AI Content Chat (Beta) logo

Cetin Manager 2022

Телекомуникации | Промяната Революцията CETIN От иновативния Да разделиш подход към неделимото инфраструктурата до уникалния бизнес модел в телеком През последните няколко години индустрията се наблюдава нова тенденция, базирана на убеждението, че цялото е по-малко от сумата на своите части. Точно това Мразбиране стои в основата режата в телекомуникационната на структурното разделяне индустрия е едно от основните на модерния интегриран предимства на всеки оператор. телекомуникационен оператор Доскоро идеята за отделянето на две самостоятелни ú в отделна структура предприятия: бе приемана, меко казано, скептично. Защо някой оператор • първото управлява би искал да се лиши от ключов мрежата (NetCo); източник на конкурентно • второто е насочено към предимство, а именно мрежата? клиентите (ServCo). 92 VIII.2022

Революцията CETIN Идеята е, че получените разделяне предвид огромното е преминала прага си на растеж. единици ще постигнат по-добри предизвикателство, което Общият приход на европейските резултати чрез изясняване представлява процесът. телекомуникационни оператори фокуса на управлението и Въпреки това все повече например нараства бавно с подобряване разпределението телекоми постепенно постоянен темп от около 1% на капитала, като се има започват да приемат или поне през последните 5 години. предвид коренно различното да обмислят доброволното Според анализ на Deloittе, естество на тези два бизнеса. разделяне като начин за направен през 2021 г., Концепцията за справяне със задълбочаващия докато традиционни структурно разделяне в се финансов и пазарен натиск. телекомуникационни компании телекомуникационната Стойността постигат коефициент на индустрия съществува повече идва от фокуса печалба преди данъци, лихви от две десетилетия. Тъй като и амортизации (EBITDA) 6 до 7 традиционните телеком пъти годишно, дружествата, оператори са технологично Изправена пред нарастваща които се фокусират сложни и многостранни конкуренция от страна на върху притежаването предприятия обаче, повечето нови участници на пазара, на телекомуникационна от тях в крайна сметка са телекомуникационната инфраструктура (известни се отказвали от доброволно индустрия в някои региони вече също като NetCos, InfraCos VIII.2022 93

Телекомуникации | Промяната инфраструктурата (кули, оптични кабели, центрове за данни или подводни кабели), или едновременно инфраструктура и управлението на мрежата. С географското разширяване и в съседни сектори перспективите за растеж на мрежовите оператори стават все по- добри от тези на операторите, обслужващи клиенти на дребно. Притежаването на трудна за управление инфраструктура означава също и че те са много по-малко уязвими на конкуренцията. Особено от страна на стартъпи, базирани на облачни технологии. С нарастването на инвеститорския интерес към мрежовите оператори пазарната им капитализация и оценка също се увеличават. Това окуражава все повече телекомуникационни компании да отделят своите инфраструктурни активи в NetCos. Това е така, тъй като стойността на получените части има тенденция да бъде много по-голяма от тази на компанията майка. или TowerCos – бел.ред.), компаниите, които се След разделянето сумата могат да постигнат 15 до фокусират само върху част от от пазарните стойности 20 пъти по-висока стойност телекомуникациите, вместо на частите на NetCos може на предприятието. да се опитват да правят да се увеличи до 40% в Затова структурното всичко. От закупуване на сравнение с първоначалната разделяне на мрежова земя и изграждане на мобилни интегрирана компания компания и бизнес с услуги, телефонни кули до създаване според доклада на Deloitte. насочени към клиентите, на потребителски приложения В резултат много ServCos предлага нова възможност и управление на колцентрове. могат да се превърнат в за създаване на стойност Тези тенденции ясно очертават по-малки предприятия, за телекомуникационната NetCos като новите доминиращи фокусирани върху продажбите индустрия. Този модел също играчи. Те са нискорискови. и маркетинга, а не върху така осигурява нов клас Генерират стабилни парични управление на мрежата. В активи за институционалните потоци дългосрочно чрез същото време в интерес инвеститори. Такъв, който отдаване под наем на на мрежовите оператори може да осигури постоянна своята инфраструктура за е да се уверят, че ServCos възвръщаемост. Нещо обслужване на доставчиците ще станат по-печеливши и повече, финансовите борси на услуги. Обикновено NetCos успешни в бъдеще. Така двете възнаграждават именно притежават или само страни са в пълна симбиоза. 94 VIII.2022

