Author image
Martin Ivanov
Content thumbnail What if: Не създаваме просто криейтиви
AI Content Chat (Beta) logo

What if: Не създаваме просто криейтиви

abcdefghijklmnopqrstuv w НИЕ СМЕ WHAT IF И сме дигитална маркетинг агенция, която има смелостта да задава правилните въпроси. Защото само така можем да открием точните решения за предизвикателствата пред клиентите ни. Не създаваме просто криейтиви Не ни харесва и да работим „на парче“. При нас криейтивите вървят ръка за ръка с добре разработена дигитална стратегия и пасват на изградената идентичност на бранда. Това е основен принцип в работата ни, който следваме за всеки наш клиент, за да постигаме добри резултати. И то консистентно. Какво щеше да е, ако... ... кампаниите завършваха със същия ентусиазъм, с който започваха? От клиентския бриф през брейнсторминга, работата по криейтива, до отчитането на резултатите? Това се случва всеки ден в What If. Предлагаме 360° дигитални услуги на много любими брандове от българския и американския пазар. Lavazza, „Димитър Маджаров“, „Победа“, Lavena, AIKO, Opticlasa, MAN – една малка част от клиентите в България, с които работим за постигането на „уау“ резултати в дигиталните канали. Екипът ни? Той е интересна симбиоза. В него работят и се забавляват опитни дизайнери, social media експерти, project мениджъри и PPC специалисти. Общото между нас? Всички обичаме да си задаваме въпроса „Какво би било, ако...“. WE ARE WHAT IF And we are a digital marketing agency that is brave enough to ask the right questions. Because this is the only way we can find the right solutions for the challenges our clients are facing. We are not developing just creatives We also don’t like working “per-piece”. In our agency creatives go hand in hand with a fully developed digital strategy and correspond with the established brand identity. This is a main principle in our work for every client, so that we can achieve great results for them. And to do it consistently. What If... ... campaigns were finished with the same enthusiasm they were started with? Starting with the client brief, through the brainstorming, working on the creatives, to the reporting of the results? This happens every day at What If. We offer 360° digital services to many favorite brands from the Bulgarian and the USA markets. Lavazza, Dimitar Madzharov, Pobeda, Lavena, AIKO, Opticlasa, MAN – this is a small part of the Bulgarian clients with whom we are working to achieve “wow” results in their digital channels. Our team? It’s an interesting symbiosis. Experienced designers, social media experts, project managers and PPC experts work and also have fun at What If. The thing we have in common? We all love asking the question “What if...”. 122

abcdefghijklmnopqrstuv w WHAT IF | BULGARIA ЕМИЛИЯ БИВОЛАР СКИ е в маркетинг бранша от 11 години, като е работила в различни индустрии и агенции. В момента е съдружник и Senior Project Manager в дигитална агенция What If. СТЕЛЛА ЦОКЕВА се занимава с маркетинг от 15 години и е съдружник и Digital Marketing Strategist в агенция What If, където отговаря за създаването и изпълнението на дигиталните стратегии за клиентите. Защо What If? ЕМИЛИЯ: Името ни идва от създаването на концепцията за агенцията, от въпросите, които всеки един от нас си е задавал, например мотото ни: „Какво щеше да е, ако агенциите се фокусираха върху резултати, а не върху бюджети?“. В работата си преди What If сме видели както много добри, така и лоши практики. Целта ни е в What If да направим всичко възможно да работим така, както смятаме, че трябва да се работи. Какво ви вдъхновява? СТЕЛЛА: Вдъхновението може да дойде от всичко. Работим с много интересни клиенти – обичани български брандове, иновативни продукти и услуги, предизвикателни проекти от US пазара. Посвещавали сме се и на проекти за социални каузи. Понякога откриваме вдъхновението в хората, с които работим, или дори от нещо съвсем встрани от проекта. Всеки ден в агенцията е различен от предишния. Това ни движи напред и ни кара да даваме още и още. Кой е любимият ви слоган от кампания, по която сте работили? ЕМИЛИЯ: Трудно би било да изберем един. Зад всеки слоган стои вдъхновението на конкретния момент, в който е създадена кампанията. Сред най-любимите са може би So Ready на RVCC, с който представихме гласа на младите студенти, които са готови да срещнат своето бъдеще. Може би абсолютен evergreen е „Супер жените“ на „Верея“ – кампания, която създадохме, за да покажем, че всяка жена притежава суперсила, която прилага в ежедневието си. Може ли да се разбере дали една идея е добра, преди да бъде реализирана? ЕМИЛИЯ: Може да се разбере. Стига да познаваш добре пазара, клиента, аудиторията. Има много идеи, които звучат „уау“, но при реализация издишат. Тук се намесват стратегията и добрият рисърч преди старта на всяка кампания. Как се постига баланс между криейтив и стратегия? СТЕЛЛА: Вярваме в пърформанс криейтива, т.е. добър криейтив, който носи резултати. Това означава, че трябва да имаме визия и послание, които да привличат и задържат вниманието, но да са подкрепени от уменията да планираш и управляваш рекламата по възможно най-добрия начин. И всичко това трябва да е част от дългосрочната маркетинг стратегия за клиента. EMILIA BIVOLARSKI has been in the marketing field for 11 years, working in various industries and agencies. She is currently a partner and Senior Project Manager at What If digital agency. STELLA TSOKEVA has been working in the marketing sector for 15 years, and is a partner and Digital Marketing Strategist at What If agency, where she is responsible for developing and implementing the digital strategies of the clients. Why What If? EMILIA: Our name comes from the agency’s concept creation, from the questions each of us has asked, like for example our motto: “What if agencies were focused on results, instead of budgets?”. In our work experience before What If we have seen both very good and bad practices. Our goal at What If is to do everything possible to work the way we believe we should work. What inspires you? STELLA: Inspiration can come from anything. We work with many interesting clients - beloved Bulgarian brands, innovative products and services, challenging projects from the US market. We’re also dedicated to social causes projects. Sometimes we find inspiration in the people we are working with, or even in something completely unrelated to the project. Every day at the agency is different from the previous. This moves us forward and makes us give more and more What is your favorite slogan from a campaign you’ve worked on? EMILIA: It’s difficult to choose only one. Behind every slogan is the inspiration from the exact moment the campaign was created. One of my favourite is probably “So Ready” for RVCC, with which we presented the voice of young college students who are ready to meet their future. Maybe an absolute evergreen is “The superwomen of Vereia” - a campaign we created to show that every woman has a superpower she uses in her everyday life. Is it possible to know if an idea is good before it is executed? EMILIA: Yes, it is. As long as you have a good understanding of the market, the client and the audience. There are a lot of ideas that sound “wow”, but when realized they are no great shakes. This is where strategy and good research come into play when starting a campaign. How do you achieve balance between creative and strategy? STELLA: We believe in the “performance creative”, meaning a good creative that brings results. This means that we need to have the visual and the message which attract and hold attention, but they should be supported by the ability to plan and manage the advertisement in the best way possible. All this should be part of the long-term marketing strategy of the client.

