Synagoga w Grodzisku

Pierwsza publikacja poświęcona synagodze w Grodzisku Mazowieckim. First publication devoted to the synagogue of Grodzisk Mazowiecki. WSPARCIE FINANSOWE Zadanie „Synagoga w Grodzisku” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2023. Zadanie publiczne pn. IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim: Majse dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wydarzenie wsparte z dofinansowania Starostwa Powiatu Grodziskiego. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Ambasady Izraela w Polsce Honorowy patronat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Wydarzenie objęte patronatem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie SPONSORZY: Ireneusz Amonowicz AB Industry AJC - American Jewish Committee, Biuro Turystyczne Tauri Anna Olędzka, Fundacja Jakob Haberfeld Story, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, PSS Społem w Grodzisku Mazowieckim, Warszawska Kolej Dojazdowa

Synagoga w Grodzisku - Page 1

Synagoga w Grodzisku Mazowieckim 1

Synagoga w Grodzisku Mazowieckim Piotr Strzemieczny

Synagoga w Grodzisku Mazowieckim Piotr Strzemieczny Wydawnictwo Taurus Edukacja i Kultura Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja

Jan Klemens Mokronoski. Źródło: Domena Publiczna Jan Klemens Mokronoski. Source: Public Domain Ян Клеменс Мокроноський. Джерело: Суспільна домена 4 5

SYNAGOGA W GRODZISKU SYNAGOGUE IN GRODZISK СИНАГОГА В ҐРОДЗІСЬКУ Wielka Synagoga w Grodzisku powstała w 2. połowie XIX wieku. Co do charakteru pierwszej panują pewne rozbieżności. Salomon Neuhaus w swoim tekście z 1936 roku podaje, że aż do wybudowania Wielkiej Synagogi Grodzisk głównej bożnicy nie posiadał - tę funkcję pełnił drewniany bet midrasz. Marek Cabanowski w swojej publikacji „Mój Grodzisk” wspomina o małej drewnianej synagodze, która pojawiła się za zgodą księ- dza Jana Klemensa Mokronoskiego w XVIII wieku, ale z powodów technicznych drewniany budynek musiał zostać rozebrany. Zanim to się stało, między właścicielem Grodziska, Antonim Mokronoskim Jan Klemens Mokronoski. Źródło: Domena Publicznai zarządem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej doszło do kon昀氀iktu Jan Klemens Mokronoski. Source: Public Domain Ян Клеменс Мокроноський. Джерело: Суспільна домена z powodu nie płacenia przez Żydów podatku za grunt. W latach 50. XIX wieku podjęto decyzję o budowie nowej, Wielkiej Synagogi w Grodzisku. The Great Synagogue in Grodzisk was built in the second half of the 19th century. There are some discrepancies as to the nature of the 昀椀rst. Salomon Neuhaus in his text from 1936 states that until the construction of the Great Synagogue, Grodzisk did not have a main 4 5

Synagoga. Rysunek W. Strubińskiego. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing by W. Strubiński. Source: Public Domain Синагога. Малюнок В. Струбінського. Джерело: Суспільна домена 6 7

synagogue - this function was performed by a wooden bet midrash. Marek Cabanowski in his publication „Mój Grodzisk” mentions a small wooden synagogue, which appeared with the consent of priest Jan Klemens Mokronoski in the 18th century, but for technical reasons the wooden building had to be demolished. Before that hap- pened, there was a con昀氀ict between the owner of Grodzisk, Antoni Mokronoski, and the board of the Jewish Community of Grodzisk, because Jews did not pay land tax. In the 1850s, a decision was made to build a new Great Synagogue in Grodzisk. Велика синагога в Ґродзіську була побудована у другій половині XIX століття. Щодо природи першої синагоги існують деякі розбіжності. Саломон Нейгауз у своєму тексті 1936 року стверджує, що до побудови Великої синагоги Ґродзіськ не мав головної синагоги - цю функцію виконував дерев’яний бейт-мідраш. Марек Кабановський у своїй публікації «Мій Ґродзіськ» згадує про невелику дерев’яну синагогу, яка з’явилася з дозволу священика Яна Клеменса Мокроноського у XVIII столітті, але з технічних причин дерев’яну будівлю довелося знести. До того, Synagoga. Rysunek W. Strubińskiego. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing by W. Strubiński. Source: Public Domain як це сталося, відбувся конфлікт між власником Ґродзіська, Синагога. Малюнок В. Струбінського. Джерело: Суспільна домена Антонієм Мокроноським і керівництвом Єврейської Релігійної Громади через несплату євреями земельного податку. У 50-х роках ХІХ століття було прийнято рішення про будівництво нової, Великої синагоги в Ґродзіську. 6 7

Plan miasta Grodzisk Mazowiecki Map of Grodzisk Mazowiecki with Карта Гродзіськ Мазовецький з позначеною z zaznaczonym obszarem Gminy Żydowskiej the marked area of the Jewish Community територією Єврейської громади Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Source: Poviat Center for Geodetic Джерело: Повітовий центр геодезичної та картографічної документації and Cartographic Documentation Geodezyjnej i Kartogra昀椀cznej 8 9

