AI Content Chat (Beta) logo

13. mai 2024 Mustamäe kevadtööd 7 Kevadtöödest linnaosas Puuviljaaiad Mustamäe Mustamäe teed on saanud puhta- korrastanud täielikult 4 mänguväljakut tades varustame need ka vajalike uute hoovidesse maks, teeäärtesse on lisandunud ning kõik teisedki mänguväljakud on vahenditega. Kui paigaldatud tööriistad uusi pinke ning linnaosa peenrad ja üle vaadatud ja kevadine remondi ning edaspidigi ära kaovad, siis kaalume tõsi- amplid ootavad õitsevaid lilli. Ava- korrastamise plaan koostatud. selt rattahooldusjaamade otstarbekust Mustamäelased soovivad oma ko- seks. Arvestada saame aga ainult sel- mist ootab ka uhiuus Männi pargi Suvisel perioodil meie linnaosa tee- linnaosa avalikus ruumis. duümbruses näha puuviljaaedu. liste aladega, kus maa-alused kommu- purskkaev. äärseid alasid kaunistavad suvelilled - Eelmisel aastal läbi viidud „Kaa- nikatsioonid võimaldavad istutustöid Kevadtööd eeldavad ka linnamööb kasvavad praegu veel aiandis. Kui tai- li hooldust ja värskendust. Sel kevadel sava eelarve“ hääletuse raames päl- teostada. Kokku oleme esialgu välja Peale lume sulamist alustas linnaosa le- med on piisvalt suureks sirgunud ja il- paigaldati juba olemasolevatele pinki- vis Mustamäel kõige suurema ela- valinud 13 asukohta. Kui paljud neist pingupartner EKT Teed OÜ Mustamäe mad püsivalt soojad, siis saame lilled dele lisaks 30 uut pinki ja prügikasti. nike poolehoiu just puuviljaaedade tegelikult puuviljaaiad saavad, see sõl- kvartalisiseste teede ja haljasalade ke- Mustamäe peenardesse ja lilleampli- Lähiajal on plaanis veelgi rohkem uu- rajamise idee, mida toetas kokku tub töö teostaja leidmiseks vajaliku vadkoristustöödega. Tööd algasid kõn- tesse ümber istutada ja kõigile nähta- si pinke paigaldada. 327 mustamäelast. riigihanke kogumaksumusest. Plaa- ni- ja kergliiklusteedelt ning pargitee- vale tuua. Ehitustööd käivad ka ammu ooda- nide järgi saame sügisel valitud asu- delt sõelmete ja talvise mustuse kok- Linnaosas asuvate jalgrataste hool- tud Männipargi purskkaevuga. Hilje- Seega sai Mustamäe Linnaosa Valitsus kohtadesse puuviljaaiad rajada ning ku kogumisega. Vaakumimuriga ja käsi- dusjaamade tööriistad olid, kahjuks, malt juunikuuks on ehitaja lubanud endale ülesande valmistada ette ja viia juba järgnevatel aastatel saaks keva- tööbrigaadide poolt koguti kokku Mus- suuremas osas kaduma läinud ehk kel- töödega valmis saada. ellu puuviljaaedade rajamise projekt. deti nautida õieilu ja sügisel noppi- tamäe teedelt ca 800 t erinevaid jäät- legi poolt lihtsalt kaasa võetud. Seetõt- Urmas Kõpp Praeguseks on meil olemas sobivate da puuvilju. meid. Lisaks heakorratöödele oleme tu pidime rattahooldusjaamasid korras- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja hoovialade geodeetilised alusplaanid, Urmas Kõpp mis on istutusprojekti tellimise eeldu- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Niita või mitte niita – Abiks prügi sorteerimisel Kortermajade elanikud Vastuse saavad enam levinud kü- on oodatud osalema simused: selles on küsimus jäätmete liigi sortee- ▶ Miks on oluline pakendeid lii- rimise koolitus- giti koguda? tel, mis toimu- ▶ Kuidas aitab segaolmejäät- Eelmisel, Euroopa rohelise pealinna kel, nagu putukatel ja kõiksugustel mul- vad erinevates mete vähendamine raha aastal niideti Tallinnas tavapärasest laelanikel, on linnas hea elada, siis on linnaosades mi- kokku hoida? vähem. Kuidas tänavu? ka kõigil teistel. See tähendab, et mida tu korda kuus kuni ▶ Kuidas jäätmeid vähem te - elurikkam on linnakeskkond, seda ter- aasta lõpuni. Koo- kitada