Author image
Martin Ivanov
Content thumbnail d:istinkt: Превръщаме потребителите във фенове
AI Content Chat (Beta) logo

d:istinkt: Превръщаме потребителите във фенове

abcdd:istinkt | BULGARIA d:istinkt: d:istinkt: WE TURN USERS ПРЕВРЪЩАМЕ INTO FANS ПОТРЕБИТЕЛИ d:istinkt is an award-winning integrated communications and services agency based in Sofia, Bulgaria. Established in 2001 as ВЪВ ФЕНОВЕ a full-service strategic communications consultancy, the agency‘s portfolio focuses on business consulting, strategic communications, public relations, creative PR, digital communications, CSR and crisis :istinkt е агенция, носител на редица награди за интегрирани management. d From consulting to execution, d:istinkt helps companies shape their комуникации и услуги, базирана в София. Основана през brands to achieve memorable, exceptional identities and rethink the 2001 г. като компания за цялостно обслужване в областта на way they approach their consumers. стратегическите комуникации консултантска компания, портфолиото d:istinkt is part of PROI Worldwide, the largest global network of на агенцията се фокусира върху бизнес консултации, стратегически independent communications agencies serving clients worldwide, комуникации, връзки с обществеността, креативен PR, дигитални bringing together 78 partners with 7 300 employees in over комуникации, КСО и управление на кризи. 165 cities and 50 countries. d:istinkt is also among the initiators of От консултирането до изпълнението d:istinkt помага на компаниите the adoption of a common Code of Ethics for PR professionals in да оформят своите брандове, за да постигнат запомняща се и Bulgaria. изключителна идентичност и да преосмислят начина, по който Clients подхождат към своите потребители. d:istinkt е част от PROI Worldwide - най-голямата глобална мрежа на d:istinkt has implemented numerous communication projects in независими комуникационни агенции, обслужващи клиенти по целия Bulgaria, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Malta, Portugal, and

186 abcd свят, обединяваща 78 партньори със 7300 служители в над 165 града и 50 държави. d:istinkt е и сред инициаторите на приемането на общ Етичен кодекс на PR специалистите в България. Клиенти d:istinkt е реализирала множество комуникационни проекти в България, Косово, Босна и Херцеговина, Малта, Португалия Estonia. The company has partnered on projects large and small и Естония. Компанията си партнира с големи и малки проекти with clients ranging from boutique brands to market leaders, с всякакви клиенти - от бутикови марки до пазарни лидери, international organisations, government institutions, corporations международни организации, държавни институции, корпорации и and NGOs. In its 20-year history, d:istinkt has worked for 350 brands неправителствени организации. В 20-годишната си история d:istinkt with whom it has delivered more than 740 campaigns across a е работила за 350 бранда, с които е реализирала над 740 кампании variety of industries including telecoms, pharma and healthcare, в различни индустрии, включително телекомуникации, фармация FMCG, education, logistics, and finance. и здравеопазване, бързооборотни стоки, образование, логистика, The list includes brands such as Lidl Bulgaria, Telenor Bulgaria, финанси. CETIN Bulgaria, the publishing house Klet Bulgaria with its brands Списъкът включва брандове като „Лидл България“, „Теленор Anubis, Bulvest, Cambridge Schools Association in Bulgaria, България“, „CETIN България“, издателство „Клет България“ с Speedy, Samsung Climate Solutions, European Parliament, брандовете си „Анубис“, „Булвест“, Асоциацията на Кеймбридж European Commission, pharmaceutical leader SOBI, Reckitt, TELUS училищата в България, Speedy, Samsung Climate Solutions, International, CPC, Gilead, Abbvie, Ministry of Interior, UNICEF and Европейския парламент, Европейската комисия, фармацевтичния others. лидер SOBI, Reckitt, TELUS International, КЗП, Gilead, Abbvie, МВР, Unicef и други. Team Екип d:istinkt purposefully works with a limited number of staff, which d:istinkt е агенция, която умишлено работи с ограничен брой ensures that each visual and creative solution receives the personal служители, което гарантира, че всяко визуално и творческо решение attention of everyone on the team. The team includes experienced получава личното внимание на всеки. Екипът включва опитни and young, energetic and capable experts, with an internal structure и млади, енергични и можещи експерти с вътрешна структура, based on skills rather than verticals. базирана на умения, а не на вертикали. The CEO is Bojan Ivanovic, under whose leadership the agency Изпълнителен директор е Боян Иванович, под чието ръководство recently underwent a comprehensive rebranding, including a new агенцията премина неотдавна през всеобхватен ребранд, включващ logo, name, and corporate identity. ново лого, име и корпоративна идентичност. Bojan holds a PhD in media theory and is a board member of PROI‘s Боян е доктор по