AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 126 DOBÓR OPRAW OŚWIETLENIOWYCH SELECTION OF LIGHTING FIXTURES Z a l e c a n e n a t ę ż e n i e o ś w i e t l e n i a E ś r / R e c o m m e n d e d l i g h t i n t e n s i t y E m – ścieżki rowerowe / bicycle paths 10 lx, – chodniki / pavements 5–10 lx – parkingi i place / parking lots and squares 5–20 lx – parki i ogrody / parks and gardens 5–10 lx Zalecana luminancja oświetlenia dróg publicznych w Lum [cd/m 2 ] ≥ 0,5 / Recommended illumination of public roads in Lum [cd/m 2 ] ≥ 0,5 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:45 Page 23

Layout 1 - Page 128 Layout 1 Page 127 Page 129