AI Content Chat (Beta) logo

8 Euroopa Parlamendi valimised 2024 Mustamäe 13. mai 2024 Euroopa Parlamendi valimised 2024 Hääletamisõigus registri kaudu veebilehel https://www. Mustamäe linnaosas Tallinna valimisjaoskonnad ▶ valimisjaoskond nr 18 – Kristiine Euroopa Parlamendi valimisel on hää- rahvastikuregister.ee/personal/election ▶ valimisjaoskond nr 42 – Mustamäe 2024. aasta Euroopa Keskus, Endla tn 45; letamisõigus: või pöörduda Mustamäe Linnaosa Va- Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a; Parlamendi valimistel ▶ valimisjaoskond nr 19 – Kristiine ▶ h iljemalt valimispäeval 18-aastaseks litsuse teenindusbüroosse E. Vilde tee ▶ valimisjaoskond nr 45 – Magistra- Haabersti linnaosa valimisjaos- Linnaosa Valitsuse hoone, Metalli tn 5; saanud Eesti kodanikul ja 118, Tallinn. li Keskus, Sõpruse pst 201; kondade hääletamisruumide asu- ▶ v alimisjaoskond nr 20 – Tallin- ▶ Eesti kodakondsust mitteomaval Eu- Kui isik ei ole valijate nimekirja kan- ▶ valimisjaoskond nr 47 – Mustamäe kohad na Lilleküla Gümnaasium, Kuldno- roopa Liidu kodanikul: tud, kuna isikul puudub rahvastikure- Kultuurikeskus Kaja, E. Vilde tee 118. ▶ valimisjaoskond nr 1 – Tallinna Õis- ka tn 24; ▶ kes on valimispäevaks saanud gistrijärgne elukoht, siis tuleb isikul esi- mäe Vene Lütseum, Õismäe tee 28; ▶ va limisjaoskond nr 21 – kauplus 18-aastaseks; tada elukohajärgsele linnaosavalitsuse- Nõmme linnaosas ▶ va limisjaoskond nr 2 – Haabersti Rimi, Sõpruse pst 174; ▶ kelle püsiv elukoht on Eestis (st elu - le registriandmete muutmise ning ▶ valimisjaoskond nr 52 – Järve Kes- Vene Gümnaasium, Õismäe tee 132; ▶ valimisjaoskond nr 22 – Tallinna kohaandmed on kantud rahvasti- valijate nimekirja kandmise aval- kus, Pärnu mnt 238; ▶ valimisjaoskond nr 3 – Tallinna Vindi Lasteaed, Vindi tn 3; kuregistrisse); dus koos elukohateatega. Rahvasti- ▶ v alimisjaoskond nr 53 – Nõmme Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt ▶ v alimisjaoskond nr 23 – Tallin- ▶ kellelt tema päritoluriigis ei ole kuregistrikandeid tegev ametnik vaatab Kultuurikeskus, Turu plats 2. 83; na Ülikooli Räägu õppehoone, Rää- hääletamisõigust ära võetud. avalduse koos valijate nimekirja koos- ▶ valimisjaoskond nr 4 – Tallinna Jär- gu tn 49; ▶ Hääletamisõigus puudub isikul, kes tajaga läbi ja vastab isikule viivitamata. Pirita linnaosas veotsa Gümnaasium, Järveotsa tee 31; ▶ valimisjaoskond nr 24 – FORUS on: ▶ valimisjaoskond nr 67 – Pirita Sel- ▶ valimisjaoskond nr 5 – Haabers- Spordikeskus Tondi, Sõjakooli tn 10. ▶ valimisõiguse osas teovõimetuks Eelhääletamine 3. juunist ver, Rummu tee 4. ti Linnaosa Valitsuse hoone, Ehitaja- tunnistatud; 6. juunini valimisjaoskon- te tee 109a; Lasnamäe linnaosa valimisjaos- ▶ kohtu poolt süüdi mõistetud ku - dades Põhja-Tallinnas ▶ valimisjaoskond nr 6 – Rocca al kondade hääletamisruumide asu- riteos ja kannab vanglakaristust. 3. juunist 6. juunini kella 12–20ni saab ▶ valimisjaoskond nr 70 – Stroomi Mare kaubanduskeskus, Paldiski mnt kohad hääletada järgmistes Tallinna linna va- Keskus, Tuulemaa tn 20. 102; ▶ valimisjaoskond nr 25 – Tallinna Teabeleht limisjaoskondades. ▶ valimisjaoskond nr 7 – Päevalil- Teeninduskool, Majaka tn 2; Valimiste teabeleht saadetakse valijale Eelhääletamine le peatuse väliala, Ehitajate tee 148. ▶ valimisjaoskond nr 26 – Lasnamäe hiljemalt 30. mail, kui valija on kan- Haabersti linnaosas kinnipidamiskohas, Spordikompleks, Pae tn 1; tud valijate nimekirja. Et teabeleht ▶ valimisjaoskond nr 6 – Rocca al Ma- haiglas ja ööpäevases Tallinna Kesklinna valimisjaos- ▶ v alimisjaoskond nr 27 – Lasna- jõuaks valijani, tuleb tal elukohaand- re kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102; hoolekandeasutuses kondade hääletamisruumide asu- mäe Linnaosa