Author image
studioswiatla
Content thumbnail Layout 1
AI Content Chat (Beta) logo

Layout 1

G A L L E R Y O F L I G H T

Layout 1 - Page 2

Sza now ni Pań stwo, Od pra wie 35 lat do star cza my na szym klien tom nie tyl ko wy ro by wy so kiej ja ko ści, ale rów nież roz wią za nia w za kre sie oświe tle nia. La ta wy tę żo nej pra cy, do świad czeń i podej mo wa nia wy zwań za o wo co wa ły sze ro ką ga mą wy so kiej ja ko ści lamp i opraw oświe tle nio wych o uni wer sal nym cha rak te rze, prze zna czo nych do za sto so wa nia w do mu, mie szka niu, jak rów nież w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej, ho te lach i biu rach. Wy ro by El marco odzna cza ją się este ty ką i trwa ło ścią. Pro du ko wa ne są ze szla chet nych ma te ria łów z dba ło ścią o de ta le. Wie le z nich za wie ra ener go o szczęd ne źródła świa tła. Za an ga żo wa nie pra cow ni ków oraz wła ści cie li we współ pra cę z Klien ta mi w za kre sie wspól ne go opra co wa nia za ga dnień pro jek to wo-in we sty cyj nych oraz pa sją z ja ką wy ko nu je my na szą pra cę zy ska ła uzna nie Part ne rów, którzy po strze ga ją nas ja ko pro fe sjo nal ne go, sta bil ne go part ne ra w bi zne sie. Kie ru jąc się po trze ba mi i su ge stia mi klien tów oraz po dą ża jąc za ten den cja mi ryn ku i wła sny mi po my sła mi w dal szym cią gu udo sko na la my stan dar dy i po sze rza my ofer tę aby by ła przej rzy sta i kom ple kso wa. W dzia ła niach kie ru je my się ra cjo nal no ścią i po sza no wa niem śro do wi ska na tu ral ne go. Od da je my w Pań stwa rę ce ka ta log na szych pro duk tów w no wej sza cie gra ficz nej, bę dą cej wy ni kiem pro ce su zmia ny wi ze run ku fir my. Ma my nadzie ję, że ni niej szy ka ta log speł ni Pań stwa ocze ki wa nia, uła twi i po sze rzy na szą współ pra cę. Dro dzy Klien ci, Wa sza ak cep ta cja i lo jal ność sta no wią ca mo ty wa cję dla ca łe go ze spo łu El mar co po - zwa la opty mi stycz nie w przy szłość z wia rą dal szych wspól nych suk ce sów. Ka ta log jest do stęp ny rów nież w we rsji elek tro nicz nej (PDF) na wi try nie www.el mar co.pl. Za pra sza my do współ pra cy Ta de usz Mar ty niuk De ar Cu sto mers, For ne ar ly 35 ye ars now we ha ve be en sup ply ing our Cu sto mers not only with high qu a li ty pro ducts, but al so with com ple te li gh ting so lu tions. Long ye ars of stre nu o us work, expe rien ces and fa cing chal len ges re sul ted in wi de ran ge of high qu a li ty lamps and li gh ting fi xtu res of uni ver sal cha rac ter, de di ca ted for ho me and pu blic use. El mar co pro ducts stand out for the ir ae sthe tic de sign and du ra bi li ty, as we ll as for high qu a li ty ma - te rials and fi ne de ta ils. Ma ny of them are equ ip ped with ener gy sa ving li ght so ur ces. The staff and owners' en ga ge ment in co o pe ra tion with Clients on de sign and in ve st ment ta sks to ge ther with our pas sion for the work has cre a ted a po si ti ve ima ge of El mar co be ing a pro fes sio nal and sta ble bu si ness part ner. Fol lo wing the Clients' ne eds and fe ed back as we ll as the mar ket trends and our own ide as we are con ti nu o u sly im pro ving our stan dards and our offer to ma ke it as cle ar and com ple te as it gets. In our ac ti vi ties we fol low the ru les of ra tio na li ty to ge ther with re spect for the na tu ral envi ron ment. We are pro ud to pre sent You the pro duct ca ta lo gue in a new gra phi cal la y o ut, be ing a re sult of ongo ing pro cess of im pro ving the ima ge of El mar co com pa ny. We ho pe that this ca ta lo gue will me et Yo ur expec ta tions and help to ma ke our co o pe ra tion even ea sier and mo re ple a sant. De ar Cu sto mers, Yo ur ac cep tan ce and lo y al ty, be ing a con stant mo ti va tion for the who le El mar co staff, lets us ha ve an opti mi stic ou tlo ok in to the fu tu re with con fi den ce and fa ith in ne xt com mon suc ces ses. This ca ta lo gue is al so ava i la ble onli ne as PDF on www.el mar co.pl. Yo urs sin ce re ly Ta de usz Mar ty niuk 001 makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 1

002 o f i r m i e a b o u t u s PRZYJAZNA PRODUKCJA Nasze produkty są wytwarzane w nowym Zakładzie o kubaturze 12000 m 3 , w warunkach przyjaznych dla pracowników oraz środowiska zgodnie z Zakładową Księgą Produkcji . ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Efektywna gospodarka, energia pozyskana ze słońca (instalacja PV) oraz z głębi ziemi (pompy ciepła) optymalizuje nasze koszty produkcji oraz eksploatacji (ogrzewanie i klimatyzacja) pomieszczeń oraz hali produkcyjnej . Oprawy oświetleniowe Elmarco wyposażone w ledowe źródła światła zapewniają klasę energooszczędności A++ BEZPIECZEŃSTWO W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników naszych wyrobów, produkowane oprawy oświetleniowe badamy w akredytowanych laboratoriach a znak CE jest potwierdzony w jednostkach certyfikacyjnych. PROJEKTOWANIE – DORADZTWO – INDYWIDUALIZACJA W naszej pracy posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania. Współpracujemy z projektantami i inwestorami. Wykorzystując techniki komputerowe wykonujemy projekty oświetlenia oraz opraw. Rozważamy wszystkie aspekty i oczekiwania klienta, a w decyzjach kierujemy się złotą zasadą analizy wartości . GWARANCJA – 3 LATA Długoletnia pomoc w eksploatacji i konserwacji wyrobów Elmarco. FRIENDLY MANUFACTURING ENVIRONMENT Our products are manufactured in the new 12000 m 3 volume factory building, in environment and staff friendly conditions and in accordance with the Company Production Book . ENERGY EFFICIENCY Eco friendly production and energy efficiency as priorities. Energy obtained from the Sun (PV installation) and from the depths of the Earth by using geothermal heat pumps (GHPs) optimise our costs of production and running the factory (heating and air conditioning) of rooms and production hall. Elmarco luminaires equipped with LED light sources provide class A++ energy efficiency. SAFETY FIRST Having security and health of our customers in mind, we produce our lighting fixtures with thouroughness and get them inspected in accredited laboratories. All of our products carry the CE sign issued by respectful certification authorities. DESIGNING – CONSULTING – CUSTOMIZATION We use specialized design software to design lighting and luminaires. We work with designers and investors. Using digital technologies we prepare prototypes. We consider all aspects and customer expectations, and in our decisions we follow the key rule of value analysis. 3 YEARS WARRANTY We offer a long-term support for Elmarco products. o f i r m i e n a s z e p r i o r y t e t y a b o u t u s o u r p r i o r i t i e s makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 2

003 a r c h i t e k c i a r c h i t e c t s Radosław Czerniejewski "Projektowanie wnętrz jest dla mnie poszukiwaniem harmonijnych rozwiązań przestrzennych w oparciu o zasady kompozycji, proporcji a także wymagania użytkowe. Priorytetem jest tworzenie przestrzeni spójnej stylistycznie, jasno zdefiniowanej i funkcjonalnej. Jej zmien- ność wynikająca z upływającego czasu i modelowania przestrzeni światłem naturalnym oraz sztucznym jest kluczowa w projektowaniu wnętrz.” RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI dr, arch. wnętrz, adiunkt na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, właściciel pracowni CGL, projektant opraw oświetleniowych. Radek zaprojektował serię opraw Kreska D. "For me, interior design is a search for harmonious spatial solutions based on the principles of composition, proportion and functional requirements. The priority is to create a stylistically coherent, clearly defined and functional space. Its variability resulting from the pas- sage of time and the creation of space with natural and artificial light is a key factor in interior design." RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI, PhD, interior architect, assistant professor at the Faculty of Architecture of the University of Sopot, owner of the CGL studio, designer of lighting fixtures. Radek designed the Kreska D series of luminaires. Natalia Sokół „Światło to czwarty wymiar przestrzeni. Jego dynamiczna zmiana w ciągu dnia kształtuje różne obrazy wnętrza. Zadaniem opraw oświetleniowych jest odtworzenie tego momentu, który użytkownik ceni sobie w swoim wnętrzu najbardziej.” NATALIA SOKÓŁ dr, MSc Light & Lighting, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, projektant opraw oświetleniowych. Natalia zaprojektowała serią opraw Scandic. “Light is the fourth dimension of space. Its dynamic change during the day shapes various images of the interior. The task of the lighting fixtures is to recreate the moment that the user appreciates in his interior the most.” NATALIA SOKÓŁ, PhD, MSc Light & Lighting, assistant professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, designer of lighting fixtures. Natalia designed the Scandic series luminaires. "Zmysły pobudzane przez bodźce takie jak światło, modelują naszą percepcję otoczenia. Niczym pędzle w rękach malarza, oprawy to narzędzia wizualnego odzwierciedlenia emocji w przestrzeni." ADAM MILEWCZYK, mgr inż. arch., ukończył też studia z zakresu projektowania wzornictwa w WSSiP w Łodzi, projektant, właściciel pracowni projektowej AM. Adam zaprojektował serię opraw Kandel S. "Senses stimulated by stimuli such as light, shape our perception of the environment. Like brushes in the hands of a painter, frames are tools for the visual reflection of emotions in space." ADAM MILEWCZYK, M.Sc. arch., he also graduated from design studies at WSSiP in Łódź, designer, owner of the AM design studio. Adam designed a series of Kandel S luminaires. Adam Milewczyk makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 3

