AI Content Chat (Beta) logo

Layout 1

Elmarco 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7 Poland tel. + 48 58 552 84 27 w w w . e l m a r c o . p l Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Smart Growth Operational Programme 2014 –2020. okladka_Layout 1 2022-01-09 16:36 Page 1

Z A K Ł A D P R O D U K C Y J N Y P R O D U C T I O N P L A N T E l m a r c o , b i u r a / o f f i c e s – ślusarnia / locksmith – spawalnia / welding – malarnia / painting – montownia / asembly department okladka_Layout 1 2022-01-09 16:37 Page 2

001 e l m a r c o Sza now ni Pań stwo, Już ponad 30 lat produkujemy i dostarczamy naszym klientom w kraju i za granicą nie tylko wyroby, ale również pełne kompleksowe rozwiązania w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego od projektu, doboru i kompletacji opraw do obsługi posprzedażowej. Siłę i inspirację do działania daje nam rodzina, która stworzyła i wciąż tworzy Elmarco wraz z 40 osobową wykwalifikowaną kadrą. Wartości, które są dla nas najważniejsze to: rzetelność i społeczna odpowiedzialność. Cenimy sobie długoletnią partnerską współpracę. Jestem przekonany, że najnowszy katalog, zawierający ofertę i dane techniczne, ułatwi i poszerzy naszą współpracę, co będzie wspólnym sukcesem. Zapraszam serdecznie do nowo otwartej siedziby w Gdyni przy ulicy Krzemowej 7. De ar Cu sto mers, For over 30 years, we have been producing and supplying our customers in Poland and abroad not only products but also full comprehensive solutions of outdoor and indoor lighting – starting from design through selection and completion of luminaires to after-sales service.  Strength and inspiration to act gives us the family that has been creating Elmarco together with 40 qualified staff. The most important values for us are: reliability and social responsibility. We value long-term partnership . I am convinced that our new catalog, which includes the offer and technical dataset, will facilitate and expand our cooperation, and will be our common success. I kindly invite You to the newly opened Elmarco headquarter in Gdynia at 7 Krzemowa Street. Za pra sza my do współ pra cy Ta de usz Mar ty niuk Yo urs sin ce re ly Ta de usz Mar ty niuk „Działamy dzisiaj tak, aby dostarczyć Wam dokładnie takie oświetlenie, jakiego potrzebujecie, by spełnić Waszą artystyczną wizję.” "We work today to provide You with exactly the lighting You need to realize your artistic vision." 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 1

e l m a r c o o firm ie / about us 002 Jako producent bacznie obserwujemy trendy i wymagania zmieniającego się rynku i otoczenia oraz wciąż doskonalimy standardy naszej pracy. W trosce o środowisko naturalne pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Aluminium jako podstawowy materiał do produkcji wyrobów Elmarco spełnia wszystkie oczeki- wania użytkowe i proekologiczne (85% oszczędności energii przy recyclingu). Nasza regularnie powiększana oferta nadąża za światowymi trendami i jest mocną stroną firmy. Dzięki unikalnym technologiom oraz zapleczu technicznemu produkujemy nie tylko wyroby katalogowe, lecz realizujemy również indywidualne projekty.  Produkty są wytwarzane w naszym zakładzie o kubaturze 12 000 m 3 w warunkach przyjaznych dla pracowników i środowiska, zgodnie z wdrożonym systemem Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP opartym o PN i EN. Procesy produkcyjne realizujemy we własnych działach ś l u s a r n i , s p a w a l n i , s t o l a r n i , m a l a r n i , m o n t o w n i . Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością produkcji oraz termino- wością dostaw. Wysoka jakość naszych wyrobów oraz ich bezpieczeństwo jest potwierdzone badaniami wyrobów w akredytowanych laboratoriach (m.in. Zetom, ViTom) w zakresie zgodności z wymogami ZKP oraz fotobiologii, energoefektywności, fotometrii.  Proces certyfikacji obejmuje również cykliczne inspekcje w zakładzie produkcyjnym i uprawnia nas do znakowania naszych wyrobów europejskim znakiem C E . historia / history 1990 Założenie firmy produkcyjnej w Gdańsku. Rozpoczęcie pro- dukcji oświetlenia wewnętrznego. Establishment of a production company in Gdańsk. Starting indoor lighting production. 1995 Budowa nowego zakładu w Chwaszczynie. Produkcja oświet- lenia wewnętrznego. Building a new factory in Chwaszczyno. Indoor lighting pro- duction. 1996 Rozpoczęcie działalności projektowo-doradczej. Realizacja dostaw na projekty oświetlenia drogowego i iluminacji obiek- tów przy współpracy z renomowanymi producentami polskimi i europejskimi. Starting of design and consulting activities. Deliveries for street lighting projects and illumination of facilities in coope- ration with the reputable Polish and European producers. 1998 Przeniesienie działalności do Chwaszczyna. Rozwój produkcji własnej oraz działalności biura techniczno-handlowego pod logo ElmarCo Technika Świetlna. Moving the company to Chwaszczyno. Development of own production and the activities of the technical and commercial office under the logo of ElmarCo Lighting Technology. Energooszczędność Energy saving T rwałość L ife Odporność na warunki środowiskowe Enviroment resistance Projektowanie energooszczędnych opraw Designing energy-saving fixtures Ekologia i recycling Ecology and recycling B ezpieczeństwo. Certyfikaty S afety. Certificates Nowoczesność. Komfort użytkowania Modernity. Comfort of use Racjonalne korzystanie z materiałów do produkcji Rational use of materials for production Stosowanie przyjaznych technologii Use of eco-friendly technologies Wykorzystywanie w produkcji OZE Use of RES in production A k t u a l n e T r e n d y C u r r e n t T r e n d s I d e a z r ó w n o w a ż o n e g o r o z w o j u E l m a r c o I d e a o f s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t E l m a r c o 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 2

o firm ie / about us 003 As a manufacturer, we closely monitor the trends and requirements of the changing market and constantly improve the standards of our work. Taking care of the natural environment, we work within the idea of sustainable development. Aluminum, as the basic material for Elmarco products, meets all utility and pro-ecological expectations (85% energy savings through recycling). Our regularly developing offer keeps up with global trends and is a strength of our company. Due to unique technologies and technical background, we not only produce catalog products, but also carry out individual projects. The products are manufactured in our plant with a cubic capacity of 12,000 m 3 in the environment and employees friendly conditions, in accordance with implemented system of Factory Production Control (FPC) based on Polish and European standards and directives. We carry out production processes in o u r o w n l o c k s m i t h , w e l d i n g , c a r p e n t r y , p a i n t i n g a n d a s s e m b l y d e p a r t m e n t s . Consequently, we have a full control over the production process and quality as well as timely deliveries. The high quality of our products and their safety is confirmed by the external accredited labora- tories (including Zetom, ViTom) in photobiology, energy efficiency, photometry and compliance with the Elmarco PBS requirements. The certification process includes regular inspections at the production plant. It authorizes Elmarco to mark its products with the European C E mark. 2005 Rozwój oferty sprzedażowej pod logo Galeria Światła. Uruchomienie sieci sklepów firmowych oraz sprze- daży eksportowej. Poszerzenie oferty produkcyjnej o oprawy ogrodowe. Development of the sales offer under the logo Gallery of Light. Launching a chain of company stores and export sales. Extension of the production offer for garden lamps. 2010 Rozbudowa Firmy i rozszerzenie oferty produkcyjnej o słupy aluminiowe, oprawy parkowe i uliczne. Company development and extension of the pro- duction offer with aluminum poles, park and street lanterns. 2013 Wdrożenie technologii LED w produkcji opraw. Implementation of LED technology in production of fixtures. 2018 Rozpoczęcie budowy nowego zakładu w Gdyni. Dalsze poszerzanie oferty produkcyjnej i współpracy na rynku krajowym i zagranicznym. Starting building of a new factory in Gdynia. Further extension of the production offer and cooperation on the domestic and foreign market. 2020 Rozpoczęcie działalności w Gdyni, ul. Krzemowa 7. Modernizacja parku maszynowego. Starting activity in Gdynia, Krzemowa 7 Str. Modernization of the machinery park. 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 3

