AI Content Chat (Beta) logo

4 meelelahutus Mustamäe 13. mai 2024 TASUTA TREENINGUD Maxima Rahvajooks ja Mustamäe Koguperepäev 2. juunil KADAKA STAADIONIL Mustamäel alustab 2. juunil uus jook- daka staadionil, seejärel läbib rada kõr- Lastejooks algab kell 10.30. Maxima USA mereväelased meie noortele Amee- Ootame igas vanuses mustamäelasi susari Maxima Rahvajooks, kus osa- val asuvat Kadaka parkmetsa, kus joos- Rahvajooksu ühisstart antakse kell rika jalgpalli. Kadaka staadioni tasuta treeningutele. lemine on kõikidele spordisõpradele takse 1,7 kilomeetri pikkune ring. Sõl- 10.45. Lisaks on külla oodata Briti sõdureid, Hooaja avasid seeniorite treeningud 6. tasuta. Sel suvel toimub Maxima Rah- tuvalt vanuseklassist läbivad jooksjad Pärast võitjate autasustamist jätkub kes toovad kaasa kaks võimsat Panther mail. Juba 16. mail toimuvad esimesed vajooksu sarjas kolm etappi. Esimene kas ühe, kaks või kolm ringi. Kadaka staadionil Mustamäe Kogupe- masinat! Kohal on ka päästeamet, po- välijõusaali ja kepikõnni treeningud. start antakse 2. juunil Kadaka staa- Osalemine rahvajooksul eeldab eel- repäev, mis pakub aktiivseid tegevusi litsei ja kiirabi, kes esitlevad oma väge- SEENIORITE TREENINGUD dionil, teine 15. juunil Männi pargis nevat registreerumist: https://forms.gle/ õhtuni välja. Katsetada saab erinevaid vaid sõidukeid ja varustust. Igal esmaspäeval kell 11-12 kuni Mustamäe Grillpeo raames ning hoo- UpMzex6swJKvkLLB7 spordialasid – alates jalgpallist, korvpal- Päeva kogu programm on väljas üri- augusti lõpuni. aja lõpetab kooliaasta alguse rahva- 2. juunil toimuv Mustamäe Kogu- list, lõpetades akrobaatika ja maadluse- tuse lehel: www.facebook.com/kadaka. ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- jooks 1. septembril Kadaka staadionil. pere Liikumispäev avatakse kell 10. ga. Nagu eelmiselgi aastal, tutvustavad staadion klubi treener Evelin Talts ▶ Treeningud toimuvad esmaspäevi- Mustamäe Maxima Rah- ti, kell 11.00 – 12.00 vajooksudele on oodatud osalema kõik liikumissõb- JÕUSAALITREENINGUD rad, igas vanuses ja igasu- alates 16.a ja vanemad guse sportliku ettevalmis- 16.05.24 – 26.09.24 tusega. ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- Põhidistantsi 5 km võib E klubi treener Fjodor Dunik läbida nii joostes kui ka Ä M A T ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti S kõndides. Mudilastele on U M V E Ä 17.30 – 18.30 P kavas 300m lühijooks. E R E P U Esimene Maxima Rahva- G O KEPIKÕND jooks toimub 2. juunil Kada- K A M I 16.05/13.06/18.07/15.08/19.09 ka staadionil Mustamäe Ko- AX ▶ Algusega kell 17.00 Kadaka staa- A M J S guperepäeva raames. Tänu K dionilt O O J Mustamäe linnaosa koos- A ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- V H A klubi treener Evelin Talts tööpartnerile Maximale saa- R ! A T U S vad eranditult kõik jooksul A T ! . e 7 l 1 e – t 0 s 1 e k l i k ä , l i v i u osalejad kaasa auhinnad. Li- n u e k u l j KORVPALLITREENINGUD e . rt 2 u u i s i saks premeeritakse iga va- d n i s lastele ja noortele a b u t ö ö , t e g nuseklassi 3 parimat auta- n Ajavahemikus 04.06.24 – 27.08.24 ä , m i rt o p u s j su ja diplomiga. l (kokku 13 treeningut) a s p a v a ▶ Treeninguid viib läbi spordiklubi Start Maxima esimesele K Nord rahvajooksule antakse Ka- ▶ Treeningud toimuvad teisipäeviti, kell 17.00-18.00 JALGPALLITREENINGUD Mustamäel avati legaalse grafiti sein lastele ja noortele 06.06.24 – 29.08.24 Mai alguses avati Tallinna juba kol- ja kunstihuvilise noore nii Eestist, Lätist, ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, mas legaalne grafitisein. Uus kõigi- Ukrainast kui ka Hispaaniast. kell 18.30 – 19.30 le huvilistele kasutamiseks mõeldud Legaalse grafiti sein on kasutamiseks grafitisein asub Mustamäel aadres- kõigile huvilistele igal