WIELKA SYNAGOGA GREAT SYNAGOGUE ВЕЛИКА СИНАГОГА Wielka Synagoga, wybudowana pomiędzy 1859 a 1865 rokiem, na- prawdę była wielka. Stworzony z drewna budynek mierzył ponad 19 metrów długości i ponad 11 metrów szerokości. Wysokość synagogi mogła liczyć nawet 15 metrów. Drzwi wejściowe znajdowały się od frontu, dodatkowe zamiesz- czono również po bokach. Synagoga stanęła przy ulicy Berka Joselewicza 8A, na terenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Wcześniej ulica nosiła nazwę Bóżnicza. Obecnie jest to ulica Obrońców Getta. Na przełomie XIX i XX wieku za sprawą Szlomo Lejba Mąki i jego żony, synagogę powiększono o murowaną dobudówkę. Widzimy ją na zdjęciach Ewalda Gnilki z czasów II wojny światowej, kiedy burzono budynki należące do Gminy Żydowskiej. Dzięki małżeństwu Mąka, Synagoga mogła pomieścić aż 600 osób - przygotowano 300 miejsc siedzących dla mężczyzn na parterze oraz 300 miejsc dla kobiet - znajdujących się na balkonie oraz w murowanej dobudówce. The Great Synagogue, built between 1859 and 1865, was really big. Карта Гродзіськ Мазовецький з позначеною територією Єврейської громади Made of wood, the building was over 19 meters long and over 11 Джерело: Повітовий центр геодезичної та картографічної документації 8 9

Synagoga. Rysunek. Autor nieznany. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing. Author unknown. Source: Public Domain Синагога. Малювання. Автор незнаний. Джерело: Суспільна домена 10 11

meters wide. The height of the synagogue could be even 15 meters. The entrance door was located at the front, additional doors were also placed on the sides. The synagogue was erected at 8A Berka Joselewicza Street, in the area of the Jewish Religious Community. Previously, the street was called Bóżnicza. Currently, it is the Obrońców Getta Street. At the turn of the 19th and 20th centuries, thanks to Szlomo Lejb Mąka and his wife, the synagogue was enlarged by a brick extension. We can see it in the photos of Ewald Gnilka from the times of World War II, when buildings belonging to the Jewish Community were being demolished. Thanks to the Mąka family, Synagogue could accommodate as many as 600 people - there were 300 seats for men on the ground 昀氀oor and 300 seats for women - located on the balcony and in the brick extension. Велика синагога, побудована між 1859 і 1865 роками, була справді грандіозною. Зроблена з дерева, будівля мала понад 19 метрів завдовжки і понад 11 метрів завширшки. Висота синагоги могла досягати навіть 15 метрів. Вхідні двері розташовувалися спереду, з боків також були розміщені додаткові двері. Синагога була зведена на вулиці Берка Йозелевича, 8А, на території Synagoga. Rysunek. Autor nieznany. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing. Author unknown. Source: Public Domain Єврейської Релігійної Громади. Синагога. Малювання. Автор незнаний. Джерело: Суспільна домена Раніше ця вулиця називалася Божнича. На даний час носить назву Захисників Гетто. На рубежі ХІХ-ХХ століття завдяки Шломо Лейбу Монці та його дружині синагога була розширена цегляною прибудовою. Її можна побачити на фотографіях Евальда Гнілки з часів Другої світової війни, коли зносили будівлі Єврейської Громади. Завдяки подружжю Монка синагога змогла вмістити аж 600 осіб - 300 сидячих місць для чоловіків на першому поверсі та 300 місць для жінок, розташованих на балконі та в цегляній прибудові. 10 11

Z miast w kraju. Grodzisk (p. warszawski). W „Ha-C昀椀ra” numer 172 anonimowo oczerniono[?] hojnego człowieka pana Szlomo Monke, którego oskarżono niesłusznie, aby umniejszyć wartość jego hoj- nych czynów, jako że pragnął własnym kosztem bez udziału swych pobratymców ustanowić nowy dom modlitwy, a jedynym celem i pragnieniem piszącego było przeszkodzenie zaleceniom darczyńcy, aby zapobiec jego działaniom. Dlatego też niniejszym celem sprostowania donosimy, że prawdą są słowa pochwały kierowane pod adresem darczyńcy p. Sz. Monki o prawości jego dobroczynności wyrażone w numerze 138, jak również wyrażamy podziw dla wartości jego wielkiej hojności, która wynosi trzy tysiące rubli srebrem, na stworzenie [dla] nowego bejt midra- szu murowanego budynku, zbudowanego w przepychu, który wkrótce zostanie szczęśliwie ukończony i odbędzie się jego otwarcie (chanukato). Podpisano, przedstawiciele społeczności (miejsce na pieczęć Ha-Rav ha-Gaon, nauczyciel Icchak Meir Lewinberg, Aw Bejt Din demata ve-ha-galil). Ha-C昀椀ra wrzesień 1901 12 13

From cities in the country. Grodzisk (Warsaw p.). In „Ha-C昀椀ra” No. 172, the generous man Mr. Shlomo Monka was anonymously maligned[?], who was falsely accused of diminishing the value of his generous deeds, as he wanted to establish a new house of prayer at his own expense without the participation of his kinsmen, and the only goal and desire of the writer was obstructing the donor’s recommendations to prevent his actions. Therefore, for the purpose of correction, we hereby inform you that the words of praise addressed to the donor, Mr. Sz. Monka about the righteousness of his charity expressed in number 138, as well as we express our admiration for the value of his great generosity, which is three thousand silver rubles, for the creation of [for] the new Beth Midrash a masonry building, built in splendor, which will soon be happily completed and held its opening. Signed, representatives of the community (place for the seal Ha-Rav ha-Gaon, teacher Yitzhak Meir Lewinberg, Aw Bejt Din demata ve-ha-galil). Ha-C昀椀ra September, 1901 З міст в державі. Гродзіськ ( Варшавський район) Y „Ха-Зефіра” номер 172 анонімно обмовили великодушного пана Шломо Монкі, якого неправомірно звинуватили, щоб зменшити ефект його великодушних вчинків,оскільки він бажав заснувати новий молитовний дім власними коштами і без участі своїх родичів а єдиною метою та бажанням письменника було перешкоджання наказам донерів, щоб запобігти його діям.Тому закликаємо щоб виправити нашу доповідь, на яку звернені слова похвали адресовані під адресом донера п.Ш.Монкі яке стосуються виправити правомірність його благодійності, на яку звернені слова похвали під номером 138, а також висловлюємо своє захоплення вартістю його великої мудрості, яка становить три тисячі срібних рублів, який був для створення нового Бет-Мідрашу мурованої будівлі, збудованої у пишності. який незабаром буде успішно завершений і відбудеться його відкриття (чанукато). Підписано через представники громад (місце для печатки Ха-Рав ха-Гаон, вчитель Іцхак Меір Левенберг, Aв Бейт Дин демата ве-ха-галіл). Ха-Зфіра, вересень 1901 р. 12 13