медийна теория, член на Управителния съвет на Global Health and Pharmaceutical Industry Committee. He is part Световната комисия по здравеопазване и фармацевтична индустрия of the judging panel for the Stevie Awards International Business на PROI. Част е от журито на международните награди за бизнес на Awards and this year Bojan himself was named Executive of the Stevie Awards, а тази година самият Боян е обявен за изпълнителен Year in the Marketing, Advertising and PR category. The accolades директор на годината в категорията „Маркетинг, реклама и PR“. came on the heels of the company reporting over 55 % growth in Отличието идва, след като компанията отчита над 55% ръст в turnover for the last financial year and the acquisition of a number оборота за последната финансова година и придобиването на of new clients including Lidl Bulgaria, SOBI, Klett Bulgaria and редица нови клиенти, сред които „Лидл България“, SOBI, „Клет others. България“ и др. Awards Награди 2021 2021 This year d:istinkt won a bronze award in the Agency of the Year Тази година d:istinkt спечели бронз в категорията „Агенция на Europe category at the Stevie Awards, adding to a number of other годината за Европа“ на Stevie Awards, което допълни редица други awards for the agency‘s work. награди за работата на агенцията. These included an award for ‚best use of video in a campaign‘ for Те включват награда за „най-добра употреба на видео в кампания“ the ‚Operation Wedding‘ project, which was delivered for Telenor за проекта „Операция сватба“, която се реализира за Теленор Bulgaria in association with guts&brains DDB. The campaign also България съвместно с guts&brains DDB. Кампанията спечели злато и won a gold award in the ‚Digital Craft & Innovation‘, ‚PR Digital‘, ‚Best в категориите Digital Craft & Innovation, PR Digital, Best Engagement Engagement Campaign‘ and ‚Best Brand Awareness‘ categories at Campaign и Best Brand Awareness на тазгодишните IAB Mixx Awards. this year‘s IAB Mixx Awards. Екипът на компанията печели и първо място на наградите ICCO Global The team also won first place at the ICCO Global Awards for its Awards за Public Affairs кампанията за Групата за чист въздух, която Public Affairs campaign for the Clean Air Group, which raises поставя темата за мръсния въздух и подлага на натиск столичните the issue of dirty ambient air and puts pressure on the capital‘s власти за вземането на мерки в тази посока. authorities to take action to address the problem.

abcd d:istinkt | BULGARIA Digital Scouts наете ли какво се случва, когато сърфирате З в мрежата? Простият отговор е, че не знаете. Кампанията „Дигитални скаути“ за „Telenor България“ е крачка напред към повече информираност на деца, родители и учители относно рисковете при използването на интернет, социални мрежи и устройства и какви са начините за превенция и търсене на помощ. Задачата: Задачата звучи просто – да накараме поколението Z да слуша и да се вълнува. Но предизвикателство- то е по-голямо от всякога, защото поколението Z не е от тези, които просто следват. Те винаги тър- сят обяснения и аргументи зад всичко, с което се сблъскват. Тази година допълнително предизвикателство е и създаването на нова визуална идентичност и лого на инициативата. Клиентът: „Telenor България“ е водеща телекомуникационна компания, предоставяща модерно мобилно изживя- е, но е човек. Не е толкова стилизиран като мас- ване и свързаност на световно ниво на над 3 млн. кот. Ключовата визия е обогатена с допълнителни потребители. елементи, които да покажат дигиталното – наред с Кампанията: познатите бъбълчета за чат, имейли, има и изпъл- Digital Scouts е част от CSR програмата на телекома нени с много въображение: хвърчило като курсор, за безопасен интернет – Safer Internet, и е израз на пеперуда с криле – знакът за локация, октопод с усилията на компанията да създава сигурно онлайн кредитна карта и др. Всичко лети, скача, движи се пространство за своите потребители, като подобря- постоянно, нарисуваните същества са живи, но жи- ва всеки един аспект от живота им и им дава въз- веят в устройството. Дигиталният скаут е връзката можност да учат и да се развиват. между децата и опасностите в интернет, като ги учи Кампанията Digital Scouts се провежда в две поред- за тях. ни години под формата на геймификация чрез мо- билно приложение, чрез което децата се забавляват Резултатите: и образоват на тема „Онлайн безопасност“. Обучени деца: над 22 000 Мотото на тазгодишното издание „Знаеш, преди да Достигнати хора: 700 000 скролваш“ отразява духа на кампанията, а приложе- Гледания на брандирано съдържание: 407 000 нието Digital Scouts е изцяло променено и модерни- Импресии в традиционни медии: 2 600 000 зирано с още по-завладяващи визуални елементи. Основен инструмент са инфлуенсърите, като тази година „Теленор България“ се присъединява и към най-голямото тийнейджърско събитие – Teen Boom Festival в Бургас. Визуалната концепция: Аниме културата е популярна не само в Япония, но и по целия свят. Екипът се спира на харесвания от младежите манга стил, за да може да го забележат, да го припознаят и брандът да заживее. „Теленор“ създава герой, който играе ролята на по- сланик на кампанията, който дава идентичност не само на кампанията, а и сам по себе си е символ, бранд, който същевременно се свързва по-лично с потребителя, защото има човешки черти. Нарисуван

