała także męska sztafeta 4x400 m z Zalewskim Finałowy konkurs miał niezwykle emocjonujący przebieg. i Duszyńskim, zajmując dziewiąte miejsce. Czterech różnych miotaczy obejmowało w jego trakcie W pół昀椀nałach wystartowały trzy nasze zawodniczki. W bie- prowadzenie. Aż pięciu zawodników uzyskało rezultaty gu na 100 m Ewa Swoboda była szósta, Pia Skrzyszowska ponad 80 metrów. Fajdek w trzeciej próbie osiągnął naj- na 100 m przez płotki wyrównała swój rekord życiowy, lepszy w tym roku wynik na świecie – 81,98 m, który 昀椀niszując na czwartej pozycji, na 400 m pobiegła zaś Kacz- zapewnił mu zwycięstwo. Wicemistrzem świata został marek, kończąc na piątym miejscu. Swojej mocy nie mógł Nowicki (81,03 m), a na trzecim stopniu podium stanął potwierdzić mistrz olimpijski Dawid Tomala. Zawodnik AZS Norweg Eivind Henriksen – 80,87 metra. Politechniki Opolskiej wystartował do wyścigu na 35 km – Dla mnie najważniejsze było to, aby zamknąć niektó- z bólem nogi. Zajął 19. miejsce, a czas 2:30.47 był drugim rym mordki. Pokazałem, że szykowałem się do tej impre- najlepszym wynikiem w historii Polski. zy, a wszystko poszło w dobrym kierunku. Wiele razy mi Aleksandra Leszczyńska, DS, foto: Paweł Skraba 83

Współpracą i szacunkiem LIPIEC Sporo powodów do radości sprawili szermierze AZS na międzynarodowych zawodach mistrzowskich. Z sukcesu cieszyła się za to szpadzistka Martyna Swatow- ska-Wenglarczyk. Zajmująca dotąd 60. miejsce w światowym rankingu zawodniczka AZS AWF Katowice znalazła pogrom- czynię dopiero w pół昀椀nale turnieju indywidualnego. Prze- grała 10:15 z późniejszą złotą medalistką, Ukrainką Vladą Kharkovą. Wywalczony w ten sposób brązowy medal był jej największym sukcesem, po szóstym miejscu w Pucharze Świata, który kilka tygodni wcześniej rozegrano w Katowi- cach, i jak się okazało nie ostatnim! czyk W lipcu w Kairze odbyły się bowiem seniorskie MŚ, na englar które pojechało 19 zawodniczek i zawodników spod znaku W gryfa. Azetesiaczki znów w całości tworzyły drużyny szpa- a- dzistek i 昀氀orecistek, a dla tej pierwszej skończyło się to wsk o at sensacyjnym brązowym medalem! Polki walczyły w składzie w Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków), Magdalena Pawłowska i Kamila Pytka (obie AZS artyna S AWF Warszawa) i w ćwierć昀椀nale pokonały ekipę USA 30:25. W kolejnym meczu nasze zawodniczki stanęły naprzeciwko o: fb M liderek światowego rankingu – Koreanek, przegrywając wy- ot F raźnie 28:45. Zaczęło się od młodzieżowych ME w Tallinie, gdzie świet- To, co najlepsze, wydarzyło się w pełnej zwrotów rywalizacji nie spisały się polskie drużyny. Szabliści pokonali w 昀椀na- o brąz. Tocząca ostatnią walkę Knapik-Miazga dała się tra昀椀ć le Niemców 45:39, a w ich składzie był Szymon Hryciuk Francuzce w ostatniej sekundzie, co doprowadziło do dogrywki. z AZS AWF Katowice. Po brązowe medale sięgnęły obie Krakowianka wytrzymała jednak próbę nerwów i to ona zdoby- drużyny 昀氀oretowe, dla których walczyły Dominika Wa- ła decydujący punkt! – Jak my to zrobiłyśmy? Wiarą w sukces, silczuk i Olga Jeglińska (obie AZS AWF Warszawa) oraz współpracą, szacunkiem i komunikacją – cieszyła się autorka Maciej Bem (AZS AWF Poznań), Mateusz Kozak i Piotr najważniejszego tra昀椀enia, która wróciła na podium MŚ po pię- Borowiec (obaj AZS AWFiS Gdańsk). ciu latach i która do dorobku dołożyła po wakacjach drugie W tureckiej Antalyi rozegrano seniorskie ME, a w 30-oso- miejsce w klubowym Pucharze Europy. bowej reprezentacji Polski znalazło się aż 18 azetesiaczek – Dzień po zawodach, a ja dalej nie mogę uwierzyć, jak my to i azetesiaków. O podium dzielnie walczyły obie drużyny zrobiłyśmy! Co to był za dzień! Wielkie emocje i łzy szczęścia 昀氀oretowe, a sztuka ta powiodła się ekipie męskiej, w któ- na koniec. Innego zakończenia sezonu nie mogłam sobie wyma- rej wystąpili Michał Siess (AZS AWFiS Gdańsk) i Adrian rzyć – napisała na swoim pro昀椀lu podwójna brązowa medalistka Wojtkowiak (AZS AWF Poznań). Polacy pokonali w me- międzynarodowych mistrzostw, przeżywająca najlepsze chwile czu o brąz Hiszpanię 45:29. Po porażce z Niemkami 31:45 w karierze Swatowska-Wenglarczyk. czwartym miejscem musiały się zadowolić Hanna Łyczbiń- Indywidualnie w Egipcie najlepiej zaprezentowała się 昀氀orecist- ska, Julia Walczyk, Martyna Długosz (wszystkie AZS UAM ka Łyczbińska, która zajęła 15. miejsce, by potem wejść z kole- Poznań) i Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań). żankami do ósemki w turnieju drużynowym. DS o: FIE ot F 84

Po maturze znów wygrała Blisko 80 medali wywalczyła lekkoatletyczna młodzież AZS podczas mistrzostw kraju w swoich kategoriach wiekowych. Zawody odbyły się w Poznaniu i Radomiu. Podczas młodzieżowych mistrzostw Polski U-23 w lekkiej atletyce przedstawiciele AZS wywalczyli aż 52 medale, w tym 15 złotych. Azetesiacy wygrali wszystkie szta- fety, oddając w nich tylko trzy miejsca na podium. Bo- haterką imprezy została Ewa Różańska, która wygrała w rzucie młotem oraz pchnięciu kulą i wywalczyła srebro w dysku. Jej AZS AWF Warszawa triumfował w klasy昀椀- kacji medalowej i punktowej, na szczycie których roiło się od jednostek AZS. W czołowych dziesiątkach tych rankin- gów znalazły się kluby AZS z Katowic, Lublin, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Podobnie było w przypadku mistrzostw kraju juniorów w kategorii U-20. Azetesiacy zdobyli 27 medali, w tym 13 złotych, a w klasy昀椀kacji punktowej i medalowej najlepszy był AZS AWFiS Gdańsk. Gdańszczanie wygrali cztery konkurencje, a jedną ze zwyciężczyń została Natalia Jasińska, która sześć razy rzuciła oszczepem ponad 40 metrów. Rekord życiowy w chodzie na 10 km osiągnęła Magdalena Żelazna, a jej klubowa koleżanka z AZS AWF Gorzów Wlkp., Kornelia Lesiewicz obroniła tytuł na 400 m, zdobywając piąte złoto w kategoriach młodzieżowych. Czas 54.47 s był daleki od jej rekordów, ale wynikało to z poświęcenia się nauce i konieczności zdania matury. DS, foto: Marek Biczyk (PZLA) Złoci medaliści 39. PZLA MP U-23: Ewa Różańska AZS AWF Warszawa rzut młotem Ewa Różańska AZS AWF Warszawa pchnięcie kulą Julia Sokołowska AZS AWF Warszawa 400 m ppł Bartosz Marciniewicz AZS AWF Warszawa skok o tyczce Magdalena Stefanowicz AZS AWF Katowice 100 m A. Paździerz, J. Majewski, J. Pająk, M. Wróbel AZS AWF Katowice 4x400 m M Monika Kiepura AZS AWF Kraków 100 m ppł K. Gajewska, J. Ziembicka, W. Nagięć, M. Kiepura AZS AWF Kraków 4x100 m K P. Zielińska, A. Wasiluk, W. Taracha, W. Drozd AZS UMCS Lublin 4x400 m K Weronika Muszyńska AZS UMCS Lublin rzut dyskiem Anna Łyko AZS AWF Wrocław skok o tyczce S. Maćkała, A. Łukomski, S. Szachniewicz, P. Bugajski AZS AWF Wrocław 4x100 m M Zuzanna Sztachańska AZS Łódź trójskok Damian Czarnocki AZS AWF Biała Podlaska skok w dal Jan Wawrzkowicz AZS Poznań 400 m Złoci medaliści 76. PZLA MP U-20: Kornelia Lesiewicz AZS AWF Gorzów Wlkp. 400 m Kacper Lewalski AZS UWM Olsztyn 800 m Filip Rak AZS Politechnika Opolska 1500 m Maciej Megier AZS AWFiS Gdańsk 2000 m prz. Magdalena Żelazna AZS AWF Gorzów Wlkp. chód, 10 km Natalia Jasińska AZS AWFiS Gdańsk rzut oszczepem Martyna Dobrowolska AZS AWFiS Gdańsk rzut dyskiem Weronika Kaniowska AZS AWF Gorzów Wlkp. rzut młotem Jakub Dzioba AZS AWF Warszawa rzut młotem Katarzyna Kokot AZS Politechnika Opolska skok wzwyż S. Sosna, M. Łowicki, D. Opuszewicz, H. Kozelan AZS AWFiS Gdańsk 4x100 m M L. Sadurska, J. Twardowska, W. Cybulska. A. Lis AZS UWM Olsztyn 4x400 m K J. Wiliński, M. Matera, I. Krysiak, M. Szwed AZS Łódź 4x400 m M 85

