AI Content Chat (Beta) logo

13. mai 2024 Mustamäe uudised 3 Soovin, et inimesed tunneksid, et Mus- 96. sünnipäeva tähistanud Arvo Kruusement tamäe linnaosa valitsus töötab oma ela- nike heaks ning avalikke vahendeid ka- sai nimelise pingi Männi pargis! sutatakse otstarbekalt ning üksnes meie elanike hüvanguks. Juhtimine peab ole- ma läbipaistev, aus ja avatud. Rohkem 20. aprillil tähistas väärikat 96. sün- võiks olla vaba aja sisustamise võima- nipäeva filmimees, näitleja ja stse- lusi nii noortel kui eakatel, enam soo- narist Arvo Kruusement. dustatud tervislikud ja liikuvad eluvii- sid ning linnaruumis võiks olla rohkem Eestis on ainult üks mängufilm, mis FOTO: LINNAMEEDIA rohelust ja looduslähedust. Mulle väga on valitud sajandi parimaks filmiks ja meeldib 2024. a kaasava eelarve idee- see on Kruusemendi lavastatud „Keva- konkursi võitnud hoovidesse puuvil- de“. Aitäh talle ka „Suve“ ja „Sügise“ jaaedade rajamine. Teeb meele rõõm- ning teistegi filmide eest. Armastatud saks, et saab ellu viia midagi sellist, mi- filmimehe, näitleja ja lavastaja sünni- da mustamäelased ise väga soovinud on. päeva puhul paigaldasime Männi par- Muidugi üheks valukohaks on kahtle- ki tema nimeline pingi. mata kortermajade lähedane parkimi- Arvo Kruusement on lavastanud ne, mille osas tuleks võtta selge suund, seitse mängufilmi: “Kevade“ (1969), Arvo Kruusement Tallinna teeneka kultuuritegela- samas kardan, et niivõrd lühikese ame- “Don Juan Tallinnas“ (1971), “Suvi“ se preemiat vastu võtmas 2016. aastal. Tänukirja tiajaga neid suuri teemasid lahendada (1976), “Naine kütab sauna“ (1978), “Kar- andis üle toonane linnapea Taavi Aas. võib-olla ei jõuagi. Vot siin on küll vaja ge meri“ (1981), “Bande“ (1985) ja “Sü- pikka ja tulemuslikku plaani. gis“ (1990). Oma loometeed alustas ta 1972. aastal Eesti NSV riikliku preemia. 2003. aastal pälvis ta Eesti Kultuurka- 2002. aastal valisid filmiajakirjanikud aga näitleja ja teatrilavastajana, lisaks Aastal 1980 nimetati ta Eesti NSV tee- pitali elutööpreemia, 2012. aastal Tar- “Kevade“ kõigi aegade parimaks Eesti Kuidas hindate seda, mida teie on ta tegutsenud ka stsenaristi ja do- neliseks kunstitegelaseks. 2000. aastal tu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna ja filmiks. 2006. aastal valiti „Postimehe“ eelkäijad on Mustamäel teinud? kumentaalfilmide režissöörina. “Keva- tunnustati Arvo Kruusemendi elutööd 2016. aastal valiti ta Tallinna teeneka lugejate rahvahääletusel „Kevade“ sa- Millised algatused väärivad jätka- de“ lavastamise eest pälvis Kruusement Valgetähe III klassi teenetemärgiga, kultuuritegelase preemia laureaadiks. jandi rahva filmiks. mist ja mida uut soovite ette võt- ta? Mustamäel on väga palju ära tehtud. Hea meel on vaadata imeilusat Männi Tallinna politseiorkester sai endale uue kodu parki, kus on üht-teist vaba aja veetmi- seks eeskätt lastele küll juba olemas, 23. aprillil kolis Tallinna politseior- V naseks on orkester end sisse seadnud, kuid kindlasti tuleb sinna võimalusi kester uutesse ruumidesse Tallinna noodikogu on üle toodud noodihoid- juurde luua. Peagi saame seal avada sil- Munitsipaalpolitsei Ameti majas. lasse ning orkestriproovid toimuvad mailu pakkuva purskkaevu ning mõt- uutes ruumides. teid on veelgi. Nagu eelpool mainisin, Varem asusid orkestri harjutusruumid „Enne mupoga liitumist oli orkestri - Süsta tänaval, mis paraku olid amorti- eksistents pidevas ohus, tänaseks on siis kindlasti tuleb edasi minna kaasa va eelarve rakendamisega ning loomuli- seerunud ning nii noodikogule kui ka nad kindla katuse all ja nüüd ka uutes, kult toetada igakülgselt korteriühistuid pillidele muutunud ebasobivaks. Or- FOTO: ALEKSANDR GU娃ఀOkaasajastatud ruumides,“ rõõmustab läbi erinevate toetuste nagu Roheline kestrile hakati uusi ruume otsima ju- mupo juhataja Aivar Toompere:“Nüüd õu, Hoovid korda, Fassaadid korda, audi- ba möödunud aastal ja kui mupo ma- on orkester saanud endale kodu ja iga titoetus jne, kindlasti tuleb toetada ela- jas vabanes piisavalt sobilikku pinda, kodu loob turvatunnet, mis on hea muarendusi. Oluline on jõuda kiiremini otsustati ruumid spetsiaalselt orkestri loomingulise tegevuse vundamen- otsustega riigi tasemele, vähendada bü- vajadusi arvestavalt ringi ehitada. Tä- diks“. rokraatiat ja kiirendada linna poolseid menetlusi ja üldist asjaajamist. Kindlas- ti on väga oluline koostöö erasektoriga, et Mustamäe õitseks ja areneks. Riigikogu kutsub Eesti lipu päeva Meil räägitakse palju soolisest puhul pidulikule lipuheiskamisele võrdõiguslikkusest ja samas ka OGU KANTSELEI meeste jõulisest ülekaalust polii- ja Pika Hermanni torni tikas ning juhtivatel ametikoh- tadel. Kuidas teie seda olukorda Teisipäeval, 4. juunil on Eesti lipu 140. külastuse korraldamiseks jagatakse näete ja tunnetate? aastapäev. Riigikogu juhatus ja Eesti kohapeal tasuta pääsmeid, kuhu on Tõepoolest, varasemalt oli meeste osa- Lipu Selts kutsuvad sel puhul kõiki märgitud torni pääsu kellaaeg. Eks- kaal nii poliitikas kui ka juhtivatel koh- hommikul kell 7 riigilipu piduliku- kursioonid algavad igal täis- ja pool- tadel märkimisväärselt suurem kui tä- le heiskamisele Toompeale Kuberne- tunnil. FOTO: ERIK PEINAR / RIIGIK na. Mida aeg edasi, seda enam naisi me ri aeda. Kell 14–19 on huvilistele ava- Gruppide suurus ja pääsmete arv sellistel kohtadel näeme. Kuvand, et nai- tud Pika Hermanni torn. Ladusama on piiratud. se kohustuseks on üksnes kodu ja pere eest hoolitsemine, koristamine ja toidu- valmistamine on ammu juba iganenud. Mina arvan, et meie - naised oleme üs- na nutikad ja visad ning saame kõige- ga tublisti hakkama ja seda nii, et pere MUSTAMÄE GRILLPIDU on õnnelik ja kodu hoitud. MUSTAMÄE GRILLPIDU Millised on teie suveplaanid ja su- vesoovid? Suuri suveplaane veel teinud ei olegi, sest alles värskelt ametisse asudes tuleb 15. JUUNI KELL 12 ilmselgelt suvi tööle pühendada. Kuid 15. JUUNI KELL 12 kui nädalavahetused ja soojad suveõh- tud vähegi lubavad, olen niipalju pere- ga kui võimalik – avastame uusi kau- MÄNNI PARGIS neid paiku, viibime palju looduses, käi- MÄNNI PARGIS me rannas, teeme väljasõidupiknikke jpm, ikka kõike seda, mida Eestimaa su- vi ja soojad ilmad meile võimaldavad. Mida mustamäelastele soovite? Head mustamäelased! Soovin teile ime- ilusat ja sooja algavat suve! Soovin, et saaksite olla võimalikult palju pere, sõp- rade ja lähedaste seltsis ning võtta sel- lest suvest, mis võtta annab. Ning loo- mulikult kõigile tugevat tervist, sest kui on tervist, siis saab ka muuga hakkama! KELL 17:30 Peatsete kohtumisteni!

Mustamae Ajaleht - Page 3 Mustamae Ajaleht Page 2 Page 4

Next in

Next in