ajal. Sein pakub PILATESE TREENINGUD sil Sääse 16/18. turvalist ruumi grafiti harjutamiseks 13.06.24 – 29.08.24 ja eneseväljenduseks nii noortele, kes ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- Tallinna haridusameti mobiilse noor- teevad alles esimesi katsetusi, kui ka klubi treener Signe Vent sootöö peaspetsialisti Aleksei Jefimovi suurte kogemustega tänavakunstnike- ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, sõnul on grafitiprojekti eesmärk mit- le. See vähendab avaliku ja eraoman- kell 16.00 – 17.00 te ainult pakkuda noortele võimalust dis oleva vara ebaseaduslikku märgis- KERGEJÕUSTIKU TREENINGUD kunsti teha, vaid ka vähendada illegaal- tamist. Kunstnik teeb seinale oma joo- (kõikidele spordisõpradele) se grafiti levikut linnaruumis ning ri- nistuse, mida on teistel hiljem võima- 10.06.24 – 26.08.23 kastada linnaelanike ja külastajate ko- lik üle joonistada. ▶ Treeninguid viib läbi Spordiakadee- gemust tänavakunsti osas. Tallinna haridusameti noorsootöö mia treener Heiko Väät Kaks aastat tagasi alanud algatusel osakond kutsub üles ettevõtteid ja ko- ▶ Treeningud toimuvad esmaspäevi- ei osanud keegi ette kujutada täna saa- halikke kogukondi ühinema algatuse- ti, kell 18.00 – 19.00 vutatud edu. Tänu linnaosavalitsuste, ga, pakkudes oma pindu kunstnikele kohaliku grafiti kogukonna ja ettevõte- lõuendiks ja toetades grafitiseinte loo- AKROBAATIKA TREENINGUD te koostööle on Tallinnas loodud kolm mist erinevates linnaosades. Senised le- lastele ja noortele legaalset grafitiseina, mis on muutu- gaalsed grafitiseinad on valminud koos- 13.06.24 – 27.08.24 nud oluliseks osaks linna kultuurist töös Tallinna haridusametiga, Kesklin- ▶ Treeninguid viib läbi Tallinna Üli- - na linnaosavalitsusega, Mustamäe linna- kooli õppejõud, treener Viktor Saaron ja keskkonnast. 2022. aastal avati Tal ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, linnas esimene legaalse grafiti sein, hiljem avati teine legaalse grafiti sein, deaial ning tänavu avati juba kolmas le- osavalitsusega, Põhja-Tallinna linnaosa- kell 15.00 – 16.00 mis asub Kesklinna piirkonnas Pärnu mis asub Põhja-Tallinna piirkonnas Pal- gaalse grafiti sein Mustamäel, mille kat- valitsusega, Hundipesa OÜ-ga ja kuns- maantee viadukti betoonseintel, aasta jassaare tee 2 lähedal asuval vanal piir- misel osales üle 30 kogenud kunstniku titarvete kauplusega Spekter. Kultuurikeskus Kaja kava MAI JUUNI ESINEB RAGNAR&CO ESINEB MATI DUO 16.05 KELL 09:00 Õigusnõustamine linna 01.06 KELL 16:00 Tallinna Linnatranspordi elanikele puhkpilliorkestri kontsert 17.05 KELL 19:00 Muusikaline komöödia 05.06 KELL 19:00 Sugato Bhaduri India klassi- KAJA KAJA „Isal on plaan: laulude ja graafikutena“ kalise muusika kontsert TANTSUÕHTU TANTSUÕHTU 18.05 KELL 11:00 Lasteetendus ,,Muinasjutt 06.06 KELL 19:00 Tantsuõhtu – Mati Duo enne magamaminekut“ RUS 07.06 KELL 20:00 Tango kontsert ja pidu 18.05 KELL 16:00 Kontsert „Kauge tähevalgus“ Romantica Milongueraga 23.05 KELL 19:00 Tantsuõhtu – Ragnar&Co 08.06 KELL 16:00 Roma Kultuurifestival – 23. MAI 06. JUUNI 25.05 KELL 17:00 Idamaade tantsustuudio suur RomFest ,,Amari Kultura“ TASUTA KELL 19:00 KELL 19:00 hooajalõpu kontsert 09.06 KELL 17:00 Peep Vain „Müstika“ 26.05 KELL 17:00 Kevadkontsert – Taisi laulu- 15.06 KELL 16:00 Suur kõhutantsu kevad- lapsed kontsert PILET 7,10€ PILET 7,10€ 30.05 KELL 19:00 Ann Vaida stand-up tuur KAJA GALERII Müügil Kajas ja Müügil Kajas ja „Mitmes suunas“ 04. aprill – 6. juuni Tarbekunstiselts CDE vitriin, Fientas Fientas 31.05 KELL 18:00 TSG segakoori ja Helmholtz- maalid ja keraamika Gymnasium Karlsruhe orkestri ühiskontsert 10. juuni – 9. august Anastasia Kudenko õli- Avatud kohvik Avatud kohvik TASUTA maalid

Mustamae Ajaleht - Page 4 Mustamae Ajaleht Page 3 Page 5

Next in

Next in