Разделяне и структурно разделяне, което стълб, заграждения, ефективност води до създаването на две електрозахранване и отделни юридически лица. охранителни камери. Ако се управлява добре, NetCo Като бизнес на едро Но има случаи, в които може да бъде много ефективен и мрежовите оператори именно NetCos управляват икономичен бизнес. Разделянето са относително лесни за компонентите на активната може да бъде под различни управление. Осигуряването мрежа, които действително форми – от счетоводно на милиони потребители пренасят трафика. разделяне (най-простото и и малки предприятия с Извършването на структурно основно) до функционално телекомуникационни услуги разделяне е едно от най- разделяне (когато е много по-трудно и сложно сложните и трудни начинания, предприятията за търговия от влизането в търговски които може да предприеме на едро и дребно се създават отношения на едро с други управленският екип на като независими единици) и телекомуникационни телекомуникационна компания. юридическо разделяне (когато оператори. И все пак, ако се извърши добре, се създават нови юридически Обикновено NetCos отговарят то може да донесе огромни лица, но общата собственост за базовите станции и т.нар. печалби. През 2014 г. остава същата). Най- пасивна инфраструктура, O2 в Чешката република мащабният вариант е пълното включително кула, антена, показа, че доброволното VIII.2022 95

Телекомуникации | Промяната провеждане на структурно на операторите, изправени Началото разделяне може да генерира пред финансов и пазарен по-висока възвръщаемост за натиск. За ръководството, Случаят с O2 в Чешката заинтересованите страни, управителните съвети република е добра илюстрация като същевременно значително и акционерите, които на потенциалните предимства подобри инфраструктурата обмислят перспективата на разделянето. През 2014 г. на страната. за разделяне, остават PPF Group, международна Историята основните въпроси: може ли инвестиционна група, чийто на CETIN разделянето на интегриран основател и мажоритарен телекомуникационен оператор собственик бе чешкият на две самостоятелни милиардер Петр Келнер, купува Структурното разделяне, предприятия: едно, което O2 в Чехия от Telefónica Group. което допреди няколко управлява мрежата (NetCo), Новият собственик предприема години беше регулаторен и друго, което е насочено доброволно отделянето на прерогатив, допустим при към клиентите (ServCo), да мрежата от бизнеса с търговия определени обстоятелства, създаде по-голяма стойност на дребно. На 28 април 2015 г. на започва да привлича все по- в дългосрочен план и струва Общо събрание на O2 е взето голям интерес от страна ли си рискът от това. решението за фактическото 96 VIII.2022

Основни предимства: ЗА CETIN ЗА ТЕЛЕКОМА КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБИТЕ: Ефективен, надежден и сигурен Мобилен честотен спектър, доставчик на услуги на едро съдържание, бранд, благодарение на икономиите от маркетинг, продуктови мащаба и обхвата, постигнати иновации, висококачествено в собствената мрежа обслужване на клиентите РАЗЛИКИ В ТИПА КЛИЕНТИ: Национални партньори на едро и Масови абонати на пазара на дребно значими местни и международни и широк портфейл от бизнес клиенти партньори на едро ПРОФИЛ НА ПРИХОДИТЕ: Дългосрочни договори за поемане Краткосрочни до средносрочни на задължения за капацитет, договори, отразяващи краткия отразяващи полезния живот на живот на продуктите на дребно инфраструктурната технология и бързите иновации разделяне на O2 Czech Republic Анализ на McKinsey показва, мрежа с 40% само година след на две дружества и създаването че не след дълго този ход се разделянето. От този момент на CETIN. Новото дружество отплаща на инвеститорите, нататък капиталовите CETIN, създадено заедно с от сделката печелят не разходи се увеличават O2, управлява мрежата за само новите собственици. средно с 13% годишно. фиксиран достъп, за мобилен Проведеното доброволно Защо отделянето на достъп и международните структурно разделяне доказва, мрежата има смисъл телекомуникационни че то може да генерира по- услуги, които преди това са висока възвръщаемост, като управлявани от обединеното същевременно значително Основните аргументи в дружество O2. Разделянето подобри съществуващата подкрепа на структурното дава възможност на членовете инфраструктура. Създаването отделяне на CETIN и на групата да се отдадат на чисто мрежово- О2 са няколко: изцяло на развитието на инфраструктурен играч услугите за своите крайни намалява разходите за Засилен фокус върху потребители. През януари заеми и подобрява достъпа управлението. 2016 г. PPF Group приключва до капитал, така че CETIN Инвестиционните хоризонти придобиването на 100% от увеличава капиталовите на разделените дружества акционерния капитал на CETIN. си разходи и инвестиции в се различават значително: VIII.2022 97