Futsalistki historycznie LIPIEC Drużyna kobiet zdobyła brązowy medal Akademickich Mistrzostw Świata w futsalu, co było pierwszym takim osiągnięciem w dziejach. W Portugalii piąte miejsce wywalczyli panowie. Zarówno kobieca, jak i męska Akademicka Reprezentacja Pol- Jego zawodniczkom nie przeszkodziły na szczęście poważne ski nie ukrywały, że do Portugalii wybierają się z wysokimi niedociągnięcia organizatorów, którzy nie byli w stanie polskim aspiracjami. Marzenia o medalu zrealizowały jedynie panie. ekipom zapewnić odpowiednich warunków pobytu i zmusiły na- Biało-czerwone w przekroju całego turnieju przegrały tylko sze ekipy do przeprowadzki. – Na imprezie o takiej randze nie w pół昀椀nale z Brazylijkami (0:4), a pozostałe spotkania rozstrzy- powinno to mieć miejsca. Na wielu wydarzeniach akademickich, gały dość gładko. Najpierw wygrały z Izraelem (5:2), a potem nie tylko w Polsce, byłam i to, że na świecie mówią o nas jako z Nową Zelandią (5:1), z którą niebawem spotkały się ponownie o najlepszych organizatorach nie bierze się znikąd. Mam na- w walce o brąz. dzieję, że Portugalia, FISU i cały akademicki świat wyciągają Nasza drużyna znów dominowała od samego początku, ale wnioski z tych mistrzostw i będzie już tylko lepiej! – komento- na premierowego gola trzeba było poczekać do 12 minuty. wała bramkarka, Weronika Wieżynis. – W odstępie kilkudziesięciu sekund strzeliliśmy dwie bramki Wynik sprzed czterech lat poprawili również polscy futsaliści. i spokojnie dalej kontrolowaliśmy przebieg spotkania – rela- Panowie rozpoczęli od pechowej porażki z Izraelem (4:5), po cjonował Wojciech Weiss, szkoleniowiec reprezentacji Polski której rozgromili Arabię Saudyjską 11:4. W tym meczu pięć kobiet na AMŚ w futsalu w Portugalii. z siedmiu swoich bramek strzelił najskuteczniejszy w polskiej W dalszej części gry Polki dołożyły trzy tra昀椀enia i ostatecznie ekipie Kacper Sendlewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdań- zwyciężyły 5:0. Miejsce na najniższym stopniu AMŚ w futsalu sku. Do ćwierć昀椀nału Polacy przystąpili zdziesiątkowani urazami to historyczny sukces reprezentacji Polski kobiet, która dopiero i ulegli Ukrainie 0:7. W walce o miejsca 5-8 pokonali potem po raz drugi startowała w tej imprezie. W 2018 roku w Kazach- Słowację 4:2, by w ostatnim meczu zmierzyć się z Argentyną stanie była piąta. i w podstawowym czasie gry zremisować 2:2. – Na pewno przed AMŚ wzięlibyśmy „w ciemno” ten sukces, – Rywale zagrali w stylu, który od lat charakteryzuje zawod- zwłaszcza że grające w 昀椀nale Brazylia i Portugalia to bardzo ników z południa. Argentyńczycy byli bardzo agresywni na silne zespoły. Wszystkie z dziewczyn zapracowały na ten me- boisku, a my podjęliśmy rękawicę i nie odstawaliśmy nóg. dal. Wspomnę tylko, że Dominika Dewicka została najlepszą Skończyło się wyjazdem dwóch karetek i trzema czerwonymi bramkarką mistrzostw (drugi raz z rzędu), a najlepszymi strzel- kartkami, przez co mecz przedłużył się do blisko trzech godzin. czyniami w naszym zespole były Patrycja Sutkowska i Izabela Zaczęło się od brutalnego faulu i wykluczenia argentyńskiego Tracz (zdobyły po trzy bramki) – mówił Weiss. bramkarza. My, zamiast wykorzystać przedłużony rzut karny 86

i grę w przewadze 4 na 3 dostaliśmy dwie czerwo- ne kartki. Na dwie sekundy przed powrotem jednego z naszych zawodników na parkiet, straciliśmy gola na 2:2, i to w ostatniej minucie – opisywał Błażej Kor- czyński, selekcjoner akademickiej reprezentacji Polski mężczyzn w futsalu. W rzutach karnych lepsi byli biało-czerwoni (5:4), którzy za każdym razem przechytrzyli golkipera Ar- gentyny (jej zawodnik pomylił się w pierwszej serii). Dzięki temu to Polacy zakończyli AMŚ na piątej po- zycji. – O tym, że nie ma nas w czwórce, zaważyła pierwsza porażka z Czechami i przez to gorsza dra- binka turniejowa. Cieszę się, że zespół po ćwierć昀椀na- łowej przegranej z Ukrainą podniósł się w meczach ze Słowacją i Argentyną. Chwała im za to, że wracamy z piątym miejscem do kraju – dodał Korczyński. Najlepsze wśród pań okazały się Portugalki, które choć 昀椀nale przegrywały już 1:5 z Brazylijkami, to ostatecznie wyrównały stan gry i pokonały je po rzu- tach karnych (5:5, k. 5:4). Z kolei u mężczyzn triumfo- wali Brazylijczycy, zwyciężając po dogrywce Ukraiń- ców (4:4, d. 2:0). W meczu o brąz gospodarze pokonali 5:3 Czechów. Głównym sponsorem Akademickiej Reprezentacji Polski była Grupa LOTOS S.A. Start reprezentantów Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata wspie- rały także strategiczny sponsor AZS – Grupa PZU S.A. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Paweł Hochstim, Mariusz Walczak, Piotr Kuś, DS, foto: FISU Brązowe medalistki AMŚ w futsalu 2022: Dominika Dewicka, Eliza Ostrowska, Zuzanna Sawicka, Patrycja Sutkowska (UAM Poznań), Klaudia Kubaszek, Adrianna Sobolewska (Collegium Humanum, 昀椀lia w Poznaniu), Weronika Wieżynis, Paula Zawistowska (Uniwersytet Gdański), Julia Basta, Katarzyna Włodarczyk (UEK Kraków), Anna Chóras (AWF Katowi- ce), Kinga Ejzel (Politechnika Wrocławska), Anna Kowalczyk (AWF Warszawa) i Izabela Tracz (UJ Kraków). Sztab ekipy: Wojciech Weiss, Samuel Jania, Tomasz Ul昀椀k, Mirosław Dąbal, Agnieszka Łusiewicz, Antoni Kordos. 8787

komentował poczynania największej polskiej na- CC dziei na igrzyska jej trener Janusz Żebracki. EE II Kilka centymetrów do złotKilka centymetrów do złotaa Na pocieszenie najlepszemu polskiemu slalomi- PP II ście przyszedł drużynowy brąz młodzieżowych LIPIECLL Kajakarze AZS potwierdzili wysoką formę i w mistrzostwach krKajakarze AZS potwierdzili wysoką formę i w mistrzostwach kraju wywalczyli ponad 50 medali. Niemal połowaaju wywalczyli ponad 50 medali. Niemal połowa mistrzostw Europy oraz kolejny tytuł mistrza kra- z nich miała kolor złota, a królem został Wiktor Głazunowz nich miała kolor złota, a królem został Wiktor Głazunow. Klasą błysnął też Kacper Sztuba.. Klasą błysnął też Kacper Sztuba. ju. Podczas zawodów w swoim mieście Sztuba wygrał w C-1 już po raz piąty z rzędu, dokłada- jąc do tego oczywiście zwycięstwo w drużynie. Dla AZS AWF Kraków, który z trzema kolejnymi zespołami też stawał na podium, medale indywi- dualne wywalczyli ponadto Wiercioch i zdobywca pierwszego seniorskiego krążka Jakub Brzeziński. On także wcześniej w ME zdobył brąz z kajako- wą drużyną, w której wystąpił kolejny zawodnik AZS AWF Kraków – Michał Pasiut. Krakowianie zdominowali potem mistrzostwa kraju w zjeździe aba i sprincie, zdobywając sześć złotych i trzy brą- kr zowe krążki. Dwa brązowe przypadły AZS AWF eł S Gorzów Wlkp. aw DS, Paweł Hochstim, o: P ot F 85. Mistrzostwa Polski w sprincie kajakowym 2022 – medaliści AZS ZŁOTE MEDALE: Wiktor Głazunow AZS AWF Gorzów Wlkp. C-1 200m, C-1 500 m, C-1 1000 m, C-1 5000 m Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński AZS AWF Gorzów Wlkp. C-2 200 m Gracjan Michalak, Krystian Hołdak AZS AWF Poznań C-2 1000 m Tomasz Barniak, Gracjan Michalak, Krystian Hołdak, Piotr Kujawa AZS AWF Poznań C-4 500 m Katarzyna Szperkiewicz AZS AWF Poznań C-1 200 m, C-1 500 m Martyna Klatt AZS AWF Poznań K-1 1000 m Joanna Dorozińska, Klaudia Szolc AZS AWF Poznań C-2 500 m Martyna Klatt, Jakub Stepun AZS AWF Poznań K-2 200 m mix acper Sztuba SREBRNE MEDALE o: K Jakub Stepun AZS AWF Poznań K-1 200 m, K-1 500 m ot F Mateusz Borgieł AZS Politechnika Opolska C-1 5000 m Na starcie zawodów w Bydgoszczy stanęli przedstawi- To nie koniec medali akademików, bo aż dziewięć krąż- Gracjan Michalak, Krystian Hołdak AZS AWF Poznań C-2 200 m ciele 28 klubów z całej Polski. Klasyfikację medalową ków wywalczyli zawodnicy AZS Politechniki Opolskiej, Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński AZS AWF Gorzów Wlkp. C-2 500 m wygrał AZS AWF Poznań, zdobywając 7 złotych, 7 srebr- a jedyne zwycięstwo stało się udziałem Michała Łub- Mateusz Borgieł, Mateusz Zuchora AZS Politechnika Opolska C-2 1000 m nych i 4 brązowe krążki, w czym spora zasługa Kata- niewskiego i Arsena Śliwińskiego w C2 na 200 metrów. Mateusz Borgieł, Michał Łubniewski, rzyny Szperkiewicz, która w K1 wygrała na 200 i 500 m, Po jednym zdobyły AZS Politechniki Poznańskiej i AZS Arsen Śliwiński, Mateusz Zuchora AZS Politechnika Opolska C-4 1000 m dokładając do tego dwa srebra w dwójkach. Cztery razy AWF Katowice. Reprezentująca go medalistka z Tokio, Michał Bil, Piotr Morawski AZS Politechnika Opolska K-2 1000 m na podium stawał także jej klubowy kolega Jakub Ste- Justyna Iskrzycka wyścig w K1 na 1000 m przegrała Justyna Iskrzycka AZS AWF Katowice K-1 1000 m pun. Obydwoje przyjechali na zawody niemal wprost o… 0.15 sekundy. Anna Zagórska AZS Politechnika Poznańska K-1 5000 m z młodzieżowych mistrzostw Europy, w których ona wy- Mistrzostwa Polski były tylko przygrywką do rozgry- Zuzanna Gościniak, Martyna Klatt, grała trzy razy, a on dwukrotnie (podobnie zresztą jak wanych niebawem wielkich imprez międzynarodowych. Weronika Waligóra, Oliwia Kubis AZS AWF Poznań K-4 5000 m Martyna Klatt). W dniach 3-7 sierpnia w kanadyjskim Halifax odbyły się Katarzyna Szperkiewicz, Klaudia Szolc AZS AWF Poznań C-2 200 m Poznański klub wyprzedził w klasyfikacji medalowej Za- mistrzostwa świata, a dziesięć dni później mistrzostwa Ewelina Antos, Elżbieta Łoboziak AZS AWF