e l m a r c o definicje, zasady 004 Oświe tle nie jest nie odłącz nym ele men tem śro do wi ska w którym ży je my, pra cu je my, od po czy wa my. Od ja ko ści oświe tle nia za le ży bez pie czeń stwo i efek tyw ność pra cy, rów nież od prę że nie i do bre sa mo po czu cie. Ja kość świa tła mu si uwzglę dniać rów no cze śc nie trzy aspek ty: p o t r z e b y c z ł o w i e k a , w a r u n k i e k o n o m i c z n e , s t a n d a r d y a r c h i t e k t o n i c z n e . Speł nie nie wszy st kich za sad do bre go oświe tle nia jest trud ne, ale na le ży dą żyć do speł nie nia jak naj więk szej ilo ści wa run ków. Aby przy bli żyć zna cze nie po ru sza nych czyn ni ków przed sta wio ne zo sta ły skróco ne de fi ni cje naj waż niej szych pa ra me trów świe tl nych. P O T R Z E B Y C Z Ł O W I E K A widzialność zdrowie komfort umożliwienie działania E K O N O M I A koszt inwestycji koszt eksploatacji żywotność energochłonność wpływ na środowisko A R C H I T E K T U R A forma kompozycja styl spełnienie standardów Równomierny rozkład luminancji Ograniczenie olśnienia bezpośredniego i odbiciowego Właściwe oddawanie barw Właściwa cienistość we wnętrzu Właściwa barwa światła i odpowiednie oddawanie barw Właściwe ukierunkowanie światła Oświetlenie bezpieczne Estetyka i harmonia wkomponowania w otoczenie Oświetlenie energooszczędne Wymagany poziom natężenia oświetlenia na płaszczyznach roboczych J A K O Ś Ć O Ś W I E T L E N I A Z A S A D Y D O B R E G O O Ś W I E T L E N I A S t r u m i e ń ś w i e t l n y ∅ (Lm) jest cał ko wi tą ilo ścią świa tła wy sy ła ną ze źródła świa tła. Ś w i a t ł o ś ć I (cd) okre śla ilość świa tła wy sła ną w kon kret nym kie run ku. Jest to gę stość ką to wa stru mie nia świe tl ne go. Przy po mo cy świa tło ści two rzy się krzy we roz sy łu świa tła dla opra wy. N a t ę ż e n i e o ś w i e t l e n i a E (lx) jest to ilość świa tła, która wy sła na z opra wy do cie ra do po wierzch ni oświe tla nej. L u m i n a n c j ą L (cd/m 2 ) na zy wa my to świa tło, które odbi je się od po wierzch ni i do trze do oka ob ser wa to ra. (Lu mi nan cje po sia da wszy st ko to co wi dzi my). Rów nież źródło świa tła ma swo ją lu mi nan cję gdyż świa tło jest wy sy ła ne za wsze z okre ślo nej po wierzch ni cza sa mi bar dzo ma łej, wów czas jest to lu mi nan cja o du żej war to ści, która ra zi w oczy. Jest to tzw. zja wi sko o l ś n i e n i a . K r z y w a ś w i a t ł o ś c i jest to po wierzch nia utwo rzo na przez zbiór punk tów bę dą cych za koń cze nia mi we kto rów świa tło ści „za cze pio nych w środ ku opra wy”. „Dłu gość we kto ra” – war tość świa tło ści. Po ło że nie we kto ra w prze strze ni od po wia da kie run ko wi, w którym da na świa tłość wy stę pu je. In a czej jest to krzy wa we współ rzęd nych bie gu no wych lub pro sto kąt nych przed sta wia ją ca za leż ność świa tło ści od ką ta wy pro mie nio wa nia. W s k a ź n i k o d d a w a n i a b a r w ( R a ) jest mia rą okre śla ją cą wła ści wo ści od da wa nia barw w da - nym świe tle. Ma ksy mal na war tość wy no si 100 i przyj mu je się ją dla świa tła sło necz ne go (100–80 bar dzo do bry, 80–60 do bry, 60–40 do sta tecz ny). T e m p e r a t u r a b a r w o w a wy ra żo na w Kel wi nach K okre śla bar wę emi to wa ne go świa tła. Tem pe ra tu rę zim ne go świa tła dzien ne go przyj mu je się 6500 0 K, dla świe cy 1800 0 K, a dla ża rów ki 2700 0 K. K o n t r a s t K jest to róż ni ca w wy glą dzie dwóch czę ści po la wi dze nia oglą da nych jed no cze śnie je den po dru gim. Jest wy zna cza ny po przez róż ni cę lu mi nan cji od nie sio nej do lu mi nan cji [K=(L 2 -L 1 )/L 1 ], lub ja ko sto su nek lu mi nan cji [K=(L 2 /L 1 ]. Ist nie je kon trast lu mi nan cji i bar wy. R ó w n o m i e r n o ś ć n a t ę ż e n i a o ś w i e t l e n i a δ jest to sto su nek mi ni mal ne go na tę że nia oświe tle nia do śre dnie go na tę że nia oświe tle nia w roz pa try wa nym po lu. δ =E min /E śr nie kie dy δ =E min /E max R ó w n o m i e r n o ś ć l u m i n a n c j i δ jest to sto su nek mi ni mal nej lu mi nan cji do śre dniej po wierzch ni w roz pa try wa nym po lu. δ =L min /L śr nie kie dy δ =L min /L max Zastosowanie na zewnątrz Oddawanie barw Zastosowanie wewnątrz B A R D Z O D O B R Y 100–90 B A R D Z O D O B R Y B A R D Z O D O B R Y 80 D O B R Y D O B R Y 70–60 D O S T A T E C Z N Y D O S T A T E C Z N Y 40 N I E D O S T A T E C Z N Y G r u p y w y g l ą d u b a r w y W Y G L Ą D B A R W Y T E M P E R A T U R A B A R W O W A ciepły poniżej 3300 0 K pośredni (biały) od 3300 0 K do 5300 0 K zimny (dzienny) powyżej 5300 0 K D o b ó r właściwego oświetlenia spełniającego wszystkie wymagania zamierzonych efektów, energooszczędność, trwałość jest skomplikowanym zadaniem, które należy powierzyć profesjonalistom. Chcielibyśmy jednak w przystępny sposób zapoznać Państwa z podstawami wiedzy o oświetleniu i naszej ofercie abyśmy znaleźli „wspólny język” i mogli zaspokoić oczekiwania klientów. S t o ż e k ś w i e t l n y to wy kres bry ło wy, na którym za zna cza się war tość max i śred. na tę że nia oświe tle nia wy stę pu ją ce go na powierzch ni po zio mych prze kro jów róż nie odda lo nych od opra wy. W y k r e s b i e g u n o w y ilu stru je dys try bu cję na tę że nia oświe tle nia na pła szczy źnie po przecz nej (0 0 –180 0 ) i pła szczy źnie wzdłużnej (90 0 –270 0 ) wzglę dem po ło że nia źródła świa tła. s t r u m i e ń ś w i e t l n y w lumenach l u m i n a n c j a w kandelach na m 2 ś w i a t ł o ś ć w kandelach n a t ę ż e n i e o ś w i e t l e n i a w luksach D EFIN ICJE 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 4

