Author image
studioswiatla
Content thumbnail Layout 1
AI Content Chat (Beta) logo

003 a r c h i t e k c i a r c h i t e c t s Radosław Czerniejewski "Projektowanie wnętrz jest dla mnie poszukiwaniem harmonijnych rozwiązań przestrzennych w oparciu o zasady kompozycji, proporcji a także wymagania użytkowe. Priorytetem jest tworzenie przestrzeni spójnej stylistycznie, jasno zdefiniowanej i funkcjonalnej. Jej zmien- ność wynikająca z upływającego czasu i modelowania przestrzeni światłem naturalnym oraz sztucznym jest kluczowa w projektowaniu wnętrz.” RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI dr, arch. wnętrz, adiunkt na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, właściciel pracowni CGL, projektant opraw oświetleniowych. Radek zaprojektował serię opraw Kreska D. "For me, interior design is a search for harmonious spatial solutions based on the principles of composition, proportion and functional requirements. The priority is to create a stylistically coherent, clearly defined and functional space. Its variability resulting from the pas- sage of time and the creation of space with natural and artificial light is a key factor in interior design." RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI, PhD, interior architect, assistant professor at the Faculty of Architecture of the University of Sopot, owner of the CGL studio, designer of lighting fixtures. Radek designed the Kreska D series of luminaires. Natalia Sokół „Światło to czwarty wymiar przestrzeni. Jego dynamiczna zmiana w ciągu dnia kształtuje różne obrazy wnętrza. Zadaniem opraw oświetleniowych jest odtworzenie tego momentu, który użytkownik ceni sobie w swoim wnętrzu najbardziej.” NATALIA SOKÓŁ dr, MSc Light & Lighting, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, projektant opraw oświetleniowych. Natalia zaprojektowała serią opraw Scandic. “Light is the fourth dimension of space. Its dynamic change during the day shapes various images of the interior. The task of the lighting fixtures is to recreate the moment that the user appreciates in his interior the most.” NATALIA SOKÓŁ, PhD, MSc Light & Lighting, assistant professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, designer of lighting fixtures. Natalia designed the Scandic series luminaires. "Zmysły pobudzane przez bodźce takie jak światło, modelują naszą percepcję otoczenia. Niczym pędzle w rękach malarza, oprawy to narzędzia wizualnego odzwierciedlenia emocji w przestrzeni." ADAM MILEWCZYK, mgr inż. arch., ukończył też studia z zakresu projektowania wzornictwa w WSSiP w Łodzi, projektant, właściciel pracowni projektowej AM. Adam zaprojektował serię opraw Kandel S. "Senses stimulated by stimuli such as light, shape our perception of the environment. Like brushes in the hands of a painter, frames are tools for the visual reflection of emotions in space." ADAM MILEWCZYK, M.Sc. arch., he also graduated from design studies at WSSiP in Łódź, designer, owner of the AM design studio. Adam designed a series of Kandel S luminaires. Adam Milewczyk makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 3

Layout 1 - Page 5 Layout 1 Page 4 Page 6