AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 041 Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana z aluminiowego korpusu, mocowana do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED. Klosz z przeźroczystego PMMA. Zastosowane rastry eliminują olśnienie i zapewniają właściwy rozsył światła. Przeznaczenie: Oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body, fixed to the foundation. The upper part is an optical chamber with a LED. Source diffuser made of transparent PMMA. Applied rasters eliminate glare and provide proper light distribution. Designed for: illumination of public spaces, parks, etc. BOLARD R N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K C h w a s z c z y n o , r e z y d e n c j a p r y w a t n a 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 30

Layout 1 - Page 43 Layout 1 Page 42 Page 44