principles, definitions 005 e l m a r c o Lighting is an integral part of the environment in which we live, work, rest. Safety and efficiency of work as well as relaxation and good mood – all of these depend on quality of lighting. The quality of lighting must simultaneously take into account three aspects: h u m a n n e e d s , e c o n o m i c c o n d i t i o n s , a r c h i t e c t u r a l s t a n d a r d s . Fulfilment with all the requirements of proper lighting is difficult, but it should be striven to meet the widest possible range of conditions. In order to discuss the impor- tance of the mentioned aspects further, the most important parameters of light have been presented in an abbreviated form. H U M A N N E E D S visibility health c omfort action capability E C O N O M Y cost of investment cost of operation long operational life energy consumption environmental impact A R C H I T E C T U R E form composition style meeting standards Uniform distribution of luminance Reduction of direct and reflective glare Proper colour rendering Proper shading in the interiors Proper light colour and colouring Proper direction of light Safe lighting Aesthetics and harmony of integration into the surroundings Energy-efficient lighting Required level of lighting intensity at working planes P R I N C I P L E S O F G O O D L I G H T I N G L u m i n o u s f l u x ∅ (Lm) is the total amount of light emitted from a light source. L i g h t i n t e n s i t y I (cd) determines the amount of light emitted in a particular direction. This is an angular density of luminous flux. By means of luminous intensity, curses of light distribution for a particular fixture are formed. L i g h t i n g e m i t t a n c e E (lx) the amount of light which – when sent from a fixture –reaches an illuminated surface. L u m i n a n c e L (cd/m 2 ) is the light which bounces back from the surface and reaches the ob- server's eye. (Luminance is everything we see). Also, a light source has got its luminance as light is always emitted from a particular surface, sometimes very small, then this is high- value luminance which dazzles the observer’s eyes. This is so-called the phenomenon of glare. L i g h t c u r v e is a surface formed by a set of points beings ends of light vectors "hooked" in the central part of a fixture. "Vector length" – a particular value of luminosity. A position of vectors in space correspond to a direction at which luminosity occurs. Otherwise, this is a curve set in polar or rectangular coordinates presenting the relation of luminosity from an angle of light beam. C o l o u r r e n d e r i n g i n d e x ( R a ) is a measure determining the characteristics of colour rendering in a particular light. The maximum value is 100 and it is set for sunlight (100–80 very good, 80–60 good, 60–40 fair). C o l o u r t e m p e r a t e expressed in Kelvin determines the colour of emitted light. Temperature of cold day light is set at 6500 0 K, for a candle – 1800 0 K, for a light bulb – 2700 0 K. C o n t r a s t K is the difference in appearance of two parts of the field of view simultaneously viewed one after the other. It is determined by the difference of luminance referred to base luminance [K=(L 2 -L 1 )/L 1 ], or as a ratio of luminance [K=(L 2 /L 1 ]. There is a luminance contrast and colour contrast. U n i f o r m i t y o f l i g h t e m i t t a n c e δ is the ratio of the minimum light emittance to average light emittance within the considered area. δ =E min /E śr sometimes δ =E min /E max U n i f o r m i t y o f l u m i n a n c e δ is the ratio of minimum luminance to average luminance. δ =L min /L śr sometimes δ =L min /L max Applied outdoors Colour rendering Applied indoors V E R Y G O O D 100–90 V E R Y G O O D V E R Y G O O D 80 G O O D G O O D 70–60 S A T I S F A C T O R Y S A T I S F A C T O R Y 40 U N S A T I S F A C T O R Y C o l o u r a p p e a r a n c e g r o u p s C O L O U R A P P E A R A N C E C O L O U R T E M P E R A T U R E warm below 3300 0 K intermediate (white) from 3300 0 K to 5300 0 K cold (daytime) above 5300 0 K S e l e c t i o n of the right lighting fulfilling all the requirements of projected effects, energy efficiency and sustainability is a complex task which should be entrusted to professionals. However, we would like to familiarise you with basic information on lighting and our range of products in order to find "common ground" and meet your expectations as our customer. L i g h t c o n e is a solid plot with marked maximal and average values of lighting emittance occurring at horizontal profile areas variously distanced from a fixture. P o l a r p l o t illustrates the distribution of lighting emittance in a transverse plane (0 0 –180 0 ) and longitudinal plane (90 0 –270 0 ) with respect to the position of a light source. l u m i n o u s f l u x in lm l u m i n a n c e i n cd/m 2 l u m i n o s i t y in cd l i g h t i n t e n s i t y in lux D EFIN ITIO N S L I G H T I N G Q U A L I T Y 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 5

