CN Mihai Eminescu Oradea: Ghidul micului baschetbalist (extras)

Lucrarea este semnată de un colectiv de profesori și antrenori cu experiență, sub coordonarea prof. Suzana Onaca, și a apărut sub egida Editurii Didactica Militans a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor.

N Ă Ă S T A I T Ș E E P R R A I C N Ș I B A M S , T C R H O E P T S Proiectul Clubului Sportiv C.N. "Mihai Eminescu" Oradea Proiectul Clubului Sportiv C.N. "Mihai Eminescu" Oradea Proiectul Clubului Sportiv C.N. "Mihai Eminescu" Oradea Redactor coordona tor Redactor coordona tor Redactor coordona tor S U S A N A O N A C A S U S A N A O N A C A S U S A N A O N A C A S Ă C R E Ș T E M S Ă N Ă T O S Acțiune susținută de Federația Română de Baschet și Ministerul Sportului prin Programul "Să creștem sănătos prin baschet” Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea , 2022 MINISTERUL SPOR TULUI Ghidul Micului Baschetbalis t Ghidul Micului Baschetbalis t

Cap. 5 Pregătirea psihologică înainte de competiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 1 Cap. 7 Antrenamentul de pregătire fizică și cantonamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14 Cap. 8 Importanța practicării unui sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16 Cap. 10 Stretching Global Activ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20 Cap. 1 1 Stretchingul după antrenament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21 Cap. 12 Sfaturi pentru părinți și bunici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22 Inside project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27 Cap. 6 Alimentația copiilor sportivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12 Cap. 14 Baschetul, sport și pasiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26 Cap. 13 Citate motivaționale în sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 24 Cap. 9 Stop Bullying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18 Notă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33 CUPRINS Cuvânt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 Cap. 1 Profesorul antrenor și rolul său în viața micilor sportivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4 Cap. 2 De ce să practic baschetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6 Cap. 3 Igiena personală și colectivă. Somnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 Cap. 4 Pregătirea pt. antrenament, echipamentul și geanta de antrenament . . . . . . . . pag. 10

„Mens sana in corpor e sano” sună ca un truism al zilelor noastr e, r ostit atât de mult, încât par că și-a pier dut semnificația inițială. Se discută foarte mult despr e practicar ea sportului – indifer ent de ramura sportivă aleasă – de la vârste fragede, însă adesea pr ea puțini sunt cei car e aleg să practice un sport, fără a avea neapărat intenția sau ambiția de a ajunge pr ofesionist, deși nu o exclud. Copiii activi fizic vor deveni, cel mai pr obabil, adulți activi, iar copiii de astăzi au foarte multe opțiuni atunci când vine vorba de aleger ea sporturilor pe car e dor esc să le practice. Sportul înseamnă competiție, înseamnă performanță. Lucrar ea de față răspunde unei nevoi r eale identificate în societatea actuală, aceea de a avea o viață de calitate, oricât de perimată poate păr ea expr esia, motiv pentru car e se cuvine să apr eciem la s u p e r l a t i v e f o r t u r i l e c o l e c t i v u l u i d e a u t o r i , pr ofesioniști în domeniul lor , car e au încer cat și au r eușit să ofer e ceea ce am putea numi un ghid al unei vieți de calitate. Or dinea, disciplina, spiritul de echipă, cooperar ea, comunicar ea țin de palpabilul vieții celor car e aleg să practice un sport de echipă, dar nu numai. T otodată, vorbind despr e practicar ea sportului în gener e și a baschetului – în particular – n u p u t e m s ă n u m e n ț i o n ă m c â t e v a d i n t r e nenumăratele avantaje pe car e le aduce în viața celor mai mici dintr e noi, car e învață, că în viață, dacă dor ești să ajungi mai departe, să r eușești, ai nevoie de sprijinul unei echipe – familia, bunicii, cadr ele didactice, colegii etc. O personalitate echilibrată, din toate punctele de veder e, se construiește în timp, prin dezvoltar ea armonioasă a tutur or dimensiunilor ființei umane, iar datoria noastră, a tutur or , ca părinți, educatori, c a d r e d i d a c t i c e e s t e d e a c o n t r i b u i î n m ă s u r a p r i c e p e r i i ș i a d i s p o n i b i l i t ă ț i l o r n o a s t r e l a conștientizar ea importanței practicării sportului la nivelul cotidianului. Ghidul micului baschetbalist poate fi ghidul societății de azi și de mâine, pr eocupate de calitatea vieții, asumată cu r esponsabilitate. Baschetul este atât un mijloc al educației fizice, de perfecționar e a dezvoltării fizice și aptitudinilor de mișcar e a oamenilor , o formă de manifestar e cu caracter ludic a exer cițiului fizic cât și un sport în sine, o disciplină sportivă. Baschetul este un joc sportiv de echipă și un sport foarte îndrăgit și practicat în toată lumea. O societate sănătoasă din toate punctele de veder e se bazează pe anumite valori morale și u m a n e , l a f o r m a r e a c ă r o r a c o n t r i b u i e î n m o d fundamental practicar ea sportului. Colegialitatea, întrajutorar ea, r espectul r ecipr oc sunt doar câteva dintr e constantele car e tr ebuie să se r egăsească în societatea contemporană și car e se dezvoltă mult mai ușor prin intermediul practicării sportului. Ghidul cuprinde informații utile tutur or celor car e sunt implicați dir ect sau indir ect în practicar ea baschetului ca sport de masă, la or ele de educație fizică și sport sau chiar în timpul liber . Inspector școlar pentru educație fizică și sport pr of. Ramona – Aur elia Tăutu În calitate de inspector școlar pentru educație fizică și sport apr eciez în mod deosebit eforturile colegilor noștri inter esați în mod constant de aflar ea unor răspunsuri adecvate societății contemporane în ceea ce privește practicar ea sportului de cătr e cei mai mici dintr e noi. Cuvânt înainte

Next in

Next in