004 Lampy Vesta to bardzo proste a zarazem niebanalne wzor- nictwo. Połączenie drewna z metalem dopełnia tekstylny abażur czyniąc z tych lamp idealny wzór do mieszkania, domu lub hotelu. Vesta presents a very simple yet original design. Combination of wood and metal is completed by a textile lampshade mak- ing this lamp a perfect choice for a living space in a house or in a hotel. ola vesta Rodzina opraw Ola to połączenie pięknej formy i funkcjo- nalności. Drewno połączone z metalem tworzy spójną całość i ciepły klimat. Konstrukcja umożliwia regulację kierunku i kąta świecenia. Ola luminaires family combines a beautiful form with func- tionality. Wood connected with metals creates a coherent effect and a warm atmosphere. The construction enables control of the direction and angle of light. n o w o ś c i n e w s makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 4

005 n o w o ś c i n e w s Seria Hikari to powiew dalekiego wschodu – prostota i lekkość dająca delikatne światło uzyskana jest poprzez połączenie metalowego lub drewnianego korpusu z tekstyl- nym abażurem. Hikari series is a breath of the far east – the simplicity and lightness giving a delicate light is achieved through a com- bination of a metal or wooden body with a textile lamp- shade. Uniwersalne i funkcjonalne wzornictwo oraz staranne wykończenie czynią z lamp Scandic idealne dopełnienie wyposażenia wnętrz. Atutem jest przegub dający możliwość regulacji kierunku i kąta świecenia. Universal, functional design and precise finishes make the Scandic lamps the perfect completion of the interior furnishings. The joint allowing adjusting the direction and angle of lighting is an additional advantage. scandic a hikari makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 5

Lampy Net znajdą zastosowanie w przestrzeniach biurowych, restauracyjnych i hotelowych. Konstrukcja pozwala na pod- wieszenie oprawy w wybranym miejscu wnętrza, korzystając jednocześnie z tylko jednego punktu zasilającego. Dzięki linkom można formować pole świecenia zgodnie z aktualną potrzebą. Net lamps will be great in office, restaurant or hotel. The con- struction allows to suspend the fixture in chosen spots using just one power supply source. Thanks to the cables it is pos- sible to shape the light field according to current needs. net Minimalistyczna forma uzupełnia i doświetla oryginalne wnętrza, zarówno mieszkalne, jak i biurowe. Zagłębione w drewnianym korpusie źródło światła zapewnia komfort widzenia. Dostępna w wersji natynkowej i wpuszczanej o różnych długościach. The minimalistic form completes and lightens up original interiors, both residential and office. Light source, recessed in the wooden body provides the visual comfort. Kreska D is available in the surface and recessed versions of varying lengths. kreska d 006 n o w o ś c i n e w s makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 6

007 n o w o ś c i n e w s Lampy Par Lux to minimalistyczna i elegancka stylistyka. Ta lekka i prosta forma pozwola na uzyskanie właściwych akcentów w przestrzeni. Lampy można wyposażyć w Perfect Light SNAP System umożliwiający tworzenia barwy i kształtu strumienia światła (Ra > 95%). Par Lux lamps present a minimalistic and elegant design. This light and simple form allows to achieve the right accents in the space. The lamps can be equipped with the Perfect Light SNAP System enabling change of the color and shape of the light beam (Ra > 95%). Przeznaczeniem tego nowoczesnego w formie kinkietu jest dodatkowe doświetlenie sypialni lub miejsca pracy. Nastawny przegub pozwala dopasować kierunek i kąt świecenia. Wersja z gniazdem USB umożliwia wygodne ładowanie urządzeń elektronicznych. This modern wall lamp is designated to additionally illumi- nate a bedroom or a working place. Adjustable joint allow regulation of the direction and angle of light. The USB ver- sion enables easy charging of electronic devices. par lux kandel s makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 7

008 ALASKA 040 AURA 048 BALI 122 BD K 065 BD S 064 BETA 091 BISHOP 056 BLOK 108 BRANDY 041 BRIK 108 CAPRICORN 095 CARLO 118 CARLO BIS 120 CASINO 070 CRIS IP 078 CROSS 037 EDGAR BIS 057 ELZA PLUS 075 ENEA 027 EVA 026 FORUM 069 FUJI 126 GALAXY 066 HAJKE 094 HAMIDA 028 HAMIDA M0S 029 HANZA 076 HARI 095 HAVANA 055 HIKARI D 020 HIKARI M 021 016 O L A P L 018 O L A K 019 O L A A 020 H I K A R I D 021 H I K A R I M 022 V E S T A 023 K L A R A 024 K A M A 025 K L E O 026 E V A 027 E N E A 028 H A M I D A 029 H A M I D A M O S 030 V E L A 031 L O R D 032 T A N G O 034 M O D E N A 036 V I E N A 037 C R O S S 038 P A D W A 040 A L A S K A 041 B R A N D Y 042 L U P U S 044 V E S 046 N I N A 048 A U R A 050 P R E C I O S A 052 M I L E N A

062 SCANDIC BIS 063 NORDIC 064 BD S 065 BD K 066 GALAXY 067 PRISMA 068 TORONTO 069 FORUM BIS 070 CASINO 072 TOLUX 073 JET BIS 074 KRESKA IP 075 ELZA PLUS 076 HANZA 076 TREFL 077 TWIST 078 CRIS IP 080 PAR LUX 081 PAR 082 YUKON 084 KRESKA INFUSION 110 JET BIS 073 KAMA 024 KANDEL 098 KANDEL WP 100 KLARA 023 KLEO 025 KRESKA 084 KRESKA D 088 KRESKA IP 074 LORD 031 LUNA 096 LUPUS 042 MATTI 094 MILENA 052 MISTRAL 114 MODENA 034 NINA 046 NET 124 NORDIC 063 OLA A 019 OLA K 018 OLA PL 016 PADWA 038 PAR 081 PAR LUX 080 PIETRO 116 PRECIOSA 050 PRISMA 067 QUANTUM 090 009 053 SAXO 054 RUMBA 055 HAVANA 056 BISHOP 057 EDGAR BIS 058 SCANDIC 060 SCANDIC A makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 9

010 RONDO 092 RUMBA 054 SAXO 053 SCANDIC 058 SCANDIC A 060 SCANDIC BIS 062 SISIL 112 SPOTECH 102 TANGO 032 TOLUX 072 TORONTO 068 TRACK SYSTEM 103 TREFL 076 TWIST 077 VELA 030 VES 044 VESTA 022 VIENA 036 YUKON 082 110 INFUSION 112 SISIL 114 MISTRAL 116 PIETRO 118 CARLO 120 CARLO BIS 122 BALI 124 NET 126 FUJI 088 KRESKA D 090 QUANTUM 091 BETA 092 RONDO 094 HAJKE 094 MATTI 095 HARI 095 CAPRICORN 096 LUNA 098 KANDEL 100 KANDEL WP 102 SPOTECH 103 TRACK SYSTEM 108 BRICK/BLOK makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 10