e l m a r c o technika / technology led Elm arco 006 Uważnie obserwujemy rozwój technologii LED na świecie, którą po analizach wdrażamy do produkcji. Oprawy Elmarco należą do najbardziej energooszczędnych na rynku. Osiągają wydajność świetlną z oprawy na poziomie 140 lm/W przy 4000 0 K 7000 mA i Ra  80%. Stosujemy komponenty renomowanych producentów: standardowe zasilacze stałoprądowe dopa- sowane są mocą do modułów LED o prądzie wyjściowym 200 mA–1050 mA; diody Cree XPG-3; soczewki Ledil o wybranych optykach. Oprawy w wersji SMART wyposażamy w inteligentne zasilacze, które można programować do pięciu poziomów mocy od 20%–100% w dowolnych przedziałach czasowych według wymagań Klienta. Regulacja prądu wyjściowego jest realizowana w systemie sterowania mocą DALI lub 1–10 V. Wbudowany w zasilacz interfejs DALI umożliwia współpracę oprawy z czujnikami PIR (podczerwień), RF-Master (radiowe) lub PC (fotokomórka), które mogą być mocowane do oprawy za pośrednictwem gniazda NEMA z interfejsem ZHAGA Book18. We closely observe the development of LED technology in the world, which we implement into production after analysis. Elmarco fixtures are among the most energy-efficient on the market. They achieve luminous efficiency from the fixture at the level of 140 lm/W at 4000 0 K 7000 mA and Ra  80%. We use components of reputable manufacturers: standard DC power supplies are matched with the power to LED modules with an output current of 200 mA–1050 mA;diodes Cree XPG-3; lens Ledil differend optics. Fixtures with the SMART version are equipped with intelligent power supplies that can be programmed up to five power levels from 20% –100% at any time interval according to the Customer's requirements. The regulation of the output current is realized in DALI power control system or 1–10 V. DALI interface built into the power supply enables the fixture to work with sensors: PIR (infrared), RF-Master (radio) or PC (photocell), which can be fixed to the fixture thru the NEMA socket with the ZHAGA Book18 interface. Energoefektywność wzrasta o 15% dla CRI  70 Energy efficiency increases by 15% with CRI  70 Poniższe dane dla: CRI  80, 4000 0 K Bellow datas for: CRI  80, 4000 0 K m A W lm lm /W ELM 44 300 12,0 1920 160 ELM 55 350 13,5 2160 160 ELM 45 350 6,0 930 158 ELM 45 500 8,5 1320 155 E LM 50 V – 5,0 600 120 ELM 50 V – 10,0 1200 120 ELM C1 200 6,5 1200 190 ELM C2 300 9,7 1820 188 ELM C3 350 11,5 2120 185 ELM C4 500 16,5 3000 180 ELM C5 700 23,5 4000 170 ELM C6 1050 36,5 5760 160 ELM 4 350 16,0 2560 160 ELM 4 700 32,0 4960 155 ELM 4 1050 48,0 7200 150 ELM 8 350 7,7 1322 172 ELM 8 500 11,2 1820 163 ELM 8 700 16,0 2460 154 ELM 8 1050 24,0 3480 145 ELM 12 350 12,0 2000 166 ELM 12 700 24,0 3700 154 ELM 12 1050 36,0 5220 145 ELM 50 V ELM 45 ELM 44, 55 ELM 4 ELM 12 ELM 8 ELM C1–C6 CZUJNIK / SENSOR GNIAZDO NEMA / SOCKET NEMA ZASILACZE / POWER SUPPLIER 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 6

technika / technology led Elm arco 007 e l m a r c o Oprawy współdziałają w systemach autonomicznych, jak i centralnych systemach sterowania, obniżając pobór mocy i koszty eksploatacji nawet do 70%. AUTONOMICZNE systemy sterowania – INDYWIDUALNE ( P I R włącza jedną oprawę) i GRUPOWE systemy sterowania ( R F włącza grupę 3–4 opraw) realizowane są za pomocą czujników i przekaźników montowanych bezpośrednio w oprawach. Obwód działa w trybie ekonomicznym. Kiedy czujnik pierwszej oprawy wykrywa ruch, oprawa lub cała grupa opraw zwiększa poziom oświetlenia. Jeśli obiekt dalej się porusza, kolejno działają kaskadowo następne grupy, a pierwsza przechodzi w tryb oszczędny. CENTRALNY system sterowania jest montowany w szafach rozdzielczych i posiada sterownik wyposażony w zegar astronomiczny, co gwarantuje ZAŁ i WYŁ zgodnie z zaprogramowanym cyklem dobowym niezależnie od pory roku, a także w moduły zasilania i współpracy GSM oraz modem GSM. System może generować raporty awarii poszczególnych opraw, zużycie energii itp. Dostępne jest oprogramowanie, pozwalające na zdalne zarządzanie oświetleniem – przesyłanie komend i odbiór komunikatów z komputera lub urządzeń mobilnych. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Technologia LED jest wrażliwa na przepięcia w sieci elektrycznej i wyładowania atmosferyczne (pioruny). Ochrona przeciwprzepięciowa obniża energię przepięcia do poziomu bezpiecznego dla elektroniki przy 15 impulsach do 10 kV. W przypadku większej ilości impulsów lub mocniej- szego impulsu zabezpieczenie ulega zniszczeniu, chroniąc oprawę przed uszkodzeniem. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM Kontroler temperatury obniża moc modułu LED przy wzroście temperatury ponad zalecaną, chroniąc elektronikę przed uszkodzeniem. Fixtures cooperate in autonomous systems and central control systems, reducing power consumption and operating costs even up to 70%. AUTONOMOUS systems – INDIVIDUAL ( P I R turns on one fixture) and GROUP control systems ( R F turns on a group of 3–4 fixtures) are realized by sensors and relays mounted directly in the fixtures. The circuit operates in economy mode. When the sensor of the first fixture detects movement, the one fixture or the entire group of fixtures increases the lighting level. If the object continues moving, the next groups turn on cascadely, and the first one switches to economy mode. The CENTRAL control system is mounted in switch cabinets and has a controller equipped with an astronomical clock, which guarantees ON and OFF according to the programmed daily cycle, regardless of the season, as well as GSM power supply and cooperation modules and GSM modem. The system can generate reports of failures of individual fixtures, energy consumption, etc. There is available software that allows for remote management of lighting – sending commands and receiving messages from a computer or mobile devices. SURGE PROTECTION LED technology is sensitive to power surges and lightning strikes. Surge protection reduces the surge energy to a level safe for electronics at 15 impulses to 10 kV. In the case of a larger quantity of impulses or stronger impulse, the protection is destroyed, protecting the fixture against damage. OVERHEAT PROTECTION Temperature controller reduces the power of the LED module when the temperature rises above the recommended, protecting the electronics against damage. wysokość montażu / mounting height 4–10 m kierunek wykrywania / detectio direct –45 0 możliwość nastawu / field adjustable ±82 0 dystans detekcji osób / detection distance 15 m dystans detekcji samochodu / detection car 30 m prędkość samochodu maks. / detect speed 145 km OKRES ZIMOWY / WINTER TIME OKRES LETNI / SUMMER TIME PIR RF 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 7

e l m a r c o zasady / principles 008 Statystyki pokazują, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych zachodzi na przejściach. Prawidłowo dobrane oświetlenie przejścia, powinno zapewnić bezpieczne przejście pieszemu, a kierowcy dostrzeżenie go na pasach, w czasie umożliwiającym właściwą reakcję. Oświetlenie musi: – uwidaczniać sylwetkę pieszego; – tworzyć dodatni kontrast (jasną postać na ciemnym tle), dzięki padaniu światła z boku a nie z góry; – nie dopuszczać do olśnienia kierowców; – wyróżniać przejście poprzez większe natężenie (30–50 lx) w porównaniu z oświetleniem ogólnym; – oświetlać również strefę oczekiwania na przejście. The statistics show that most accidents involving pedestrians take place at crossings. The properly-selected lighting of a pedestrian crossing should ensure that a pedestrian can safety cross the road and a driver can see him/her on the crossing in time to react adequately. The lighting must: – show pedestrians’ silhouettes; – create a positive contrast (bright shapes against dark backgrounds) due to light coming angularly (from the side) and not vertically (from the above); – not let drivers to dazzle; – single out the crossing by a higher level of light intensity (30–50 lx) compared to general lighting; – also illuminate space where pedestrians wait at the crossing. l a t a r n i a / l a n t e r n E L E W 7 / 2 wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3466 = 6932 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) o p r a w a / f i x t u r e W E G A wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3585 = 7170 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) o p r a w a / f i x t u r e C H A N T A L wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3550 = 7100 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) O ŚW IETLEN IE PRZEJŚCIA LIGHTIN G O F PED ESTRIAN CRO SSIN GS Dobrze widoczne sylwetki, które wyraźnie odcinają się od tła. Wyraźny kontrast uwidacznia szczegóły, wspomaga reakcję kierowcy. Clearly visible silhouettes who stand out clearly from the background. The contrast enables to see all details and facilitates driver's reactions. 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 8