Ha-C昀椀ra. Źródło: Biblioteka Narodowa Izraela Ha-C昀椀ra. Source: The National Library of Israel Ха-Зфіра. Джерело: Національна бібліотека Ізраїлю 14 15

(Sprostowanie) Z miasta Grodziska pisze do nas uczony w piśmie pan …, iż słowa, które wydrukowano w jednym z poprzednich numerów nt. przerwania (prac) nad budynkiem nowego bejt midraszu są nieprecyzyjne, gdyż nie z winy donatora pana Sz. Monki przerwano roboty, a jedynie z innej przyczyny, teraz zaś roboty zbliżają się ku końcowi i budynek będzie gotów w najbliższych dniach. Ha-C昀椀ra, 3 września 1901 Ha-C昀椀ra. Źródło: Biblioteka Narodowa Izraela Ha-C昀椀ra. Source: The National Library of Israel (Correction) Mr. ... writes to us from the city of Grodzisk that the words that were Ха-Зфіра. Джерело: Національна бібліотека Ізраїлю printed in one of the previous issues regarding the interruption (of works) on the building of the new beit midrash are imprecise, because it is not the fault of the donor, Mr. Sz. Monka, the works were interrupted, but only for a different reason, and now the works are coming to an end and the building will be ready in the coming days. Ha-Z昀椀rah, September 3, 1901 (Виправлення) З міста Гродзиськ пан ...вчений літописець, пише нам, що слова, надруковані в одному з попередніх номерів про переривання (робіт) у будівництві нового бейт-мідрашу є неточними, тому що це не була вина донора, п. Sz. Монк, що роботи були перервані, але тільки з іншої причини, і зараз роботи добігають кінця і будівля буде готова найближчими днями. Ха-Зфіра, 3 вересня 1901 р. 14 15

Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku. Spis nieruchomości na terenie miasta Grodziska w: Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku List of properties in the area of the Jewish Religious Community of Grodzisk. List of real estate in the city of Grodzisk in: Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Перелік об’єктів нерухомості на території Єврейської релігійної громади в Гродзіську. Перелік нерухомості в місті Гродзіськ в: Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 16 17

Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku. Spis nieruchomości na terenie miasta Grodziska w: Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku List of properties in the area of the Jewish Religious Community of Grodzisk. List of real estate in the city of Grodzisk in: Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Перелік об’єктів нерухомості на території Єврейської релігійної громади в Гродзіську. Перелік нерухомості в місті Гродзіськ в: Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 16 17

Front synagogi w Grodzisku. Lata 1935-1938. Autor: Roman Vishniac. Źródło: The Magnes Collection of Jewish Art and Life. Dar od Mary Vishniac Kohn Front of the synagogue in Grodzisk, ca. 1935-38, Roman Vishniac. Source: The Magnes Collection of Jewish Art and Life. Gift of Mara Vishniac Kohn Фасад синагоги в Гродзіську. 1935-1938 роки. Автор: Роман Вишняк. Джерело: The Magnet Collection of Jewish Art and Life. Дар від Мері Вишняк Кон 18 19

DREWNIANA SYNAGOGA WOODEN SYNAGOGUE ДЕРЕВ’ЯНА СИНАГОГА Synagogi w Grodzisku były drewniane. Wszystko dlatego, że Grodzisk przed laty otaczały lasy. Właściciele lasów, bogaci Żydzi Mosze Ditman i Lewi Gutgeld, podarowali Gminie Żydowskiej materiały bu- dowlane na wybudowanie nowej synagogi - drewno, mimo że wska- zania ekspertów sugerowały murowany budynek. Budynek synagogi przetrwał blisko 80 lat. The synagogues in Grodzisk were wooden. All, because Grodzisk was surrounded by forests years ago. The owners of the forests, wealthy Jews Mosze Ditman and Lewi Gutgeld, gave the Jewish Community building materials for the construction of a new synagogue - wood, despite the fact that experts suggested a brick building. The building of the synagogue survived ost 80 years. 18 19

20 21

Синагоги в Ґродзіську були дерев’яними. Все тому, що Ґродзіськ багато років тому був оточений лісами. Власники лісів, заможні євреї Моше Дітман і Леві Гутгельд, пожертвували Єврейській Громаді будівельні матеріали для спорудження нової синагоги - дерево, незважаючи на те, що за вказівками фахівців рекомендована була побудова цегляної будівлі. Будівля синагоги збереглася майже 80 років. Plan zagospodarowania przestrzennego, rok 1935. Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Spatial development plan, 1935. Source: Provincial Of昀椀ce for the Protection of Monuments in Warsaw План землекористування, 1935 р. Джерело: Воєводське управління охорони пам’яток у Варшаві 20 21

Maurycy Apfelbaum. Źródło: Domena Publiczna Maurycy Apfelbaum. Source: Public Domain МАУРИЦІЙ АПФЕЛЬБАУМ. Джерело: Суспільнa домена 22 23

