AI Content Chat (Beta) logo

         封面: 法国里昂时光遂道 / 摄影: 黄松辉 Cover: Time Tunnel in Lyon, France by Huang Songhui FRPS 專家委員會 Committee of Experts 主任: 高占祥 Director: Gao Zhanxiang 专家: 朱宪民,王玉文,王悦,高健生,徐伟浩,黄松辉,牟桦 Specialist: Zhu Xianming, Wang Yuwen, Wang Yue, Gao Jian Sheng, Xu Weihao, Huang Songhui, Suzanna Mu 总编辑: 高健生 Editor-in-Chief: Gao Jiansheng 編輯委員會 Editorial Board 主 编: 牟桦 Chief Editor: Suzanna Mu 副主编: 农贺迪 Associate Editor: Nong Hedi 艺术指导: 黄松辉, Alex Flynn Art Direction: Huang Songhui, Alex Flynn 校对: Alex Flynn Proofreading: Alex Flynn 设计: 梁艺宝 Designer: Liang Yibao 图片鉴制: Dave Gangadeen, John Garrad Photo identification: Dave Gangadeen, John Garrad

European-Chinese Photographic Art Yearbook (Preview) - Page 5 European-Chinese Photographic Art Yearbook (Preview) Page 4 Page 6