objaśnienia explanation 011 NAZWA WYROBU/PRODUCT NAME kolor/colour 101−1002−010101 3 x 60 W E−27 kod produktu liczba i rodzaj źródeł światła product code number and type of light source Konstrukcja kodu wyrobu/Construction of the product code 101 − 0210 − 010101 grupa wyrobów l i c z b o w e o z n a c z e n i e k o l o r u w y r o b u liczbowe oznaczenie kodu podstawowego wyrobu product group dwie pierwsze cyfry – kolor drewna nummeric description of the basic product code dwie ostatnie cyfry – kolor metalu n u m m e r i c d e s c r i p t i o n o f t h e p r o d u c t c o l o u r two first digits – wood colour two last digits – metal colour L i c z b o w e o z n a c z e n i a k o l o r ó w / N u m m e r i c c o l o u r d e s c r i p t i o n s 0 0 – bez koloru dodatkowego / no additional colour 0 1 – naturalny (sosna) / pinewood 0 2 – miodowy / honey 0 3 – brąz / brown 0 4 – mahoń / mahogany 0 5 – calvados / calvados 0 6 – czarny / black 0 7 – biały / white 0 8 – dąb / oak 0 9 – srebro / silver 1 0 – mosiądz / brass 1 1 – patyna / patina 1 2 – chrom / chrome 1 8 – czarno złoty / golden black 2 2 – inox / inox 2 3 – venge / venge 2 4 – grafit / graphite 2 5 – pomarańcz / orange 2 6 – aluminium / aluminium 2 8 – szary / grey Firma ElmarCo zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do danych katalogowych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. ElmarCo Company reserves the right to change the data included in this catalogue without further announcments. All rights reserved. Jak zamawiać artykuł?/How to order? Artykuły należy zamawiać podając ich pełny kod. Wykropkowane miejsca należy zastąpić liczbowym oznaczeniem koloru, na przykład: For ordering please give the whole product code. Please fill empty spaces (dots) with the nummeric description of the colour, for example: 101−...−010101 101−0210−010101 Plafon/półplafon drewno+metal, kolor drewna – miodowy, kolor metalu – mosiądz Plafond/halfplafond wood+metal, wood colour – honey, metal colour – brass G r u p y r o d z a j o w e w y r o b ó w / P r o d u c t g r o u p s 1 0 0 – plafon/półplafon drewno / plafond/half plafond wood 1 0 1 – plafon/półplafon drewno + metal / plafond/half plafond wood + metal 1 0 2 – plafon/półplafon metal / plafond/half plafond metal 1 0 3 – plafon/półplafon szkło / plafond/half plafond glass 1 1 0 – żyrandol drewno / chandelier wood 1 1 1 – żyrandol drewno + metal / chandelier wood + metal 1 1 2 – żyrandol metal / chandelier metal 1 2 0 – l. nocna drewno / night lamp wood 1 2 1 – l. nocna drewno + metal / night lamp wood + metal 1 2 2 – l. nocna metal / night lamp metal 1 3 0 – l. gabinetowa drewno / cabinet lamp wood 1 3 1 – l. gabinetowa drewno + metal / cabinet lamp wood + metal 1 3 2 – l. gabinetowa metal / cabinet lamp metal 1 4 0 – l. podłogowa drewno / floor lamp wood 1 4 1 – l. podłogowa drewno + metal / floor lamp wood + metal 1 4 2 – l. podłogowa metal / floor lamp metal 1 5 0 – kinkiet drewno / wall lamp wood / 1 5 1 – kinkiet drewno + metal / wall lamp wood + metal 1 5 2 – kinkiet metal / wall lamp metal 1 5 3 – kinkiet szkło / wall lamp glass 1 6 0 – l. sufitowa drewno / pendant light wood 1 6 1 – l. sufitowa drewno + metal / pendant light wood + metal 1 6 2 – l. sufitowa metal / pendant light metal 1 7 2 – l. ogrodowe / garden lamps 4 3 0 – spot / spot makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 11

123456789 1 0 1 1 1 2 h 12 20 27 33 20 22 24 17 25 30 16 17 22 23 25 12 15 18 20 25 15 19 25 30 60 17 20 32 13 17 23 14 16 22 12 16 28 16 16 16 19 21 25 26 a 12 17 25 30 16 18 18 17 25 35 b 25 35 45 a 1 10 15 20 D 25/18 34/20 50/29 40 50 15 21 25 30 35 10 12 18 20 30 20 25 40 21 30 41 18 22 30 20 25 40 12 16 18 15 20 26 24 D 1 15 20 32 17 25 35 10 15 18 10 12 26 878 10 8 12 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 h h h a a a b h a a a 1 h h a 1 D D D D D D D D D D h h h h h h h D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST 012 abażury lampshades BIAŁY ECRI CAPPUCINO SZARY NIEBIESKI BEŻ PLISA WHITE ECRI CAPPUCINO GREY BLUE BEIGE PLEAT TURKUS RÓŻ BORDO BRĄZ CZARNY TURQUOISE PINK DARK RED BROWN BLACK 1 . k o s t k a 2 . p r o s t o p a d ł o ś c i a n 3 . p i r a m i d a 4 . e l i p s a 5 . w a l e c d u ż y 6 . w a l e c m a ł y 7 . w a l e c w y s o k i 8 . w i a d r o 9 . d o n i c a 1 0 . s t o ż e k 1 1 . s t o ż e k 1 2 . t u b a e l i p s a z b i e ż n a N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 12

BEZBARWNY OPAL MAT OPAL BIAŁY MROŻONY COLOURLESS OPAL MAT OPAL WHITE FROST klosz glass drewno wood metal metal sznur cord 013 NATURALNY DĄB MIODOWY CALVADOS BRĄZ VENGE NATURAL OAK HONEY CALVADOS BROWN VENGE INOX CHROM PATYNA MOSIĄDZ BIAŁY CZARNY ZŁOTY INOX CHROM PATINA BRASS WHITE BLACK G0LD CZERWONY CZARNY SZARY RED BLACK GREY makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 13

makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 1

Hotel Summer, Londyn Wajnert Meble, Międzybórz Diehlbeg Hotel, Garni, Olpe, Niemcy fot. Bumera r e f e r e n c j e Elmarco makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 2

o l a p l 016 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 3

naturalny natural DREWNO / WOOD D o l a p l 017 O L A P L K W a l l l a m p 151-....-000003 1 x E 27 O L A P L L S 1 C e i l i n g l a m p 161-....-000003 1 x E 27 O L A P L Ż 3 C h a n d e l i e r 111-....-000003 3 x E 27 O L A P L L G T a b l e l a m p 131-....-000003 1 x E 27 O L A P L L P F l o o r l a m p 141-....-000003 1 x E 27 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 METAL / METAL czarny black M beżowy beige ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 4

o l a k 018 1 2 3 4 5 O L A K K W a l l l a m p 151-....-000001 1 x E 27 O L A K L S 1 C e i l i n g l a m p 161-....-000001 1 x E 27 O L A K Ż 3 C h a n d e l i e r 111-....-000001 3 x E 27 O L A K L G T a b l e l a m p 131-....-000001 1 x E 27 O L A K L P F l o o r l a m p 141-....-000001 1 x E 27 1 2 3 4 5 METAL / METAL czarny black M naturalny natural DREWNO / WOOD D makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 5

naturalny natural DREWNO / WOOD D o l a a 019 1 2 3 4 5 O L A A K W a l l l a m p 151-....-000002 1 x E 27 O L A A L S 1 C e i l i n g l a m p 161-....-000002 1 x E 27 O L A A Ż 3 C h a n d e l i e r 111-....-000002 3 x E 27 O L A A L G T a b l e l a m p 131-....-000002 1 x E 27 O L A A L P F l o o r l a m p 141-....-000002 1 x E 27 1 2 3 4 5 METAL / METAL czarny black M jasnoszary ecru light grey ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:11 Page 6

h i k a r i d 020 H I K A R I K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-000004 1 x E 27 LED 1,2 W H I K A R I L G T a b l e l a m p 131-....-000004 1 x E 27 H I K A R I L P F l o o r l a m p 141-....-000004 2 x E 27 1 2 3 1 2 3 METAL / METAL czarny black M biały ecru white ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brąz natural brown DREWNO / WOOD D makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 7

h i k a r i m 021 METAL / METAL biały czarny white black M 1 2 3 biały ecru white ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A H I K A R I M K L E D L i l u W a l l l a m p 152-....-000004 1 x E 27 LED 1,2 W H I K A R I M L G T a b l e l a m p 132-....-000004 1 x E 27 H I K A R I M L P F l o o r l a m p 142-....-000004 2 x E 27 1 2 3 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 8

1 2 3 v e s t a 022 V E S T A K W a l l l a m p 151-....-001070 1 x E 27 V E S T A K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-001071 1 x E 27 LED 1,2 W V E S T A L P F l o o r l a m p 141-....-000004 1 x E 27 1 2 3 METAL / METAL inox czarny inox black M biały ecru white ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brąz wenge natural brown venge DREWNO / WOOD D makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 9

k l a r a 023 1 2 3 4 5 6 K L A R A K W a l l l a m p 151-....-000006 1 x E27 K L A R A K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-000009 1 x E 27 1 x 1,2 W LED K L A R A L S P e n d a n t l a m p 162-....-000006 1 x E 27 K L A R A L N N i g h t l a m p 121-....-000006 1 x E 27 K L A R A L G T a b l e l a m p 131-....-000006 1 x E 27 K L A R A L P F l o o r l a m p 141-....-000006 1 x E 27 1 2 3 4 5 6 cappucino ecru szary cappucino ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 10

k a m a 024 K A M A K W a l l l a m p 151-....-000004 1 x E27 K A M A K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-000008 1 x E 27 1 x 1,2 W LED K A M A L N N i g h t l a m p 121-....-000004 1 x E 27 K A M A L G T a b l e l a m p 131-....-000004 1 x E 27 K A M A L P F l o o r l a m p 141-....-000004 1 x E 27 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 cappucino ecru szary cappucino ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 11

025 k l e o K L E O K W a l l l a m p 151-....-000005 1 x E27 K L E O K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-000007 1 x E 27 1 x 1,2 W LED K L E O L N N i g h t l a m p 121-....-000007 1 x E 27 K L E O L G T a b l e l a m p 131-....-000005 1 x E 27 K L E O L P F l o o r l a m p 141-....-000005 1 x E 27 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 cappucino ecru szary czarny cappucino ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 12

E V A K B I S L E D W a l l l a m p 150-..01-000101 1 x E 27 1 x 1,2 W LED E V A L S P e n d a n t l a m p 160-..00-000115 2 x E 27 E V A L G D - V T a b l e l a m p 130-..00-000115 2 x E 27 E V A L G D - H T a b l e l a m p 130-..00-000101 1 x E 27 E V A L P F l o o r l a m p 140-..00-000100 1 x E 27 e v a 026 1 2 3 4 5 1 2 4 3 5 cappucino ecru szary czarny cappucino ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 13