Poznań C-2 500 m wiszę Bydgoszcz oraz AZS AWF Gorzów Wlkp. (4-0-2), Europy. BRĄZOWE MEDALE dla którego cztery zwycięstwa odniósł Wiktor Głazunow. Dwa tytuły młodzieżowego wicemistrza świata zdobył Tomasz Barniak, Dawid Kozio, Krystian Hołdak, – Konkurencja nie śpi, młodzi zawodnicy cały czas na- tymczasem slalomista Kacper Sztuba. Kanadyjkarz AZS Gracjan Michalak AZS AWF Poznań C-4 1000 m pierają, a ja staram się ten napór odpierać. Mistrzostwa AWF Kraków przyjechał do Ivrei jako seniorski wice- Dominik Rzepczyński, Aleksander Woronkiewicz AZS AWF Poznań K-2 1000 m Polski to bardzo ważna impreza, a u nas w kraju zawody mistrz Europy w drużynie, w której startował także jego Dominik Rzepczyński, Jakub Stepun, są na bardzo wysokim poziomie i trzeba walczyć o każ- klubowy kolega – Michał Wiercioch. Kończący zmaga- Aleksander Woronkiewicz, Mikołaj Mermela AZS AWF Poznań K-4 500 m dy metr. Cieszę się, że w Bydgoszczy wygrałem przede nia wśród młodzieżowców Kacper nieznacznie (o 0.15 s) Anna Puławska AZS AWF Gorzów Wlkp. K-1 200 m wszystkim konkurencję C1 1000 m, bo była umowa, że przegrał wyścig jedynek, by wynik powtórzyć w rywa- Anna Zagórska AZS Politechnika Opolska K-1 1000 m kto zwycięży, ten wystartuje na mistrzostwach świata. lizacji drużynowej. Żal było zwłaszcza niemal idealnego Wiktoria Bierzało, Anna Mielnik AZS Politechnika Opolska K-2 200 m Najciężej było wygrać na 200 m, gdyż tam każdy naj- występu indywidualnego, w którym do triumfu zabrakło… Anna Puławska, Julia Olszewska AZS AWF Gorzów Wlkp. K-2 500 m mniejszy błąd jest niewybaczalny – mówił Głazunow, kilku centymetrów. – Kacper był włos od zwycięstwa. Aleksandra Jackiewicz AZS Politechnika Opolska C-1 500 m triumfował także w wyścigach C1 na 500 i 5000 metrów, Na przedostatniej bramce popełnił niewielki błąd i do- Patrycja Mendelska, Justyna Dorozińska AZS AWF Poznań C-2 200 m czym powtórzył wyczyn z 2020 roku. stał stał 50 punktów karnych. Bez nich byłby mistrzem!50 punktów karnych. Bez nich byłby mistrzem! – Wiktoria Bierzało, Piotr Morawski AZS Politechnika Opolska K-2 200 m mix 888888 8899

- komentował poczynania największej polskiej na- komentował poczynania największej polskiej na- CC dziei na igrzyska jej trener Janusz Żebracki. EE IIKilka centymetrów do złotaNa pocieszenie najlepszemu polskiemu slalomi- PP II ście przyszedł drużynowy brąz młodzieżowych LL Kajakarze AZS potwierdzili wysoką formę i w mistrzostwach kraju wywalczyli ponad 50 medali. Niemal połowa mistrzostw Europy oraz kolejny tytuł mistrza kra- z nich miała kolor złota, a królem został Wiktor Głazunow. Klasą błysnął też Kacper Sztuba.ju. Podczas zawodów w swoim mieście Sztuba wygrał w C-1 już po raz piąty z rzędu, dokłada- jąc do tego oczywiście zwycięstwo w drużynie. Dla AZS AWF Kraków, który z trzema kolejnymi zespołami też stawał na podium, medale indywi- dualne wywalczyli ponadto Wiercioch i zdobywca pierwszego seniorskiego krążka Jakub Brzeziński. On także wcześniej w ME zdobył brąz z kajako- wą drużyną, w której wystąpił kolejny zawodnik AZS AWF Kraków – Michał Pasiut. Krakowianie zdominowali potem mistrzostwa kraju w zjeździe aba i sprincie, zdobywając sześć złotych i trzy brą- kr zowe krążki. Dwa brązowe przypadły AZS AWF eł S Gorzów Wlkp. aw DS, Paweł Hochstim, foto: Paweł Skraba o: P DS, Paweł Hochstim, ot F 8585. M. Miissttrrzozossttwwa Pa Poollsskki w si w sppririnncciie ke kaajjaakkowowyym 2m 200222 – m2 – meedadalliiśścci Ai AZZSS ZZŁŁOOTETE MMEEDDAALELE:: WWiikkttoor Gr Głłaazzuunnoow w AAZZS AS AWWF GF Goorrzzóów Ww Wllkkpp. . CC--1 21 20000mm, C, C--1 51 5000 m0 m, C, C--1 11 100000 m0 m, C, C--1 51 500000 m0 m MMiicchhaał Łł Łuubbnniieewwsskkii, A, Arrsseen Śn Ślliiwwiińńsskkii AAZZS AS AWWF GF Goorrzzóów Ww Wllkkpp.. CC--2 22 2000 m0 m GGrraaccjjaann M Miicchhaallaakk, K, Krryyssttiiaann H Hoołłddakak AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 12 100000 m0 m TToommaasszz B Baarrnniiaakk, G, Grraaccjjaann M Miicchhaallaakk, , KKrryyssttiiaan Hn Hoołłddaakk, P, Piioottr Kr Kuujjaawwaa AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--4 54 5000 m0 m KKaattaarrzzyynnaa S Szzppeerrkkiewiewiicczz AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--1 21 2000 m0 m, C, C--1 51 5000 m0 m MMaarrttyynna Ka Kllaattt t AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń KK--1 11 100000 m0 m JJooaannnna Da Doorroozziińńsskkaa, K, Kllaauuddiia Sa Szzoollc c AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 52 5000 m0 m MMaarrttyynna Ka Kllaatttt, J, Jaakkuub Sb Stteeppuun n AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń KK--2 22 2000 m m0 m miixx acper Sztuba SRSREBEBRRNNEE M MEDEDAALLEE o: K JJaakkuub Sb Stteeppuun n A ZS AWF Poznań AKZ-1 2S A0W0 mF P, oznań KK--1 21 5000 m0 m, K -1 500 m ot F MMaatteeuussz Bz Boorrggiieełł AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a CC--1 51 500000 m0 m Na starcie zawodów w Bydgoszczy stanęli przedstawi-To nie koniec medali akademików, bo aż dziewięć krąż-GGrraaccjjaan Mn Miicchhaallaakk, K, Krryyssttiiaan Hn Hoołłddaak k AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 22 2000 m0 m ciele 28 klubów z całej Polski. Klasyfikację medalową ków wywalczyli zawodnicy AZS Politechniki Opolskiej, MMiicchhaał Łł Łuubbnniieewwsskkii, A, Arrsseen Śn Ślliiwwiińńsskki i AAZZS AS AWWF GF Goorrzzóów Ww Wllkkpp. . CC--2 52 5000 m0 m wygrał AZS AWF Poznań, zdobywając 7 złotych, 7 srebr-a jedyne zwycięstwo stało się udziałem Michała Łub-MMaatteeuussz Bz Boorrggiieełł, M, Maatteeuussz Zz Zuucchhoorra a AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a CC--2 12 100000 m0 m nych i 4 brązowe krążki, w czym spora zasługa Kata-niewskiego i Arsena Śliwińskiego w C2 na 200 metrów. MMaatteeuussz Bz Boorrggieiełł, M, Miicchhaał Łł Łuubbnniiewewsskkii,, rzyny Szperkiewicz, która w K1 wygrała na 200 i 500 m, Po jednym zdobyły AZS Politechniki Poznańskiej i AZS AArrsseen Śn Ślliiwwiińńsskkii, M, Maatteeuussz Zz Zuucchhoorra a AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskkaa CC--4 14 100000 m0 m dokładając do tego dwa srebra w dwójkach. Cztery razy AWF Katowice. Reprezentująca go medalistka z Tokio, MMiicchhaał Bł Biill, P, Piioottr Mr Moorraawwsskki i AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a KK--2 12 100000 m0 m na podium stawał także jej klubowy kolega Jakub Ste-Justyna Iskrzycka wyścig w K1 na 1000 m przegrała JuJussttynynaa I Iskskrrzzyycckkaa AAZZS AS AWWF KF Kaattoowwiicce e KK--1 11 100000 m0 m pun. Obydwoje przyjechali na zawody niemal wprost o… 0.15 sekundy.AAnnnna Za Zaaggóórrsskkaa AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Pa Poozznnaańńsskka a KK--1 51 500000 m0 m z młodzieżowych mistrzostw Europy, w których ona wy-Mistrzostwa Polski były tylko przygrywką do rozgry-ZZuuzzaannnna Ga Goośścciinniiaakk, M, Maarrttyynna Ka Kllaatttt,, grała trzy razy, a on dwukrotnie (podobnie zresztą jak wanych niebawem wielkich imprez międzynarodowych. WWeerroonniikka Wa Waalliiggóórraa, O, Olliiwwiia Ka Kuubbiis s AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń KK--4 54 500000 m0 m Martyna Klatt).W dniach 3-7 sierpnia w kanadyjskim Halifax odbyły się KKaattaarrzzyynna Sa Szzppeerrkkiieewwiicczz, K, Kllaauuddiia Sa Szzoollc c AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 22 2000 m0 m Poznański klub wyprzedził w klasyfikacji medalowej Za-mistrzostwa świata, a dziesięć dni później mistrzostwa EEwweelliinna Aa Annttooss, E, Ellżżbbiieetta Ła Łoobboozziiaak k AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 52 5000 m0 m wiszę Bydgoszcz oraz AZS AWF Gorzów Wlkp. (4-0-2), Europy.BBRRĄĄZZOOWWEE M MEEDDALALEE dla którego cztery zwycięstwa odniósł Wiktor Głazunow. Dwa tytuły młodzieżowego wicemistrza świata zdobył TToommaasszz B Bararnniiakak, D, Daawwiid Kd Koozziioo, K, Krryyssttiiaann H Hoołłddakak,, – Konkurencja nie śpi, młodzi zawodnicy cały czas na-tymczasem slalomista Kacper Sztuba. Kanadyjkarz AZS GGrraaccjjaann M Micichhaallakak AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--4 14 100000 m0 m pierają, a ja staram się ten napór odpierać. Mistrzostwa AWF Kraków przyjechał do Ivrei jako seniorski wice-DDoommiinniik Rk Rzzeeppcczzyyńńsskkii, A, Alleekkssaannddeer Wr Woorroonnkkiieewwiicczz AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń KK--2 12 100000 m0 m Polski to bardzo ważna impreza, a