AI Content Chat (Beta) logo

13. mai 2024 Mustamäe Tallinna päev 5 Tallinna vapimärgi sai sel aastal arhitekt Raine Karp Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia lau- Tallinna linnavolikogu otsustas sel matukogu ja Sakala keskusega – tõstis reaat on näitleja, lavastaja ja kirjanik Helle Laas aastal anda Tallinna vapimärgi ar- 䄃ࠀ䄃ࠀRTKarp ehitusmaterjalina taas ausse Ees- Tallinna päeval antakse välja ka UN hitekt Raine Karbile. Tallinna linna ti paekivi. Tallinna teeneka kultuuritegelase Õ teenetemärk anti sel aastal 10 ini- Tallinna vapimärk antakse isikule preemia. Sel aastal saab kultuuri- TS mesele. linna erilise austusavaldusena. Teene- preemia armastatud nukunäitleja temärgi andmise taotlusi said esitada ja kirjanik Helle Laas, kes on muu FOTO: MA Arhitekt Raine Karbi mitme kümnendi FOTO: ALBERT TRUUVlinnavolikogu fraktsioonid, linnavoliko-hulgas ka mustamäelane. jooksul projekteeritud arhitektuurselt gu ja linnavalitsuse liikmed ning linna äärmiselt hea kvaliteediga hooned on asutused 31. märtsiks. Tallinna teene- Üle poole sajandi on just Helle Laas ol- oluline osa Tallinna arhitektuuriloost temärke on antud alates 1995. aastast nud tuhandetele Eesti lastele esime- ning olemuslik osa linna tänapäevasest Raine Karp. 456 inimesele. ne näitleja, kelle mängust teatris rõõ- linnaehituslikust ilmest. mu tuntakse ja esimene kirjanik, kel- Eesti arhitektuuri grand old Sel aastal valiti Tallinna teenetemärgi saajateks: le raamatut loetakse. Kaasahaaravalt man on rohkem kui 60 tegutsemis- ja muheda huumoriga teeb ta maa- aasta jooksul projekteerinud enami- ▶ Guido Pärnits – Ülemiste City ja Ülemiste keskuse juhtimise ning ettevõtlus- ilma avastamise põnevaks nii lastele ku oma tähelepanuväärsematest hoo- valdkonna pühendunud arendamise eest Tallinnas; kui nende vanematele. netest Tallinnasse. Tema loomingu hul- ▶ Indrek Vijard – kauaaegse pühendunud töö eest Tallinna Nõmme Muusikakoo- Teatrikunst väikelastele on Helle ka kuuluvad sellised Tallinna üldmuljet li juhtimisel ja Tallinna koorimuusika edendamisel; Laasi elutöö. Oma autorilavastusi on kujundavad või kujundanud hooned na- ▶ Andrei Titov – ühiskonnas oluliste ja aktuaalsete teemade püstitamise ning ini- ta ise nimetanud hellitavalt „titetük- gu Tallinna linnahall, Eesti Rahvusraa- meste teadlikkuse suurendamise ja harimise eest; kideks“, sest need on mõeldud mudi- matukogu hoone, Välisministeeriumi ▶ Ülle Einberg – kauaaegse ja pühendunud töö eest Tallinna Lastehaigla endok- lastele alates teisest eluaastast. Neid etendust nukkudega tutvuda ning sir- hoone, Sakala keskus ja Tallinna Posti- rinoloogiateenistuses; lavastusi (nt „Kiki ja Miki“, „Tsuhh- mi taha piiluda. Laas on pidanud täht- maja, viimased kaks on hiljem olulisel ▶ Jüri Dorbek – pikaaegse panuse eest Tallinna spordielu korraldamisse; tsuhh-tsuhh“, „Hanel oli auto“, „Käed saks, et laps hakkaks mõistma piiri määral ümber ehitatud. ▶ Toomas Paaver – väljapaistvate linnaruumilahenduste väljatöötamise ning pa- ja kindad“ jmt) iseloomustab kordu- mängu ja reaalsuse vahel. Linnahall pälvis pärast valmimist nuse eest linnaruumi eestkõnelejana; velementide kasutamine, vähene Helle Laas on olnud ka viljakas mo- ka