zasady / principles 009 e l m a r c o Ronda jako skrzyżowania bezkolizyjne znajdują się w najtrudniejszych miejscach pod względem bezpieczeństwa i natężenia ruchu, właściwe oświetlenie pozwoli kierowcy dostrzec rondo oraz jego układ i pojazdy. Prawidłowe oświetlenie skrzyżowania (ronda) musi uwzględniać: – właściwy poziom natężenia na poziomie min. 15 lx klasa C3 (M3) i 30 lx klasa C1 (M1); – równomierność oświetlenia współczynnik min. 0,4; – brak olśnienia – co daje komfort i zdolność rozpoznawania szczegółów; – właściwy kontrast umożliwiający dojeżdżającemu do ronda, zidentyfikowanie na czas pojazdów i pieszych, które się na nim znajdują. Rondo można oświetlić za pomocą latarni usytuowanych pomiędzy drogami dojazdowymi lub wysokiego masztu z oprawami, stojącego na jego środku. Roundabouts i.e. collision-free intersections are located in the most demanding places in terms of safety and traffic intensity. Their proper lighting will allow drivers to see the roundabout and its layout and other vehicles. The proper illumination of a roundabout must take into account: – appropriate intensity level, min. 15 lx C3 (M3) class and 30 lx C1 (M1) class; – uniformity of light intensity (its coefficient at min. 0,4); – no glare – for comfort and detail recognition; – appropriate contrast for roundabout drivers to identify vehicles and pedestrians on time. A roundabout can be illuminated by lanterns located in-between access roads or by a high mast with fixtures in the middle. O ŚW IETLEN IE RO N D A LIGHTIN G O F RO UN D ABO UTS 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 9

index 010 012 ELEW S 014 ELEW 018 WAY S 020 WAY 024 URBIN 028 BOKARD 032 FRYZJA 036 BOVER K 038 BOVER O 040 BOLARD 046 BOLUX 048 KALUX 050 BRETANIA 052 WALIA 054 SCANIA 056 GAMMA BIS 058 GARNIZON 060 DECO 062 BERG 064 PALIO 066 CALGARY 068 PERKOZ 070 PEGAZ 072 PELIKAN now oczesne m odern BERG 062–063 BOKARD 028–031 BOLARD 040–045 BOLUX 046–047 BOVER K 036–037 BOVER O 038–039 BRETANIA 050–051 CALGARY 066–067 DECO 060–061 ELEW 014–017 ELEW S 012–013 FRYZJA 032–035 GAMMA BIS 056–057 GARNIZON 058–059 KALUX 048–049 PALIO 064–065 PEGAZ 070–071 PELIKAN 072–073 PERKOZ 068–069 SCANIA 054–055 URBIN 024–027 WALIA 052–053 WAY 020–023 WAY S 018–019 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 10

index 011 074 LYON 076 GEDANUS 078 LILY 080 MILY 082 ROBIO 084 KRAKUS 086 SIERAK 088 LESI 090 SEVILA 092 TAURUS 094 MAYAL 096 SSEL 098 AREM 102 FMK 102 FBO, FBK DEKOR K 104 WEGA 106 KROKO 108 ESTELA 110 BERNA 112 OTTAWA 113 GAMMA 114 GEDANIA 116 ARIA 118 DECO 120 CHANTAL 122 BELL 124 TUBUS DEKOR LUX D DEKOR LUX M klasyczne classic GEDANUS 076–077 KRAKUS 084–085 LESI 088–089 LILY 078–079 LYON 074–075 MAYAL 094–095 MILY 080–081 ROBIO 082–083 SEVILA 090–091 SIERAK 086–087 TAURUS 092–093 słupy poles AREM 098–099 SSEL 096–097 fundam enty foundations FMK, FBO, FBK 102–103 opraw y fixtures ARIA 116–117 BELL 122–123 BERNA 110–111 CHANTAL 120–121 DECO 118–119 ESTELA 108–109 GAMMA 113 GEDANIA 114–115 KROKO 106–107 OTTAWA 112 TUBUS 124–125 WEGA 104–105 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 11

e l e w nowoczesne / modern 012 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL ELEW LU 7/4 ELEW D LP 5/1 ELEW LU 6/4 ELEW D LP 4/1 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-640001 ELEW S LU 6/4 600/570 100/20x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK 150/22 190-1111-740004 ELEW S LU 7/4 700/670 100/20x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK 150/22 190-1111-410038 ELEW S D LP 4/1 400/390 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-510052 ELEW S D LP 5/1 500/490 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:51 Page 1

nowoczesne / modern 013 Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych profili aluminiowych. Niepowtarzalna forma tworzy wyróżniający się element architektoniczny. Wersja „D” – kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybar- wionego na wybrany kolor. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o doskonałych parametrach. Możliwość wyboru modułów o różnych optykach, co pozwala uzyskać zamierzone efekty. Przeznaczenie: ronda, przejścia dla pieszych, szerokie ulice, przestrzenie publiczne. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. A unique form provides a distinctive archi- tectural element. Version "D" – column enclosed with noble wood strips, impregnated and coloured in the selected colour. LED modules with excellent parameters mounted in arm booms. Possibility to choose modules with different optics provides to receive intended effects. Designed for: illumination of roundabouts, pedestrian crossing, wide streets, public areas. ELEW S LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A G d y n i a , u l . F i l i p k o w s k i e g o 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:51 Page 2

e l e w nowoczesne / modern 014 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL ELEW.../1 ELEW.../2 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 191-1111-000029 ELEW KD 90/–/– 70/10x8 24 3700 154 30 3500 117 – 190-1111-310010 ELEW LP 3/1 300/290/– 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-410030 ELEW LP 4/1 400/390/– 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-510048 ELEW LP 5/1 500/490/– 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-511003 ELEW LP 5/1 + 1 500/490/450 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK 90/18 190-1111-620028 ELEW LU 6/2 600/570/– 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK 120/22 190-1111-620033 ELEW LU 6/2 + 1 600/570/550 120/10x8 72 11100 154 90 10500 117 FBK 120/22 190-1111-720002 ELEW LU 7/2 700/670/– 100/15x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK 150/22 190-1111-721001 ELEW LU 7/2 + 1 700/670/650 120/15x10 72 11100 154 90 10500 117 FBK 150/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 3