188 abcd Digital Scouts o you know what happens when you surf the D web? The simple answer is that you actually don’t. The Digital Scouts campaign for Telenor Bulgaria is a step forward in making children, parents and teachers more aware of the risks of using the internet, social networks and devices and what they can do to prevent it and seek help. The task: The task sounds simple — get Generation Z listening and excited. But the challenge is greater than ever because Gen Z is not one to simply follow. They are always looking for explanations and arguments behind everything they encounter. An additional challenge this year is the creation of a new visual identity and logo for the initiative. Customer: Telenor Bulgaria is a leading telecommunications company providing a modern mobile experience and world-class connectivity to over 3 million customers. The Campaign: Digital Scouts is part of the telco’s CSR programme Safer Internet, and is an expression of the company’s efforts to create a safe online space for its users, improving every aspect of their lives and giving them the opportunity to learn and develop. The Digital Scouts Campaign has been running for two consecutive years in a game format on a mobile the painted creatures are alive, but live in the device. app, which children use for entertainment and to The Digital Scout is the link between children and learn about online safety. the dangers of the internet, teaching them how to This year’s tagline Know before you scroll reflects protect themselves against them. the spirit of the campaign, and the Digital Scouts app has been completely revamped and modernised The results: with even more compelling visuals. Influencers are a Children trained: over 22 000 key tool, and this year Telenor Bulgaria also joins the People reached: 700 000 biggest teen event - Teen Boom Festival in Burgas. Branded content views: 407 000 Impressions in traditional media: 2 600 000 The visual concept: Anime culture is popular not only in Japan, but all over the world. The team dwells on the manga style liked by the youth so that they can notice it and recognize it, enabling the brand to come alive. “Telenor creates a character who plays the role of an ambassador of the campaign, giving an identity to the campaign, but also being a symbol in itself — a brand that at once connects more personally with the consumer because it has human traits. It is painted, but manifestly human. It’s not as stylized as a mascot. The key look is enriched with additional elements to show the digital — along with the familiar chat bubbles, there are emails filled with a lot of imagination: a kite as a cursor, a butterfly with wings — the location sign, an octopus with a credit card, etc. Everything flies, jumps, constantly moves,

abcd d:istinkt | BULGARIA Утре, представено днес Tomorrow, presented today технологията разкрива нови хоризонти и създава нови technology is opening up new horizons and creating new 5G 5G opportunities for people, businesses and society, but as with възможности за хората, бизнеса и обществото, но както с всичко ново, и около петото поколение мобилни мрежи има доста all other things new, there is a lot of controversy surrounding the противоречия. Какво е 5G, безопасна ли е технологията, какво е fifth generation of mobile networks. What is 5G, is the technology приложението ù – все въпроси, на които обществото очакваше safe, what are its key applications — the public has been waiting for отговорите от мобилните оператори, които играят важна роля в answers to all these are questions from mobile operators which are a развитието на технологичния свят и иновациите. key driver for innovation and development in the world of technology. Задачата: The task: Задачата към агенцията е да обяви лонча на новата мрежа по на- The agency’s task is to announce the launch of the new network чин, който да отговори на всички въпроси и да затвърди имиджа in a way that answers all questions and consolidates the image of на „Теленор“ като най-открития и отговорен телеком в България, Telenor as the most open and responsible telecom in Bulgaria, which който въвежда нови технологии по устойчив, разбираем и ориенти- introduces new technologies in a sustainable, understandable and ран към потребителя начин. consumer-oriented way. The campaign: Кампанията: The campaign will be rolled out in two phases — information and Кампанията е разделена на две фази – информационна и обучи- training before the official launch of the network and post-launch телна преди официалния старт на мрежата и промотираща предим- promotion of the benefits of 5G.