Valitsuse hoone, Pal- med korrastada hiljemalt 10. mail, ▶ valimisjaoskond nr 7 – Päevalil- Kui valija viibib eelhääletamise ajal haig- kohad lasti tn 54; sest Siseministeerium koostab valijate le peatuse väliala, Ehitajate tee 148. las, ööpäevases hoolekandeasutuses või ▶ v alimisjaoskond nr 8 – Euroopa ▶ valimisjaoskond nr 28 – Lasnamäe nimekirjad rahvastikuregistri andmete kinnipidamiskohas (hääleõiguslik isik, Elamuskeskus, Rävala pst 4; Gümnaasium, Pae tn 82; alusel 10. mai seisuga. Valimiste teabe- Tallinna Kesklinnas kes ei kanna vanglakaristust), on tal või- ▶ valimisjaoskond nr 9 – Jakob West- ▶ valimisjaoskond nr 29 – Circle K lehel on teave hääletamisõiguse tingi- ▶ v alimisjaoskond nr 8 – Euroopa malik seal asutuses hääletada 3. juu- holmi Gümnaasiumi algklasside ma- Võidujooksu väliala, Võidujooksu tn muste ja hääletamisvõimaluste kohta. Elamuskeskus, Rävala pst 4; nist 6. juunini kella 9–20. ja, Luise tn 38; 10; Teabeleht saadetakse valijale kas ▶ valimisjaoskond nr 13 – Solaris Kes- Valijal eraldi taotlust esitada ei ole ▶ valimisjaoskond nr 10 – Tallinna ▶ v alimisjaoskond nr 30 – Smuuli kus, Estonia pst 9. - elektrooniliselt või paberil. Teabeleht vaja, hääletamise korraldab jaos Ülikool, Narva mnt 25; kaupluse väliala, J. Smuuli tee 9; saadetakse elektrooniliselt inimes- konnakomisjon koostöös asutu- ▶ valimisjaoskond nr 11 – Raua Saun, ▶ valimisjaoskond nr 31 – Kultuuri- tele, kes on eesti.ee keskkonnas oma Kristiine linnaosas se administratsiooniga, kes esitab Raua tn 23; keskus Lindakivi, J. Koorti tn 22; ametliku e-posti aadressi edasi suuna- ▶ valimisjaoskond nr 18 – Kristiine taotluse jaoskonnakomisjonile võima- ▶ valimisjaoskond nr 12 – Kadrioru ▶ valimisjaoskond nr 32 – Tallinna nud, ülejäänud valijatele saadetakse tea- Keskus, Endla tn 45; likult varakult, kuid hiljemalt 6. juu- Saksa Gümnaasium, Gonsiori tn 38; Laagna Gümnaasium, Vikerlase tn 16; beleht rahvastikuregistrijärgse elukoha ▶ va limisjaoskond nr 21 – kauplus nil kell 14. ▶ valimisjaoskond nr 13 – Solaris Kes- ▶ valimisjaoskond nr 33 – Tallinna aadressil paberil. Rimi, Sõpruse pst 174. kus, Estonia pst 9; Täiskasvanute Gümnaasium, Mart- Valimisinfoga saab hiljemalt 27. Eelhääletamine ▶ valimisjaoskond nr 14 – Tallinna sa tn 2; maist tutvuda ka e-rahvastikuregistri Lasnamäe linnaosas 7.– 8. juunini kõigis Südalinna Kool, Liivalaia tn 23; ▶ valimisjaoskond nr 34 – Lasnamäe - ▶ v alimisjaoskond nr 30 – Smuuli ▶ valimisjaoskond nr 15 – Tallinna Centrum, Mustakivi tee 13; kaudu veebilehel https://www.rahvas valimisjaoskondades tikuregister.ee/personal/election kaupluse väliala, J. Smuuli tee 9; 7.–8. juunini kella 12–20ni saab Ühisgümnaasium, Pärnu mnt 71; ▶ valimisjaoskond nr 35 – Tallinna Valimiste teabeleht on informatiiv- ▶ valimisjaoskond nr 34 – Lasnamäe hääletada kõigis valimisjaoskon- ▶ valimisjaoskond nr 16 – Tallinna Mahtra Põhikool, Mahtra tn 60; se sisuga, mida ei ole vaja hääletamisel Centrum, Mustakivi tee 13; dades sõltumata oma rahvastiku- Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1. ▶ valimisjaoskond nr 36 – Linnamäe valimisjaoskonda kaasa võtta. ▶ valimisjaoskond nr 36 - Linnamäe registrijärgsest elukohast. Valimis- kaupluse väliala, Linnamäe tee 57; Kui valija ei ole teabelehte kätte saa- kaupluse väliala, Linnamäe tee 57; tel osalejatel on võimalik hääleta- Kristiine linnaosa valimisjaoskon- ▶ v alimisjaoskond nr 37 – Tallin- nud hiljemalt 30. mail, siis tasub kont- ▶ valimisjaoskond nr 40 – Ülemiste da ükskõik millises hääletamisruu- dade hääletamisruumide asuko- na Läänemere Gümnaasium, Vorm- rollida oma valimisinfot e-rahvastiku- Keskus, Suur-Sõjamäe tn 4. mis üle Tallinna. had si tn 3;

Mustamae Ajaleht - Page 8 Mustamae Ajaleht Page 7 Page 9

Next in

Next in