SYNAGOGA W ŚRODKU SYNAGOGUE INSIDE СИНАГОГА ВСЕРЕДИНІ Ksiądz Bojanek w swojej książce wspomina, że w grodziskiej syna- godze na okiennicy znajdował się namalowany biały orzeł. Salomon Neuhaus (Nasze miasteczko Grodzisk, 2022) ujawnia, że na ścia- nach synagogi namalowano między innymi widoki Erec Israel czy Świątynię Jerozolimską. „Tradycją jest, że artyści zdobiący synagogi pozostać anonimowi, dlatego nie wiadomo, kto wykonał wschodnią ścianę, która zachwyca pięknymi malowidłami. Legenda głosi, że anonimowy malarz po skoń- czeniu ściany wschodniej spadł z rusztowania i się zabił”. Grodziską synagogę zdobił również Mojsze Apelbojm (Maurycy Apfelbaum), pochodzący z Mszczonowa artysta, członek Jung Idysz. Apelbojm uszlachetnił synagogę znakami zodiaku. Maurycy Apfelbaum. Źródło: Domena Publiczna Maurycy Apfelbaum. Maurycy Apfelbaum Source: Public Domain МАУРИЦІЙ АПФЕЛЬБАУМ. Urodził się w Mszczonowie w 1887 roku, zmarł w Katowicach Джерело: Суспільнa домена w 1931 r., należał do artystycznej, awangardowej grupy Jung Idysz z Łodzi. W 1901 roku opuścił Mszczonów, a w 1905 roku rozpoczął naukę na Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. W 1921 roku wrócił do Polski, gdzie rozpoczął pracę w Teatrze Żydowskim w Warszawie oraz w jidyszowych gazetach jako dziennikarz kulturalny. 22 23

Synagoga w Będzinie. Źródło: Biblioteka Narodowa, Domena Publiczna Synagogue in Będzin. Source: National Library, Public Domain Синагога в Бендзіні. Джерело: Національна бібліотека, Громадське надбання 24 25

Apfelbaum zasłynął z wykonanych, razem z artystami Samuelem Cyglerem i Chaimem Hanftem, pięknych fresków w Wielkiej Synagodze w Będzinie. Zdobił również synagogę w Łowiczu. Nie wiemy, jak wyglądały znaki zodiaku Apfelbauma w Grodzisku, ale patrząc na synagogę w Będzinie, grodziska bożnica musiała być piękna. W Grodzisku przy ulicy Składowej 8 znajduje się ceglana ka- mienica, którą przed laty wybudował Dawid Frajerman, grodziski przedsiębiorca, dzięki któremu w grodziskiej synagodze znalazł się wykonany w artystyczny sposób aron ha-kodesz, inaczej święta arka, czyli szafę ołtarzową służącą do przechowywania rodału, zwoju Tory. W synagodze aron ha-kodesz znajduje się na ścianie wschodniej. Nie wiadomo, kiedy urodził się i zmarł Dawid Frajerman, ale członkowie jego rodziny są pochowani na grodziskim cmentarzu, gdzie nadal znajdziemy macewę jego córki Biny, zmarłej 7 października 1924 r. Father Bojanek mentions in his book that in the Grodzisk synagogue there was a painted white eagle on the shutter. Salomon Neuhaus (Our town Grodzisk, 2022) reveals that views of Eretz Israel or the Jerusalem Temple were painted on the walls of the synagogue. „It is a tradition that the artists decorating synagogues remain anonymous, so it is not known who made the eastern wall, which impresses with beautiful paintings. There is the legend, that an anonymous painter, having 昀椀nished the eastern wall, fell from the scaffolding and died”. The synagogue in Grodzisk was also decorated by Mojsze Apelbojm (Maurycy Apfelbaum), an artist from Mszczonów, a member Synagoga w Będzinie. Źródło: Biblioteka Narodowa, Domena Publicznaof Jung Idysz. Apfelbaum ennobled the synagogue with zodiac signs. Synagogue in Będzin. Source: National Library, Public Domain Синагога в Бендзіні. Джерело: Національна бібліотека, Громадське надбання 24 25

Maurycy Apfelbaum Born in Mszczonów in 1887, died in Katowice in 1931, he belonged to the artistic, avant-garde group Jung Idysz from Łódź. In 1901 he left Mszczonów, and in 1905 he began studying at the Royal Academy of Art in London. In 1921, he returned to Poland, where he began working at the Jewish Theater in Warsaw and in Yiddish newspapers as a cultural journalist. Apfelbaum became famous for the beautiful frescoes he made, together with the artists Samuel Cygler and Chaim Hanft, in the Great Synagogue in Będzin. He also decorated the synagogue in Łowicz. We do not know what Apfelbaum’s zodiac signs looked like in Grodzisk, but looking at the synagogue in Będzin, the Grodzisk synagogue must have been beautiful. In Grodzisk, at 8 Składowa Street, there is a brick tenement house, which was built years ago by Dawid Frajerman, an entre- preneur from Grodzisk, thanks to whom the artistically made aron ha-kodesh, or the Holy Ark, i.e. an altar cupboard for storing a Torah scrolls, was placed in the Grodzisk synagogue. In the synagogue the aron ha-kodesh is located on the eastern side. It is not known when Dawid Frajerman was born and died, but his family mem- bers are buried in the Grodzisk cemetery, where we can still 昀椀nd the matzevot of his daughter Bina, who died on October 7, 1924. У своїй книзі священик Боянек згадує, що на віконницях ґродзіської синагоги був намальований білий орел. Саломон Нейгауз («Наше місто Ґродзіськ», 2022) розповідає, що на стінах синагоги були намальовані краєвиди на Ерец-Ізраель та Єрусалимський Храм. «За традицією, художники, які прикрашають синагоги, залишаються анонімними, тому невідомо, хто розписав східну стіну, яка вражає своїми прекрасними розписами. 26 27