E N E A L N N i g h t l a m p 121-....-002201 1 x E 27 E N E A L G T a b l e l a m p 131-....-002201 1 x E 27 E N E A L P F l o o r l a m p 141-....-000001 1 x E 27 e n e a 027 1 2 3 1 2 3 czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:12 Page 14

h a m i d a 028 2 H A M I D A K W a l l l a m p 151-00..-001072 1 x E27 H A M I D A L S P e n d a n t l a m p 161-00..-001072 1 x E 27 H A M I D A L N N i g h t l a m p 121-00..-001072 1 x E 27 H A M I D A L G T a b l e l a m p 131-00..-001072 1 x E 27 H A M I D A L P F l o o r l a m p 141-00..-001072 1 x E 27 1 2 3 4 5 3 5 4 1 cappucino ecru szary cappucino ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom mosiądz inox chrome brass M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 15

H A M I D A M O S K W a l l l a m p 151-0010-001072 1 x E27 H A M I D A M O S L N N i g h t l a m p 121-0010-001072 1 x E 27 H A M I D A M O S L G T a b l e l a m p 131-0010-001072 1 x E 27 H A M I D A M O S L P F l o o r l a m p 141-0010-001072 1 x E 27 h a m i d a m o s 029 1 2 3 4 1 2 3 4 METAL / METAL mosiądz brass M cappucino ecru szary cappucino ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 16

030 v e l a 1 2 3 4 6 5 V E L A K W a l l l a m p 151-....-000010 1 x E27 V E L A K L E D W a l l l a m p 151-....-000011 1 x E 27 1 x 1,2 W LED V E L A K L E D L i l u W a l l l a m p 151-....-000014 1 x E 27 1 x 1,2 W LED V E L A L S C e i l i n g l a m p 161-....-000010 1 x E 27 V E L A L G T a b l e l a m p 131-....-000010 1 x E 27 V E L A L P F l o o r l a m p 141-....-000010 1 x E 27 1 2 3 4 5 6 czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A calvados brązowy venge calvados brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 17

l o r d 031 L O R D K W a l l l a m p 151-....-001100 1 x E27 L O R D K - R W a l l l a m p 151-....-001089 1 x E 27 1 x 1,2 W LED L O R D L G T a b l e l a m p 131-....-001100 1 x E 27 L O R D L P F l o o r l a m p 141-....-001100 1 x E 27 1 2 3 4 1 2 3 4 ecru ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A miodowy brązowy honey brown DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox patyna mosiądz inox patina brass M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 18

t a n g o 032 1 T A N G O K 1 W a l l l a m p 152-00..-001235 1 x E 27 T A N G O K 1 - R W a l l l a m p 152-00..-001237 1 x E 27 T A N G O K 2 - S W a l l l a m p 152-00..-001238 2 x E 27 T A N G O Ż 3 C h a n d e l i e r 112-00..-001223 3 x E 27 T A N G O Ż 4 C h a n d e l i e r 112-00..-001224 4 x E 27 T A N G O Ż 5 C h a n d e l i e r 112-00..-001225 5 x E 27 1 2 3 4 6 5 6 7 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 19

t a n g o 033 T A N G O L G - S T a b l e l a m p 132-00..-001224 1 x E 27 T A N G O L G - R T a b l e l a m p 132-00..-001225 1 x E 27 T A N G O L P - R F l o o r l a m p 142-00..-001138 1 x E 27 7 8 9 4 2 5 3 8 9 METAL / METAL inox patyna mosiądz inox patina brass M czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 20

m o d e n a 034 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 21

M O D E N A K 2 W a l l l a m p 152-00..-000121 2 x E 14 M O D E N A Ż 4 C h a n d e l i e r 112-00..-000122 4 x E 14 M O D E N A Ż 6 C h a n d e l i e r 112-00..-000121 6 x E 14 M O D E N A L G T a b l e l a m p 132-00..-000121 1 x E 27 M O D E N A L P F l o o r l a m p 142-00..-000121 1 x E 27 m o d e n a 035 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 METAL / METAL inox czarny biały inox black white M niebieski biały różowy blue white pink ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 22

V I E N A K W a l l l a m p 152-00..-001099 1 x E27 V I E N A K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001097 1 x E 27 1 x 1,2 W LED V I E N A L G T a b l e l a m p 132-00..-001099 1 x E 27 V I E N A L P F l o o r l a m p 142-00..-001099 1 x E 27 v i e n a 036 1 2 3 4 1 2 3 4 czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 23

037 1 2 c r o s s C R O S S L G T a b l e l a m p 132-00..-000001 1 x E27 C R O S S L P F l o o r l a m p 142-00..-000001 1 x E27 2 1 METAL / METAL inox chrom RAL inox chrome RAL M czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:13 Page 24

p a d w a 038 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 25

p a d w a 039 P A D W A K W a l l l a m p 152-00..-000120 1 x E27 P A D W A L G T a b l e l a m p 132-00..-000120 1 x E27 P A D W A L P F l o o r l a m p 142-00..-000120 1 x E27 1 2 3 1 2 3 czarny ecru różowy black ecru pink ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox RAL inox RAL M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 26

A L A S K A K W a l l l a m p 152-00..-001144 1 x E27 A L A S K A K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001142 1 x E 27 1 x 1,2 W LED A L A S K A L S C e i l i n g l a m p 162-00..-001142 1 x E 27 A L A S K A L S - R P e n d a n t l a m p 162-0022-001143 2 x E 27 A L A S K A L G T a b l e l a m p 132-00..-001142 1 x E 27 A L A S K A L P F l o o r l a m p 142-00..-001142 1 x E 27 a l a s k a 040 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 4 5 czarny ecru szary black ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox inox M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 27

041 B R A N D Y K W a l l l a m p 152-00..-001145 1 x E27 B R A N D Y K L E D W a l l l a m p 152-00..-001146 1 x E27 1 x 1,2 W LED B R A N D Y K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001149 1 x E27 1 x 1,2 W LED B R A N D Y L S C e i l i n g l a m p 162-00..-001145 2 x E27 B R A N D Y L G T a b l e l a m p 132-00..-001145 1 x E27 B R A N D Y L P F l o o r l a m p 142-00..-001145 1 x E27 b r a n d y 6 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 METAL / METAL inox patyna czarny inox patina black M czarny ecru turkus black ecru turquoise ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 28

L U P U S K W a l l l a m p 152-00..-001139 1 x E27 L U P U S K L E D W a l l l a m p 152-00..-001140 1 x E27 1 x 1,2 W LED L U P U S K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001141 1 x E27 1 x 1,2 W LED l u p u s 1 2 3 1 2 3 ABC DEF K L E D K L E D L I L U 042 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 29

L U P U S L S C e i l i n g l a m p 161-00..-001140 1 x E27 L U P U S L G T a b l e l a m p 132-00..-001140 1 x E27 L U P U S L P F l o o r l a m p 142-00..-001140 1 x E27 l u p u s 4 5 6 6 4 5 043 szary ecru biały czarny grey ecru white black ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 30

V E S K L E D m i n i W a l l l a m p 152-0012-001150 1 x E14 1 x 1,2 W LED V E S K W a l l l a m p 152-0...-001073 1 x E27 V E S K L E D W a l l l a m p 152-0...-001074 1 x E27 1 x 1,2 W LED V E S K L E D L i l u W a l l l a m p 152-0...-001075 1 x E27 1 x 1,2 W LED V E S K 2 W a l l l a m p 152-0...-001078 2 x E27 v e s 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 044 makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 31

V E S L S P e n d a n t l a m p 162-00..-001073 1 x E27 V E S L N N i g h t l a m p 122-0...-001073 1 x E 27 V E S L G T a b l e l a m p 132-0...-001073 1 x E 27 V E S L P F l o o r l a m p 142-0...-001073 1 x E 27 v e s 6 7 8 9 6 8 7 9 045 cappucino ecru czarny cappucino ecru black ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox czarny inox black M makieta_01_Layout 1 2021-08-02 17:14 Page 32

n i n a 046 N I N A K W a l l l a m p 152-0...-001095 1 x E27 N I N A L N N i g h t l a m p 122-0...-001095 1 x E 27 N I N A L G T a b l e l a m p 132-0...-001095 1 x E 27 N I N A L P F l o o r l a m p 142-0...-001095 1 x E 27 n i n a 1 2 3 4 1 2 3 4 METAL / METAL inox czarny inox black M bordo ecru szary czarny dark red ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:21 Page 1

n i n a 047 N I N A Ż 3 - M C h a n d e l i e r 112-0...-001098 3 x E27 N I N A Ż 3 - D C h a n d e l i e r 112-0...-001095 3 x E27 N I N A Ż 5 C h a n d e l i e r 112-0...-001096 5 x E27 N I N A Ż 9 C h a n d e l i e r 112-0...-001097 9 x E27 n i n a 5 6 7 8 7 8 6 5 makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:21 Page 2

048 3 a u r a makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:21 Page 3

A U R A K - R W a l l l a m p 152-0...-001093 1 x E27 A U R A L S - R C e i l i n g l a m p 162-00..-001093 1 x E27 A U R A L P - R F l o o r l a m p 142-0...-001093 1 x E 27 a u r a 049 1 2 3 METAL / METAL inox czarny inox black M bordo ecru szary czarny dark red ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A 2 1 makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:21 Page 4