ning asju korduska- Paljud linnad on loobunud intensiivsest vislikum on see ka meile, inimestele. lituste eesmärgiks sutada? niitmisest, sest intensiivne niitmine vä- Niitmata muru ja niit alandavad ka on saavutada inimes- Täpsem info koolituste kellaaega- hendab linnade elurikkust ja loodushü- temperatuuri tõhusamalt kui niidetud te teadlikkuse tõstmine ja kodu- de, toimumiskoha ja registreerimise vesid. Mullu peatas ka Tallinn põuape- muru ning säilitavad silmailu ka pike- majapidamises tekkivate jäätme- kohta on väljas Tallinna linna veebile- rioodil linnamaadel niitmise. Ja mis siis ma kuumalaine vältel – madalaks niide- te hulga vähendamine. hel tallinn.ee/et/keskkond/kykoolitus. juhtus? Võrreldes tavapärasega oli kõige tud rohi kõrbeb kuumade ilmadega liht- Mustamäelased saavad infot ka meie suurem muutus see, et kui haljasalad lõ- salt ära. Samuti võtavad niitmata alad Aprillist kuni detsembrini 2024 vii- linnaosa valitsusest. Jäätmete sorteeri- puks vihmast kastetud said, said taimed paremini vastu sademevett. vad Tallinna linna poolt valitud Tee- mise koolitusi puudutavate küsimus- kasvuhoo sisse ja hakkasid õitsema. Ekslikult arvavad ka paljud aiaoma- me Ära Sihtasutuse koolitajad läbi tega palume pöörduda Mustamäe lin- „Nii õiterikast suve pole Tallinnas nikud, et linna heakorraeeskirjas on kortermaja elanikele TASUTA kooli- namajanduse osakonna juhataja Alek- ilmselt päris tükk aega olnud. Ja kuna nõutud muru hoida maksimaalselt 15 tuskohtumisi nii eesti kui vene kee- sandr Iro poole e-posti aadressil alek- taimed said normaalselt areneda, õitse- cm kõrge, mis tähendab sagedast niit- les. Koolitusel jagatakse infot selle [email protected]. da ja viljuda, siis kindlasti meeldis see mist. Ent juba mitu aastat seda punk- kohta, kuidas kodumajapidamises Mustamäel toimuvad jäätmete lii- kõigile nendele loomade, kes taimeosa- ti enam eeskirjas ei ole. Selle asemel jäätmeteket vähendada, kuidas tek- giti kogumise infotunnid Kultuurikes- dest toituvad või kes lopsakate taimede soovitab linn lasta ka aias elurikkusel kinud jäätmeid liigiti koguda ning kuses kaja. vahel pelgupaiga leiavad. Seega kokku- areneda, kasutades selleks elurikka hal- miks on seda kõike oluline teha. Kok- Maikuus saab koolitustel osaleda võttes võib eeldada, et suurele osale Tal- Miks harvem niita? jastuse kataloogi: haljastus.tallinn.ee. ku toimub aasta jooksul 75 koolitus- 22. mail (vene keeles) ja 23. mail (ees- linna haljasalade elurikkusest oli mul- Niitmispõhimõtted on Tallinnas lihtsad: kohtumist üle Tallinna. Üks koolitus ti keeles) algusega kell 17.30. Vajalik lune suvi soodne,“ ütleb Tallinna Kesk- seal, kus pole vaja niita, seal ka ei nii- Kõrgem rohi, vähem puuke kestab 75 min. on eelnev registreerimine. konna- ja Kommunaalameti looduskait- deta. 75% aladest niidetakse 1–2 korda Uustal ütleb, et vastupidiselt levinud se juhtivspetsialist Meelis Uustal. aastas ja ülejäänud 25% niidetakse vas- arusaamale mõjub harvem niitmine ne- Ohtlike Kasutuskõlblike „Mullune niitmispaus näitas esiteks tavalt vajadusele intensiivsemalt. Kind- gatiivselt ka puukide arvukusele – kõr- seda, et suur osa Tallinna haljasalasid ei lasti vajavad sagedasemat niitmist näi- gema rohuga niitudel on puuke vähem jäätmete 18. esemete vaja igakuist niitmist. Teiseks näitas se- teks mänguväljakute ümbrused ja ko- kui madala muruga platsidel. „Puuk ei kogumisring kogumisring da, et väiksemat osa haljasaladest tuleks had liikluses, kus kõrge haljastus häi- ole toiduahela tipus, ka temal on vaen- MAI siiski sagedamini niita, kas