Легенда свідчить, що анонімний художник після завершення розпису східної стіни впав з риштування і помер». Ґродзіську синагогу також розписував Мойсей Апельбойм (Маурицій Апфельбаум), художник з Мщонова, член гуртка «Юнг Ідиш». Апельбойм прикрасив синагогу знаками зодіаку. МАУРИЦІЙ АПФЕЛЬБАУМ Народився у Мщонові в 1887 року, помер у Катовіце в1931 року, був членом мистецької авангардної групи «Юнг Ідиш» з Лодзі. У 1901 році він покинув Мщонов, а в 1905 році розпочав навчання в Королівській академії мистецтв у Лондоні. У 1921 році він повернувся до Польщі, де почав працювати як культурний журналіст в Єврейському театрі у Варшаві, а також в газетах на їдиш. Апфельбаум став відомим завдяки прекрасним фрескам у Великій синагозі в Бендзині, виконаними разом з художниками Самуелем Циглером і Хаїмом Ханфтом. Він також оздоблював синагогу в Ловичі. Ми не знаємо, як виглядали знаки зодіаку Апфельбаума в Ґродзіську, але дивлячись на синагогу в Бендзині, ґродзіська синагога повинна була бути красивою. У Ґродзіську на вулиці Складова, 8, знаходиться цегляна будівля, яку багато років тому збудував ґродзіський підприємець Давид Фраєрман, завдяки якому у ґродзійській синагозі з’явився художньо виконаний Арон Га- кодеш, або Cвятий ковчег - вівтарна шафа, яка використовується для зберігання родалу, сувою Тори (П’ятикнижжя). У синагозі Арон Га-кодеш знаходиться зі східного боку. Невідомо, коли народився і помер Давид Фраєрман, але члени його сім’ї поховані на кладовищі в Ґродзіську, де досі можна знайти мацеву його дочки Біни, яка померла 7 жовтня 1924 року. 26 27

Pismo Chaima Jakubowicza, członka Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku do Burmistrza Grodziska. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Letter from Chaim Jakubowicz, a member of the Board of the Jewish Religious Community in Grodzisk, to the Mayor of Grodzisk. Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Лист Хаїма Якубовича, члена Управи Єврейської релігійної громади в Гродзіську, до мера Гродзіська. Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 28 29

GMINA ŻYDOWSKA W GRODZISKU JEWISH COMMUNITY OF GRODZISK ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА В ҐРОДЗІСЬКУ Gmina Wyznaniowa Żydowska znajdowała się przy ulicy Berka Joselewicza 8 i 11 Listopada 5a i zajmowała naprawdę duży obszar. Posługując się danymi z lat 30. XX wieku, na jej terenie znajdowała się nie tylko synagoga, ale też Gmilus Chesed (żydowska bezpro- centowa kasa pożyczkowa), kancelaria Gminy Żydowskiej z biurem Zarządu, mykwa, drewniany budynek szkoły Talmud-Tora, hekdesz z wydzielonym domem przedpogrzebowym. Murowany bet midrasz, który z wielkimi problemami wybudowano na początku XX wieku z inicjatywy Szlomo Mąki, usytuowany był w bliskim sąsiedztwie sy- nagogi i przetrwał czas II wojny światowej, PRL i wolnej Polski. Został rozebrany stosunkowo niedawno. Na terenie Związku Wyznaniowego Izraelickiego mieściły się też kwatery lokatorskie. Przy ulicy 11 Listopada 5a z kolei znajdowało się specjalne przejście z głównej arterii miasta do placu bożniczego. W 1938 roku Gmina Żydowska liczyła aż 7 nieruchomości. O istocie znaczenia Gminy Żydowskiej w Grodzisku, poza kilkuse- tletnią historią i obecnością Żydów w Grodzisku oraz latami, w których Żydzi stanowili większy odsetek ludności miasta, świadczy też fakt, że w latach 30. XX wieku członkowie Zarządu Gminy znajdowali się w Radzie miejskiej. Byli to Zurych Rajnberg i Chaim Jakubowicz. 28 29

Chaim Dawid Malinicki, rabin Grodziska do ok. 1932 roku. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Chaim Dawid Malinicki, rabbi of Grodzisk until around 1932. Source: Ganzach Kiddush Hashem Хаїм Давид Малініцький, рабин Гродзіська приблизно до 1932 року. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем Zawiadomienie Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku o śmierci rabina Malinickiego. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Notice of Jewish Community of Grodzisk Board upon the death of Rabbi Malinicki. Source: Ganzach Kiddush Hashem Повідомлення правління Єврейської громади Гродзіська про смерть рабина Малініцького. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 30 31