u nas w kraju zawody mistrz Europy w drużynie, w której startował także jego DDoommiinniik Rk Rzzeeppcczzyyńńsskkii, J, Jaakkuub Sb Stteeppuunn,, są na bardzo wysokim poziomie i trzeba walczyć o każ-klubowy kolega – Michał Wiercioch. Kończący zmaga-AAlleekkssaannddeer Wr Woorroonnkkiieewwiicczz, M, Miikkoołłaaj Mj Meerrmmeellaa AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń KK--4 54 5000 m0 m dy metr. Cieszę się, że w Bydgoszczy wygrałem przede nia wśród młodzieżowców Kacper nieznacznie (o 0.15 s) AAnnnna Pa Puułłaawwsskkaa AAZZS AS AWWF GF Goorrzzóów Ww Wllkkpp.. K K--1 21 2000 m0 m wszystkim konkurencję C1 1000 m, bo była umowa, że przegrał wyścig jedynek, by wynik powtórzyć w rywa-AAnnnna Za Zaaggóórrsskkaa AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a KK--1 11 100000 m0 m kto zwycięży, ten wystartuje na mistrzostwach świata. lizacji drużynowej. Żal było zwłaszcza niemal idealnego WWiikkttoorriia Ba Biieerrzzaałłoo, A, Annnna Ma Miieellnniik k AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a KK--2 22 2000 m0 m Najciężej było wygrać na 200 m, gdyż tam każdy naj-występu indywidualnego, w którym do triumfu zabrakło… AAnnnna Pa Puułłaawwsskkaa, J, Juulliia Oa Ollsszzeewwsskkaa AAZZS AS AWWF GF Goorrzzóów Ww Wllkkpp. . KK--2 52 5000 m0 m mniejszy błąd jest niewybaczalny – mówił Głazunow, kilku centymetrów. – Kacper był włos od zwycięstwa. AAlleekkssaannddrraa J Jaacckkiieewwiciczz AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a CC--1 51 5000 m0 m triumfował także w wyścigach C1 na 500 i 5000 metrów, Na przedostatniej bramce popełnił niewielki błąd i do-PPaattrryyccjja Ma Meennddeellsskkaa, J, Juussttyynna Da Doorroozziińńsskkaa AAZZS AS AWWF PF Poozznnaań ń CC--2 22 2000 m0 m czym powtórzył wyczyn z 2020 roku.stał 50 punktów karnych. Bez nich byłby mistrzem! – WWiikkttoorriia Ba Biieerrzzaałłoo, P, Piioottr Mr Moorraawwsskki i AAZZS PS Poolliitteecchhnniikka Oa Oppoollsskka a KK--2 22 2000 m m0 m miixx 8888 898899

Dziewczyny na (niejeden) medal LIPIEC To był świetny czas młodzieży spod znaku gryfa. Nasze specjalistki od tenisa stołowego, pływania, kolarstwa górskiego i wioślarstwa stawały na podium międzynarodowych imprez mistrzowskich. W rumuńskim Otopeni odbyły się mistrzo- stwa Europy juniorów w pływaniu, w których azetesiacy zdobyli medale na 200 m stylem grzbietowym. Broniąca tytułu Laura Bernat z AZS UMCS Lublin tym razem była druga, a Filip Kosiński z AZS AWF Warszawa trzeci. Obydwoje wystąpili niebawem także w junior- skich mistrzostwach świata. W peruwiańskiej Limie Bernat wywalczyła w swojej koronnej konkurencji brąz. Wynik 2:11.09 był o 0.02 s gorszy od tego z ME i pozwolił wyprzedzić czwartą zawodniczkę o… 0.01 sekundy. Lubli- nianka zdobyła trzecie miejsce także ze sztafetą 4x100 m stylem zmiennym. – Jesteśmy dumni z Laury, bo po raz kolejny pokazała, że należy do światowej czołówki. Patrzymy z wielką na- dzieją na jeszcze lepsze wyniki w przyszłości, także w zmaganiach seniorskich – powiedział a prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk. wsk Niezwykłego wyczynu dokonała Natalia o Grzegorzewska. Kolarka górska Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław w ciągu miesią- ca wywalczyła dwa brązowe medale wiel- o: Olga Sulik kich imprez. Najpierw była trzecia podczas ot F juniorskich mistrzostw Europy w Portugalii, a potem podczas juniorskich mistrzostw świa- Zuzanna Wielgos została bohaterką reprezentacji Polski juniorek w tenisie sto- ta we Francji. Za każdym razem startowa- łowym. Podczas meczu o drużynowe złoto mistrzostw Europy U-19 zawodnicz- ła w olimpijskiej formule cross country i za ka Fibrain AZS Politechniki Rzeszowskiej wygrała decydujący pojedynek, prze- każdym razem przegrywała z tymi samymi sądzając o trium昀椀e nad Rumunią 3:2. – Nigdy nie grałam w 昀椀nale mistrzostw reprezentantkami Szwajcarii. Były to pierw- Europy, więc przy wyniku 2:2 czułam ogromną presję i odpowiedzialność jaka sze polskie medale juniorskie na międzyna- na mnie spoczywała. Starałam się jednak o tym nie myśleć i pokazać swój rodowych imprezach od 17 lat (czyli tylu, ile najlepszy tenis stołowy – komentowała dla mediów PZTS. Warto dodać, że miała Natalia!) i czasów Mai Włoszczowskiej. w drużynie juniorów, która 昀椀nał z Rumunią przegrała, wystąpił klubowy kolega – Srebro miałam w zasięgu, ale podjazdy Wielgos – Szymon Kolasa. w pełnym słońcu dawały w kość. Cztery run- Kilka tygodni później Wielgos odniosła jeszcze jeden sukces. Startując ze dy wydawały się krótkie i szybkie, ale wyścig znacznie starszymi rywalkami w mistrzostwach Europy U-21, razem z Anną trwał godzinę, podczas której wiele się działo Brzyską wywalczyła brązowy medal w deblu. O krok od sensacji była także i było wiele przetasowań – komentowała w singlu, bo z późniejszą triumfatorką prowadziła już 2:1, by przegrać 2:4. start w Les Gets, w którym do drugiego miej- sca zabrakło jej 10 sekund. W międzyczasie Natalia wygrała też juniorskie mistrzostwa Polski w MTB XCO i maratonie MTB. – Sezon 2022 pokazał mi, ile pracy trze- ba włożyć w każdy trening, ile czasu poświę- cić, żeby przygotować się do najważniejszych imprez sezonu, ile kilometrów przejechać (na rowerze i autem) w drodze po spełnianie ma- rzeń oraz jak dużo szczęścia daję sobie i innym, anie którzy są razem ze mną! Pierwszy raz mogłam stanąć na linii startu Pucharów Świata, wy- startować w mistrzostwach Europy i świata i założyć medal! Marzenia się spełniają! – na- ernat – pływ pisała Natalia na swoim pro昀椀lu. a B W Varese odbyły się młodzieżowe mistrzo- stwa świata w wioślarstwie, na których Pol- o: fb Laur ska zdobyła tylko jeden medal. Stał się on ot F udziałem Wiktorii Kalinowskiej, która razem 90

z Jessiką Sobocińską wywalczyła brąz w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Dla zawodniczki AZS AWF Warszawa nie był to pierwszy, ani ostatni udany moment sezonu. Po medalu seniorskich mistrzostw kraju Weronika zdobyła dwa złota w kategorii mło- dzieżowca, wygrywając obie jedynki! Ukoronowa- niem dobrego roku, w którym Wiktoria startowała także w Pucharze Świata, był występ na seniorskich iernacki mistrzostwach świata. Nasza wioślarka z Katarzyną Wełną walczyły o pół昀椀nał z mistrzyniami olimpij- skimi, przegrywając z nimi o 0.03 s i zadowolić się dzisław B musiały zwycięstwem w 昀椀nale C. DS o: Z ot F Im więcej, tym lepiej Najbardziej wszechstronni zawodnicy w AZS nie dali o sobie zapomnieć. Dołączyła do nich największa specjalistka od zaskakiwania otoczenia. Michał Oliwa i Paulina Klimas z AZS AWF Katowice wywalczyli tytuły To nie był jednak koniec niespodzianek, bo suk- mistrzów Polski w triathlonie. Michał po raz piąty z rzędu triumfował na dy- ces ten dał jej powołanie do reprezentacji Polski stansie sprinterskim (750 m pływania, 20 km roweru, 5 km biegu), a wspól- na mistrzostwa Europy. Żeby móc wyjechać do Bil- nie z Natalią Rype i Tomaszem Bremborem wygrał także w konkurencji bao Bańbor musiała zorganizować zbiórkę pienię- sztafet, w której drugie miejsce przypadło ekipie AZS UAM Poznań. Klimas dzy, a gdy już na zawody dotarła, to po pokonaniu po raz pierwszy obroniła zaś złoty medal na dystansie olimpijskim uwzględ- 1 km pływania i 5 km biegu w wywalczyła dru- niającym 1,5 km pływania, 40 km roweru i 10 km biegu. – Odczarowałam ten gie miejsce w kategorii K25-29. Niebywałe! Białystok! Trochę łez nie raz tu wylałam, ale dziś był tylko uśmiech na całej – Próbowałam wielu dyscyplin, ale nie jestem trasie. Życie jest piękne – komentowała potem na swoim pro昀椀lu. wybitna, jeśli uprawiać je oddzielnie. Połączenie Po raz kolejny zadziwiła Aleksandra Bańbor. Laureatka pierwszej nagrody kilku w jedną daje dużo możliwości i zwiększa Fair Play AZS, która uprawiała już dziesiątki dyscyplin, zadebiutowała moje szanse. W tym właśnie widzę siebie nawet w mistrzostwach kraju w aquathlonie (połączenie pływania i biegu), od razu na mistrzostwach świata – powiedziała student- wygrywając! – Wystartowałam bez zastanowienia, w ogóle nie wiedząc np. ka Politechniki Śląskiej, która niemal na każdej co to strefa zmian. Bez żadnego przygotowania zaryzykowałam i nie oczeki- imprezie, w której startowała, zdobywała medal. wałam większych wyników, a jednak… wygrałam, co było dla mnie totalnym W 2022 roku stało się tak m.in. podczas AMP zaskoczeniem – komentowała. w biegach przełajowych, gdzie wywalczyła srebro. DS e a triathlet ańbor iał Oliw o: fb M o: fb Ola B ot ot F F 91