P R E C I O S A K - R W a l l l a m p 152-00..-000033 1 x E27 P R E C I O S A K W a l l l a m p 152-00..-001098 1 x E27 P R E C I O S A K L E D W a l l l a m p 152-00..-001099 1 x E27 1 x 1,2 W LED P R E C I O S A K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001104 1 x E27 1 x 1,2 W LED p r e c i o s a 050 1 2 3 4 1 2 3 4 7 METAL / METAL inox chrom inox chrome M bordo ecru szary czarny dark red ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:21 Page 5

5 P R E C I O S A L S P e n d a n t l a m p 162-00..-001098 3 x E27 P R E C I O S A L S - R C e i l i n g l a m p 162-00..-001098 3 x E27 P R E C I O S A P L P l a f o n d 162-00..-000033 1 x E27 P R E C I O S A L N N i g h t l a m p 122-00..-001098 1 x E27 P R E C I O S A L G T a b l e l a m p 132-00..-001098 1 x E27 P R E C I O S A L P F l o o r l a m p 142-00..-001098 1 x E 27 p r e c i o s a 5 6 7 8 9 10 8 9 10 051 6 makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 6

M I L E N A K W a l l l a m p 152-00..-001020 1 x E27 M I L E N A L G T a b l e l a m p 132-00..-001020 1 x E27 M I L E N A L P F l o o r l a m p 142-00..-001020 1 x E27 m i l e n a 1 2 3 3 2 1 052 METAL / METAL inox biały czarny inox white black M czarny szary ecru black grey ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 7

053 S A X O P L C e i l i n g l a m p 162-0022-000015 1 x E27 S A X O L G T a b l e l a m p 132-00..-000002 1 x E27 S A X O L P F l o o r l a m p 142-00..-000002 1 x E27 s a x o 1 2 3 1 2 3 METAL / METAL inox RAL inox RAL M bordo ecru szary czarny dark red ecru grey black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 8

R U M B A K - R 1 W a l l l a m p 152-0022-000143 1 x E27 R U M B A K - R 2 W a l l l a m p 152-0022-000144 1 x E27 R U M B A L G - R 2 T a b l e l a m p 132-00..-000144 1 x E27 R U M B A L P - R 2 F l o o r l a m p 142-0022-000144 1 x E27 r u m b a 054 1 2 3 4 1 2 3 4 METAL / METAL inox inox M szary ecru czarny grey ecru black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 9

2 H A V A N A K W a l l l a m p 152-00..-001137 1 x E27 H A V A N A K L E D W a l l l a m p 152-00..-001136 1 x E27 1 x 1,2 W LED H A V A N A K L E D L i l u W a l l l a m p 152-00..-001135 1 x E27 1 x 1,2 W LED H A V A N A L N N i g h t l a m p 122-00..-001136 1 x E27 H A V A N A L P F l o o r l a m p 142-00..-001136 1 x E27 h a v a n a 055 1 2 3 4 5 4 5 1 3 METAL / METAL inox chrom inox chrome M biały ecru szary white ecru grey ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 10

B I S H O P K W a l l l a m p 152-00..-002000 1 x E27 B I S H O P L S - S C e i l i n g l a m p 162-00..-002001 1 x E27 B I S H O P L S S - R P e n d a n t l a m p 162-00..-002000 1 x E27 B I S H O P L N N i g h t l a m p 122-00..-002000 1 x E27 B I S H O P L G T a b l e l a m p 132-00..-002000 1 x E27 B I S H O P L P F l o o r l a m p 142-00..-002000 1 x E27 b i s h o p 056 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 METAL / METAL inox RAL inox RAL M czarny szary bordo ecru black grey dark red ecru ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 11

E D G A R B I S K W a l l l a m p 152-00..-001246 2 x E 14 E D G A R B I S L S C e i l i n g l a m p 162-00..-001245 2 x E 27 E D G A R B I S L N N i g h t l a m p 122-00..-001246 2 x E 14 E D G A R B I S L G T a b l e l a m p 132-00..-001246 2 x E 14 E D G A R B I S L P F l o o r l a m p 142-00..-001246 2 x E 14 e d g a r b i s 057 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 METAL / METAL inox czarny inox black M biały white ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 12

s c a n d i c 058 czerwony czarny szary red black grey S 1 2 3 S C A N D I C Ż 3 C h a n d e l i e r 112-00..-000023 3 x E27 S C A N D I C Ż S 3 P e n d a n t l a m p 112-00..-000030 3 x E27 S C A N D I C Ż S 5 P e n d a n t l a m p 112-00..-000019 5 x E27 1 2 3 makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 13

059 S C A N D I C L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000020 1 x E27 S C A N D I C K W a l l l a m p 152-00..-000019 1 x E27 S C A N D I C L G T a b l e l a m p 132-00..-000019 1 x E27 S C A N D I C L P F l o o r l a m p 142-00..-000019 1 x E27 s c a n d i c 4 5 6 7 7 RAL RAL M METAL / METAL 4 5 6 makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:22 Page 14

s c a n d i c a 060 1 2 3 4 S C A N D I C A L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000025 1 x E27 S C A N D I C A Ż 3 C h a n d e l i e r 112-00..-000032 3 x E27 S C A N D I C A Ż S 5 P e n d a n t l a m p 112-00..-000031 5 x E27 S C A N D I C A Ż S 5 P e n d a n t l a m p 112-00..-000034 5 x E27 1 2 3 4 czerwony czarny szary red black grey S makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 15

s c a n d i c a 061 5 7 6 S C A N D I C A K W a l l l a m p 152-00..-000025 1 x E27 S C A N D I C A L G T a b l e l a m p 132-00..-000025 1 x E27 S C A N D I C A L P F l o o r l a m p 142-00..-000025 1 x E27 5 6 7 METAL / METAL czarny black M szary ecru czarny grey ecru black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 16

s c a n d i c b i s 062 S C A N D I C B I S K W a l l l a m p 152-00..-00131 1 x E27 S C A N D I C B I S L S P e n d a n t l a m p 162-00..-00131 1 x E27 S C A N D I C B I S L G T a b l e l a m p 132-00..-00131 1 x E27 S C A N D I C B I S L P F l o o r l a m p 142-00..-00131 1 x E27 1 2 3 4 1 2 3 4 METAL / METAL czarny black M szary ecru czarny grey ecru black ABAŻUR / LAMPSHADE A makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 17

063 1 2 3 4 5 METAL / METAL czarny black M n o r d i c N O R D I C K W a l l l a m p 152-00....-000132 1 x E27 N O R D I C Ż 3 C h a n d e l i e r 112-00..-000132 3 x E27 N O R D I C Ż 3 S P e n d a n t l a m p 112-00..-000133 3 x E27 N O R D I C L G T a b l e l a m p 132-00..-000132 1 x E27 N O R D I C L P F l o o r l a m p 142-00..-000132 2 x E27 1 2 3 4 5 czerwony czarny szary red black grey S makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 18

b d s 064 1 2 3 4 5 B D S K 1 W a l l l a m p 152-00..-000032 1 x E 27 B D S K 2 W a l l l a m p 152-00..-000014 1 x E 27 B D S L S C e i l i n g l a m p 162-00..-000014 1 x E 27 B D S L G T a b l e l a m p 132-00..-000014 1 x E 27 B D S L P F l o o r l a m p 142-00..-000014 1 x E 27 1 2 3 4 5 METAL / METAL złoty czarny gold black M makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 19

b d k 065 B D K K 1 W a l l l a m p 152-00..-000033 1 x E 27 B D K K 2 W a l l l a m p 152-00..-000021 1 x E 27 B D K L S C e i l i n g l a m p 162-00..-000021 1 x E 27 B D K L G T a b l e l a m p 132-00..-000021 1 x E 27 B D K L P F l o o r l a m p 142-00..-000021 1 x E 27 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 METAL / METAL złoty czarny gold black M makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:23 Page 20

g a l a x y 066 G A L A X Y K L E D W a l l l a m p 152-00..-001231 12 W LED G A L A X Y K R L E D W a l l l a m p 152-00..-000270 12 W LED G A L A X Y L S C e i l i n g l a m p 162-00..-001232 30 W LED 162-00..-001234 40 W LED 1 3 2 2 3 1 METAL / METAL inox czarny biały inox black white M makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:24 Page 21

p r i s m a 067 P R I S M A L S - R C e i l i n g l a m p 162-00..-001426 3 x E 27 P R I S M A L S B i s C e i l i n g l a m p 162-00..-001427 3 x E 27 1 2 1 2 METAL / METAL inox chrom patyna inox chrome patina M biały (mrożony) white (frost) KLOSZ / GLASS K makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:24 Page 22

t o r o n t o 068 1 2 3 4 T O R O N T O K 1 W a l l l a m p 152-0011-000101 1 x E 27 T O R O N T O K 2 W a l l l a m p 152-0011-000102 2 x E 27 T O R O N T O Ż 2 - R C h a n d e l i e r 112-0011-000101 2 x E 27 T O R O N T O Ż 2 - S C h a n d e l i e r 112-0011-000100 2 x E 27 T O R O N T O L G T a b l e l a m p 132-0011-000100 2 x E 27 T O R O N T O L P F l o o r l a m p 142-0011-000102 2 x E 27 1 2 3 4 5 6 5 6 METAL / METAL patyna patina M biały (mrożony) white (frost) KLOSZ / GLASS K makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:24 Page 23

f o r u m 069 F O R U M K 2 W a l l l a m p 152-00..-000051 2 x E 27 F O R U M K 3 W a l l l a m p 152-00..-000053 3 x E 27 F O R U M L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000055 1 x E 27 F O R U M Ż 4 C h a n d e l i e r 112-00..-000055 4 x E 27 F O R U M Ż 6 C h a n d e l i e r 112-00..-000060 6 x E 27 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 biały (mrożony) white (frost) KLOSZ / GLASS K METAL / METAL inox czarny patyna inox black patina M makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:24 Page 24

c a s i n o 070 C A S I N O K 1 B i s W a l l l a m p 152-00..-001140 1 x E 27 C A S I N O K 2 W a l l l a m p 152-0011-001041 2 x E 27 C A S I N O L S P e n d a n t l a m p 162-0011-001042 1 x E 27 C A S I N O L S 4 P e n d a n t l a m p 162-0011-001043 4 x E 27 1 2 3 4 4 2 3 1 METAL / METAL czarny patyna złoty black patina gold M makieta_02_Layout 1 2021-08-02 17:24 Page 25