Podczas ważnych świąt i uroczystości państwowych grodziscy rabini byli proszeni do odprawiania nabożeństw w synagodze. The Jewish Religious Community was located at 8 Berka Joselewicza Street and 5A 11 Listopada Street and occupied a really large area. Using the data from the 1930s, there was not only a synagogue on its premises, but also Gmilus Chesed (Jewish interest-free credit union), the of昀椀ce of the Jewish Community with the Board’s of昀椀ce, a mikvah, a wooden building of the Talmud-Torah school, a hekdesh with a separate pre-burial house. The brick bet midrash, which was built with great problems at the beginning of the 20th century on the initiative of Szlomo Mąka, was located in close proximity to the synagogue and survived World War II, the Polish People’s Republic and free Poland. It was demolished relatively recently. There were also lodgings for tenants on the premises of the Jewish Community of Grodzisk. At 5a 11 Listopada Street, in turn, there was a special passage from the main street along the city artery to the synagogue square. In 1938, the Jewish Community had as many as 7 properties. The essence of the importance of the Jewish Community of Grodzisk, apart from several hundred years of history and the pre- sence of Jews in Grodzisk and the years when Jews constituted a larger percentage of the city’s population, is also evidenced by the fact that in the 1930s members of the Community Board were in the Chaim Dawid Malinicki, rabin Grodziska do ok. 1932 roku. City Council. They were Zurich Rajnberg and Chaim Jakubowicz. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Chaim Dawid Malinicki, rabbi of Grodzisk until around 1932. During important holidays and state celebrations, the rabbis of Source: Ganzach Kiddush Hashem Хаїм Давид Малініцький, рабин Гродзіська приблизно до 1932 року. Grodzisk were asked to celebrate services in the synagogue. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем Zawiadomienie Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku o śmierci rabina Malinickiego. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Notice of Jewish Community of Grodzisk Board upon the death of Rabbi Malinicki. Source: Ganzach Kiddush Hashem Повідомлення правління Єврейської громади Гродзіська про смерть рабина Малініцького. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 30 31

Pismo Urzędu Miejskiego w Grodzisku do Rabina Arona Icka Szapiro. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Letter from the Municipal Of昀椀ce in Grodzisk to Rabbi Aharon Yitzhak Shapiro. Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Лист від муніципального офісу в Гродзіську до рабина Арона Іцека Шапіро. Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську Ogłoszenie o obchodach rocznicy 11 listopada. Źródło: Domena Publiczna November 11 Anniversary Announcement. Source: Public Domain Оголошення про річницю 11 листопада. Джерело: Суспільна домена 32 33

Pismo Urzędu Miejskiego w Grodzisku do Rabina Arona Icka Szapiro. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Letter from the Municipal Of昀椀ce in Grodzisk to Rabbi Aharon Yitzhak Shapiro. Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Лист від муніципального офісу в Гродзіську до рабина Арона Іцека Шапіро. Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 32 33

Kantor grodziski i szechita Jechiel Zev Rajbenbach z chórem. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Cantor of Grodzisk and shochet Yehiel Zev Rajbenbach with the choir. Source: Ganzach Kiddush Hashem Гродзіський кантор і шехіта Єхіель Зев Раджбенбах з хором. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 34 35

Єврейська громада розташовувалася на вул. Берка Йозелевича, 8 та вул. 11 Листопада, 5а і займала дуже велику площу. Згідно з даними 30-х років XX віку, тут була не лише синагога, але й Гмілус Хесед (єврейська безвідсоткова позичкова каса), офіс Єврейської Громади з кабінетом Правління, мікве, дерев’яна будівля школи Талмуд-Тори, гекдеш з окремим передпоховальним будинком. Цегляний бет мідраш, збудований з великими труднощами на початку XX століття з ініціативи Шломо Монки, знаходився в безпосередній близькості від синагоги і пережив часи Другої світової війни, Польської Народної Республіки та вільної Польщі. Він був знесений відносно недавно. У приміщенні Ізраїльського Релігійного Союзу також знаходилися помешкання орендарів. Натомість на вул. 11 Листопада, 5а, був спеціальний прохід з головної вулиці міста до синагогальної площі. У 1938 році Єврейська громада налічувала аж 7 об’єктів нерухомості. Про важливість Єврейської Громади в, окрім кількох сотень років єврейської історії та присутності в, а також років, коли євреї становили більший відсоток населення міста, свідчить також той факт, що в 30-х роках XX століття члени Общинного правління входили до складу Міської ради. Це були Цюріх Райнберг та Хаїм Якубович. Під час важливих свят і державних урочистостей ґродзіських рабинів просили провести богослужіння в синагозі. Kantor grodziski i szechita Jechiel Zev Rajbenbach z chórem. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Cantor of Grodzisk and shochet Yehiel Zev Rajbenbach with the choir. Source: Ganzach Kiddush Hashem Гродзіський кантор і шехіта Єхіель Зев Раджбенбах з хором. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 34 35

Ogłoszenie o ustanowieniu zarządu komisarycznego na terenie dzielnicy żydowskiej w Grodzisku. Źródło: Domena Publiczna Announcement on the establishment of a commissioner’s control in the Jewish district in Grodzisk. Source: Public Domain Оголошення про створення конкурсного управління в єврейському районі в Гродзіську. Джерело: Суспільна домена 36 37

ZMIERZCH DUSK СУТІНКИ Zapowiedzi pojawiały się już wcześniej, ale dopiero wrzesień 1939 roku zmienia o 180 stopni żydowską rzeczywistość. Najpierw początek wojny, następnie różnego rodzaju represje - od wymaganej opaski z gwiazdą Dawida, przez porcjowanie żywności, zakazy prowadzenia własnych działalności, po gettoizację. Rok 1940 jest dla grodziskich Żydów pierwszym tragicznym - w okolicach ulicy Joselewicza, żydow- skiego centrum miasta, utworzono getto, najperw otwarte, następnie już ogrodzone. I rozebrano synagogę. Pierwsze zniszczenia nastąpiły wraz z pierwszym bombardowaniem miasta we wrześniu 1939 roku - wtedy powstały najwcześniejsze ubytki w budynku. Zmierzch nastąpił zimą 1940 roku. Rozebrano drewnianą zabudowę Gminy Żydowskiej: Talmud-Torę i trupiarnię oraz synagogę, a materiały wykorzystano do palenia w piecach. „Pewnego dnia Niemcy oświadczyli, że zamierzają spalić grodziską synagogę. Powiedzieli mieszkańcom, że mogą z niej brać co chcą. Panowały mrozy, wszyscy desperacko potrzebowali drewna na opał, dlatego też Polacy zaczęli rozbierać synagogę. Jej resztki Niemcy spalili”. Ogłoszenie o ustanowieniu zarządu komisarycznego na terenie „Pojechałam do Grodziska i koło ruin synagogi znalazłam warsz- dzielnicy żydowskiej w Grodzisku. Źródło: Domena Publiczna Announcement on the establishment of a commissioner’s control tat Rajnberga...”. Fajga Burman, „Abyś mogła opowiedzieć” (2020, in the Jewish district in Grodzisk. Source: Public Domain Оголошення про створення конкурсного управління в єврейському Odkrywamy Bliskie Historie). районі в Гродзіську. Джерело: Суспільна домена W lutym 1941 roku przeprowadzono akcję likwidacji getta. Żydów wywieziono do getta warszawskiego, następnie większość zamor- dowano w Treblince. 36 37