mitu rahvusvahelist auhinda, muu ▶ Dmitri Rõbakov – pikaajalise pedagoogilise tegevuse ja ühiskondliku töö eest; tekst rohke tegevusega, samuti vähe- nonäitleja. hulgas biennaali Interarh-83 grand prixʼ ▶ Peeter Jalakas – olulise panuse eest Eesti ja Tallinna teatri- ja kultuuripilti; sed, ent selged karakterid ning laste- 1941. aastal sündinud Helle Laas ja rahvusvahelise arhitektide liidu pre- ▶ Külli Karing – turismivaldkonna pikaaegse eestvedamise ja arendamise eest le hõlpsalt haaratav värviline stseno- on Eesti Noorsooteatri kõige staaži- sidendi kuldmedali ja preemia. Suur- Tallinnas; graafia. Etendus kestab umbes 30–35 kam näitleja, kes jätkuvalt etendus- ▶ Triin Ojari – Tallinna arhitektuuriajaloo populariseerimise eest. te ehitistega – linnahalli, rahvusraa- minutit ja lastel on võimalus pärast tes kaasa teeb. Tallinna päeva sündmusi jätkub tänavu kaheks päevaks Tänavu möödub 776 aastat päevast, ja tervitatakse linnarahvast. Peaminis- Hea uudis ootab ka muuseu- poeg”. Peaesineja Jarek Kasar annab eri ajastutest, inimestest seal keskel ja mil Tallinn sai Lübecki linnaõigu- ter Kaja Kallas ja linnapea Jevgeni Ossi- misõpru – linnamuuseumi filiaa- kontserdi kell 15. kultuuririkkusest, mis kõik kokku moo- se. Olulist ajaloosündmust tähista- novski avavad Lühikese jala värava kol- lidesse (Tallinna Linnaelumuuseum, Kell 12–19 toimub Lennusadamas dustavadki tänase Tallinna näo. Etendu- takse Tallinna päevaga, mis toimub mapäeva, 15. mai hommikul kell 10. Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, - se jaoks valmivad spetsiaalsed muusi- energiast pakatav tänavaspordifesti nüüd juba 23. korda. Pidustused leia- Kalamaja muuseum jt) pääseb vaid ühe val Ghetto Games. Päev on täis kaasa- kaseaded, kus kohtuvad möödanik ja vad aset 15. ja 18. mail, oodatud on Kuhu minna, mida teha euroga ja muuseumikaardiga päris tasu- haaravaid tänavaspordi võistlusi ja mee- tänapäev, erinevad muusikastiilid ning kõik linlased ja linna külalised. Tallinna päeval, 15. mail ta (vt lisa). Miiamilla lastemuuseumis- lelahutuslikke etteasteid, tegevusi on -kultuurid. Tallinna päeva puhul on ka 15. mail kell 12–19 on kõigile huvi- se tuleb külastus eelnevalt muuseumi igale vanusele (vt programmi). Festiva- väärikas Vana Toomas torni otsast alla „Lübecki linnaõiguse saamine aastal listele tasuta külastuseks avatud Tallin- kodulehel registreerida. lile pääs on tasuta. Kes soovib ise mõ- laskunud, et vaadata, kuidas linnarah- 1248 tähistab Tallinna jaoks olulist na Raekoda, vanim raekoda Põhja-Eu- nel võistlusel osaleda, saab end regist- val läheb (rollis: Mart Toome). Solistide- hetke, mis sidus meid juba sajandeid roopas. Raekoja uksed avab Tallinna Po- Tallinna päeva tähistamine jätkub reerida aadressil https://www.ghettoga- na löövad kaasa Heidy Tamme, Mihkel tagasi Euroopa linnade õigus-, kultuu- litseiorkestri saatel pidulikult Tallinna ka laupäeval, 18. mai, mis on täi- mes.com/. Raud, Tanel Padar, Sünne Valtri, Tanja ri- ja majandusruumiga. Tallinna päev linnapea. detud põnevate sündmuste ja te- Kell 13.30–14.30 esinevad Vabadu- Mihhailova-Saar ja Reket. Etenduse la- on meenutus sellest märgilisest sünd- Kell 12.30–13.15 saab nautida lin- gevustega hommikust hilisõhtuni se väljakul erinevad tantsurühmad. Nä- vastaja on Veiko Tubin ja muusikajuht musest ning austusavaldus meie linna navolikogu rõdukontserti, kus kuulajaid Kell 10–17 leiab Telliskivi Kvartalis ha saab TalTech Cheerleaders’i tantsu- Siim Aimla. Väravad on külastajatele rikkalikule kultuuri- ja ajaloole,“ rääkis rõõmustavad Tšellopoisid ning seejärel aset Tallinna suurim taaskasutusfesti- ja akrobaatikakava ning Eesti vanima avatud alates kella 19st. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. on võimalik külastada Tallinna Linna- val UK Fest, kus üheskoos antakse asja- iiri tantsu rühma Solase etteastet. Lõ- Kell 20–23 lõpetab Tallinna päe- „Tallinna päeva programm seob oma- volikogu maja, mis võõrustab külasta- dele uus elu. Tulla saab nii ostma ja kui petuseks panevad publikulgi jala tatsu- va järelpidu Patarei Merekindluses. vahel nii ammuste aegade lugusid kui jaid kuni kella 16ni. ka müüma. Lisaks linlastele on kaup- ma erinevad Tallinnas tegutsevad rah- Kell 20 avatakse uksed ja peo tõmbab ka tänase päeva tegusid, tuues inimesed Tallinna Linnamuuseum tutvus- lemas Uuskasutuskeskus, Eesti Punase vatantsurühmad ja seto ansambel Kiio- käima DJ Fieldz, kell 22 asuvad lavale kokku ja tugevdades kodulinna tunnet. tab 15. mail tavapäraselt linna aja- Risti heategevuslik taaskasutuskauplus ra. Päeva juhib tuntud tantsujuht Ka- - Púr Múdd ja Grete Paia. Kohapeal pa Meelepäraseid tegevusi leiab igaüks ja lugu – seekord kutsub muuseum kõi- Punane Ristik ja taaskasutusorganisat- lev Järvela. kutakse ka sööki ja jooki, oma moona- kõik on oodatud.“ ki huvilisi ajalootrammi ekskursiooni- sioon Humana. Kell 18–21.30 on muusikasõb- ga sisse ei pääse. Tallinna päeva sündmused saavad dele. Kell 14 ja 18 algavad eestikeelsed Kell 12–16 on suured ja väikesed rad kogu perega oodatud Mustamäele tallinlased oodatud Kesklinna perepäe- Männi parki. Esimesena loob seal mee- - traditsiooniliselt alguse peaministri ja ning kell 16 venekeelne ekskursioon. Kogu programmiga saab tutvuda vee linnapea kohtumisega Lühikese jala vä- Tramm väljub Vana-Lõuna trammipea- vale Kadrioru parki, täpsemalt Apollo leolu DJ Andres Aljaste, tema järel as- bilehel tallinn.ee/et/tallinnapaev/prog- ravas, et kinnitada üla- ja all-linna head tusest ja sõit kestab umbes ühe tunni. kuju juurde roosiaia taga. Tasuta üritu- tub lavale Siim Koppel trummishow’ga. ramm, läbisaamist. Kombe kohaselt tuleb pea- Osalemiseks on vajalik tasuta pilet, mi- sel astuvad üles mitmed koosseisud, sh Kell 20–22 saab Toompargis nautida ministril Toompea poolel linnaväravale da saab broneerida linnamuuseumi ko- teadusteater ja laulustuudio, ning män- suurejoonelist kontsert-etendust „Mit- Tallinna päeva üritused on kõigile ta- koputada, misjärel linnapea avab värava dulehel alates 2. maist (vt piletite info). gitakse lasteetendust „UMKA-jääkaru- menäoline linn“, mis räägib loo linna suta. TALLINNA PÄEVA RAAMES TALLINNA PÄEVA RAAMES MUSTAMÄE MUUSIKAFESTIVAL DJ ANDRES ALJASTE SIIM KOPPEL DJ ANDRES ALJASTE SIIM KOPPEL 1188.. MMAAII KKEELLLL 1188 18. MAI KELL 18 MÄNNI PARGIS MÄNNI PARGIS MÄNNI PARGIS

Mustamae Ajaleht - Page 5 Mustamae Ajaleht Page 4 Page 6

Next in

Next in