222 222 000 Restart wyśmienity 222 Ź ŹŹ DD Osiemdziesiąt trzy medale zdobyli reprezentanci polskich uczelni podczas Europejskich Igrzysk Akademickich, ÓD ÓÓ ŁŁ Europejskie Ł które odbyły się w Łodzi. Polscy sportowcy byli najlepsi w klasy昀椀kacji medalowej państw! W imprezie udział EE II wzięło niespełna pięć tysięcy sportowców-studentów z całej Europy. KK CC II MM EE DD ADEMICKIEAAIgrzyska Akademickie – Wierzę bardzo mocno, że uczestnicy igrzysk kiedyś tutaj powrócą, KK jak nie do Łodzi, to do innych polskich miast. Wierzę, że poza efektami AA AK AAA sportowymi, będą także efekty kiedyś i gospodarcze, i polityczne, ale, KK co najważniejsze, będzie też wzajemna przyjaźń – mówił prezes ZG AZS SKSS YY prof. Alojzy Nowak. AZS znacząco wsparł organizację igrzysk w Łodzi. ZZ RR Łódź 2022 W sumie polscy sportowcy zdobyli 24 złote, 27 srebrnych i 32 brą- GG II zowych krążków, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem. Po IGRZY EE II medale w Łodzi sięgali studenci z 30 krajów. W klasy昀椀kacji uczel- KKWygraliśmy! Dwa tenisowe finały ALK ni najlepszy był turecki Yeditepe University, którego reprezentanci SS 2 2 JJ 93 108 EE wywalczyli siedem złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy krążek. PP W tym zestawieniu na trzeciej lokacie uplasowała się Politechnika OO Łódzka z dorobkiem ośmiu medali – sześciu złotych oraz po jednym RR UUNie posłuchał 10 Plażowicze dali radę 10 EUROPEJSKIEEE 96 109 srebrnym i brązowym. – Z mojej perspektywy i z perspektywy Europejskiej Federacji Spor- tu Akademickiego jest to niezwykle ważna impreza. Dokonujemy Siła piekielna 10 Gdańszczanie lubią brąz 10 restartu sportu akademickiego po COVIDZIE i wypadło to dobrze. 97 110 W sumie ponad sześć tysięcy osób było zaangażowanych w rywali- zacji i w organizację. Uczestniczyłem w wielu różnych wydarzeniach i wiem, że było to znakomicie zorganizowane – mówił prezydent Worek medali w kickboxingu 10 Dwie szanse w drużynach 10 EUSA oraz wiceprezes AZS Adam Roczek. 99 111 Najwięcej, bo aż 22 medale (w tym pięć złotych), polscy studenci zdobyli w kickboxingu. Pływacy stawali na podium aż 17 razy, Niby tylko 10 sekund 10 Wyróżnienia na pocieszenie 10 zdobywając wywalczyli siedem złotych krążków, a z mistrzow- 100 113 skich tytułów EUG 2022 cieszyli się także polscy szachiści, ju- docy, tenisiści stołowi i tenisiści oraz taekwondzistka Dagmara Haremza, karateczka Kinga Harast, a także Aleksandra Kałucka Dominacja na ścianie 10 Alfabet EUG 10 we wspinaczce na czas. 101 115 Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak podkreślał, że sukces łódzkiej imprezy spowodowało wspólne działanie wielu instytucji. – Z po- Wpływowi gospodarze Urlop na igrzyskach czątku przygotowania szły trochę jak po grudzie, ale końcówka 10 10 była bardzo dobra i jest okazja, żeby podziękować przede wszyst- 103 123 kim Politechnice Łódzkiej, jej rektorowi, ale także miastu, władzom województwa i wszystkim osobom, które były zaangażowane. No I szybko, i błyskawicznie 10 Wolontariusze, czyli wyzwanie 10 i rzecz jasna koleżankom i kolegom z AZS, a także tym bezimiennym 105 124 wolontariuszom – dodał prof. Nowak. – Były dwa wielkie wyzwania: COVID, który przez większość czasu przygotowań był z nami i podawał w wątpliwość, czy te zawody się Folwarski bohaterem 10 I co teraz? 10 odbędą oraz wojna w Ukrainie. Dziś mogę powiedzieć, że jestem bardzo 106 125 dumny z tego zespołu, z którym pracowałem dziesięć miesięcy i na- prawdę przebyliśmy długą drogę. Wszyscy są kosmicznie zmęczeni, ale jutro, czy pojutrze te emocje przyjdą i będzie pewnie radość, że to były wspaniałe igrzyska, a jednocześnie żal, że już się skończyły – powie- dział Dominik Leżański, koordynator igrzysk w Łodzi. Prezydent EUSA Adam Roczek podkreślał, że w Polsce jest przynaj- mniej kilka ośrodków akademickich, które by się znakomicie nada- wały na miejsce kolejnych igrzysk. – Uważam, że takim miastem, które powinno mieć dużo odwagi, a już ma dużo energii i dużo ambicji, jest Lublin – mówił. Organizatorami zawodów były Politechnika Łódzka, Akademicki alczak Związek Sportowy oraz miasto Łódź. Imprezę objął patronatem m.in. W Polski Komitet Olimpijski. Sponsorami Akademickiej Reprezentacji ilun- Polski były Grupa LOTOS S.A. i Grupa PZU S.A. a M Organizację EUG wsparła Komisja Europejska z programu Erasmus+. w Paweł Hochstim, foto: Ewa Milun-Walczak 9299992222 o: E 9933 ot F

22 22 00 Restart wyśmienity 22 ŹŹ DD Osiemdziesiąt trzy medale zdobyli reprezentanci polskich uczelni podczas Europejskich Igrzysk Akademickich, ÓÓ ŁŁEuropejskie które odbyły się w Łodzi. Polscy sportowcy byli najlepsi w klasy昀椀kacji medalowej państw! W imprezie udział EE II wzięło niespełna pięć tysięcy sportowców-studentów z całej Europy. KK CC II MM EE DD AAIgrzyska Akademickie– Wierzę bardzo mocno, że uczestnicy igrzysk kiedyś tutaj powrócą, KK jak nie do Łodzi, to do innych polskich miast. Wierzę, że poza efektami AA AA sportowymi, będą także efekty kiedyś i gospodarcze, i polityczne, ale, KK co najważniejsze, będzie też wzajemna przyjaźń – mówił prezes ZG AZS SS YY prof. Alojzy Nowak. AZS znacząco wsparł organizację igrzysk w Łodzi. ZZ RRŁódź 2022W sumie polscy sportowcy zdobyli 24 złote, 27 srebrnych i 32 brą- GG II zowych krążków, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem. Po EE II medale w Łodzi sięgali studenci z 30 krajów. W klasy昀椀kacji uczel- KKWygraliśmy!Dwa tenisowe finały ALK ni najlepszy był turecki Yeditepe University, którego reprezentanci SS22 JJ wywalczyli siedem złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy krążek. EE PP W tym zestawieniu na trzeciej lokacie uplasowała się Politechnika OO Łódzka z dorobkiem ośmiu medali – sześciu złotych oraz po jednym RR UUNie posłuchał10Plażowicze dali radę10srebrnym i brązowym. EE – Z mojej perspektywy i z perspektywy Europejskiej Federacji Spor- tu Akademickiego jest to niezwykle ważna impreza. Dokonujemy Siła piekielna10Gdańszczanie lubią brąz10restartu sportu akademickiego po COVIDZIE i wypadło to dobrze. W sumie ponad sześć tysięcy osób było zaangażowanych w rywali- zację zacji i w organizację. Uczestniczyłem w wielu różnych wydarzeniach i wiem, że było to znakomicie zorganizowane – mówił prezydent Worek medali w kickboxingu10Dwie szanse w drużynach10EUSA oraz wiceprezes AZS Adam Roczek. Najwięcej, bo aż 22 medale (w tym pięć złotych), polscy studenci Najwięcej, bo aż 22 medale (w tym pięć złotych), polscy stu- zdobyli w kickboxingu. Pływacy stawali na podium aż 17 razy, denci zdobyli w kickboxingu. Pływacy stawali na podium aż 17 zdobywając wywalczyli siedem złotych krążków, a z mistrzow- Niby tylko 10 sekund10Wyróżnienia na pocieszenie10razy, zdobywając siedem złotych krążków, a z mistrzowskich skich tytułów EUG 2022 cieszyli się także polscy szachiści, ju- tytułów EUG 2022 cieszyli się także polscy szachiści, judocy, docy, tenisiści stołowi i tenisiści oraz taekwondzistka Dagmara tenisiści stołowi i tenisiści oraz taekwondzistka Dagmara Ha- Haremza, karateczka Kinga Harast, a także Aleksandra Kałucka remza, karateczka Kinga Harast, a także Aleksandra Kałucka we wspinaczce na czas. Dominacja na ścianie10Alfabet EUG10we wspinaczce na czas. Prezes ZG AZS prof. Alojzy Nowak podkreślał, że sukces łódzkiej imprezy spowodowało wspólne działanie wielu instytucji. – Z po- Wpływowi gospodarzeUrlop na igrzyskachczątku przygotowania szły trochę jak po grudzie, ale końcówka 10 10 była bardzo dobra i jest okazja, żeby podziękować przede wszyst- kim Politechnice Łódzkiej, jej rektorowi, ale także miastu, władzom województwa i wszystkim osobom, które były zaangażowane. No I szybko, i błyskawicznie10Wolontariusze, czyli wyzwanie10i rzecz jasna koleżankom i kolegom z AZS, a także tym bezimiennym wolontariuszom – dodał prof. Nowak. – Były dwa wielkie wyzwania: COVID, który przez większość czasu przygotowań był z nami i podawał w wątpliwość, czy te zawody się odbędą oraz wojna w Ukrainie. Dziś mogę powiedzieć, że jestem bardzo Folwarski bohaterem10I co teraz?10, dumny z tego zespołu, z którym pracowałem dziesięć miesięcy i na- prawdę przebyliśmy długą drogę. Wszyscy są kosmicznie zmęczeni, ale jutro, czy pojutrze te emocje przyjdą i będzie pewnie radość, że to były wspaniałe igrzyska, a jednocześnie żal, że już się skończyły – powie- dział Dominik Leżański, koordynator igrzysk w Łodzi. Prezydent EUSA Adam Roczek podkreślał, że w Polsce jest przynaj- mniej kilka ośrodków akademickich, które by się znakomicie nada- wały na miejsce kolejnych igrzysk. – Uważam, że takim miastem, które powinno mieć dużo odwagi, a już ma dużo energii i dużo ambicji, jest Lublin – mówił. Organizatorami zawodów były Politechnika Łódzka, Akademicki alczakZwiązek Sportowy oraz miasto Łódź. Imprezę objął patronatem m.in. W Polski Komitet Olimpijski. Sponsorami Akademickiej Reprezentacji ilun- Polski były Grupa LOTOS S.A. i Grupa PZU S.A. a M Organizację EUG wsparła Komisja Europejska z programu Erasmus+. w Paweł Hochstim, foto: Ewa Milun-Walczak 99992222o: E 939933 ot F