või liiklus- riks vaatevälja. Samuti on intensiivse- lased olemas. Neid söövad erinevad selg- MUSTAMÄE ohutuse pärast. Ja kolmandaks tuletas ma niitmisplaaniga need alad, kus vo- rootud, nagu ämblikud, ämblikulaad- VASTU VÕETAKSE: VASTU VÕETAKSE see meile meelde, et osa haljasaladele havad võõrliigid, nagu harilik tõlkjas, sed, mardikad ja linnud. Mida loodus- pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, TERVEID JA PUHTAID: akuhappeid, õlijääke ja õli昀椀ltreid, aegunud raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, tüüpilistest taimedest võivad olla väga rahvakeeli tuntud kui Rakvere raibe. likumaks rohealad jätta, seda rohkem ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja muid olmekemi- jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, atraktiivsed ja õitseda nädalaid. Mullu- Harvemini niitmine on väga oluline on seal ka puugi looduslikke vaenlasi, kaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslam- jalgrattaid, sisustusesemeid (sisustuskaunistu- ne suurüllatus oli kindlasti harilik raud- elurikkuse seisukohalt, kuid mitte ai- mistõttu väheneb sel alal puukide ar- pe, elektri- ja elektroonikajäätmeid. sed, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid rohi,“ räägib Uustal. nult – kui kõige väiksematel linnaelani- vukus,“ ütleb Meelis Uustal. elektroonikaseadmeid (nt föön, röster, veekeedu- kann, mikser, mikrolaineahi jms). Kogumisautode ajagraa昀椀k ja peatuspaigad Kevadtalgud Mustamäel ● 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi ● 13.00-13.30 Ehitajate tee 27 parklas (Akadeemia tee 35) (Mustamäe Tervisekeskuse parklas) Tänu kevadistele koristustöödele ja ● 10.30-11.00 Maxima kõrval parklas ● 13.30-14.00 Sütiste Maxima ees talgutele said Mustamäel puhtamaks TUSIHIS (Vilde tee 124) (Sütiste tee 28) nii koduhoovid, haljasalad kui män- ● 11.00-11.30 Tammsaare Maxima ● 14.00-14.30 Mäepealse 2 eesolev guväljakud. parklas (Tammsaare tee 133) parkla ● 11.30-12.00 Sääse Maxima ees parklas (Kiili 16) Kevad on traditsiooniliselt koristustal- FOTO: ILJA MA ● 12.00-12.30 Sõpruse Maxima kõrval gute aastaaeg. On ju pärast lume sula- (Sõpruse pst 171 ees asuval parkimis- mist inimestel üldine soov kodu ja ko- alal) duümbrust korrastada. Mustamäel ole- ● 12.30-13.00 Vilde 66/68 Lehola me aastaid linnaosa haljasalade heakor- (ühistranspordipeatuse tagusel parkimisalal) ratöödele kaasanud koole ja lasteaeda- sid, nii ka sellel aastal. Aprilli lõpu ilm tegi aga talgute kor- Ohtlikke jäätmeid võib viia Suuremaid kasutuskõlblikke ese- Need võib viia Paljassaare või ka kõikidesse Tallinna jäätme- meid nagu mööblit ja töökorras Pääsküla jäätmejaama kordus- raldamisse mitmeid korrektuure, kuid jaamadesse ja ohtlike jäätmete kodutehnikat (nt külmikud, pliidid kasutusruumi või Uuskasutus- aktiivsed koolid ja lasteaiad said lume- kogumispunktidesse. jms) kogumisringi käigus vastu ei keskuse poodidesse. võeta. saju tõttu ära jäänud talgutööd maikuu alguses siiski ära teha. Linnaosa toetas talgulisi vajalike töövahenditega nagu Lisaks Mustamäe koolide ja lasteaeda- gulist. Metsa alt koguti kokku rohkem kui Lisainformatsioon: www.tallinn.ee/kogumisringid 3 - de talgutele toimusid meil heakorratalgud 6 m prahti. Suur aitäh osalejatele! kindad, rehad, labidad jm ning korral Telefon: 616 4000 das talguliste poolt kokku kogutud pra- Sütiste metsas, kuhu olid oodatud kõik Urmas Kõpp hi äraveo. mustamäelased. Kohale tuli kokku 20 tal- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja

Mustamae Ajaleht - Page 7 Mustamae Ajaleht Page 6 Page 8

Next in

Next in