abcdefghijklmnopqrstuv w Любимото еспресо на Италия е любимо и на екипа ни. Като дигитална агенция на Lavazza за България работим по създаването на ексклузивно съдържание за нашия пазар. Един от примерите е кампанията за кафе-капсули Lavazza, чиято цел беше да популяризираме новите продукти, като създадем изцяло local съдържание за тях. Заснехме кадри за всеки вид от капсулите, като ги включихме в подходящи сцени от ежедневието. По време на снимките изпихме твърде много чаши кафе и опитахме от любимите си сладки изкушения. Или ако трябва да спазваме тона на бранда, създадохме си незабравими кафе-моменти. Italy’s favourite espresso is also a favourite of our team. As Lavazza’s digital agency for Bulgaria, we work to create exclusive content for the Bulgarian market. One of the examples is Lavazza coffee capsules campaign, which aimed to promote the new products by creating entirely local content. We shot photos and videos for each capsule type, by including them in appropriate everyday life settings. During the shooting we drank too many cups of coffee and tasted our favorite sweets. Or, if we follow the brand’s tone of voice, we created unforgettable coffee moments. 124

abcdefghijklmnopqrstuv w The Famous Grouse – любимото уиски в страната на уискито. Ще го разпознаете не само по уникалния бленд, създаден още през 1896 г. Ще го разпознаете и по яребицата, която е талисман на бранда. Тя е приключенец, непоправим авантюрист и, разбира се, винаги добра компания. Хобитата ù са да се замесва в нетипични ситуации, да участва като герой в блокбъстъри или просто да си прекарва супер. В комуникацията за социалните медии използвахме яребицата на The Famous Grouse, за да създадем собствено ангажиращо съдържание, отличаващо се от типичните реклами за такива брандове. Резултатът? Забавни публикации, които помагат на The Famous Grouse да изгради своя бранд имидж у нас. The Famous Grouse – the favourite whisky in the country of whisky. You’ll recognize it not only by the unique blend, created way back in 1896. You’ll also recognize it by the grouse, which is the brand’s mascot. She’s a great adventurer, and of course, always a good company. Her hobbies include: involving in strange situations, starring in blockbusteрrs or just having a great time. In social media we used the grouse to create our own engaging content, differentiating from the typical ads for this type of brands. The result? A lot of fun posts that helped The Famous Grouse to build its image in Bulgaria. WHAT IF | BULGARIA