190 abcd ствата на 5G след лонча. За целта „Теленор“ обявява мащабна информационна кампания, съз- дава специален Център за знания на сайта си и стартира активен диалог с клиентите с ангажимента за бързи отговори на всички въпроси, които клиентите имат. В първата фаза „Теленор“ стартира открит разговор за ползите от 5G и представя потвърдена и научна информация за влиянието на мрежата върху здравето, икономиката и бизнеса. Това се случ- ва чрез PR, информационни материали и светкавични отговори на всички въпроси за 5G на специален имейл адрес. В началото на юни „Теленор“ представя мрежата на специално съ- битие, на което гостите виждат как реално ще работи 5G, защото е едно да слушаш за висока скорост и неограничени възможности, а съвсем друго е да ги видиш на живо, да ги усетиш и да ги тестваш сега, а не утре. Официалната част е последвана от серия атрак- тивни тестове, проведени паралелно чрез няколко приложения на 5G, където „Теленор“ демонстрира рекордни скорости, качество и To achieve this, Telenor has announced a large-scale information капацитет. В шатрите с use кейсове има VR игри, възможност да се campaign, created a special Knowledge Center on its website and разгледа опцията за домашен интернет, а на събитието за първи launched an active dialogue with customers with the commitment to път в България е реализиран първият 5G 4K репортаж с помощта на quickly address all questions customers may have. журналист от bTV и само една раничка, оборудвана с малко техника During the first phase, Telenor is launching an open conversation about и 5G връзка. the benefits of 5G and presenting validated and scientific information Комуникацията продължава с видео поредицата 5G Talks, в която about the network’s impact on health, the economy and business. This известният журналист Светлин Желев представя пред публиката is done through PR, info sheets and flash answers to all questions новата технология чрез серия от интервюта с експерти от компани- about 5G via a dedicated email address. ята, които показват какво може 5G, как се поддържа мрежа от ново At the beginning of June, Telenor presented the network at a поколение и защо това е важно за обществото. special event where guests learned how 5G will work in reality as hearing about high speeds and unlimited possibilities is one thing, Визуалната концепция: but seeing them live, feeling them and test-driving them now, not Кампанията включва по нестандартен начин митовете за влиянието tomorrow — another. The official part was followed by a series of на 5G върху здравето и икономиката, птиците, пътуването със са- attractive tests conducted in parallel through several 5G applications, молет и пр. Дизайните са съчетание от символизиращи бъдещето where Telenor demonstrated record speeds, quality and capacity. With и технологиите елементи и по-ретро атмосфера, предадена чрез VR games and the opportunity to explore the home internet option in текстурата и начина, по който елементите са показани. Така, стъп- the tents with use cases, the event served as the platform for the first вайки върху познатото, досегашните нагласи, визиите проектират 5G 4K broadcast in Bulgaria with the help of a bTV journalist, carrying технологията на бъдещето и неограничените възможности, които only a backpack with a few items of essential equipment. дава 5G на хората. The video series 5G Talks same next in which the famous journalist Svetlin Zhelev presented the new technology to the audience through a series of interviews with experts from the company who demonstrated the capabilities of 5G and explained how to support a new generation network and why it is important for society. The visual concept: The campaign incorporates the myths of 5G’s impact on health and the economy, birds, air travel, etc. in an unconventional way. The designs are a combination of elements symbolizing the future and technology and a more retro ambience conveyed through texture and the way the elements are displayed. Thus, stepping on familiar, previous attitudes, the visual concept projects the technology of the future and the unlimited possibilities that 5G offers.