Antado Meble, Straszyn Villa Angela, Gdańsk Villa Angela, Gdańsk r e f e r e n c j e Elmarco makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:39 Page 1

n i n a 072 T O L U X K - W W a l l l a m p 152-00..-000146 1 x E 14 T O L U X K 2 - W W a l l l a m p 152-00..-000147 2 x E 14 T O L U X K - K W a l l l a m p 152-00..-000145 1 x E 14 t o l u x 1 2 3 3 1 2 METAL / METAL inox złoty RAL inox gold RAL M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K I P 4 4 makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:39 Page 2

n i n a 073 J E T B I S K 2 W a l l l a m p 152-00..-010644 2 x E 14 j e t b i s 1 1 fot. Elita Meble I P 4 4 METAL / METAL inox chrom inox chrome M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:39 Page 3

n i n a 074 k r e s k a i p fot. Elita Meble 1 2 4000 K / 3000 K K R E S K A K L E D 4 8 IP44 W a l l l a m p 152-00..-000101 12 W LED K R E S K A K L E D 6 0 IP44 W a l l l a m p 152-00..-000102 13,5 W LED K R E S K A K L E D 9 0 IP44 W a l l l a m p 152-00..-000103 24 W LED K R E S K A K L E D 1 1 5 IP44 W a l l l a m p 152-00..-000104 27 W LED 1 2 METAL / METAL inox chrom inox chrome M I P 4 4 makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:40 Page 4

n i n a 075 E L Z A K - D W a l l l a m p K L E D 153-00..-000008 13,5 W LED K L E D 153-00..-000012 27 W LED E L Z A K - M W a l l l a m p K L E D 153-00..-000010 18 W LED K L E D 153-00..-000007 9 W LED e l z a p l u s 1 2 1 2 I P 4 4 METAL / METAL inox chrom inox chrome M biały (mrożony) white (frost) KLOSZ / GLASS K makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:40 Page 5

n i n a 076 h a n z a H A N Z A K W a l l l a m p K L E D IP44 153-0000-001352 12 W LED K IP44 153-0000-001353 2 x E14 T R E F L K 1 W a l l l a m p 152-00..-001060 1 x E 14 1 1 fot. Elita Meble 1 t r e f l 1 I P 4 4 I P 4 4 METAL / METAL inox chrom inox chrome M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:40 Page 6

T W I S T P L 2 5 0 IP44 P l a f o n d 103-0000-000002 1 x E27 T W I S T P L 3 0 0 IP44 P l a f o n d 103-0000-000003 2 x E27 103-0000-000011 15 W LED T W I S T P L 4 5 0 IP44 P l a f o n d 103-0000-000004 3 x E27 103-0000-000010 23 W LED T W I S T P L 5 5 0 IP44 P l a f o n d 103-0000-000006 3 x E27 103-0000-000012 33 W LED T W I S T L S 4 5 0 IP44 P e n d a n t l a m p 162-00..-001241 3 x E27 162-00..-001246 33 W LED T W I S T L S 5 5 0 IP44 P e n d a n t l a m p 162-00..-001243 3 x E27 162-00..-001247 33 W LED t w i s t 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 077 METAL / METAL inox biały inox white M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K I P 4 4 makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:40 Page 7

C R I S K 1 S L E D I P 4 4 W a l l l a m p 152-00..-000127 1 x 7 W LED C R I S K 2 S L E D I P 4 4 W a l l l a m p 152-00..-000124 2 x 7 W LED C R I S K 3 S L E D I P 4 4 W a l l l a m p 152-00..-000125 3 x 7 W LED c r i s i p 1 2 3 2 3 1 fot. Elita Meble 078 I P 4 4 METAL / METAL inox chrom inox chrome M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_03_Layout 1 2021-08-02 17:40 Page 8

Elmarco, Gdynia Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot Tehaco, Gdańsk referencje Elmarco makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:45 Page 1

nina 080 P A R L U X M I N I L S P e n d a n t l a m p 161-00..-000132 1,2 W LED P A R L U X M I N I D E C L S P e n d a n t l a m p 161-00..-000134 1,2 W LED P A R L U X L S P e n d a n t l a m p 161-00..-000133 5,5 W LED GU-10 10 o –35 o P A R L U X D E C L S P e n d a n t l a m p 161-00..-000135 5,5 W LED GU-10 10 o –35 o na zamówienie / on request PERFECT LIGHT – Ra>95% 7,5 W, 9 W par lux 1 2 1 2 METAL / METAL czarny biały złoty black white gold M naturalny natural DREWNO / WOOD D czerwony czarny szary red black grey S makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:45 Page 2

nina 081 P A R M I N I L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000132 1,2 W LED P A R L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000133 5,5 W LED GU-10 10 o –35 o P A R M A X L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000134 12,5 W LED AR 111 na zamówienie / on request PERFECT LIGHT – Ra>95% 12,5 W, 18,5 W par 1 2 3 2 3 METAL / METAL czarny biały złoty black white gold M 1 czerwony czarny szary red black grey S makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 3

nina 082 Y U K O N K L E D W a l l l a m p 151-01..-000100 12 W LED Y U K O N L S 9 0 P e n d a n t l a m p L S 9 0 162-00..-000120 2 x 24 W LED L S 1 1 5 162-00..-000121 2 x 27 W LED yukon 1 2 1 2 DIBOND / DIBOND biały czarny white black D METAL / METAL alu czarny alu black M naturalny brąz natural brown DREWNO / WOOD D 3000 K, opcja / option 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 4

yukon 083 Y U K O N L S W P P e n d a n t l a m p L S W P 9 0 162-00..-000122 2 x 24 W LED L S W P 1 1 5 162-00..-000123 2 x 27 W LED 3 2 3 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 5

084 K R E S K A K 6 0 W a l l l a m p K 6 0 152-00..-000106 13,5 W LED K 9 0 152-00..-000107 24 W LED K 1 1 5 152-00..-000108 27 W LED K 1 7 0 152-00..-000109 39,5 W LED K R E S K A L S P e n d a n t l a m p L S 9 0 162-00....-000107 L S W P 9 0 162-00....-000110 24 W LED L S 1 1 5 162-00..-000108 L S W P 1 1 5 162-00..-000111 27 W LED L S 1 7 0 162-00..-000109 L S W P 1 7 0 162-00..-000112 39,5 W LED kreska 1 2 2 1 METAL / METAL inox chrom inox chrome M 3000 K, 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 6

kreska 085 K R E S K A L G T a b l e l a m p 132-00..-000097 12 W LED K R E S K A L P F l o o r l a m p 142-00..-000097 12 W LED 3 4 4 3 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 7

086 kreska makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 8

kreska 087 K R E S K A K W a l l l a m p K 6 0 152-00..-000106 13,5 W LED K 9 0 152-00..-000107 24 W LED K 1 1 5 152-00..-000108 27 W LED K 1 7 0 152-00..-000109 39,5 W LED K R E S K A L S P e n d a n t l a m p L S 9 0 162-00..-000107 L S W P 9 0 162-00..-000110 24 W LED L S 1 1 5 162-00..-000108 L S W P 1 1 5 162-00..-000111 27 W LED L S 1 7 0 162-00..-000109 L S W P 1 7 0 162-00..-000112 39,5 W LED 1 2 2 1 METAL / METAL czarny biały black white M 3000 K, 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 9

