AI Content Chat (Beta) logo

Sza now ni Pań stwo, Od pra wie 35 lat do star cza my na szym klien tom nie tyl ko wy ro by wy so kiej ja ko ści, ale rów nież roz wią za nia w za kre sie oświe tle nia. La ta wy tę żo nej pra cy, do świad czeń i podej mo wa nia wy zwań za o wo co wa ły sze ro ką ga mą wy so kiej ja ko ści lamp i opraw oświe tle nio wych o uni wer sal nym cha rak te rze, prze zna czo nych do za sto so wa nia w do mu, mie szka niu, jak rów nież w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej, ho te lach i biu rach. Wy ro by El marco odzna cza ją się este ty ką i trwa ło ścią. Pro du ko wa ne są ze szla chet nych ma te ria łów z dba ło ścią o de ta le. Wie le z nich za wie ra ener go o szczęd ne źródła świa tła. Za an ga żo wa nie pra cow ni ków oraz wła ści cie li we współ pra cę z Klien ta mi w za kre sie wspól ne go opra co wa nia za ga dnień pro jek to wo-in we sty cyj nych oraz pa sją z ja ką wy ko nu je my na szą pra cę zy ska ła uzna nie Part ne rów, którzy po strze ga ją nas ja ko pro fe sjo nal ne go, sta bil ne go part ne ra w bi zne sie. Kie ru jąc się po trze ba mi i su ge stia mi klien tów oraz po dą ża jąc za ten den cja mi ryn ku i wła sny mi po my sła mi w dal szym cią gu udo sko na la my stan dar dy i po sze rza my ofer tę aby by ła przej rzy sta i kom ple kso wa. W dzia ła niach kie ru je my się ra cjo nal no ścią i po sza no wa niem śro do wi ska na tu ral ne go. Od da je my w Pań stwa rę ce ka ta log na szych pro duk tów w no wej sza cie gra ficz nej, bę dą cej wy ni kiem pro ce su zmia ny wi ze run ku fir my. Ma my nadzie ję, że ni niej szy ka ta log speł ni Pań stwa ocze ki wa nia, uła twi i po sze rzy na szą współ pra cę. Dro dzy Klien ci, Wa sza ak cep ta cja i lo jal ność sta no wią ca mo ty wa cję dla ca łe go ze spo łu El mar co po - zwa la opty mi stycz nie w przy szłość z wia rą dal szych wspól nych suk ce sów. Ka ta log jest do stęp ny rów nież w we rsji elek tro nicz nej (PDF) na wi try nie www.el mar co.pl. Za pra sza my do współ pra cy Ta de usz Mar ty niuk De ar Cu sto mers, For ne ar ly 35 ye ars now we ha ve be en sup ply ing our Cu sto mers not only with high qu a li ty pro ducts, but al so with com ple te li gh ting so lu tions. Long ye ars of stre nu o us work, expe rien ces and fa cing chal len ges re sul ted in wi de ran ge of high qu a li ty lamps and li gh ting fi xtu res of uni ver sal cha rac ter, de di ca ted for ho me and pu blic use. El mar co pro ducts stand out for the ir ae sthe tic de sign and du ra bi li ty, as we ll as for high qu a li ty ma - te rials and fi ne de ta ils. Ma ny of them are equ ip ped with ener gy sa ving li ght so ur ces. The staff and owners' en ga ge ment in co o pe ra tion with Clients on de sign and in ve st ment ta sks to ge ther with our pas sion for the work has cre a ted a po si ti ve ima ge of El mar co be ing a pro fes sio nal and sta ble bu si ness part ner. Fol lo wing the Clients' ne eds and fe ed back as we ll as the mar ket trends and our own ide as we are con ti nu o u sly im pro ving our stan dards and our offer to ma ke it as cle ar and com ple te as it gets. In our ac ti vi ties we fol low the ru les of ra tio na li ty to ge ther with re spect for the na tu ral envi ron ment. We are pro ud to pre sent You the pro duct ca ta lo gue in a new gra phi cal la y o ut, be ing a re sult of ongo ing pro cess of im pro ving the ima ge of El mar co com pa ny. We ho pe that this ca ta lo gue will me et Yo ur expec ta tions and help to ma ke our co o pe ra tion even ea sier and mo re ple a sant. De ar Cu sto mers, Yo ur ac cep tan ce and lo y al ty, be ing a con stant mo ti va tion for the who le El mar co staff, lets us ha ve an opti mi stic ou tlo ok in to the fu tu re with con fi den ce and fa ith in ne xt com mon suc ces ses. This ca ta lo gue is al so ava i la ble onli ne as PDF on www.el mar co.pl. Yo urs sin ce re ly Ta de usz Mar ty niuk 001 makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 1

Layout 1 - Page 3 Layout 1 Page 2 Page 4