Pieczątka ostatniego rabina Grodziska Mazowieckiego, Arona Icka Szapiro. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Stamp of the last rabbi of Grodzisk Mazowiecki, Aharon Yitzhak Shapiro. Source: Ganzach Kiddush Hashem Печатка останнього рабина Гродзіска Мазовецького Арона Іцка Шапіро. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 38 39

Announcements appeared earlier, but in fact September 1939 chan- ged the Jewish reality by 180 degrees. First, the beginning of the war, then various kinds of repressions - from the required armband with the Star of David, through portioning of food, bans on running one’s own business, to ghettoization. The year 1940 is the 昀椀rst tragic year for the Grodzisk Jews - in the vicinity of Joselewicza Street, the Jewish center of the city, a ghetto was established, 昀椀rst open, then fenced. And the synagogue was demolished. The 昀椀rst destruction occurred with the 昀椀rst bombing of the city in September 1939 - then the 昀椀rst losses in the building appeared. The Dusk took place in the winter of 1940. The wooden buildings of the Jewish Community: the Talmud-Tora, the mortuary and the synagogue were demolished, and the materials were used for burning in the ovens. „One day, the Germans announced that they were going to burn down the synagogue in Grodzisk. They told the inhabitants that they could take whatever they wanted from it. It was freezing, everyone desperately needed 昀椀rewood, so the Poles began to dismantle the synagogue. The Germans burned its remains.” „I went to Grodzisk and found Rajnberg’s workshop near the ru- ins of the synagogue...”. Fajga Burman, „So You Can Tell” (2020, Odkrywamy Bliskie Historie). In February 1941, the liquidation of the ghetto was carried out. The Jews were transported to the Warsaw Ghetto, then most of them were murdered in Treblinka. Pieczątka ostatniego rabina Grodziska Mazowieckiego, Arona Icka Szapiro. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Stamp of the last rabbi of Grodzisk Mazowiecki, Aharon Yitzhak Shapiro. Source: Ganzach Kiddush Hashem Печатка останнього рабина Гродзіска Мазовецького Арона Іцка Шапіро. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем Анонси вже робилися раніше, але лише у вересні 1939 року єврейська реальність змінилася на 180 градусів. Спочатку - початок війни, потім різного роду репресії - від обов’язкової пов’язки із зіркою Давида, через порційну їжу, заборони на ведення власного бізнесу, до геттоїзації. 1940 рік став першим трагічним для євреїв Ґродзіська - в околицях вулиці Йозелевича, 38 39

Moment burzenia terenów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku. Rok 1940. Źródło i prawa autorskie: bpk / Ewald Gnilka The moment of demolition of the area of the Jewish Religious Community in Grodzisk, 1940. Source and copyright: bpk / Ewald Gnilka Момент руйнування території єврейської релігійної громади в Гродзіську, 1940 р. Авторство та авторське право: бпк / Евальд Гнілка 40 41

єврейського центру міста, було створено гетто, спочатку відкрите, а потім огороджене парканом. А синагогу було знесено. Першої шкоди будівля зазнала під час першого бомбардування міста у вересні 1939 року - саме тоді з’явилися перші пошкодження. Сутінки настали взимку 1940 року. Дерев’яні будівлі Єврейської Громади були знесені: Талмуд-Тора і трупарня, а також синагога, а матеріали були використані для спалювання в печах. «Одного дня німці оголосили, що збираються спалити синагогу в Ґродзіську. Мешканцям сказали, що вони можуть взяти з неї все, що захочуть. Були сильні морози, і всі відчайдушно потребували дров, тому теж і поляки почали розбирати синагогу. Німці спалили її залишки». «Я поїхала до Ґродзіська і біля руїн синагоги знайшла майстерню Райнберга...». Файга Бірман, «Щоб ви могли розповісти» (2020, «Відкриваючи близькі історії»). У лютому 1941 року відбулася ліквідація гетто. Євреїв депортували до Варшавського гетто, потім більшість з них були вбиті в Треблінці. 40 41

Grodziscy Żydzi z Torą przed zburzoną synagogą. Źródło i prawa autorskie: bpk / Ewald Gnilka Grodzisk Jews with the Torah in front of the demolished synagogue. Credit and copyright: bpk / Ewald Gnilka Гродзізькі євреї з Торою перед зруйнованою синагогою. Авторство та авторське право: бпк / Евальд Гнілка 42 43

Synagoga w Grodzisku Masowieckim na krótko przed wyburzeniem. Źródło i prawa autorskie: bpk / Ewald Gnilka The synagogue in Grodzisk Masowiecki shortly before demolition. Credit and copyright: bpk / Ewald Gnilka Синагога в Гродзіську Мазовецькому коротко перед знесенням. Авторство та авторське право: бпк / Евальд Гнілка 42 43