004 funkcjonalne / functional kreska d 088 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 10

kreska d 089 K R E S K A L S P e n d a n t l a m p L S 9 0 162-00..-000107 L S W P 9 0 162-00..-000110 24 W LED L S 1 1 5 162-00..-000108 L S W P 1 1 5 162-00..-000111 27 W LED 1 1 naturalny natural DREWNO / WOOD D 3000 K, 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:46 Page 11

nina 090 Q U A N T U M P L K - M W a l l l a m p 102-00..-000023 12 W LED Q U A N T U M P L K - D W a l l l a m p 102-00..-000024 24 W LED Q U A N T U M L S P e n d a n t l a m p 162-00..-000005 27 W LED quantum 1 2 3 1 METAL / METAL inox RAL inox RAL M 2 3 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 12

beta 091 B E T A L S M P e n d a n t l a m p 162-00..-000001 1 x E 27 L E D 162-00..-000004 30 W LED B E T A L S D P e n d a n t l a m p 162-00..-000002 1 x E 27 L E D 162-00..-000016 50 W LED 1 2 2 1 METAL / METAL inox chrom czarny inox chrome black M bezbarwny RAL colourless RAL KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 13

nina 092 R O N D O K W a l l l a m p 152-00..-000246 13 W LED R O N D O P L C e i l i n g l a m p P L F I 4 0 / 8 102-00..-000034 24 W LED R O N D O P L C e i l i n g l a m p P L F I 6 0 / 9 102-00..-000031 44 W LED P L 6 0 / 9 D 102-00..-000033 44W LED R O N D O P L C e i l i n g l a m p P L F I 6 0 / 6 102-00..-000032 44 W LED rondo 1 2 4 3 2 naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL biały czarny white black M 3 4 1 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 14

rondo 093 R O N D O L S P e n d a n t l a m p L S F I 6 0 / 9 162-00..-000031 44 W LED L S 6 0 / 9 D 162-00..-000033 44 W LED R O N D O L S P e n d a n t l a m p L S F I 6 0 / 6 162-00..-000032 44 W LED 4 5 5 4 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 15

nina 094 H A J K E L G T a b l e l a m p 132-00..-002040 7,2 W LED M A T T I L G T a b l e l a m p 131-..00-001071 7,2 W LED hajke matti 1 1 1 1 METAL / METAL inox chrom RAL inox chrome RAL M naturalny brązowy venge natural brown venge DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 16

hari capricorn 095 H A R I L G T a b l e l a m p 132-00..-002020 7,2 W LED C A P R I C O R N L G T a b l e l a m p 132-00..-001100 1 x E 14 1 1 1 1 METAL / METAL inox chrom RAL inox chrome RAL M biały white ABAŻUR / LAMPSHADE A METAL / METAL inox chrom inox chrome M makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 17

nina 096 L U N A K P L U S W a l l l a m p 152-00..-001230 2 x E14 L U N A K P L U S L E D 4 0 W a l l l a m p 152-00..-000230 6 W LED L U N A K P L U S L E D 6 0 W a l l l a m p 152-00..-000231 13,5 W LED luna 1 2 3 1 2 3 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:47 Page 18

luna 097 L U N A K 3 0 L E D W a l l l a m p 152-00..-000244 6 W LED L U N A K 6 0 L E D W a l l l a m p 152-00..-000245 12 W LED 4 5 5 4 METAL / METAL inox chrom czarny biały inox chrome black white M makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 19

098 K A N D E L K W a l l l a m p K - V 152-00..-000035 1 x 1,2 W LED K - H 152-00..-000020 1 x 1,2 W LED K - O 152-00..-000018 1 x 1,2 W LED kandel V V e r t i c a l H H o r i z o n t a l R R o u n d H V R ABC METAL / METAL chrom inox czarny chrome inox black M USB – na zamówienie / on request 3000 K opcja / option 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 20

099 D E F G H V R kandel lilu K A N D E L K l i l u W a l l l a m p K - V 152-00..-000038 1 x 1,2 W LED K - H 152-00..-000075 1 x 1,2 W LED K - O - C 152-00..-000037 1 x 1,2 W LED K - O - S 152-00..-0000 1 x 1,2 W LED V V e r t i c a l H H o r i z o n t a l R R o u n d 1 2 2 1 METAL / METAL chrom inox czarny chrome inox black M USB – na zamówienie / on request 3000 K opcja / option 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 21

100 kandel wp H V R K A N D E L K W a l l l a m p K - V 152-00..-000045 1 x 1,2 W LED K - V l i l u 152-00..-000036 1 x 1,2 W LED K - H 152-00..-000007 1 x 1,2 W LED K - H l i l u 152-00..-000074 1 x 1,2 W LED K - O 152-00..-000073 1 x 1,2 W LED K - O l i l u 152-00..-000040 1 x 1,2 W LED V V e r t i c a l H H o r i z o n t a l R R o u n d 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 METAL / METAL chrom inox czarny chrome inox black M USB – na zamówienie / on request 3000 K opcja / option 4000 K makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 22

101 K V R 4 2 3 1 METAL / METAL chrom inox czarny chrome inox black M USB – na zamówienie / on request 3000 K opcja / option 4000 K kandel s wp K A N D E L K S W a l l l a m p K - V S P W P 152-00..-000255 1 x 1,2 W LED K - V S P W P U S B 2 A 152-00..-000256 1 x 1,2 W LED K - O S W P 152-00..-000257 1 x 1,2 W LE K - K S W P 152-00..-000258 1 x 1,2 W LED V V e r t i c a l R R o u n d K S q u a r e 1 2 3 4 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 23

102 nina F O C A L 1 K W a l l l a m p 152-00..-000048 15 W LED 8 o –45 o F O C A L 2 K W a l l l a m p 152-00..-000049 10 W LED 15 o – 36 o S P O T E C H K W a l l l a m p 152-00..-000156 20 W LED 24 o , 40 o , 60 o S P O T E C H 3 K W a l l l a m p 152-00..-000043 6 W LED 36 o S P O T E C H 4 K W a l l l a m p 152-00..-000044 10 W LED 15 o , 24 o , 36 o na zamówienie / on request PERFECT LIGHT – Ra>95% 7,5 W, 9 W spotech 1 2 3 4 5 3 4 5 2 1 METAL / METAL czarny biały black white M ZMIANA BARWY / CCT Shifters 3/4, 1/2, 1/4 ZMIANA KĄTA ŚWIECENIA / Beam Spreaders 17 o , 25 o , 36 o , 60 o KWADRAT / Flat Top 25x25 o , 36x36 o SOCZEWKA LINIOWA / Linear Lens 10x25 o , 10x36 o ,10x60 o P E R F E C T L I G H T – Ra>95% makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 24

103 szynoprzewody / track system makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 25

1 - 3 łącznik nastawny adjustable connection nina 104 1 - 1 łącznik kątowy connection L 1 - 6 adapter oprawy podwójny double spot adapter 1 - 2 łącznik krzyżowy connection X 1 - 5 adapter oprawy single spot adapter 1 - 7 końcówka zasilająca end feeds 1 - 8 zaślepka end cap 1 - 4 zasilacz systemu w obudowie power unitin metalcap for ceiling evo system 48V–60V akcesoria / accessories szynoprzewody track system B - S T 2 B - S T 8 B - S T 1 makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 26

o n e t r a c k 1x 2 3 0 V , 3 x 2 3 0V 105 a k c e s o r i a / a c c e s s o r i e s 2 -1 łącznik kątowy connection L 2 -7 końcówka zasilająca end feeds, 2 or 3 circuit 2 -3 łącznik nastawny adjustable connection 2 -5 adapter oprawy compact adapter 2 -4 łącznik prosty chowany 2/3 obw. connection, 2 or 3 circuit 2 -2 łącznik krzyżowy connection X 2 -6 adapter oprawy asym. asymetric adapter 2 -8 zaślepka end cap s z y n o p r z e w o d y t r a c k s y s t e m B - S T - 1 2 0 B R - 1 2 0

nina 106 F O C A L 1 S T r a c k l i g h t 199-00..-000048 15 W LED 8 o –45 o F O C A L 2 S T r a c k l i g h t 199-00..-000049 10 W LED 15 o –36 o S P O T E C H 3 S T r a c k l i g h t 199-00..-000043 10 W LED 36 o S P O T E C H 4 S T r a c k l i g h t 199-00..-000044 10 W LED 15 o , 24 o , 36 oo 1 2 3 4 3 4 2 1 METAL / METAL czarny biały black white M spotech 48V–60V makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:48 Page 28

ZMIANA BARWY / CCT Shifters 3/4, 1/2, 1/4 ZMIANA KĄTA ŚWIECENIA / Beam Spreaders 17 o , 25 o , 36 o , 60 o KWADRAT / Flat Top 25x25 o , 36x36 o SOCZEWKA LINIOWA / Linear Lens 10x25 o , 10x36 o ,10x60 o P E R F E C T L I G H T – Ra>95% 107 2 1 3 4 5 6 7 S P O T L I G H T R A L P e n d a n t l a m p 199-00..-000060 5,5 W LED GU 10 S P O T L I G H T G O L D P e n d a n t l a m p 199-00..-000061 5,5 W LED GU 10 S P O T L I G H T C H R O M E P e n d a n t l a m p 199-00..-000062 5,5 W LED GU 10 S P O T L I G H T M I X P e n d a n t l a m p 199-00..-000063 5,5 W LED GU 10 S P O T L I G H T S M P e n d a n t l a m p 199-00..-000065 5,5 W LED GU 10 S P O T L I G H T B A L L P e n d a n t l a m p 199-00..-000067 5,5 W LED GU 9 S P O T L I G H T E T O S M T r a c k l i g h t 199-00..-000047 10– 30 W LED 15 o , 24 o , 38 o S P O T L I G H T E T O S T r a c k l i g h t 199-00..-000050 10– 30 W LED 15 o , 24 o , 38 o 1 2 3 4 5 6 7 METAL / METAL czarny biały chrom złoty black white chrome gold M spotlight 230V na zamówienie / on request 7,5 W, 9 W makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:49 Page 29