abcd d:istinkt | BULGARIA Recycling makes sense We live and breathe plastic. Figures show that globally plastic waste reached 275 million tonnes last year alone. At the same time, many important social development innovations would be impossible without reusable plastics. One of its features, its longevity, and the large gap between the quantities of plastic produced and those collected and recycled, have transformed it into a global problem. The task: The brief includes the creation of an integrated communication strategy that raises public awareness of the importance of the issue and presents the measures Lidl Bulgaria is taking to reduce plastic waste and their results. Рециклирането има смисъл Customer: Lidl is the largest grocery store chain in Europe, part of the German Schwarz-Gruppe. Keenly aware of its Живеем и дишаме пластмаса. Данните сочат, че responsibility to society and the environment as a пластмасовите отпадъци в глобален аспект дости- grocery retail chain, Lidl Bulgaria is implementing гат 275 млн. тона само за последната една година. the global REset Plastic strategy, designed to cover Същевременно много важни за общественото раз- five areas of activity. In doing so, the Group aims to витие иновации биха били невъзможни без пласт- deliver on its vision of less plastic and a closed raw масата за многократна употреба. Една от нейните material lifecycle. характеристики – дълголетието ù, както и голяма- та разлика между количествата произвеждана и The Campaign: количествата събирана и рециклирана пластмаса, The aim of Recycling Makes Sense is not only to я превърнаха в глобален проблем. inform but also engage the public and make everyone aware that they can contribute to reducing plastic Задачата: pollution and that recycling does make sense and Брифът включва създаването на интегрирана has a real impact. комуникационна стратегия, която повишава об- The approach divides the lines of communication into ществената информираност относно важността three main pillars: inform, engage and lead by example. на проблема и представя мерките, които „Лидл Each is executed using content disseminated via България“ предприема за намаляване на пластма- different channels, from engagement-focused ATL совите отпадъци и резултатите от предприетите to PR awareness raising activities, coupled with мерки. partnerships with influencers. Клиентът: The visual concept: Lidl е най-голямата верига магазини за хранител- The visuals created for the materials are presented ни стоки в Европа, част е от немската Schwarz- in a provocative way: two people drink with straws Gruppe. Осъзнавайки своята отговорност към from the Earth, draining its resources; bottles and обществото и околната среда като верига за тър- straws pollute the oceans; a plastic cup has the говия на дребно с хранителни стоки, „Лидл Бълга- texture of the Earth, but is crumpled and exhausted рия“ прилага глобалната стратегия REset Plastic, like the planet itself. разработена да покрие пет сфери на дейност: Visions give information, but they also influence

192 abcd REduce, REdesign, REcycle, REmove и REsearch. По този начин групата се стреми да изпълни визията си за по-малко пластмаса и затворен жизнен ци- къл на суровините. Кампанията: Целта на „Рециклирането има смисъл“ е не само да информира, но и да ангажира обществото и всеки да осъзнае, че може да допринесе за намаляване на замърсяването с пластмаса и че рециклирането действително има смисъл и дава реално отраже- ние. Подходът разделя комуникационните линии на три основни стълба: информиране, собствен при- мер, ангажиране. Всеки от тях се изпълва със съ- държание през различни канали – от ATL с фокус ангажиране до PR активности с цел информиране, съчетани с партньорства с инфлуенсъри. Визуалната концепция: Създадените визуализации към материалите са поднесени по провокативен начин: двама души пият със сламки от Земята, източвайки ресурсите ù; бутилки и сламки замърсяват океаните; пласт- масова чашка е с текстурата на Земята, но е смач- кана, изтощена като самата планета. Визиите дават информация, но и влияят на емоци- emotion, not in an apocalyptic-negative way, but as ята, но не по апокалиптично-негативен, а по пре- a warning. This is achieved with the colour scheme — дупредителен начин. Това се постига с цветовата green and blue radiate optimism. The reader does комбинация – зеленото и синьото излъчват опти- not turn his head away, repelled by an apocalyptic мизъм. Читателят не извръща глава, отблъснат от picture, but thinks, dwells on the subject, continues апокалиптична картина, а се замисля, остава на to read and reflect. темата, продължава да чете и осмисля. Резултатите: The results: Най-големият успех на кампанията е това, че пока- The biggest success of the campaign is that it has за, че рециклирането е възможно и всеки от нас shown that recycling is possible and that each of може да помогне за намаляване на пластмасата – us can help to reduce plastic so that by taking така чрез малки стъпки се постига голямата про- small steps, big change is achieved. In summary, мяна. Обобщено резултатите включват 8 110 754 the results include 8 110 754 impressions that have импресии, достигнати 456 хил. души. reached 456 thousand people.

