AI Content Chat (Beta) logo

2 juhtkiri / uudised Mustamäe 13. mai 2024 JUHTKIRI MUSTAMÄE LINNAOSA Kevadised tuuled VANEM MARJA-LIISA VEISER: ks omamoodi rahvatarkus kõneleb sel- lest, kuidas kõige kindlamad asjad siin Oma tegemistes tuleb olla aus, avatud, siiras elus on muutused. Just muutuseid toovad Ükaasa kevadised tuuled: soojemad ilmad, ja sihikindel, küll siis ka kõik õnnestub! pikemad päevad ja looduse tärkamine. Üha rohkem kostub linnulaulu, jalutajaid ja jooksusammu sead- Vahetult enne Mustamäe lehe maikuu numbri ilmumist said jaid võib kohata varavalgest hilisõhtuni ning mood- mustamäelased endale uue linnaosa vanema. Tallinna võimuerakondade sa aja peegeldusena kuulutavad talve lõppemist tõu- kerattadki. Nende tuulte tuules oleme ühiselt pida- koalitsioonilepingu põhjal juhib Mustamäe linnaosa nüüdsest Isamaa nud ära esimese kevadlaada, mis sedapuhku kandis erakonna esindaja. Tema nimi on Marja-Liisa Veiser. Kes ta on ja millised nime “Kultuuririkkuse kevadlaat”, kus Synne Valtri hoogsa kontserdi pühendasime emadepäevale. on tema plaanid Mustamäe linnaosa vanemana? Kevadiste tuulte tuules on lõpusirgel ka muutu- sed Tallinna linna juhtimise juures: 14. aprillil Tal- Marja-Liisa, millised on esimesed linna linnapeaks valitud Jevgeni Ossinovski linna- märksõnad, mis teile Mustamäe- valitsus koosneb Sotsiaaldemokraatide, Reformiera- ga seoses meenuvad? Männi park, Mustamäe valss, Mustamäe konna, Isamaa ning Eesti 200 esindajatest, kus igal turg, Vilde Spordipark erakonnal on kaks abilinnapea positsiooni; sarna- selt on koalitsiooni moodustanud erakonnad jaga- Kui teile tehti ettepanek Musta- nud ka linnaosade juhtimise. Mustamäe linnaosa va- mäed juhtima tulla, siis kui kaua nema ametisse kinnitati 10. mail Isamaa erakonna võtsite otsustamiseks aega ja mil- liige Marja-Liisa Veiser. Uue linnaosa vanema esime- lised argumendid said määravaks „jah“ sõna ütlemisel? si mõtteid ja plaane saab mõistagi käesolevast lehe- Ega ma kaua tegelikult otsustamiseks numbrist ka lugeda. aega ei vajanudki. Kui see pakkumine mulle tehti arutasin esmalt pere ja lä- evadsoojuse saabudes on värsket Musta- hedastega, sest pere toetus ja mõistmi- mäe lehte eriti kohane lugeda mõnusas ne on selle ameti juures väga olulised. Männi pargis, kus jalgteede servas ning Olen töötanud kohalikus omavalitsu- ses üle 22 aasta, millest 17 aastat pida- Kmändide varjus võib leida palju nimeli- nud juristiametit ning 6 aastat olnud si istepinke, mis on pühendatud linnaosaga seotud ka omavalitsusjuht, täpsemini 4 aastat kultuuri- ja teadustegelastele. Kuidagi oli nii juhtu- Lüganuse volikogu esimees ja üle kahe nud, et pool sajandit Mustamäel elanud ja Eesti sa- aasta vallavanem. Just seetõttu tunnen jandi filmiks valitud linateose „Kevade“ režissööri ja tean omavalitsuse spetsiifikat hästi. Arvo Kruusemendi pinki seni Männi pargis ei olnud. Mul oli väga hea meel, kui mulle see pakkumine tehti, sest elan juba mõn- Nüüd sai see viga parandatud. Aprillikuus 96. sünni- da aega Tallinnas. Olen siiralt tänulik, päeva tähistanud legendaarne filmimees lubas, et võ- et saan just Mustamäel, kus elavad ka tab mõnel ilusal kevadpäeval ette teekonna Männi minu elukaaslase vanemad, sõbrad ja parki, vaatab selle pingi üle ning puhkab jalga. Mi- tuttavad, oma teadmisi ja kogemusi ra- ne tea – ehk satute ajalehte pargis lugema just selsa- kendada. mal päeval – soovige siis auväärsele režissöörile ik- Kuidas te ennast meie lugejatele ka tervist ja jaksu. tutvustaksite? Mis teeb teile rõõ- Sel eesootaval ilusal soojal ajal jagub Männi par- mu? Mis teeb tuska? ki aga loomulikult muudki eriilmelist tegevust, mis Minu juured on Ida-Virumaalt, kuid tä- meelitab kindla peale ligi huvilisi mujalt Tallinnast ja naseks on elu toonud mind Tallinnas- kaugemaltki. Sõbralikud külalised võtame hea mee- se. Olen 41-aastane, mul on kaks arm- lega vastu ning näitame kui ägedad on Mustamäe üri- sat poega, noorem 12-aastane ja vanem juba peagi 19-aastaseks saamas. Minu se- tused. Muide, juba õige pea ootab ees