Телекомуникации | Промяната NetCos обикновено планират в По-евтин достъп до на неговата мрежа. десет- до петнадесетгодишни капитали. При независима Неутрален оператор може срокове (за инфраструктурни дейност възможностите да развие бизнеса си на едро инвестиции, които могат да за финансиране на NetCo се с други оператори, тъй като продължат 50–100 години), подобряват значително. Тъй обединяването на търсенето докато ServCos работят с като инвестира предимно в от множество клиенти на едногодишни до тригодишни инфраструктура, NetCo могат едро повишава процента инвестиционни цикли (за да привлекат дългосрочни покритие на домакинствата с търговски дейности като инвеститори, които се оптични мрежи и следователно маркетингови кампании и интересуват от покупка на възвръщаемостта на промоции). Чрез разделянето физически активи. По същия инвестициите в нови сгради. на NetCo и ServCo висшият начин инвестиционният В случая с O2 неутралната мениджмънт може да насочва профил на ServCo е по- по отношение на оператора стратегията и бюджета подходящ за инвеститори, CETIN, необвързана с бившата въз основа на специфичните които търсят по-висока си компания майка, надхвърля нужди на всяка компания, възвръщаемост, коригирана първоначалния си бизнес, което води до по-голяма спрямо риска. В резултат на като добавя абонати и стратегическа яснота това коефициентите за двете трафик от клиентските и динамика на работа. В дружества се преизчисляват бази на други оператори. случая на O2 повишеният по начин, който повишава фокус на ръководството се комбинираната им оценка. По-подготвени за 5G света. изразява в по-високи оценки Въпреки че анализаторите не на удовлетвореността на По-голям пазар. Успехът на са съгласни с точните цифри и клиентите на CETIN и по- инфраструктурния оператор мащаби, има широк консенсус, бързо изграждане на O2 TV. се крие в използването че 5G ще увеличи общите 98 VIII.2022

разходи за притежаване услуги на едро, базирани След успешното отделяне на мрежата, като се има на инфраструктура и на O2 в Чешката република предвид масово увеличената дълготрайни активи; и създаването на CETIN, гъстота на градските райони • втората е телекомът – чрез подобно отделяне на и произтичащите от това доставчик, ориентиран към мрежовата инфраструктура повишени изисквания за предоставянето на услуги и от операторите под бранда разгръщане на оптични влакна. обслужването на клиенти. Telenor се създават и трите Силен, независим NetCo е в Създаването CETIN дружества в България, по-добра позиция да подкрепи на CETIN Group Унгария и Сърбия, което нуждата на индустрията прави CETIN Group един от от разгръщане на оптични най-големите доставчици на мрежи. В качеството си на Създадената в Чехия CETIN e телекомуникационни услуги на неутрална страна той е и не само най-големият чешки едро в Централна и Източна естествен организатор в доставчик на едро на мобилни Европа. Това е голяма стъпка процеса на засилено споделяне и фиксирани електронни както за телекомуникационните на мрежи с навлизането на 5G. съобщителни услуги към март активи на чешкия фонд в 2021 г., който обхваща 99,7% региона, така и за развитието Резултатът от населението на страната. на пазарите в отделните от промяната Моделът на успешното, държави, която променя всичко. доброволно предприето Към 31 март 2021 г. по След разделяне се получават разделяне на търговските от отношение на обектите, две отделни компании: инфраструктурните дейности които управлява, CETIN Group • първата е CETIN – на практика извършва революция е най-големият доставчик собственикът на в телекомуникационната на телекомуникационна мрежата и доставчик на индустрия. инфраструктура в Чешката VIII.2022 99

