AI Content Chat (Beta) logo

13. mai 2024 Mustamäe Euroopa Parlamendi valimised 2024 9 ▶ v alimisjaoskond nr 38 – Ümera ▶ valimisjaoskond nr 77 – Põhja-Tal- ▶ transpordivõimaluse puudumine; Kandidaatide koondnimekiri Keskuse väliala, Laagna tee 80; linna Valitsuse hoone, Kari tn 13. ▶ muud põhjused, mis takista vad vali- ▶ valimisjaoskond nr 39 – Kärberi jat kodust või asukohast lahkumast. Keskus, K. Kärberi tn 20; E-hääletamine Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ISAMAA ERAKOND ▶ valimisjaoskond nr 40 – Ülemiste Elektrooniline hääletamine võimal- ei ole põhjendatud, teavitab ta taotlu- 131 RIHO TERRAS Keskus, Suur-Sõjamäe tn 4; dab valijal hääletada valimisjaoskon- se esitajat taotluse rahuldamata jätmi- KOOS ORGANISATSIOON OSUTAB 132 URMAS REINSALU ▶ valimisjaoskond nr 41 – Tondiraba da minemata. Elektrooniline hääleta- se asjaoludest. SUVERÄÄNSUSELE 133 URVE PARIS PALO Spordikeskuse väliala Varraku tn 14. mine kestab ööpäev läbi ajavahe- 101 AIVO PETERSON 134 RIINA SOLMAN mikus 3. juunist kella 9st 8. juu- Hääletamistoimingud 135 TÕNIS LUKAS Mustamäe linnaosa valimisjaos- nini kella 20ni. Valija saab hääletamisel (va e-hääletami- 136 VIRVE LINDER kondade hääletamisruumide asu- Valimispäeval, 9. juunil elektrooni- sel) jaoskonnakomisjonilt hääletamis- 137 ÜLLAR SAAREM䄃ࠀE PANTONE 375C C46 M0 Y90 K0 kohad liselt hääletada ei saa. Elektrooniliselt sedeli. Kodus (sh asukohas), kinnipida- EESTI KONSERVATIIVNE 138 AHTI KALLIKORM ▶ valimisjaoskond nr 42 – Mustamäe hääletanud valijal on õigus tühistada miskohas, haiglas või ööpäevases hoole- RAHVAERAKOND 139 JÜRI RATAS Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a; oma elektroonilist häält, hääletades kandeasutuses hääletamisel saab valija 102 MARTIN HELME ▶ valimisjaoskond nr 43 – E. Vilde tee valimispäeval hääletamissedeliga lisaks kandidaatide nimekirja. 103 ANTI POOLAMETS 69 koolihoone, E. Vilde tee 69; valimisjaoskonnas. Nii hääletamissedel kui ka kandidaa- 104 HELLE-MOONIKA HELME ▶ valimisjaoskond nr 44 – Mustamäe E-hääletamiseks on vaja ID-kaarti või tide nimekiri väljastatakse valijale keh- 105 HENN PÕLLUAAS EESTI REFORMIERAKOND Päevakeskus, Ehitajate tee 82; mobiil-ID-d, pin-koode ning arvutit. Nu- tiva isikut tõendava dokumendi alusel. 106 SIIM POHLAK ▶ valimisjaoskond nr 45 – Magistra- tiseadmega e-hääletada ei saa. Isikut tõendav dokument on riigiasu- 107 MERLE KIVEST 140 URMAS PAET li Keskus, Sõpruse pst 201; E-hääletamise alustamiseks tuleb tuse poolt väljaantud dokument, mil- 108 RAIN EPLER 141 YOKO ALENDER ▶ valimisjaoskond nr 46 – Mustamäe minna valimiste veebi avalehele. Vahe- lel on kasutaja nimi, sünniaeg või isi- 109 ARVO ALLER 142 LUUKAS KRISTJAN ILVES kodukeskus, J. Sütiste tee 30; tult enne e-hääletamise algust avalda- kukood, foto või näokujutis ja allkiri 110 JAAK MADISON 143 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI ▶ valimisjaoskond nr 47 – Mustamäe takse seal valijarakendus koos e-hääle- või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks 144 MARKO MIHKELSON Kultuurikeskus Kaja, E. Vilde tee 118; tamiseks vajaliku info ja viidetega. sobivad isikutunnistus ehk ID-kaart ja 145 HANAH LAHE 146 KARMEN JOLLER ▶ valimisjaoskond nr 48 – Kännu- Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks dip- ERAKOND EESTIMAA ROHELISED 147 MAARJA METSTAK kuke raamatukogu, E. Vilde tee 72; Valimispäeval hääletamine lomaatiline pass, meremehe teenistus- 111 EVELYN SEPP 148 HANNO PEVKUR ▶ valimisjaoskond nr 49 – Tallinna Valimispäeval, 9. juunil kella raamat, meresõidutunnistus, juhiluba. 112 RASMUS LAHTVEE - Valija võib isikut tõendada ka muu do- Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5; 9–20ni saab hääletada kõigis vali ▶ valimisjaoskond nr 50 – Sääse raa- misjaoskondades Tallinnas. kumendiga, kui see on kehtestatud sea- EESTI KESKERAKOND matukogu, Sõpruse pst 186b; duse või selle alusel antud õigusaktiga, 149 MIHHAIL KÕLVART ▶ valimisjaoskond nr 51 – Mustika Kodus, sh valija asukohas sellele on kantud kasutaja nimi ja sün- ERAKOND EESTI 200 150 LAURI LAATS Keskus, Karjavälja tn 4. hääletamine niaeg või isikukood, foto või näokuju- 113 MARGUS TSAHKNA 151 ERKI SAVISAAR Kui valija terviseseisundi või muu mõ- tis ja allkiri või allkirjakujutis ning kuu- 114 KRISTINA KALLAS 152 ANNELI OTT - juva põhjuse tõttu ei saa hääletada hää- lub isikule, kes sellega hääletamisõigust Nõmme linnaosa valimisjaoskon 115 GRIGORE-KALEV STOICESCU 153 ANDREI KOROBEINIK dade hääletamisruumide asukohad letamisruumis, võib ta taotleda hääle- tõendab. Pensionitunnistust ei käsit- 116 LIISA-LY PAKOSTA 154 JANEK M䄃ࠀGGI ▶ valimisjaoskond nr 52 – Järve Kes- tamist kodus. Kodu ei ole ainult valija leta enam isikut tõendava dokumendi- 117 IGOR TARO 155 MONIKA HAUKANÕMM kus, Pärnu mnt 238; registrijärgne elukoht. Kodus hääleta- na. Isikut tõendavast dokumendist teh- 118 IRJA LUTSAR 156 AIVAR RIISALU ▶ v alimisjaoskond nr 53 – Nõmme mise taotluse võib esitada ka valija asu- tud koopiaga hääletama ei lubata. Isikut 119 HENDRIK JOHANNES TERRAS 157 JANA TOOM Kultuurikeskus, Turu plats 2; kohas hääletamiseks. tõendav dokument peab olema kehtiv. 120 KADRI TALI ▶ valimisjaoskond nr 54 – Tallinna Kodus, sh valija asukohas hää- Hääletamissedeli täidab valija hääleta- 121 INDREK TARAND Rahumäe Põhikool, Vabaduse pst 50; letamine toimub 7.–9. juunini kel- miskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ▶ v alimisjaoskond nr 55 – Nõmme la 9–20ni. ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib ERAKOND PAREMPOOLSED - SOTSIAALDEMOKRAATLIK 158 LAVLY PERLING Sotsiaalmaja parkla, Pihlaka tn 12; Valijal tuleb esitada kirjalik taot teda aidata tema palvel ja juuresolekul ▶ valimisjaoskond nr 56 – Tallinna lus kodus, sh valija asukohas hääleta- teine valija või ka jaoskonnakomisjoni lii- ERAKOND 159 RAINER SAKS Nõmme Huvikool, Nurme tn 40; mise korraldamiseks hiljemalt 9. juu- ge, kuid mitte Euroopa Parlamendi liik- 122 MARINA KALJURAND 160 ILMAR RAAG ▶ valimisjaoskond nr 57 – Tallinna nil kella 14ks elu- või asukohajärgse- me kandidaat. Hääletamissedelile kir- 123 SVEN MIKSER 161 ANNELA ANGER-KRAAVI Nõmme Gümnaasium, Raudtee tn 73; le Tallinna linnaosavalitsusele. E-kirjaga jutab valija selleks ettenähtud koh- 124 KATRI RAIK 162 MARTI AAVIK ▶ v alimisjaoskond nr 58 – Nõmme saab taotluse esitada elu- või asukoha- ta selle kandidaadi registreerimis- 125 TANEL KIIK 163 EERO RAUN Ujula, Vabaduse pst 156; järgsele linnaosavalitsusele järgmiselt: numbri, kelle poolt ta hääletab. 126 RIINA SIKKUT 164 KADRI KULLMAN ▶ valimisjaoskond nr 59 – Tallinna ▶ Haabersti – Haabersti.elukoht@tal- Kui valija rikub hääletamissedeli või 127 IVARI PADAR 165 ANDRES KAARMANN Kivimäe Põhikool, Leegi tn 14; linnlv.ee; avastab, et sedel on defektiga, on tal või- 128 NATALIE METS 166 KRISTJAN VANASELJA ▶ valimisjaoskond nr 60 – Pääsküla ▶ Kesklinn – Kesklinn.elukoht@tal- malus rikutud sedel uuega asendada. Va- 129 VOOTELE P䄃ࠀI raamatukogu, Pärnu mnt 480a; linnlv.ee; lija peab rikutud hääletamissedeli jaos- 130 JEVGENI OSSINOVSKI ÜKSIKKANDIDAADID ▶ v alimisjaoskond nr 61 – Nõmme ▶ Kristiine – Kristiine.elukoht@tal- konnakomisjonile tagastama. Kui vali- 167 TANEL TALVE 168 MIKE CALAMUS Spordikeskus, Külmallika tn 15/1. linnlv.ee; ja on hääletamissedelile juba märkinud 169 VSEVOLOD JÜRGENSON ▶ Lasnamäe – Lasnamae.elukoht@tal- oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle 170 ANDRES INN - linnlv.ee; enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagas- Pirita linnaosa valimisjaoskonda 171 KALLE GRÜNTHAL de hääletamisruumide asukohad ▶ Mustamäe – Mustamae.elukoht@ tamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. ▶ valimisjaoskond nr 62 – Mähe tallinnlv.ee; Valija tagastatud rikutud hääletamisse- Hääletamisvõimalused noortekeskus, Mugula tee 17a; ▶ Nõmme – Nomme.elukoht@tallinn- delile tehakse valija juuresolekul mär- EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV ▶ valimisjaoskond nr 63 – Tallinna lv.ee; ge „rikutud“ ja sedelit ei arvestata hää- Padriku Lasteaed, Padriku tee 10; ▶ Pirita – [email protected]; letamistulemuste kindlakstegemisel. E T K N R L P ▶ valimisjaoskond nr 64 – Pirita Lin- ▶ Põhja-T allinn – Pohja.elukoht@tal- Valijal on õigus hääletamisest loobu- 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 naosa Valitsuse hoone, Kloostri tee 6; linnlv.ee. da. Kui valija loobub hääletamisest, ta- E-HÄÄLETAMINE ▶ va limisjaoskond nr 65 – Pirita-Ko- gastab ta hääletamissedeli jaoskonna- se noortekeskus, Rahvakooli tee 3; Telefoni teel saab esitada taotluse 7. ja 8. komisjoni liikmele. Hääletada saab veebilehel valimised.ee ▶ valimisjaoskond nr 66 – Meriväl- juunil kella 12–20ni ning valimispäe- Jaoskonnas murrab valija pärast Hääletamine algab 03.06 kell 9 ja ja Kool, Heki tee 16; val, 9. juunil kella 9–14ni. Telefoni teel hääletamissedeli täitmist selle kokku lõpeb 08.06 kell 20. E-hääletamist ei toimu ▶ valimisjaoskond nr 67 – Pirita Sel- palume pöörduda oma elu- või asukoha- ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, Hääletada saab ööpäevaringselt. ver, Rummu tee 4. järgse linnaosavalitsuse poole järgmiselt: - Hääletamiseks on vaja internetiühendusega arvutit kes märgistab hääletamissedeli pitsa ning ID-kaarti või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega. ▶ Haabersti – 640 4815, 640 4816; tiga. Valija laseb hääletamissedeli vali- Põhja-Tallinna valimisjaoskonda- ▶ Kesklinn – 645 7855, 645 7850; miskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puu- VALIMISJAOSKONNAS HÄÄLETAMINE de hääletamisruumide asukohad ▶ Kristiine – 645 7127, 645 7128; de tõttu võimalik, võib teda aidata tei- Hääletada saab kõigis Tallinnas sel ajal avatud valimisjaoskondades ▶ valimisjaoskond nr 68 – Tallinna ▶ Lasnamäe – 645 7732, 645 7740, 645 ne valija või jaoskonnakomisjoni liige. Kunstigümnaasium, Kopli tn 102a; 7730; Kodus, sh valija asukohas, kin- kella 12–20ni kella 9–20ni ▶ valimisjaoskond nr 69 – Põhja-Tal- ▶ Mustamäe – 645 7512, 645 7515; nipidamiskohas, haiglas ja ööpäe- linna Noortekeskus, Kopli tn 98; ▶ Nõmme – 645 7318, 645 7313; vases hoolekandeasutuses murrab HÄÄLETAMISKASTIGA KODUS VÕI VALIJA ASUKOHAS HÄÄLETAMINE ▶ valimisjaoskond nr 70 – Stroomi ▶ Pirita – 645 7641; valija hääletamissedeli pärast selle täit- Kodus või valija asukohas saab hääletada vaid keskus, Tuulemaa tn 20; ▶ Põhja-T allinn – 645 7057, 645 7055. mist kokku ja laseb hääletamiskasti. Kui Hääletamiskastiga kodus ja valija koju või asukohta tellitud hääletamiskastiga ▶ valimisjaoskond nr 71 – Karjamaa see ei ole füüsilise puude tõttu võima- asukohas hääletada ei saa kella 9–20ni Põhikool, Karjamaa tn 1; Kodus hääletamise taotluses peab mär- lik, võib teda aidata teine valija või jaos- Taotlus tuleb esitada hiljemalt 09.06 kell 14 ▶ valimisjaoskond nr 72 – Tallinna kima: konnakomisjoni liige. Sedelit pitsatiga HÄÄLETAMISKASTIGA KINNIPIDAMISKOHAS, HAIGLAS JA ÖÖPÄEVASES Salme Kultuurikeskus, Salme tn 12; ▶ v alija nime; ei märgistata. HOOLEKANDEASUTUSES HÄÄLETAMINE ▶ valimisjaoskond nr 73 – Ehte Hu- ▶ v alija isikukoodi; manitaargümnaasium, Ehte tn 9; ▶ v alija asukoha aadressi; Tallinna linna Hääletamiskastiga kinnipidamis- ▶ valimisjaoskond nr 74 – Koolihoo- ▶ v alija telefoninumbri; valimiskomisjon kohas, haiglas ja ööpäevases hoo- ne, Sõle tn 40; ▶ kodus, asukohas hääletamise põhjuse ▶ Aadress: Vabaduse väljak 7, tuba 304, lekandeasutuses saab hääletada Hääletamiskastiga kinnipidamiskohas, ▶ v alimisjaoskond nr 75 – Ristiku näiteks: 15199 Tallinn asutuse administratsiooni haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses Põhikool, Ristiku tn 69; ▶ t erviseseisund; ▶ T elefonid: 640 4497, 640 4480 taotluse alusel kella 9–20ni hääletada ei saa ▶ valimisjaoskond nr 76 – Pelgulin- ▶ k õrge iga; ▶ E -post: [email protected] Taotlus tuleb esitada hiljemalt na Gümnaasium, Mulla tn 7; ▶ r asked teeolud; ▶ E simees: Priit Lello 06.06 kell 14

Mustamae Ajaleht - Page 9 Mustamae Ajaleht Page 8 Page 10

Next in

Next in