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując olśnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg dojazdowych, parków, ogrodów, otoczenia hoteli, parkingów. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. Its straight and flat-shaped construction forms an elegant architectural element. At the boom – a modular LED fixture with excellent optical parameters and model characteristics of a street fixture. The provided lenses give the effect of distracting reflection reducing glare at the same time. Lamp-shade made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Designed for: illumination of public areas, access roads, parks, gardens, hotel surroundings, parking lots. nowoczesne / modern 015 ELEW LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A K r a k ó w , G T C K o r o n a 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 4

e l e w nowoczesne / modern 016 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL ELEW LO 2,5 ELEW 1,2 ELEW LO 2,0 ELEW 0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000029 ELEW KM 40/– 40/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 – 172-0024-310010 ELEW LO 0,6 60/55 30/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO35/7,5 172-0024-310010 ELEW LO 1,2 120/115 35/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO50/7,5 172-0024-310010 ELEW LO 2,0 200/195 60/8x4 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW LO 2,5 249/244 60/8x4 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW PLUS LO 2,0 200/195 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW PLUS LO 2,5 249/249 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 5

nowoczesne / modern 017 Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, ścieżek rowerowych, parkingów. Modern garden lantern made of rectangular aluminum profiles. A rectangular LED SMD panel with asymmetric characteristics forming a source of light built in the boom. Lamp-shade made of PMMA being resistant to UV radiation. Optionally, an electric socket (230 V IP 54) can be mounted. Designed for: illumination of areas around buildings, passageways, gardens, bicycle paths, parking lots. ELEW LO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K PANEL SMD J a k u b o w i c e , r e z y d e n c j a p r y w a t n a 4 0 0 0 0 K 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 6

w a y nowoczesne / modern 018 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL WAY LU.../1+1 WAY D LP 4/1 WAY LU.../2+1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 /h 3 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-411005 WAY S LP 4/1 + 1 400/390/320/– 80/10x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-411101 WAY S LP 4/1 + 1 + 1 400/390/320/250 80/10x10 72 11100 154 90 10500 117 FBK90/18 190-1111-511002 WAY S LP 5/1 + 1 500/490/420/– 80/10x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-511101 WAY S LP 5/1 + 1 + 1 500/490/420/350 80/10x10 72 11100 154 90 10500 117 FBK90/18 190-1111-621001 WAY S LU 6/2 + 1 600/590/490/– 80/10x10 72 11100 154 90 10500 117 FBK120/22 190-1111-621101 WAY S LU 6/2 + 1 + 1 600/590/490/390 80/10x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-721002 WAY S LU 7/2 + 1 700/690/590/– 80/10x10 72 11100 154 90 10500 117 FBK120/22 190-1111-721101 WAY S LU 7/2 + 1 + 1 700/690/590/490 80/10x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-410035 WAY S D LP 4/1 410/400/–/– 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-510033 WAY S D LP 5/1 510/500/–/– 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2/ h 3 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 7

nowoczesne / modern 019 Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamon- towanemoduły LED o modelowanych charakterystykach. Wersja „D” – kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybarwionego na wybrany kolor. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji. Przeznaczenie: przestrzenie publiczne o specjalnych wymaganiach. Lantern made of an aluminum profiles, according to individual projects. LED modules with modeled characteristics mounted in the arm booms. Version "D" – column enclosed with noble wood strips, impregnated and coloured in the selected colour. The use of modules with different power at different heights and directions allows to achieve spectacular effects appropriate to the place and function. Designed for: illumination of public spaces with special requirements. WAY S LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A K a r t u z y , r y n e k 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 8

w a y nowoczesne / modern 020 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL WAY.../1 WAY.../2T WAY.../2 WAY.../4K H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 191-1111-000029 WAY KD 90/– 70/10x8 24 3700 154 30 3500 117 – 190-1111-310010 WAY LP 3/1 300/290 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/1 400/390 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/2 T 400/390 80/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/4 K 400/390 80/10x10 96 14994 154 120 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/1 500/490 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/2 500/475 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/2 T 500/490 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/4 K 500/490 100/10x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LU 6/2 600/590 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 6/4 T 600/590 100/10x8 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 6/8 K 600/590 100/10x10 192 29600 154 240 28000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/2 700/690 100/15x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/4 T 700/690 100/15x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/8 K 700/690 100/15x10 192 29600 154 240 28000 117 FBK120/22 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 9

nowoczesne / modern 021 Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Klosz: poliwęglan odporny na UV. Przeznaczenie: Dzięki stosowaniu modułów o różnej optyce i mocy na różnych wysokościach i kierunkach uzyskujemy spektakularne efekty z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Oświetlenie dedykowane do przestrzeni publicznych o specjalnych wymaganiach. Modern lantern. Its structure is made of aluminum profiles. At the boom – a modular LED fixture with model characteristics of light distribution. Lamp-shade: UV-resistant polycarbonate. Designed for: With the application of modules with various optics and power at different heights and directions, we obtain spectacular effects tailored to individual needs. Illumination dedicated to public spaces with special requirements. WAY LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A W a r s z a w a , B r o w a r y W a r s z a w s k i e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 10

w a y nowoczesne / modern 022 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL WAY LO 2,5 WAY LO 1,2 WAY LO T 2,5 WAY LO 2,0 WAY LO 0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament Hw/SW lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000035 WAY KM 40 45/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 – 172-0024-000114 WAY LO 0,6 60 30/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO35/7,5 172-0024-000117 WAY LO 1,2 120 35/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO50/7,5 172-0024-000119 WAY LO 2,0 200 60/8x4 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-000120 WAY LO 2,5 249 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-000152 WAY PLUS LO 2,0 200 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-000153 WAY PLUS LO 2,5 249 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 11

nowoczesne / modern 023 Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, ścieżek rowerowych, parkingów. Modern garden lantern made of rectangular aluminum profiles. A rectangular LED SMD panel with asymmetric characteristics forming a source of light built in the boom. Lamp-shade made of PMMA being resistant to UV radiation. Optionally, an electric socket (230 V IP 54) can be mounted. Designed for: illumination of areas around buildings, passageways, gardens, bicycle paths, parking lots. WAY L0 Gniazdo IP 54 Socket IP 54 W a r s z a w a , A r t y s t y c z n y Ż o l i b o r z N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 4 0 0 0 0 K 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 12

u r b i n nowoczesne / modern 024 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL URBIN.../1 URBIN D.../1 URBIN B.../1 URBIN.../2 URBIN D.../2 URBIN B.../2 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-310014 URBIN LP 3/1 300/290 128/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-410015 URBIN LP 4/1 400/390 146/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-520014 URBIN LP 5/2 500/490 183/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-620014 URBIN LU 6/2 600/590 207/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK120/22 190-1111-720014 URBIN LU 7/2 700/690 217/15x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK150/22 – URBIN K LP 4/1 400/380 146/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 – URBIN K LP 5/1 500/480 146/10x8 36 5400 142 40 4600 115 FBK90/18 – URBIN D LP 5/1 500/490 153/10x8 32 4865 154 40 4690 119 FBK90/18 – URBIN D LU 6/1 600/590 171/10x8 48 7400 154 60 7000 119 FBK120/22 – URBIN D LU 7/1 700/690 188/15x10 72 11100 154 90 10500 119 FBK150/22 – URBIN B LP 5/1 500/490 183/10x8 24 3700 154 30 3500 119 FBK90/18 – URBIN B LU 6/2 600/590 201/10x8 48 7400 154 60 7000 119 FBK120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 13

