AI Content Chat (Beta) logo

technika / technology led Elm arco 007 e l m a r c o Oprawy współdziałają w systemach autonomicznych, jak i centralnych systemach sterowania, obniżając pobór mocy i koszty eksploatacji nawet do 70%. AUTONOMICZNE systemy sterowania – INDYWIDUALNE ( P I R włącza jedną oprawę) i GRUPOWE systemy sterowania ( R F włącza grupę 3–4 opraw) realizowane są za pomocą czujników i przekaźników montowanych bezpośrednio w oprawach. Obwód działa w trybie ekonomicznym. Kiedy czujnik pierwszej oprawy wykrywa ruch, oprawa lub cała grupa opraw zwiększa poziom oświetlenia. Jeśli obiekt dalej się porusza, kolejno działają kaskadowo następne grupy, a pierwsza przechodzi w tryb oszczędny. CENTRALNY system sterowania jest montowany w szafach rozdzielczych i posiada sterownik wyposażony w zegar astronomiczny, co gwarantuje ZAŁ i WYŁ zgodnie z zaprogramowanym cyklem dobowym niezależnie od pory roku, a także w moduły zasilania i współpracy GSM oraz modem GSM. System może generować raporty awarii poszczególnych opraw, zużycie energii itp. Dostępne jest oprogramowanie, pozwalające na zdalne zarządzanie oświetleniem – przesyłanie komend i odbiór komunikatów z komputera lub urządzeń mobilnych. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Technologia LED jest wrażliwa na przepięcia w sieci elektrycznej i wyładowania atmosferyczne (pioruny). Ochrona przeciwprzepięciowa obniża energię przepięcia do poziomu bezpiecznego dla elektroniki przy 15 impulsach do 10 kV. W przypadku większej ilości impulsów lub mocniej- szego impulsu zabezpieczenie ulega zniszczeniu, chroniąc oprawę przed uszkodzeniem. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM Kontroler temperatury obniża moc modułu LED przy wzroście temperatury ponad zalecaną, chroniąc elektronikę przed uszkodzeniem. Fixtures cooperate in autonomous systems and central control systems, reducing power consumption and operating costs even up to 70%. AUTONOMOUS systems – INDIVIDUAL ( P I R turns on one fixture) and GROUP control systems ( R F turns on a group of 3–4 fixtures) are realized by sensors and relays mounted directly in the fixtures. The circuit operates in economy mode. When the sensor of the first fixture detects movement, the one fixture or the entire group of fixtures increases the lighting level. If the object continues moving, the next groups turn on cascadely, and the first one switches to economy mode. The CENTRAL control system is mounted in switch cabinets and has a controller equipped with an astronomical clock, which guarantees ON and OFF according to the programmed daily cycle, regardless of the season, as well as GSM power supply and cooperation modules and GSM modem. The system can generate reports of failures of individual fixtures, energy consumption, etc. There is available software that allows for remote management of lighting – sending commands and receiving messages from a computer or mobile devices. SURGE PROTECTION LED technology is sensitive to power surges and lightning strikes. Surge protection reduces the surge energy to a level safe for electronics at 15 impulses to 10 kV. In the case of a larger quantity of impulses or stronger impulse, the protection is destroyed, protecting the fixture against damage. OVERHEAT PROTECTION Temperature controller reduces the power of the LED module when the temperature rises above the recommended, protecting the electronics against damage. wysokość montażu / mounting height 4–10 m kierunek wykrywania / detectio direct –45 0 możliwość nastawu / field adjustable ±82 0 dystans detekcji osób / detection distance 15 m dystans detekcji samochodu / detection car 30 m prędkość samochodu maks. / detect speed 145 km OKRES ZIMOWY / WINTER TIME OKRES LETNI / SUMMER TIME PIR RF 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 7

Layout 1 - Page 9 Layout 1 Page 8 Page 10