üks uudne üri- niste ametite ja tegemiste juures mul vä- tus, nimelt toimub 18. mai õhtul Mustamäe muusi- ga vaba aega hobideks olnud ei olegi, aga kafestival, kus saab nautida DJ Andres Aljaste muusi- huvi pakub motosport. Lisaks meeldib kavalikut, valgusmängu, toidutänava hõrgutisi, puh- meie kaunist Eestimaad avastada ja mui- Marja-Liisa Veiser. keala ja elada kaasa Siim Koppeli trummishow’le. Hi- dugi väga armastan ma kokata. Köök on Tuska teeb meid üha enam ümbrit liste õhtutundideni kestev muusikafestival kuulub see koht, kus viibiksin lõputult. - ri, kuid kindlasti ei tohi unustada vane- Inimesena olen sõbralik, mõistev, sev õelus, kadedus ja ükskõiksus kaas- mat põlvkonda, elukogenud inimesi tu- seekordse Tallinna päeva tähistamise programmi. Kui abivalmis ning hästi oluliseks pean os- inimeste ja looduse suhtes. Märkame leb austada ja väärtustada, selle põlvkon- festival mustamäelastelt heakskiidu saab – ja muidu- kust inimesi kuulata. Samas olen täp- üksteist rohkem! Tunneme rõõmu ka na elutarkusi, mälestusi ja meenutusi. gi meie parki liigselt ei koorma – siis võib see algatus ne, korrektne, nõudlik, hea pingetalu- väikestest asjadest meie ümber, mis sü- jätkuda ka edaspidi. vusega ja oma ettevõtmistes sihikin- dame soojaks teevad. Oleme sõbralikud Kuidas plaanite mustamäelastega del. Iseloomult olen inimene, kes mi- ja abivalmid, siis on ka meid ümbritsev lähemalt tuttavaks saada? ii Männi pargi teeradadel kui ka mujal dagi ette võttes annab kõik endast ole- maailm ilusam. Loomulikult teeb mee- Tänaseks on ette tulnud juba mitmeid neva, et asi õnnestuks ning püstitatud le mõruks ka maailmas valitsev rahu- huvitavaid kohtumisi, seni on olnud ai- Mustamäel võib taas kohata valimiskam- eesmärgid saaks täidetud. Oman pii- tus, seni kestev sõjaline olukord Ukrai- nult positiivsed kogemused. Inimesed paaniat tegevaid poliitikuid, sest Euroo- savalt tahtejõudu ja visadust hakka- nas ning üldine pingestatus. on sõbralikud ja abivalmid, küll on eri- Npa Parlamendi valimiste päev on juba 9. ma saamiseks, kuid olen alati valmis nevaid põnevaid ideid, aga ka mitmeid juunil. Nagu ikka, anname sellele teemale piisavalt le- ka igakülgseks enesetäiendamiseks ja Millise kogemuse võtate uude tõsiseid murekohti. Kindlasti saame lä- heruumi, et linnaosa elanikud oleksid kursis valmis- arenguks. ametisse kaasa Ida-Virumaalt? hemalt tuttavaks läbi erinevate üritus- te kuupäevade, valimisjaoskondade asukoha, kandi- Siirast rõõmu valmistab mulle see, Olen seesama inimene, kes ma olen ko- te, mis meil Mustamäel aset on leidmas, kui minu pere ja lähedased on terved guaeg olnud. Võtan kaasa kõik head soo- aga kindlasti plaanin jätakata ka linna- daatide ning kõige muu vajalikuga. Nagu ikka, soo- ja õnnelikud, kui minu tööd ja tegemi- vid ja seni kogetu. Elutarkus tuleb aasta- osa välikontoritega. vitame hääletada selle kandidaadi poolt, keda kuu- sed kannavad vilja ning suudan läbi sel- tega, tasapisi. Oma tegemistes tuleb olla lates tunnete, et tegemist väärt mõtete ja ideedega. le tagada inimeste rahulolu ja hea ene- aus, avatud, siiras ja sihikindel, küll siis ka Mida te soovite Mustamäel lähe- Nagu ikka, soovitame kindlasti valima minna, sest setunde. kõik õnnestub! Tuleb küll innustada noo- mal ajal muuta? iga hääl loeb. Head mustamäelased, soovin teile kaunist keva- AJALEHT MUSTAMÄE Tõlge: Mill Tõlkebüroo OÜ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja de jätku! Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus Kujundus: Tähesepp OÜ lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide (E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn) Trükk: AS Printall sisu ja vormi eest. Toimetaja: Mari Torga Levi: AS Directpost, 5816 3100 Ajaleht internetis: Aleksandra Lorvi [email protected], tel 6457521 Info: tel 645 7500 ja 645 7511. www.tallinn.ee/et/mustamae/mustamae-leht Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Järgmine leht ilmub 17. juunil 2024.

Mustamae Ajaleht - Page 2 Mustamae Ajaleht Page 1 Page 3

Next in

Next in