108 brik typ wymiary index trzonek dł./szer./wys. [cm] A 2 U/D 10 x 20 x 10 152-00.. - 000023 2 x GU10 lub 2 x G9 A 2 D 10 x 20 x 10 152-00.. -000024 2 x GU10 lub 2 x G9 B 2 U/D 20 x 10 x 10 152-00.. - 000016 2 x GU10 lub 2 x G9 B 2 D 20 x 10 x 10 152-00.. - 000017 2 x GU10 lub 2 x G9 B R I K typ wymiary index trzonek dł./szer./wys. [cm] A 2 U/D 10 x 20 x 20 152-00.. - 000029 2 x G9 lub 2 x GU10 A 4 U/D 10 x 20 x 20 152-00.. - 000031 4 x GU10 lub 4 x G9 A 2 D 10 x 20 x 20 152-00.. - 000030 2 x GU10 lub 2 x G9 A 4 D 10 x 20 x 20 152-00.. - 000035 4 x GU10 lub 4 x G9 B 2 U/D 20 x 10 x 20 152-00.. - 000026 2 x G9 lub 2 x GU10 B 4 U/D 20 x 10 x 20 152-00.. - 000028 4 x GU10 lub 4 x G9 B 2 D 20 x 10 x 20 152-00.. - 000027 2 x GU10 lub 2 x G9 B 4 D 20 x 10 x 20 152-00.. - 000036 4 x GU10 lub 4 x G9 B L O K A B A B blok METAL / METAL biały czarny white black M makieta_04_Layout 1 2021-08-02 17:49 Page 30

Zamek Ryn Villa Kastenberga, Łódź Radisson Hotel&Suites , Gdańsk r e f e r e n c j e Elmarco fot. Marek Szybka / Newspix.pl makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:54 Page 1

110 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:54 Page 2

n i n a 111 I N F U S I O N Ż 2 4 C h a n d e l i e r 112-00..-001432 124 x 1,2 W LED i n f u s i o n 1 4 1 0 1 3 0 1 METAL / METAL inox złoty inox gold M szkło mat glass mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:54 Page 3

112 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:54 Page 4

n i n a 113 S I S I L Ż 8 4 C h a n d e l i e r 112-00..-001429 84 x 1,2 W LED S I S I L Ż 4 4 C h a n d e l i e r 112-00..-001430 44 x 1,2 W LED S I S I L Ż 3 8 C h a n d e l i e r 112-00..-001431 38 x 1,2 W LED s i s i l 1 2 3 1 9 0 2 5 p k t . 1 3 p k t . 6 p k t . 4 0 p k t . 1 1 0 1 2 3 METAL / METAL inox złoty inox gold M bezbarwne szkło PMMA colourless glass PMMA KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K PMMA makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 5

114 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 6

n i n a 115 M I S T R A L K 3 C h a n d e l i e r d o w n 112-00..-000032 3 x G9 u p 112-00..-000030 3 x G9 M I S T R A L Ż 2 4 C h a n d e l i e r d o w n 112-00..-000032 24 x G9 u p 112-00..-000030 24 x G9 M I S T R A L Ż 1 8 C h a n d e l i e r d o w n 112-00..-000033 18 x G9 u p 112-00..-000031 18 x G9 m i s t r a l 1 2 3 1 2 4 0 / 2 0 0 1 8 0 / 1 4 0 3 2 METAL / METAL inox złoty czarny inox gold black M szkło mat glass mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 7

116 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 8

n i n a 117 P I E T R O Ż 6 C h a n d e l i e r 112-00..-000024 6 x G9 P I E T R O Ż 9 C h a n d e l i e r 112-00..-000025 9 x G9 P I E T R O Ż 1 2 C h a n d e l i e r 112-00..-000026 12 x G9 P I E T R O Ż 9 + 6 C h a n d e l i e r 112-00..-000027 15 x G9 P I E T R O Ż 1 2 + 9 C h a n d e l i e r 112-00..-000028 21 x G9 P I E T R O Ż 1 2 + 9 + 6 C h a n d e l i e r 112-00..-000029 27 x G9 p i e t r o 1 2 3 9 0 / 1 2 0 1 5 0 1 2 3 METAL / METAL czarny black M bezbarwne szkło colourless glass KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 9

118 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 10

n i n a 119 C A R L O K 3 M U P W a l l l a m p 151-00..-011128 3 x 5 W LED C A R L O K 3 M U P / D O W N W a l l l a m p 151-00..-011130 3+3 x 5 W LED GU-10 C A R L O Ż 5 U P C h a n d e l i e r 112-00..-011128 5 x 5 W LED C A R L O Ż 5 U P / D O W N C h a n d e l i e r 112-00..-011132 5+5 x 5 W LED GU-10 C A R L O Ż 9 U P C h a n d e l i e r 112-00..-011129 9 x 7,5 W LED C A R L O Ż 9 U P / D O W N C h a n d e l i e r 112-00..-000002 9+9 x 7,5 W LED COB. C A R L O Ż 1 2 U P C h a n d e l i e r 112-99..-000003 12 x 7,5 W C A R L O Ż 1 2 U P / D O W N C h a n d e l i e r 112-00..-000001 12+12 x 7,5 W LED COB. c a r l o 1 2 4 3 1 2 3 8 2 – 1 2 0 1 7 5 – 2 5 0 1 7 2 4 4 5 u p − d o w n d o w n u p METAL / METAL inox złoty czarny inox gold black M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K 4 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 11

120 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:55 Page 12

n i n a 121 C A R L O B I S K 3 D U P W a l l l a m p 151-00..-011129 3 x 5 W LED C A R L O B I S K 3 D U P / D O W N W a l l l a m p 151-00..-011127 6 x 5 W LED C A R L O B I S Ż 1 2 U P C h a n d e l i e r 112-00..-000004 12 x 7,5 W LED C A R L O B I S Ż 1 2 U P / D O W N C h a n d e l i e r 112-00..-000003 24 x 7,5 W LED C A R L O B I S Ż 1 6 U P C h a n d e l i e r 112-00..-000005 16 x 7,5 W LED C A R L O B I S Ż 1 6 U P / D O W N C h a n d e l i e r 112-00..-000005 32 x 7,5 W LED c a r l o b i s 1 2 1 1 6 6 4 1 0 7 0 1 7 5 1 2 METAL / METAL inox chrom czarny inox chrome black M opal mat opal mat KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 13

122 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 14

n i n a 123 B A L I K 3 K W a l l l a m p 152-00....-000253 3 x G9 LED B A L I Ż 8 K C h a n d e l i e r 112-00....-000257 8 x G9 LED B A L I Ż 1 6 K C h a n d e l i e r 112-00....-000259 16 x G9 LED B A L I K 3 S W a l l l a m p 152-00....-000250 3 x G9 LED B A L I Ż 8 S C h a n d e l i e r 112-00....-000256 8 x G9 LED B A L I Ż 1 6 S C h a n d e l i e r 112-00....-000258 16 x G9 LED b a l i 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 METAL / METAL czarny inox złoty black inox gold M mrożony opal frost opal KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K 70–100 20 75 75 105 105 35 20 35 70–100 105–200 105–200 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 15

124 makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 16

n i n a 125 N E T Ż 8 C h a n d e l i e r 112-00..-000262 8 x E 27 N E T Ż 1 2 C h a n d e l i e r 112-00..-000263 12 x E 27 n e t 1 2 METAL / METAL czarny biały black white M bezbarwne szkło colourless glass KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K 1 czerwony czarny szary red black grey S makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 17

126 n i n a F U J I K 1 D W a l l l a m p 150-00..-000000 1 x E 27 F U J I K 1 M W a l l l a m p 150-00..-000002 1 x E 27 F U J I K 2 S W a l l l a m p 150-00..-000003 2 x E 27 F U J I Ż 5 C h a n d e l i e r 110-00..-000002 5 x E 27 F U J I Ż 6 C h a n d e l i e r 110-00..-000001 6 x E 27 F U J I Ż 9 C h a n d e l i e r 110-00..-000000 9 x E 27 f u j i 1 2 3 4 5 6 8 0 – 2 5 0 1 2 0 / 1 0 0 / 7 5 5 7 / 3 9 4 1 / 3 0 2 0 calvados brązowy calvados brown DREWNO / WOOD D METAL / METAL inox inox M mrożony frost KLOSZ / GLASS LAMPSHADE K makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 18

1 2 7 makieta_05_Layout 1 2021-08-05 13:28 Page 19

opracowanie merytoryczne / content editors: J. Martyniuk-Pęczek, G. Pęczek, T. Martyniuk foto: G. Lewandowski, M. K. Szczerek, R. Czerniejewski, A. Milewczyk rysunki / drawing: A. Milewczyk design: m-art studio, M. Zielińska 81-577 Gdynia ul. Krzemowa 7 Poland tel. +4858 552 84 27 e-mail: [email protected] www.elmarco.pl LOKALIZACJA FIRMY ELMARCO LOCATION OF THE ELMARCO COMPANY 128 Firma ElmarCo zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do danych katalogowych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. ElmarCo reserves the right to change catalog data without notice. All rights reserved. © Copyright ElmarCo. makieta_05_Layout 1 2021-08-02 17:56 Page 20

Layout 1 - Page 131

ElmarCo 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7 Poland tel. + 48 58 552 84 27 w w w . e l m a r c o . p l Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Smart Growth Operational Programme 2014 –2020.