2 2 Medale polskich uczelni na EUG 2022 w Łodzi 0 2 Ź ÓD Ł Pływanie Taekwondo Złote Złote Jan Kałusowski Politechnika Łódzka 50 m st. klasycznym, Dagmara Haremza AWF Poznań +73 kg ADEMICKIE 100 m st. klasycznym Srebrne AKMarcel Wągrowski Politechnika Łódzka 50 m st. dowolnym, Sebastian Uścimiuk AWF Warszawa -68 kg A 200 m st. dowolnym Krystian Haremza AWF Poznań +87 kg SK Dominika Kulaga CH Rzeszów 100 m st. grzbietowym Adrian Wojtkowiak AWF Poznań -80 kg Kinga Paradowska WSG Bydgoszcz 200 m st. dowolnym Brązowe IGRZYJan Komorowski Politechnika Łódzka 400 m st. dowolnym Celestyna Siejak AWF Poznań -49 kg Srebrne Jan Gąsiorowski AWF Poznań -63 kg Dominika Kulaga CH Rzeszów 50 m st. grzbietowym Barbara Adamek UMCS Lublin 400 m st. dowolnym Kickboxing Jan Kałusowski Politechnika Łódzka 200 m st. klasycznym Złote EUROPEJSKIEBrązowe Serhii Babenko ALK Warszawa KL +84 kg Jan Król AGH Kraków 50 m st. klasycznym, Rafał Dobies AWF Warszawa K1 -81 kg 100 m st. grzbietowym, Olena Shydlovska WSSP Lublin FC -56 kg 200 m st. grzbietowym Paulina Stenka AWFiS Gdańsk KL +65 kg Natalia Lewandowska UMCS Lublin 100 m st. dowolnym Natalia Zakrzewska GUMed Gdańsk KL -65 kg Hanna Bakuniak WSG Bydgoszcz 400 m st. dowolnym Srebrne Zuzanna Dzwonnik Politechnika Łódzka 200 m st. zmiennym Maciej Michalski AWF Warszawa FC -81 kg Jan Chodulski UMCS Lublin 400 m st. dowolnym Oskar Zawiślak Uniwersytet Łódzki FC -71 kg Maciej Kupijaj Akademia Kaliska FC -67 kg Karate Damian Pietoń SWWS Warszawa K1 -81 kg Złote Weronika Szymczak Akademia Kaliska FC -56 kg Kinga Harast Politechnika Łódzka kumite +68 kg Paulina Badowska UMed Łódź KL +65 kg Brązowe Gabriela Sztukowska AWF Warszawa KL -65 kg Monika Mikulska AWF Wrocław kumite, -61 kg Julia Setla AWF Katowice PF -65 kg Maciej Gębka Politechnika Wrocławska kumite, +84 kg Dominika Ziółek AWF Warszawa K1 -56 kg Jakub Kosiński, Krzysztof Niedolistek, Łukasz Sulejczak Paulina Grzegorska Uniwersytet Łódzki K1 -60 kg AWF Warszawa kata drużynowe M Brązowe Wojciech Pietrzak AWF Warszawa FC -71 kg Judo Yaraslau Ivanou AWF Warszawa K1 -71 kg Złote Dominik Grzęda Politechnika Warszawska K1 -86 kg Julia Jaśkiewicz AWFiS Gdańsk -78 kg Olexiy Babenko ALK Warszawa KL -84 kg Adam Stodolski ANS Piła -73 kg Nicola Kaczmarek Akademia Kaliska KL -55 kg Oleksii Lysenko AWF Warszawa -100 kg Julia Setla AWF Katowice KL -65 kg Srebrne Paulina Stenka AWFiS Gdańsk PF +65 kg Mariusz Krueger AWF Warszawa +100 kg Tamara Anoshkina, Anna Myśliwiec, Anna Dyba, Julia Jaśkiewicz, Konrad Szatkowski, Piotr Litwin, Tomasz Szczepaniak AWF Wrocław drużyna mixt Brązowe Anna Dąbrowska AWF Wrocław -63 kg Tomasz Szczepaniak Politechnika Opolska -90 kg 9494

Tenis stołowy Siatkówka plażowa Złote Srebrne Jakub Folwarski Akademia Zamojska singiel M Weronika Antczak, Justyna Kozłowska Jakub Folwarski, Konrad Kulpa, Łukasz Jarocki UAM Poznań turniej K Akademia Zamojska drużyna M Brązowe Srebrne Michał Głowacki, Michał Witkoś Anna Węgrzyn UE Wrocław singiel K UMed Białystok turniej M Brązowe Katarzyna Węgrzyn UE Wrocław singiel K Szachy Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn Złote UE Wrocław debel K Alicja Śliwicka UMK Toruń blitz K Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn, Julia Szymczak Alicja Śliwicka, Monika Rykała UE Wrocław drużyna K UMK Toruń blitz K - drużyna Adam Dosz Politechnika Gdańska singiel M Marcin Molenda, Igor Kowalski Mateusz Ufnal WSG Bydgoszcz singiel M ALK Warszawa rapid M - drużyna Mateusz Ufnal, Michał Majchrzak Srebrne WSG Bydgoszcz debel M Anna Rudnik, Wiktoria Cieślak UŚ Katowice blitz K - drużyna Para tenis stołowy Alicja Śliwicka, Monika Rykała Srebrne UMK Toruń rapid K - drużyna Klaudia Pachuta Uniwersytet Rzeszowski klasa 7-6 Igor Kowalski ALK Warszawa blitz M Igor Misztal Uniwersytet Zielonogórski klasa 10 Brązowe Marcin Molenda, Igor Kowalski Badminton ALK Warszawa blitz M - drużyna Brązowe Magdalena Witek, Krzysztof Jakowczuk Wspinaczka sportowa Politechnika Gdańska mikst Złote Magdalena Witek, Krzysztof Jakowczuk, Aleksandra Aleksandra Kałucka ANS Tarnów na czas Goszczyńska, Marcelina Franczuk, Michał Matysiak, Srebrne Marcin Nowak Politechnika Gdańska drużyna Natalia Kałucka ANS Tarnów na czas Brązowe Tenis Agata Lesiewicz UMCS Lublin na czas Złote Szymon Kielan, Piotr Zbroja, Maksymilan Samojłowicz ALK Warszawa drużyna M Srebrne Aleksandra Buczyńska, Martyna Kubka ALK Warszawa drużyna K 95

Taekwondo Judo 222 222 000 Trochę się nie posłuchał Każdy ma plecy 222 Ź ŹŹ DD W taekwondo Polacy liczyć mogli na sporo medali i zdobyli ich sześć. W klasy昀椀kacji drużynowej najlepszy był AWF Poznań. Trzy złote oraz po dwa srebrne i brązowe medale to dorobek judoków polskich uczelni podczas EUG w Łodzi. ÓD ÓÓ ŁŁ Ł EE II W turnieju brało udział 129 osób z kilku- KK CC nastu uczelni, a wszystko odbywało się na II Do rywalizacji w judo, która odbyła się w hali MOSiR w Zgierzu, SIŁA PIEKIELNA MM dwóch tatami. Pierwszego dnia o medale zgłoszono ponad 300 osób, a najliczniejsze ekipy wystawiły Francja Drugiego dnia judocy dorzucili do polskiego dorob- EE rywalizowano w poomsae, czyli prezentacji DD i Polska. Do najsilniejszych zaliczano z kolei Węgrów i Turków. Z 50 ku cztery kolejne medale. Dwa z nich miały kolor ADEMICKIEAA technik i układów. W tej konkurencji zabra- naszych przedstawicieli pierwszego dnia do walki stanęło 20 i mieliśmy złota i były potwierdzeniem dużej pewności siebie KK kło jednak naszych reprezentantów. AA kilku poważnych kandydatów do medali. ich zdobywców. AK AAA Drugiego dnia uczestnicy zmierzyli się w ky- KK w kyo- Świetnie spisała się Anna Dąbrowska, choć przystąpiła do rywalizacji Większość naszych faworytów stanęła w popołu- rugi, czyli po prostu walce. Na dobry po- SKSS o-rugi, czyli po prostu walce. Na dobry po- z kontuzją palca i w cięższej niż jej normalna kategorii -63 kilogramów. dniowej sesji do medalowych walk. Nasi mieli cztery YY czątek medale rozdano w ośmiu kategoriach ZZ Z Litwinką wygrała przez trzymanie, z Węgierką przez ippon, nadziewa- szanse na brązowe krążki. Jedynym, któremu udało RR wagowych (po cztery wśród kobiet i mężczyzn). jąc się na kontrę w starciu z znacznie cięższą Ukrainką Antipiną, która się zdobyć trzecie miejsce, był Tomasz Szczepaniak. GG II Z przerwą obiadową rywalizacja trwała blisko IGRZY potem zdobyła złoto. – Czułam jej przewagę 昀椀zyczną. Wiele nie dało Reprezentant Politechniki Opolskiej nie dość, że od EE II osiem godzin. Najlepiej z Polaków spisał się się zrobić, bo to zawodniczka startująca w najpoważniejszych imprezach początku tra昀椀ał na silnych rywali, to w ćwierć昀椀na- KK Sebastian Uścimiuk z AWF Warszawa, który SS – komentowała studentka wrocławskiej AWF, która sama niedawno po le stoczył najdłuższą walkę w dziejach współcze- JJ w kategorii do 68 kg wywalczył srebrny medal. EE raz pierwszy w karierze wygrała imprezę Pucharu Świata i miała się snego judo. Po regulaminowych czasie skończyła PP Reprezentant uczelni z Bielan pokonał Oleha starać o kwali昀椀kację na igrzyska. się ona dogrywką, która trwała aż… dziesięć mi- OO RR Mamatova w ćwierć昀椀nale (2:0), a w pół昀椀na- W Łodzi w walce o brąz miała za rywalkę Aleksandrą Sokołowską z AWF nut! – Wykonywałem serię ataków, ale sędziowie UU le okazał się lepszy od Jona Poerscha (2:0). EUROPEJSKIEEE Warszawa. – To była powtórka tegorocznego 昀椀nału AMP. Wtedy wygrałam nie chcieli przyznać rywalowi kary za pasywność W decydującym pojedynku uległ jednak Brytyj- i to dawało mi pewność siebie, lekką przewagę – dodała po zwycięstwie i ciągnęli tę rywalizację w nieskończoność. To kosz- czykowi Matthewowi Howellowi z