nowoczesne / modern 025 Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylona forma dobrze kom- ponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce. Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów, ogrodów. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. Inclined form fits well with the architecture. Model in four versions. Depends on version: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B equipped in proper fixture with required power, colour and optics. Designed for: illumination of passageways, squares, gardens. URBIN LP U R B I N K LP U R B I N B LP Oprawa KROKO Oprawa BERNA Fixture KROKO Fixture BERNA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 14

u r b i n nowoczesne / modern 026 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL URBIN LO 2,5 URBIN 1,2 URBIN LO 2,0 URBIN 0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000283 URBIN LO 0,6 60/56 40/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO35/7,5 172-0024-000284 URBIN LO 1,2 120/116 55/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO50/7,5 172-0024-000285 URBIN LO 2,0 200/196 75/8x4 17 1400 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000286 URBIN LO 2,5 249/245 85/8x4 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000287 URBIN PLUS LO 2,0 200/195 75/10x5 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000288 URBIN PLUS LO 2,5 249/245 85/10x5 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 15

nowoczesne / modern 027 Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, ścieżek rowerowych, parkingów. Modern garden lantern made of rectangular aluminum profiles. A rectangular LED SMD panel with asymmetric characteristics forming a source of light built in the boom. Lamp-shade made of PMMA being resistant to UV radiation. Optionally, an electric socket (230 V IP 54) can be mounted. Designed for: illumination of areas around buildings, passageways, gardens, bicycle paths, parking lots. URBIN L0 PANEL SMD P N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 16

b o k a r d nowoczesne / modern 028 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOKARD O LO 0,6 BOKARD O LO 2,0 BOKARD O LP 3,0 BOKARD O LO 1,2 BOKARD O LO 2,5 BOKARD O LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000033 BOKARD O K M 30/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 – 173-0024-000034 BOKARD O K D 40/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 – 172-0024-000077 BOKARD O LO 0,6 60/55 –/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 FBO35/7,5 172-0024-000075 BOKARD O LO 1,2 120/115 –/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 FBO50/7,5 172-0024-000122 BOKARD O LO 2,0 200/195 –/15x15 16,5 2800 170 18,5 2100 115 FBK90/18 172-0024-000124 BOKARD O LO 2,5 249/244 –/15x15 16,5 2800 170 18,5 2100 115 FBK90/18 190-1111-300007 BOKARD O LP 3,0 300/295 –/15x15 36 5760 160 40 4400 110 FBK90/18 190-1111-400014 BOKARD O LP 4,0 400/395 –/15x15 36 5760 160 40 4400 110 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 17

nowoczesne / modern 029 Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna z oryginalnym odbłyśnikiem. Klosz z PC lub PMMA – przezroczysty. W dolnej części LP we wnęce mieści się tabliczka bezpiecznikowa i zasilacz. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych w otoczeniu nowoczesnej architektury, parki, skwery. Modern LED lantern with its column made of a square aluminium profile fixed to the foundation. The upper part forms an optical chamber with oryginal reflector. Lamp-shade made of PC or PMMA (transparent). The lower part LP (in the bay) contains a fuse plate and power supply unit. Optionally, IP 54 230-V plug sockets can be mounted. Designed for: illumination of public areas surrounded by modern architecture, parks, squares. BOKARD O N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 1 8 0 o Ł ó d ź , P a ł a c S t e i n e r ó w 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 18

b o k a r d nowoczesne / modern 030 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOKARD M LO 0,6 BOKARD M LO 2,0 BOKARD M LP 3,0 BOKARD M LO 1,2 BOKARD M LO 2,5 BOKARD M LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000037 BOKARD M K M 30/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 – 173-0024-000038 BOKARD M K D 40/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 – 172-0024-000090 BOKARD M LO 0,6 60/55 –/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 FBO35/7,5 172-0024-000091 BOKARD M LO 1,2 120/115 –/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 FBO50/7,5 172-0024-000092 BOKARD M LO 2,0 200/175 –/15x15 24 3720 155 28 3200 115 FBK90/18 172-0024-000093 BOKARD M LO 2,5 249/224 –/15x15 24 3720 155 28 3200 115 FBK90/18 190-1111-300030 BOKARD M LP 3,0 300/260 –/15x15 34 5270 155 38 4400 115 FBK90/18 190-1111-400017 BOKARD M LP 4,0 400/360 –/15x15 34 5270 155 38 4400 115 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 19

nowoczesne / modern 031 Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna. Klosz z PC lub PMMA – mleczny. W dolnej części LP we wnęce mieści się tabliczka bezpiecznikowa i zasilacz. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych w otoczeniu nowoczesnej architektury, parki, skwery. Modern LED lantern with its column made of a square aluminium profile fixed to the foundation. The upper part forms an optical chamber. Lamp-shade made of PC or PMMA (milk). The lower part LP (in the bay) contains a fuse plate and power supply unit. Optionally, IP 54 230-V plug sockets can be mounted. Designed for: illumination of public areas surrounded by modern architecture, parks, squares. BOKARD M N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 2 7 0 o 4 0 0 0 0 K G d a ń s k , O s i e d l e N i e p o ł o m i c k a 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 20

f r y z j a nowoczesne / modern 032 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL FRYZJA LP 3,0 FRYZJA LP 4,0 F RYZJA KL F RYZJA KC 0PTYKA OPTICS S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/SW lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000027 FRYZJA K L 12/– 15/12x12 6 930 155 7 600 85 – 173-0024-000022 FRYZJA K C 12/– 27/12x12 6 930 155 7 600 85 – 190-1111-300009 FRYZJA LP 3,0 300/250 –/15x15 70 10800 155 75 8700 114 FBK90/18 190-1111-400033 FRYZJA LP 4,0 400/350 –/15x15 70 10800 155 75 8700 114 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 21

nowoczesne / modern 033 Latarnia o czystej formie nawiązującej do współczesnej architektury. Konstrukcja wykonana z alu- miniowych profili o przekroju kwadratowym. W górnej części znajduje się komora osprzętu oraz źródło światła o specjalnie modelowanej charakterystyce. Klosz z mlecznego PMMA. Przeznaczenie: oświetlenie parków, placów, przestrzeni publicznych w nowoczesnym stylu. Lantern with its pure form referring to contemporary architectural styles. The construction is made of aluminum profiles with a square cross-section. In the upper part there is an accessory chamber and a light source with special characteristics. Lamp-shade made of milky PMMA. Designed for: illumination of parks, squares, public spaces in a modern style. FRYZJA LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K G l i w i c e , H a l a S p o r t o w o - W i d o w i s k o w a FRYZJA KL FRYZJA KC 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 22