abcd d:istinkt | BULGARIA иколай Сердаров е старши графичен дизайнер и отговаря за визуалния подход в d:istinkt. Убеден е, че една визия трябва да бъде не просто красива и привлекателна, а пре- Н ди всичко да бъде функционална, да говори на потребите- Н ля. Тя не е просто илюстрация, а решението на проблем, носител на конкретно послание. С две думи – тя трябва да работи. Самият Ники, освен че работи от седем години като дизайнер, е майстор на домашната баница, с която определено печели симпати- ите на екипа от самото начало. Бяга презглава от скуката и се на- слаждава да изучава нови техники, да навлиза в непознати сфери на дизайна, да развива различни превъплъщения във визуалната концепция. Художествения си усет наследява от майка си. Въпреки че завърш- ва механотехникум, а после следва информатика, Ники се увлича от рисуването. Отначало рисува очи, геометрични фигури, а с пър- вия компютър в 5. клас идват и първите опити да рисува с мишка. Когато открива програмата Photoshop, е запленен и сам следва он- лайн обучителни видеа, за да я усвои. Сега, поглеждайки назад, си спомня чувството на удовлетворение и момента на осъзнаване, че иска неговото хоби да бъде професионалният му избор. „Талантът донякъде ти е заложен, но трябва да се развие – с рабо- та, опит, проекти. Важни са и хората около теб – дали те нахъсват, или чисто психологически те смъкват“, споделя той. Кандидатства за първата си работа без подготвено портфолио, единствено с ня- колко компютърно създадени илюстрации. Пътят му от стажант до старши графичен дизайнер и визуално гуру в d:istinkt минава през практиката, през все по-сложните задачи. От изготвянето на обик- новен банер до 360-градусова кампания за разнообразни клиенти – всичко му дава различен поглед над нещата и ценен практически опит. „Едно от предизвикателствата на нашата работа е, че трябва да сме много динамични и да работим експедитивно и креативно, за да от- говорим на очакванията на клиента“, споделя Николай. За него една кампания не означава просто създаване на идентичност, а съвкуп- ност от работата на много хора в различни направления и визия- та трябва да бъде свързващото звено на различните активности. Допада му възможността в течение на кампанията да доразвива и обогатява основната визуална концепция, за да не доскучае тя на хората, защото ще спрат да я виждат и възприемат. Но преди реализацията на концепцията има важно препятствие - С РАБОТАТА СИ презентирането на идеята, да се защити и покаже как ще стои в реална среда, смята Ники. „Ние вярваме в криейтива, но и клиентът ПОКАЗВАМЕ, ЧЕ трябва да вярва в това, което предлагаме. С добра аргументация идеята се възприема по-лесно от клиента, пък и сам можеш да ви- диш по-добре защо ще работи този подход или пък че има нужда СМЕ НЕ ПРОСТО от промени.“ В напрегнати моменти от ключово значение за успеха на една кам- КОМУНИКАЦИОННА пания са опитът на екипа и умението да организираш процеса. А точната ръка и техника, придобита от близо осем години практика, АГЕНЦИЯ, А ЧЕ ИМАМЕ са ценна помощ за постигане на бързина и качество. Виж, относно вдъхновението нещата са по-сложни, признава си той. Понякога му хрумва много добра идея, която обаче не пасва на точно този ХАРАКТЕР клиент. Друг път му трябва време да преосмисли идеята, но за- почне ли работа по нея, със самия процес нещата се наместват. За силата на креативността и ролята на дизайна в една Особено вдъхновение черпи и от хората около него. „Екипът е като PR агенция разговаряме с Николай Сердаров, старши семейство и е важно да се чувстваме добре на работа“, споделя графичен дизайнер в d:istinkt той. Ценни са му хората, несъгласни с него, за да го накарат да излезе от зоната на обичайното и да открие различното, предиз-