uniwersytetu przez seoi nage w ostatniej sekundzie polsko-polskiego pojedynku. towało mnie za dużo sił i w pół昀椀nale nie dałem rady. w Nottingham (0:2). – Przeciwnik nie był zbyt Krystian Haremza i Adrian Wojtkowiak, a jako najwyżej rozstawiona od pół昀椀nału O brąz walczyli także Szymon Śmiegiel (UMK Toruń, kat. -60 kg) Teraz jednak zdążyłem odpocząć i poszło bardzo mocny, ale chyba wkradło się lekkie rozprosze- zaczynała Dagmara Haremza – wszyscy z AWF Poznań. i Konrad Szatkowski (AWF Wrocław, kat. -73 kg), ale obaj musieli się szybko – komentował wielokrotny medalista AMP nie, bo na sali spędziliśmy cały dzień. Popełni- Cała trójka z powodzeniem stoczyła pojedynki o wejście do 昀椀nału, a największym obejść smakiem. Na szczęście sukces odniósł Adam Stodolski. Stu- i seniorskich mistrzostw kraju, który w dorobku miał łem kilka błędów i dlatego przegrałem – powie- szczęściarzem i pechowcem zarazem okazał się startujący w kategorii +87 kg dent ANS Piła i akademicki mistrz Polski (i dwukrotny srebrny meda- już brąz EUG wywalczony w 2016 roku w Rijece. dział Uścimiuk, który w czerwcu zdobył trzecie Krystian. W starciu z wyżej notowanym Muhammedem Eminem Acikozem Polak lista) potwierdził wielką klasę. Wcześniej zasygnalizował ją podczas W wadze -78 kg po złoto sięgnęła Julia Jaśkiewicz miejsce podczas Pucharu Świata w So昀椀i. nieznacznie wygrał pierwszą rundę, na początku drugiej był liczony i wydawa- Grand Slam w Budapeszcie (piąte miejsce) oraz podczas młodzieżowych – studentka AWFiS Gdańsk, która drugi raz z rzędu Brąz wśród mężczyzn w kategorii do 63 kg wy- ło się, że za chwilę dojdzie do dodatkowej. Trener Łukasz Sche昀툀er poprosił jednak i seniorskich mistrzostw kraju, które wygrał. – Wszystko szło tak, jak dotarła do 昀椀nału w europejskich zmaganiach aka- walczył Jan Gąsiorowski z AWF Poznań. Za- o sprawdzenie jednej z decyzji, co poskutkowało zwycięstwem poznaniaka. zaplanowaliśmy. Ten chłopak to nie przypadek. Z takimi sukcesami demickich. W 2019 roku w Zagrzebiu wywalczyła wodnik ze stolicy Wielkopolski w ćwierć昀椀nale Haremza przypłacił je jednak kontuzją ręki, którą zasłaniał się przed kopnięciami to on tego typu zawody musi po prostu wygrywać. Przed nim walka srebro AME, a tym razem nie dała szans Chorwatce pokonał Shiana Yina (1:0), ale w pół昀椀nale nie rywala. Choć mógł nie przystąpić do 昀椀nału, stanął do walki z Andrijem Harbarem, o igrzyska – komentował Józef Jopek, wiceprezes Polskiego Związku Katarinie Gobec. – W 昀椀nale pokazała całą siebie. dał rady Oleksandrowi Dziubie z Ukraińskiego przegrywając jednak wyraźnie. – Myślałem, że pod wpływem adrenaliny dam radę Judo oraz trener pilskiej uczelni. Wcześniejsze walki były cięższe, ale przeszła przez Państwowego Uniwersytetu Transportu Kole- trochę się pobić, ale znowu dostałem w ten nadgarstek i nie mogłem już używać – Impreza stała na dość dobrym poziomie, choć była studencka i nieco inna nie bez większych problemów. Ona po prostu była jowego (0:2). – Taekwondo to nie tylko walka jednej ręki. Prawdopodobnie jest złamana. I tak jestem zadowolony z tego, co udało niż wszystkie. Nie oznacza to jednak, że traktowałem ją inaczej. Do każdych tu faworytką i wykorzystała swoją szansę – powie- z rywalem, ale przede wszystkim z samym sobą. mi się osiągnąć – komentował poznański bohater, który z usztywnioną kończyną zawodów podchodzę skoncentrowany. Każdy przecież ma plecy i każdy może dział trener Radosław Laskowski. – Byłam dobrze Sama impreza jest bardzo udana i wiele rze- pospieszył kibicować swojej o rok młodszej siostrze. paść, wystarczy chwila nieuwagi. Byłem jednak pewny siebie. Wszystkie walki przygotowana i pewna swego. Najtrudniejsza za- czy przypomina wioskę olimpijską. Na stołów- Dagmara Haremza w kategorii +73 kg najpierw bez większych problemów rozstrzygnęła wygrywałem przed czasem, stosując moje ulubione rzuty – stwierdził akade- wsze jest dla mnie pierwsza walka, a ta ostatnia ce spotykamy sportowców z różnych dyscyplin, swój pół昀椀nał z Hiszpanką Martin Parrą, by w walce o złoto nieco pomęczyć się z Ukrainką micki mistrz Polski, dziękując swojej uczelni za możliwość startu w EUG. tym razem była najszybsza i wykonałam w niej naj- a w hali obok rywalizują pływacy, wspinacze Zhyłą. Pierwsza runda była wyrównana i zakończyła się remisem, ale za poznanianką ładniejszy rzut. To złoto to udane zakończenie se- i badmintoniści. Bardzo fajnie wystartować na przemawiała większa siła jej uderzenia. Druga wyglądała podobnie, ale na kilka sekund mestru i czwartego roku na uczelni. Mam nadzieję, takiej imprezie – opowiadał Gąsiorowski. przed jej końcem Dagmarze udało się tra昀椀ć rywalkę, co oznaczało zwycięstwo. – To moja że przyszły będzie dzięki temu łatwiejszy – śmiała Również trzecie miejsce wywalczyła kolej- pierwsza impreza akademicka i cieszę się, że zakończyłam ją ze złotem. Cała nasza drużyna się dwukrotna zwyciężczyni AMP. na reprezentantka AWF Poznań – Celestyna wypadła wyśmienicie, w tym mój brat, z którego jak zawsze jestem dumna – powiedziała. Pewny siebie był także drugi polski zwycięzca Siejak w kategorii do 49 kg. Filigranowa za- Jako ostatni do walki o złoto stanął Adrian Wojtkowiak, który w kategorii -80 kg najpierw wtorkowych zmagań. Startujący w kategorii -100 kg wodniczka w pierwszej rundzie pokonała Ca- pokonał Brytyjczyka Richardsona, a potem Muhhameda Enes Sahina. Tu także można było Oleksii Lysenko to dominator AMP, który niczego itlin Lee (2:0), ale w pół昀椀nale nie mogła zna- mówić o sprzyjających okolicznościach, bo Turek wygrał pierwszą rundę przed czasem, ale i nikogo się nie boi, pół昀椀nał rozstrzygnął w kil- leźć sposobu na Elishe Shaw z uniwersytetu kosztowało go to tyle sił, że z drugiej… się wycofał. W 昀椀nale Polak i Konstantyn Koste- kanaście sekund, choć – jak przyznał – on także w Glasgow (0:2). – Pół昀椀nał był do wygrania, ale nevych długo się czarowali, przez co sędzia kilka razy musiał wzywać ich do walki. Ukra- nieco stresował się przed pierwszą walką. – Do chyba nerwy wzięły kontrolę nade mną. Trzeba iniec wygrał pierwsze starcie, ale po kolejnym skutecznym proteście trenera Sche昀툀era kolejnych podchodziłem już z czystą głową, słucha- wyciągnąć z tego wnioski i startować dalej. Po- tuż przed końcem drugiego to Adrian prowadził 8:4 i był blisko doprowadzenia do remisu. łem podpowiedzi trenera i zrealizowałem wszyst- ziom tej imprezy jest bardzo wysoki i przyjechali To, co się wydarzyło w ostatnich trzech sekundach, trudno było sobie wyobrazić. Ukrainiec ko to, co zaplanowaliśmy. Błąd popełniłem tylko tu najlepsi zawodnicy z całej Europy ze swoich rzucił się do ataku i tra昀椀ł naszego zawodnika dwa razy, przesądzając o swoim zwycięstwie. na początku 昀椀nału, tracąc jedyne dziś punkty, ale uniwersytetów. Jest z kim rywalizować i o co – Trener mi mówił, żebym się cofał, wszedł do klinczu, żeby dowieźć prowadzenie do koń- szybko odzyskałem inicjatywę i wykonałem akcję walczyć – powiedziała Siejak. Łucja Oleszczuk ca. Trochę się jednak nie posłuchałem, sam chciałem coś jeszcze zdobyć. Nie opłaciło się, na ippon – opowiadał Lysenko. – Było widać, że i Łukasz Nowak zmagania w swoich kategoriach zabrakło trochę zimnej krwi – komentował taekwondzista. – Muszę się zadowolić srebrem. złoto jest w moim zasięgu i cieszę się, że uda- zakończyli na piątych miejscach. Nasz AWF Poznań kończy jednak ze świetnym rezultatem – dodał. ło mi się je wywalczyć – dodał dwukrotny mistrz Medalowa seria AWF Poznań trwała kolejnego – Na pięć osób przywozimy pięć medali, a ważne jest to, że nie zdobyliśmy ich w walkach Polski seniorów, który debiut w międzynarodowym dnia, do którego przystąpiło pięcioro Polaków. z ogórkami, tylko z dobrymi zawodnikami. Dzięki tym sukcesom zostaliśmy najlepszą pod- akademickim judo zaliczył podczas uniwersjady Wiktor Horba i Bartosz Duszyński przegrali czas EUG 2022 uczelnią w taekwondo – podsumował trener Sche昀툀er. w Neapolu (był tam piąty), życząc sukcesu klubo- DS, Robert Zakrzewski, foto: Michał Pietrzak (AZS AWF Poznań) pierwsze walki i odpadli. Ćwierć昀椀nały przeszli AZS AWF Poznań 969966 99997777

