PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Kantor grodziski i szechita Jechiel Zev Rajbenbach z chórem. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Cantor of Grodzisk and shochet Yehiel Zev Rajbenbach with the choir. Source: Ganzach Kiddush Hashem Гродзіський кантор і шехіта Єхіель Зев Раджбенбах з хором. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 34 35

Synagoga w Grodzisku - Page 35 Synagoga w Grodzisku Page 34 Page 36