PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Tekst: Piotr Strzemieczny Projekt gra昀椀czny katalogu i wystawy: Joanna Szumacher Źródła: Ganzach Kiddush Hashem, Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe w Warszawie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra昀椀cznej, Biblioteka Narodowa Izraela, Biblioteka Narodowa, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life Tłumaczenie: Shalom (Matan) Shalom, Avraham Frischman, Greta Henchen, Iuliia Valigura, Marta Dudzik-Rudkowska Wykorzystano fragmenty książki Abyś mogła opowiedzieć Fajgi Burman i Simona Wajcera, wyd. Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie. ISBN: 978-83-64854-89-7 Zadanie „Synagoga w Grodzisku” do昀椀nansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2023. Zadanie publiczne pn. IV Festiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim: Majse do昀椀nansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Wydarzenie wsparte z do昀椀nansowania Starostwa Powiatu Grodziskiego Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Ambasady Izraela w Polsce Honorowy patronat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Wydarzenie objęte patronatem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie SPONSORZY: Ireneusz Amonowicz, AB Industry, AJC - American Jewish Committee, Biuro Turystyczne Tauri Anna Olędzka, Fundacja Jakob Haberfeld Story, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, PSS Społem w Grodzisku Mazowieckim, Warszawska Kolej Dojazdowa, Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju PARTNERZY: Ambasada Izraela w Polsce, Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Fundacja Nobiscum, Galeria W Y, Ganzach Kiddush Hashem, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Muzeum Dulag 121, Muzeum Getta Warszawskiego, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, Restauracja The Park, Warszawska Kolej Dojazdowa Text: Piotr Strzemieczny Graphic design of the catalog and exhibition: Joanna Szumacher Sources: Ganzach Kiddush Hashem, State Archives, National Museum in Warsaw, District Center for Geodetic and Cartographic Documentation, National Library of Israel, National Library, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life Translation: Shalom (Matan) Shalom, Avraham Frischman, Greta Henchen, Iuliia Valigura, Marta Dudzik-Rudkowska Excerpts from the book So You Can Tell by Fajga Burman and Simon Wajcer, published by Association We Discover Close Stories The task „Synagogue in Grodzisk” was co-昀椀nanced under the program of the National Heritage Board of Poland - Together for heritage 2023 Public task entitled 4th Festival of Jewish Culture in Grodzisk Mazowiecki: Mayse co-昀椀nanced from the budget of the Mazowieckie Voivodeship The event is under the Honorary Patronage of the Mayor of Grodzisk Mazowiecki The event is supported by funding from the Starosty of the Grodzisk Poviat The event is under the Honorary Patronage of the Israeli Embassy in Poland Honorary patronage of the POLIN Museum of the History of Polish Jews The event is under the patronage of the Jewish Religious Community in Warsaw SPONSORS: Ireneusz Amonowicz, AB Industry, AJC - American Jewish Committee, Tauri Tourist Of昀椀ce Anna Olędzka, Jakob Haberfeld Story Foundation, Warsaw Ghetto Museum, POLIN Museum of the History of Polish Jews, PSS Społem in Grodzisk Mazowiecki, Warsaw Commuter Railway, International Development Institute Foundation PARTNERS: Embassy of Israel in Poland, Public Library of the Grodzisk Mazowiecki Commune, Nobiscum Foundation, W Y Gallery, Ganzach Kiddush Hashem, Jewish Commune in Łódź, Jewish Commune in Warsaw, Dulag 121 Museum, Warsaw Ghetto Museum, Grodzisk Mazowiecki Commune Cultural Centre, The Park Restaurant, Warsaw Commuter Railway Текст: Пьотр Стшемєчний Графічний дизайн каталогу та вистави приготовала: Йоанна Шумахер джерела: Ганзах Кідуш Хашем, Національний Архів, Національний музей у Варшаві, Районний центр геодезичної та картографічної документації, Національна бібліотека Ізраїля, Національна бібліотека, bpk-Bildagentur, The Magnes Collection of Jewish Art and Life (колекція магнітів євреїв штука та культура життя) Переклад: Шальом (Матан) Шальом, Абрахам Фрішмен, Ґрета Генхен, Юлія Валігура, Марта Дудзік-Рудковська Використано уривки з книги Fajga Burman і Simon Wajcer «Щоб ти могла розповісти», виданої через культурне обєднаннє Відкриваємо близькі Історії Завдання «Синагога в Гродзіську» було співфінансовано в рамках програми Управління національної спадщини Польщі – Разом за спадщину 2023 Громадське завдання під назвою IV Фестиваль Єврейської Культури в Гродзіську Мазовецькому. Majse співфінансоване з бюджету Мазовецького воєводства Захід відбувається під почесним патронатом мера Гродзіська Мазовецького Виставка співфінансована старостою Гродзіського повіту Захід відбувається під почесним патронатом Посольства Ізраїлю в Польщі Почесний патронат Музею історії польських євреїв ПОЛІН Захід відбувається під патронатом Єврейської релігійної громади у Варшаві СПОНСОРИ: Іренеуш Амонович, АВ Індастрія, AJC – Американський єврейський комітет, Tauri Туристичний офіс Anna Olędzka, Jakob Haberfeld Story Foundation, Музей Варшавського гетто, ПОЛІН Музей історії польських євреїв, PSS Społem у Гродзіську Мазовецькому, Варшавська приміська залізниця, Фонд Міжнародного інституту розвитку ПАРТНЕРИ: Посольство Ізраїлю в Польщі, Публічна бібліотека гміни Гродзиськ-Мазовецький, Фундація Nobiscum, Галерея W Y, Ganzach Kiddush Hashem, Єврейська гміна в Лодзі, Єврейська ґміна у Варшаві, Музей Дулаг 121, Музей Варшавського гетто, Культурний центр -Мазовецький, Парк Ресторан, Варшавська приміська залізниця 44

Synagoga w Grodzisku - Page 45 Synagoga w Grodzisku Page 44 Page 46