PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

DREWNIANA SYNAGOGA WOODEN SYNAGOGUE ДЕРЕВ’ЯНА СИНАГОГА Synagogi w Grodzisku były drewniane. Wszystko dlatego, że Grodzisk przed laty otaczały lasy. Właściciele lasów, bogaci Żydzi Mosze Ditman i Lewi Gutgeld, podarowali Gminie Żydowskiej materiały bu- dowlane na wybudowanie nowej synagogi - drewno, mimo że wska- zania ekspertów sugerowały murowany budynek. Budynek synagogi przetrwał blisko 80 lat. The synagogues in Grodzisk were wooden. All, because Grodzisk was surrounded by forests years ago. The owners of the forests, wealthy Jews Mosze Ditman and Lewi Gutgeld, gave the Jewish Community building materials for the construction of a new synagogue - wood, despite the fact that experts suggested a brick building. The building of the synagogue survived ost 80 years. 18 19

Synagoga w Grodzisku - Page 20 Synagoga w Grodzisku Page 19 Page 21