Телекомуникации | Промяната република и втори по големина включително разширяване в Унгария, Сърбия и България. на добре поддържаната С водеща позиция в условия на и наскоро модернизирана нарастващото търсене на данни мрежа FTTC (Fiber to the и движена от иновациите и Cabinet), както и амбициозно истинското предприемачество, изграждане на FTTH (Fiber to групата стимулира the Home). С преминаването дигиталната трансформация, към 5G CETIN се стреми да като предоставя най-съвременни използва съществуващата си решения за телекомуникационна инфраструктура, организация инфраструктура. и взаимоотношения за CETIN Group, обединяваща разработване на бъдещи четирите дружества, е сред мобилни обекти и точки най-големите доставчици на на присъствие. Те стават услуги за телекомуникационна все по-ценни, тъй като инфраструктура в региона. мобилните оператори трябва Тя има над 3 хил. служители. да посрещнат нарастващото Портфолиото от активи на търсене на данни и изискват групата включва приблизително силно сгъстени мрежи за 5G. 11 200 обекта, включително 3400 кули, 13 700 точки на Революцията достъп (POPS), както и 2,6 „CETIN България“ петабайта трафик на мобилни данни на ден. Капацитетът В нашата страна от 69 700 километра оптична трансформацията на телеком опорна и агрегираща мрежа активите на PPF Group се позволява да предлага изразява в създаването на национално покритие чрез отделно дружество „CETIN пакетно предлагане на хостинг България“. През юли 2020 г. на сайтове, активна мрежа телекомът „Telenor България“ за радиодостъп и пренос и (от март т.г. под името Yettel) транспортна свързаност. прехвърля управлението и В портфолиото на групата развитието на цялата си влизат 36 центъра за данни (11 мрежова инфраструктура на основни/main и 25 периферни/ новата компания. Така получава EDGE) с разгъната застроена достъп до предоставяните от площ от приблизително 11 411 м2. „CETIN България“ услуги и поема CETIN Group инвестира изцяло развитието на услугите потребители. От предоставяне значителни средства в за крайните потребители. на свързаност през всичко, непрекъснато модернизиране В структурата на българската свързано с IT инфраструктура, на съществуващата компания влиза цялата до комплексни и интегрирани си инфраструктура и в телекомуникационна мрежа телекомуникационни и разработването и внедряването (2G, 3G, 4G, а от юни 2021 г. и IT решения. Всички те с на нови технологии, услуги и 5G) със съответните ú пасивни възможност да бъдат продукти, за да остане лидер на елементи и активно оборудване адаптирани към специфичните телекомуникационните пазари, с изключение на Core мрежата. нужди на клиентите. От 2021 г. на които оперира. Понастоящем „CETIN България“ предоставя „CETIN България“ разработва групата изпълнява изграждането широка гама от услуги, насочени напълно новата услуга за на 5G мрежа. Фокусира основно към мобилни оператори клиенти на Yettel – Fixed се върху инвестиции във и други организации, които Wireless Access, – 5G безжичен фиксираните пазарни сегменти, предлагат услуги на крайни интернет за дома, идващ не по 100 VIII.2022

оптичен кабел, а директно през партньорство за постигане част от бизнес сградите в мобилната мрежа. Сигypнocттa на най-добро качество и града. А заедно с локалните и пoддpъжкaтa ce cлyчвaт пpи ефективност на услугите. доставчици в отделните пocтoянeн 24-чacoв нaдзop, Дава му възможност да градове вече е в състояние да ocигypeн имeннo в оперативния разработва иновативни отговори на запитванията мpeжoв цeнтъp на CETIN. решения и секюрити услуги. на различни бизнес клиенти Отделянето е възможност Стъпка напред в стратегията и други оператори. дружеството да се за развитие на компанията Като част от стратегията съсредоточи върху модерни е придобиването през 2021 за растеж сингапурският технологични проекти. Да г. на компаниите „Coфия държавен инвестиционен стимулира дългосрочни Koмюникeйшънc“ EAД и фонд GIC придобива през устойчиви инвестиции, „Paккoм“ AД. С тях CETIN прибавя октомври 2021 г. 30% от CETIN както и да създава оптична инфраструктура Group, което допълнително иновативни модели на в София с достъп до голяма затвърждава успеха на модела. VIII.2022 101