abcdefghijklmnopqrstuv w Палите фитила, изчаквате само 10 минути и вече имате перфектната жар за перфектно изпечените пържолки. Точно толкова лесно е с кубчето на 10minBBQ, пълно със 100% натурални дървени въглища. Не е лесно обаче да се създаде цялостна идентичност на продукт, който е напълно нов за българската аудитория. Приехме това като предизвикателство, но и като възможност да разпалим потенциала на екипа си и да съчетаем стратегически подход, внимателно проучване на таргета и куп нестандартни идеи. Основната цел за комуникацията е ясна: да изработим впечатляващи визии и кратки и запомнящи се послания, с които да създадем познаваемост за бранда. За комуникацията във Facebook и Instagram използвахме собствено заснето съдържание, real-time marketing похвати, закачлив tone-of- voice (и най-крехкото месце), за да грабнем и задържим вниманието на аудиторията. Light the wick, wait only 10 minutes and you’ll have the perfect fire for the perfectly cooked steaks. It’s just that easy with the 10minBBQ cube, full with 100% natural charcoal. However, it’s not that easy to create a complete brand identity for a product that is entirely new for the Bulgarian audience. We took this as a challenge, but also as an opportunity to ignite the potential of our team and combine a strategic approach, careful target research and a bunch of irregular ideas. The main communication goal is clear: to design impressive visuals and short memorable messages to create brand awareness. For the communication on Facebook and Instagram we used our own photos and videos, real-time marketing, playful tone-of-voice (and the most tender meat), in order to grab and hold the attention of the audience..

abcdefghijklmnopqrstuv w Original Gummy Fun Mix is an American brand who knows how to create a good mood everywhere – with its combinations of 60 types of gummies in 6 mixes. To invite more people to the party, we created the #FreeTheParty giveaway. Everyone can join by uploading a selfie with an Original Gummy Fun Mix pack. Bright colors and party vibes, distinctive brand elements, tempting prizes: the landing page has everything you need to catch the eye and create the mood. Let’s get this party started! Original Gummy Fun Mix е американски бранд, който умее да създава добро настроение навсякъде – със своите комбинации от 60 вида желирани бонбони, включени в 6 микса. За да поканим повече хора на партито, създадохме играта #FreeTheParty. Всеки може да се включи, като качи селфи с опаковка Original Gummy Fun Mix. Ярки цветове и party vibes, отличителни бранд елементи, изкушаващи награди: лендинг страницата включва всичко необходимо, за да грабне погледите и да създаде настроение. Let’s get this party started! WHAT IF | BULGARIA

128 НИЕ СМWHATIFесъздавмпр о Добре дошли в RVCC – най-добрият community college в Ню Джърси и 20-ият най-добър в САЩ. Предизвикателството пред RVCC е да убеди бъдещите студенти, че си заслужава да учат там. Трудна задача, имайки предвид културната стигма към такива учебни заведения. Кога сме сигурни, че криейтивите докосват таргет аудиторията? Когато криейтивите идват от таргет аудиторията. При създаването на креативната концепция So Ready вместо стокови снимки заложихме на реални кадри със студенти от RVCC. И още повече – интервюирахме тези студенти, за да ни разкажат от първо лице защо им харесва да учат там. Всички интервюта използвахме, за да създадем истински истории и послания, които имат значение. Визуално разчупихме бранд идентичността на RVCC, като към бранд цветовете включихме акцент с цвета на Pantone за 2018 г. Ultraviolet: смел, креативен и иновативен. Също като студентите на RVCC, които са готови сами да създадат бъдещето си. Кампанията So Ready постигна забележителни резултати, което я превърна в основа на комуникацията за следващите 3 години, като надградихме копирайтинга с още силни послания, като Discover Your Best Self, RVCC: Where It All Begins и други. Welcome to RVCC – the best community college in New Jersey and the 20th best in the USA. The challenge RVCC is facing is how to convince future students that studying there is worth it. A difficult task, taking into consideration the cultural stigma around these types of educational institutions. How can we be sure that our creatives are touching the target audience? When the creatives come from the target audience. Developing the creative concept „So Ready“, instead of stock photos, we relied on real shots with students from RVCC. What‘s more, we interviewed these students to tell us first hand why they like studying there. All the interviews we used to create real stories and messages that matter. Visually, we upgraded the brand identity of RVCC by adding an accent with the Pantone color of 2018. Ultraviolet: bold, creative and innovative. Just like RVCC’s students who are ready to create their own future. The “So Ready” campaign achieved remarkable results, which made it the basis of the communication for the next 3 years. We upgraded it with new and powerful key messages such as “Discover Your Best Self”, “RVCC: Where It All Begins” and more.

abcdefghijklmnopqrstuv w The logical next step? To show future college students that they can achieve more. More areas for development. More options for flexible education, additional certification and even having fun. We have a brand new communication and visual concept for 2022 - “More at RVCC”, which communicates the dynamic development of RVCC and shows that it is a college that looks to the future. Логичната следваща стъпка? Да покажем на бъдещите студенти, че могат да постигнат още повече. Повече области за развитие. Повече опции за гъвкаво обучение, допълнително сертифициране и дори за забавление. За 2022 г. имаме изцяло нова комуникационна и визуална концепция – More at RVCC, която комуникира динамичното развитие на RVCC и показва, че това е колеж, който гледа към бъдещето. WHAT IF | BULGARIA