194 abcd d:istinkt | BULGARIA викателството. Като част от екипа на d:istinkt се радва, че е в една по-различна агенция. Вярва, че допринася със специфичен дизайнерски почерк, който я отличава: „В тази посока сме тръгнали с уебсайта на аген- цията, модерен и смел, с новото ни лого, със социалните ни про- фили. Показваме собствен стил като дизайн, с доста положителни коментари от клиенти и партньори. Вървим в посоката да покажем, че не сме просто комуникационна агенция, а че имаме характер. Това различно мислене е част от нещата, които предлагаме на кли- ентите си, и те го очакват от нас.“ THE WAY WE ‘Talent is kind of wired into you, but you have to develop it — with work, experience, projects. The people around you are also important — whether they push you further and higher or they bring SHOWCASE OUR you down psychologically’, he says. He applied for his first job without having prepared a portfolio, with only a few computer-generated WORK PUTS OUT illustrations. His path from an intern to senior graphic designer and visual guru at d:istinkt has been through hands-on work and THE MESSAGE THAT increasingly complex assignments. From designing a simple banner to a 360-degree campaign for a variety of clients, it all gives him a different perspective on things and a wealth of hands-on experience. WE ARE NOT JUST ‘One of the challenges in our job is that we have to be very dynamic and work expeditiously and creatively to meet the client’s expectations,’ A COMMUNICATION Nikolay says. For him, a campaign is not just about creating an identity, but a collection of work by many people in different areas, AGENCY, BUT HAVE and the vision has to be the link between the different parts. He likes the opportunity to develop and enrich the main visual concept during the campaign, so that people don‘t get bored because they will simply CHARACTER TOO stop seeing and perceiving. But there is an important hurdle before the concept comes to We talk to Nikolay Serdarov, Senior Graphic Designer at life — presenting the idea, defending it and showing how it will stand d:istinkt, about the power of creativity and the role of design out in a real environment, Niki says. ‘We believe in creative, but the in a PR agency. client has to believe in what we‘re proposing. With a sound rationale, the idea is more readily accepted by clients, plus you can better see ikolay Serdarov is a senior graphic designer responsible for yourself why a certain approach will work or needs to be changed.’ for the visual approach at d:istinkt. He is convinced that a In stressful moments, the experience of the team and the ability vision should not only be beautiful and attractive, but above to organise the process are key to the success of a campaign. N And a practised hand and masterful technique, gained over nearly N all functional, having the ability to speak to the user. It is eight years of assiduous work, are a valuable boost to speed and not just an illustration, but the solution to a problem, the carrier of a quality. See, on inspiration, things are more complicated, Niki admits. specific message. In short, it has to work. Sometimes he comes up with an excellent idea, but it just doesn‘t fit Niki himself, besides having worked as a designer for seven years, a particular client. He often needs time to rethink an idea, but once is a master of the homemade pie, which definitely won the team’s he starts working on it, the process itself gets in the way. Niki draws affections right from the start. He escapes boredom headlong and inspiration from the people around him. ‘The team is like a family enjoys learning new techniques, venturing into unknown areas of and it‘s important to feel good at work,’ he says. He values people design, and developing different incarnations of the visual concept. disagreeing with him to get him out of his zone of the usual and seek He inherited his artistic flair from his mother. Although she graduated the different, the challenging. from a mechanical engineering school and then went on to study As part of the d:istinkt team, he enjoys being part of a different computer science, Nikki became passionate about drawing. At first, agency. ‘This is what we’ve done with the agency website, modern he drew eyes, geometric shapes, and with the first computer in 5th and bold, with our new logo, and our social profiles. We showcase grade came his first attempts at drawing with a mouse. When he our own style as a design, with a lot of positive comments from discovered Photoshop, he was hooked and followed online training clients and partners. We are putting out the message that we are not videos to teach himself how to use it. Looking back, he remembers just a communications agency, but have character too. This different the feeling of satisfaction and the moment of realising that he thinking is part and parcel of what we offer to our clients, and they wanted his hobby to be his career of choice. have come to expect it from us.’