TaekwondoTaekwondo JudoJudo 2222 2222 0000Trochę się nie posłuchałTrochę się nie posłuchałKażdKażdy ma plecy ma plecy y 2222 ŹŹŹŹ DDDDW taekwondo W taekwondo Polacy Polacy liczyć liczyć mogli mogli na sporo na sporo medali medali i zdobyli i zdobyli ich ich sześć. sześć. W klasy昀椀kacji W klasy昀椀kacji drużynowej drużynowej najlepszy najlepszy był był AWF AWF Poznań.Poznań.Trzy złote orTrzy złote oraz po dwa srebrne i braz po dwa srebrne i brązowe medale to dorobek judoków polskich uczelni podczas EUG w Łązowe medale to dorobek judoków polskich uczelni podczas EUG w Łodzi.odzi. ÓÓÓÓ ŁŁŁŁ EEEE IIIIW turnieju W turnieju brało brało udział udział 129 129 osób osób z kilkuz kilku-- KKKK CCCCnastu nastu uczelni, uczelni, a wszystko a wszystko odbywało odbywało się się na na IIII Do Do rywalizacji rywalizacji w judow judo, któr, która odbyła a odbyła się się w hali w hali MOSiR MOSiR w Zgierzu,w Zgierzu, SIŁA PIEKIELNA MMMMdwóch dwóch tatami. tatami. Pierwszego Pierwszego dnia dnia o medaleo medale SIŁA PIEKIELNA EEEErywalizowano rywalizowano w poomsae, w poomsae, czyli czyli prezentacjiprezentacji zgłoszono zgłoszono ponad ponad 300 300 osóbosób, a , najliczniejsze a najliczniejsze ekipy ekipy wystawiły wystawiły FrancjaFrancja Drugiego Drugiego dnia dnia judocy judocy dorzucili dorzucili do polskiego do polskiego dorobdorob- - DDDD i Polska. i Polska. Do Do najsilniejszych najsilniejszych zaliczano zaliczano z kolei z kolei Węgrów Węgrów i Turkówi Turków. Z . 50Z 50 ku cztery ku cztery kolejne kolejne medale. medale. Dwa Dwa z nich z nich miały miały kolorkolor AAAAtechnik technik i układówi układów. W . tej W konkurencji tej konkurencji zabrzabra-a-naszych naszych przedstawicieli przedstawicieli pierwszego pierwszego dnia dnia do walki do walki stanęło stanęło 20 i 20 mieliśmyi mieliśmy złota złota i były i były potwierdzeniem potwierdzeniem dużej dużej pewności pewności siebiesiebie KKKKkło jednak naszych reprezentantówkło jednak naszych reprezentantów.. AAAA kilku poważnych kandydatów do medali.kilku poważnych kandydatów do medali. ich zdobywcówich zdobywców. . AAAADrugiego Drugiego dnia dnia uczestnicy uczestnicy zmierzyli zmierzyli się w się kyw - ky-Świetnie Świetnie spisała spisała się się Anna Anna Dąbrowska, Dąbrowska, choć choć przystąpiła przystąpiła do rywalizacjido rywalizacji Większość naszych faworytów stanęła w popołu- KKKKo-rugi, o-rugi, czyli czyli po prostu po prostu walce. walce. Na Na dobry dobry po- po- Większość naszych faworytów stanęła w popołu- SSSS z kontuzją z kontuzją palca palca i w i cięższej w cięższej niż niż jej normalna jej normalna kategorii kategorii -63 -63 kilogrkilogramówamów. . dniowej dniowej sesji sesji do medalowych do medalowych walk. walk. Nasi Nasi mieli mieli czterycztery YYYYczątek czątek medale medale rozdano rozdano w ośmiu w ośmiu kategoriachkategoriach ZZZZ Z Litwinką Z Litwinką wygrwygrała ała przez przez trzymanie, trzymanie, z Wz ęgierką Węgierką przez przez ippon, ippon, nadziewanadziewa- - szanse szanse na brna ązowe brązowe krążki. krążki. Jedynym, Jedynym, któremu któremu udałoudało RRRRwagowych wagowych (po cztery (po cztery wśród wśród kobiet kobiet i mężczyzn).i mężczyzn). jąc się na kontrę w starciu z znacznie cięższą Ukrjąc się na kontrę w starciu z znacznie cięższą Ukrainką Antipiną, którainką Antipiną, która a się zdobyć trzecie miejsce, był Tomasz Szczepaniak. GGGG się zdobyć trzecie miejsce, był Tomasz Szczepaniak. IIIIZ przerwą Z przerwą obiadową obiadową rywalizacja rywalizacja trwała trwała bliskoblisko potem potem zdobyła zdobyła złotozłoto. – . Czułam – Czułam jej przewagę jej przewagę 昀椀zyczną. 昀椀zyczną. Wiele Wiele nie nie dałodało Reprezentant Reprezentant Politechniki Politechniki Opolskiej Opolskiej nie nie dość, dość, że odże od EEEE IIIIosiem osiem godzin. godzin. Najlepiej Najlepiej z Polaków z Polaków spisał spisał się się się zrobić, się zrobić, bo to bo zawodniczka to zawodniczka starstartująca tująca w najpoważniejszych w najpoważniejszych imprezachimprezach początku początku tra昀椀ał tra昀椀ał na silnych na silnych rywali, rywali, to w to ćwierć昀椀naw ćwierć昀椀na- - KKKKSebastian Sebastian Uścimiuk Uścimiuk z AWF z AWF Warszawa, Warszawa, któryktóry SSSS – komentowała – komentowała studentka studentka wrocławskiej wrocławskiej AWFAWF, któr, która sama a sama niedawno niedawno po po le stoczył le stoczył najdłuższą najdłuższą walkę walkę w dziejach w dziejach współczewspółcze- - JJJJw kategorii w kategorii do 68 do kg 68 wywalczył kg wywalczył srebrny srebrny medal.medal. EEEE raz rpierwszy az pierwszy w karierze w karierze wygrwygrała ała imprezę imprezę Pucharu Pucharu Świata Świata i miała i miała się się snego snego judojudo. Po . Pregulaminowych o regulaminowych czasie czasie skończyłaskończyła PPPPReprezentant Reprezentant uczelni uczelni z Bielan z Bielan pokonał pokonał OlehaOleha starstarać o kwali昀椀kację na igrzyska.ać o kwali昀椀kację na igrzyska. się ona dogrywką, która trwała aż… dziesięć mi- OOOO się ona dogrywką, która trwała aż… dziesięć mi- RRRRMamatova Mamatova w ćwierć昀椀nale w ćwierć昀椀nale (2:0), (2:0), a w a pół昀椀naw pół昀椀na--W ŁW odzi Łodzi w walce w walce o bro ąz brmiała ąz miała za rywalkę za rywalkę AleksandrAleksandrą Sokołowską ą Sokołowską z AWF z AWF nut! nut! – W– ykonywałem Wykonywałem serię serię atakówataków, ale , ale sędziowiesędziowie UUUUle okazał le okazał się się lepszy lepszy od Jona od Jona Poerscha Poerscha (2:0).(2:0). EEEE Warszawa. – To była powtórka tegorocznego 昀椀nału AMP. Wtedy wygrałam W decydującym W decydującym pojedynku pojedynku uległ uległ jednak jednak BrytyjBrytyj--Warszawa. – To była powtórka tegorocznego 昀椀nału AMP. Wtedy wygrałam nie nie chcieli chcieli przyznać przyznać rywalowi rywalowi kary kary za pasywnośćza pasywność czykowi Matthewowi Howellowi z uniwersytetuczykowi Matthewowi Howellowi z uniwersytetu i to i dawało to dawało mi pewność mi pewność siebie, siebie, lekką lekką przewagę przewagę – dodała – dodała po zwycięstwie po zwycięstwie i ciągnęli i ciągnęli tę rywalizację tę rywalizację w nieskończoność. w nieskończoność. To koszTo kosz- - Krystian Krystian Haremza Haremza i Adrian i Adrian Wojtkowiak, Wojtkowiak, a jako a jako najwyżej najwyżej rozstawiona rozstawiona od pół昀椀nałuod pół昀椀nału przez seoi nage w ostatniej sekundzie polsko-polskiego pojedynku.przez seoi nage w ostatniej sekundzie polsko-polskiego pojedynku. towało towało mnie mnie za dużo za dużo sił i sił w pół昀椀nale i w pół昀椀nale nie dałem nie dałem rady.rady. w Nottingham w Nottingham (0:2). (0:2). – Przeciwnik – Przeciwnik nie nie był był zbytzbyt O brO ąz brwalczyli ąz walczyli także także Szymon Szymon Śmiegiel Śmiegiel (UMK (UMK Toruń, Toruń, kat. kat. -60 -60 kg) kg) Teraz jednak zdążyłem odpocząć i poszło bardzo zaczynała Dagmarzaczynała Dagmara Haremza – wszyscy z AWF Pa Haremza – wszyscy z AWF Poznań.oznań. Teraz jednak zdążyłem odpocząć i poszło bardzo mocny, mocny, ale chyba ale chyba wkradło wkradło się lekkie się lekkie rozproszerozprosze--i Konri Kad onrSzatkowski ad Szatkowski (AWF (AWF WrocławWrocław, kat. , kat. -73 -73 kg), kg), ale ale obaj obaj musieli musieli się się szybko szybko – komentował – komentował wielokrotny wielokrotny medalista medalista AMPAMP Cała Cała trójka trójka z powodzeniem z powodzeniem stoczyła stoczyła pojedynki pojedynki o wejście o wejście do 昀椀nału, do 昀椀nału, a największyma największym nie, nie, bo na bo sali na sali spędziliśmy spędziliśmy cały cały dzień. dzień. PopełniPopełni--obejść obejść smakiem. smakiem. Na Na szczęście szczęście sukces sukces odniósł odniósł Adam Adam Stodolski. Stodolski. Stu-Stu- i seniorskich i seniorskich mistrzostw mistrzostw kraju, kraju, który który w dorobku w dorobku miałmiał szczęściarzem szczęściarzem i pechowcem i pechowcem zarazem zarazem okazał okazał się się startujący startujący w kategorii w kategorii +87 +87 kg kg łem łem kilka kilka błędów błędów i dlatego i dlatego przegrprzegrałem ałem – powie– powie--dent dent ANS ANS Piła Piła i akademicki i akademicki mistrz mistrz Polski Polski (i dwukrotny (i dwukrotny srebrny srebrny medameda- - już brjuż brąz EUG wywalczony w 2016 roku w Rijece.ąz EUG wywalczony w 2016 roku w Rijece. Krystian. Krystian. W starciu W starciu z wyżej z wyżej notowanym notowanym Muhammedem Muhammedem Eminem Eminem Acikozem Acikozem PolakPolak dział dział Uścimiuk, Uścimiuk, który który w czerwcu w czerwcu zdobył zdobył trzecietrzecie lista) lista) potwierdził potwierdził wielką wielką klasę. klasę. Wcześniej Wcześniej zasygnalizował zasygnalizował ją podczasją podczas W wadze W wadze -78 -78 kg po kg złoto po złoto