Tekst: Piotr Strzemieczny Projekt gra昀椀czny katalogu i wystawy: Joanna Szumacher Źródła: Ganzach Kiddush Hashem, Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe w Warszawie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra昀椀cznej, Biblioteka Narodowa Izraela, Biblioteka Narodowa, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life Tłumaczenie: Shalom (Matan) Shalom, Avraham Frischman, Greta Henchen, Iuliia Valigura, Marta Dudzik-Rudkowska Wykorzystano fragmenty książki Abyś mogła opowiedzieć Fajgi Burman i Simona Wajcera, wyd. Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie. ISBN: 978-83-64854-89-7 Zadanie „Synagoga w Grodzisku” do昀椀nansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2023. Zadanie publiczne pn. IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim: Majse do昀椀nansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Wydarzenie wsparte z do昀椀nansowania Starostwa Powiatu Grodziskiego Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Ambasady Izraela w Polsce Honorowy patronat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Wydarzenie objęte patronatem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie SPONSORZY: Ireneusz Amonowicz, AB Industry, AJC - American Jewish Committee, Biuro Turystyczne Tauri Anna Olędzka, Fundacja Jakob Haberfeld Story, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, PSS Społem w Grodzisku Mazowieckim, Warszawska Kolej Dojazdowa, Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju PARTNERZY: Ambasada Izraela w Polsce, Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Fundacja Nobiscum, Galeria W Y, Ganzach Kiddush Hashem, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Muzeum Dulag 121, Muzeum Getta Warszawskiego, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, Restauracja The Park, Warszawska Kolej Dojazdowa Text: Piotr Strzemieczny Graphic design of the catalog and exhibition: Joanna Szumacher Sources: Ganzach Kiddush Hashem, State Archives, National Museum in Warsaw, District Center for Geodetic and Cartographic Documentation, National Library of Israel, National Library, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life Translation: Shalom (Matan) Shalom, Avraham Frischman, Greta Henchen, Iuliia Valigura, Marta Dudzik-Rudkowska Excerpts from the book So You Can Tell by Fajga Burman and Simon Wajcer, published by Association We Discover Close Stories The task „Synagogue in Grodzisk” was co-昀椀nanced under the program of the National Heritage Board of Poland - Together for heritage 2023 Public task entitled 4th Festival of Jewish Culture in Grodzisk Mazowiecki: Mayse co-昀椀nanced from the budget of the Mazowieckie Voivodeship The event is under the Honorary Patronage of the Mayor of Grodzisk Mazowiecki The event is supported by funding from the Starosty of the Grodzisk Poviat The event is under the Honorary Patronage of the Israeli Embassy in Poland Honorary patronage of the POLIN Museum of the History of Polish Jews The event is under the patronage of the Jewish Religious Community in Warsaw SPONSORS: Ireneusz Amonowicz, AB Industry, AJC - American Jewish Committee, Tauri Tourist Of昀椀ce Anna Olędzka, Jakob Haberfeld Story Foundation, Warsaw Ghetto Museum, POLIN Museum of the History of Polish Jews, PSS Społem in Grodzisk Mazowiecki, Warsaw Commuter Railway, International Development Institute Foundation PARTNERS: Embassy of Israel in Poland, Public Library of the Grodzisk Mazowiecki Commune, Nobiscum Foundation, W Y Gallery, Ganzach Kiddush Hashem, Jewish Commune in Łódź, Jewish Commune in Warsaw, Dulag 121 Museum, Warsaw Ghetto Museum, Grodzisk Mazowiecki Commune Cultural Centre, The Park Restaurant, Warsaw Commuter Railway Текст: Пьотр Стшемєчний Графічний дизайн каталогу та вистави приготовала: Йоанна Шумахер джерела: Ганзах Кідуш Хашем, Національний Архів, Національний музей у Варшаві, Районний центр геодезичної та картографічної документації, Національна бібліотека Ізраїля, Національна бібліотека, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life (колекція магнітів євреїв штука та культура життя) Переклад: Шальом (Матан) Шальом, Абрахам Фрішмен, Ґрета Генхен, Юлія Валігура, Марта Дудзік-Рудковська Використано уривки з книги Fajga Burman і Simon Wajcer «Щоб ти могла розповісти», виданої через культурне обєднаннє Відкриваємо близькі Історії Завдання «Синагога в Гродзіську» було співфінансовано в рамках програми Управління національної спадщини Польщі – Разом за спадщину 2023 Громадське завдання під назвою IV Фестиваль Єврейської Культури в Гродзіську Мазовецькому. Majse співфінансоване з бюджету Мазовецького воєводства Захід відбувається під почесним патронатом мера Гродзіська Мазовецького Виставка співфінансована старостою Гродзіського повіту Захід відбувається під почесним патронатом Посольства Ізраїлю в Польщі Почесний патронат Музею історії польських євреїв ПОЛІН Захід відбувається під патронатом Єврейської релігійної громади у Варшаві СПОНСОРИ: Іренеуш Амонович, АВ Індастрія, AJC – Американський єврейський комітет, Tauri Туристичний офіс Anna Olędzka, Jakob Haberfeld Story Foundation, Музей Варшавського гетто, ПОЛІН Музей історії польських євреїв, PSS Społem у Гродзіську Мазовецькому, Варшавська приміська залізниця, Фонд Міжнародного інституту розвитку ПАРТНЕРИ: Посольство Ізраїлю в Польщі, Публічна бібліотека гміни Гродзиськ-Мазовецький, Фундація Nobiscum, Галерея W Y, Ganzach Kiddush Hashem, Єврейська гміна в Лодзі, Єврейська ґміна у Варшаві, Музей Дулаг 121, Музей Варшавського гетто, Культурний центр -Мазовецький, Парк Ресторан, Варшавська приміська залізниця 44

Synagoga w Grodzisku - Page 46

Next in

Next in