f r y z j a nowoczesne / modern 034 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL FRYZJA LO 0,6 FRYZJA LO 2,0 FRYZJA LO 1,2 FRYZJA LO 2,5 0PTYKA OPTICS S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000023 FRYZJA K 24/– 10x10 6 720 120 7,5 520 70 – 172-0024-000208 FRYZJA LO 0,6 60/35 10x10 15 1800 120 17 1200 70 FBO35/7,5 172-0024-000135 FRYZJA LO 1,2 120/95 10x10 15 1800 120 23 1200 70 FBO50/7,5 172-0024-000089 FRYZJA LO 2,0 200/160 10x10 30 3600 120 35 2450 70 FBK50/16 172-0024-000209 FRYZJA LO 2,5 249/210 10x10 30 3600 120 35 2450 70 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO wersja A B C version 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 23

nowoczesne / modern 035 Uniwersalna oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, podświetlania podjazdów, parkingów, nabrzeży jachtowych, a także do oświetlania ogrodów, alejek i ścieżek. Możliwość zamontowania gniazd 230 V IP 44 i czujnika ruchu. Klosz z mlecznego PMMA. Korpus z aluminium w różnych wersjach wykonania A, B, C daje możliwości komponowania oświetlenia w celu stworzenia odpowiedniego klimatu miejsca. Universal fixture designed to illuminate passage-ways, highlight driveways, parking lots, yacht quaysand to illuminate gardens, alleys and paths. Optionally, electric socket 230 V IP 54 and motion sensor can be mounted. Lamp-shade made of milky PMMA. Body made of aluminum made in various wersion A, B, C gives various manners to compose illumination in order to create the right-atmosphere of the place. FRYZJA LO Gniazdo IP 54 Socket IP 54 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K L i t w a , o ś r o d e k w y p o c z y n k o w y 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 24

b o v e r nowoczesne / modern 036 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOVER K LO 0,6 BOVER K LO 2,0 BOVER K LP 3,0 BOVER K LO 1,2 BOVER K LO 2,5 BOVER K LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000155 BOVER K LO 0,6 COB 60/55 15x15 6,5 1200 180 8 960 120 FBO35/9 172-0024-000084 BOVER K LO 1,2 COB 120/115 15x15 6,5 1200 180 8 960 120 FBO50/9 172-0024-000105 BOVER K LO 2,0 COB 200/195 15x15 16,5 2800 180 18 2160 120 FBK90/18 172-0024-000106 BOVER K LO 2,5 COB 249/244 15x15 16,5 2800 180 18 2160 120 FBK90/18 190-1111-300008 BOVER K LP 3,0 COB 300/295 15x15 23,5 4070 173 26 3120 120 FBK90/18 190-1111-400009 BOVER K LP 4,0 COB 400/395 15x15 23,5 4070 173 26 3120 120 FBK90/18 190-1111-300011 BOVER K LP 3,0 AS 300/295 15x15 32 4930 154 36 3600 100 FBK90/18 190-1111-400016 BOVER K LP 4,0 AS 400/395 15x15 32 4930 154 36 3600 100 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 25

nowoczesne / modern 037 Nowoczesna latarnia LED o przekroju kwadratowym. Kolumnę stanowią aluminiowe profile połączone ze sobą. W dolnej części LP we wnęce umieszczono tabliczkę bezpieczników i zasilacz. W górnej części komorę osprzętu zamyka płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Modern LED lantern with a square cross-section. Its column is made of aluminium profiles joined together. The lower part of LP (in the bay) contains a fuse plate and power supply unit. In the upper part, the accessories chamber is closed by a plate with a sealed LED module (with the lens) mounted from the outside and a heat-sink – from the inside. Optionally, an IP 54 plug socket can be mounted. Designed for: illumination of public areas surrounded by modern architecture. Optyka S C O B Optyka S lub A S Optics S C O B Optics S or A S BOVER K N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K W a r s z a w a , Ś w i ą t y n i a O p a t r z n o ś c i B o ż e j 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 26

b o v e r nowoczesne / modern 038 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOVER 0 LO 0,6 BOVER 0 LO 2,0 BOVER 0 LP 3,0 BOVER 0 LO 1,2 BOVER 0 LO 2,5 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 DW lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000142 BOVER O LO 0,6 COB 60/55 18 6,5 1440 180 8,5 960 120 FBO35/9 172-0024-000157 BOVER O LO 1,2 COB 120/115 18 6,5 1440 180 8,5 960 120 FBO50/9 172-0024-000158 BOVER O LO 2,0 COB 200/195 18 16,5 3000 180 18 2160 120 FBK50/16 172-0024-000159 BOVER O LO 2,5 COB 249/244 18 16,5 3000 180 18 2160 120 FBK50/16 190-1111-300020 BOVER O LP 3,0 COB 300/295 20 23,5 4070 173 26 3120 120 FBK90/18 190-1111-300025 BOVER O LP 3,0 AS 300/295 20 32 4930 154 36 3600 100 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 27

nowoczesne / modern 039 Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowią trzy aluminiowe profile, łączące dolną cylindryczną część z górnym pierścieniem, w którym umieszczone jest szczelne źródło światła LED. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Modern LED lantern, which column is built of three aluminum profiles, connecting the lower cylindrical part with the upper ring, where is fixed tight LED light source. Designed for: illumination of parks, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces. BOVER O Optyka S C O B Optyka A S Optics S C O B Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 28

b o l a r d nowoczesne / modern 040 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLARD R LO 0,6 BOLARD R LO 2,0 BOLARD R LP 3,0 BOLARD R LO 1,2 BOLARD R LO 2,5 BOLARD R LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000003 BOLARD R K M E27 30/– 25/13,3 10 –– 10 ––– 173-0024-000026 BOLARD R K D 40/– 25/13,3 18 2800 155 22 2400 110 – 172-0024-000199 BOLARD R LO 0,6 E27 60/55 –/13,3 10 –– 10 –– FBO35/7,5 172-0024-000064 BOLARD R LO 0,6 60/55 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO35/7,5 172-0024-000065 BOLARD R LO 1,2 E27 120/115 –/13,3 10 –– 10 –– FBO50/7,5 172-0024-000066 BOLARD R LO 1,2 120/115 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO50/7,5 172-0024-000128 BOLARD R LO 2,0 200/175 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 172-0024-000048 BOLARD R LO 2,5 249/224 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 190-1111-300014 BOLARD R LP 3,0 300/260 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 190-1111-400011 BOLARD R LP 4,0 400/360 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 29

nowoczesne / modern 041 Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana z aluminiowego korpusu, mocowana do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED. Klosz z przeźroczystego PMMA. Zastosowane rastry eliminują olśnienie i zapewniają właściwy rozsył światła. Przeznaczenie: Oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body, fixed to the foundation. The upper part is an optical chamber with a LED. Source diffuser made of transparent PMMA. Applied rasters eliminate glare and provide proper light distribution. Designed for: illumination of public spaces, parks, etc. BOLARD R N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K C h w a s z c z y n o , r e z y d e n c j a p r y w a t n a 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 30

b o l a r d nowoczesne / modern 042 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLARD O LO 0,6 BOLARD O LO 2,0 BOLARD O LO 1,2 BOLARD O LO 2,5 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000008 BOLARD O K M 30/– 25/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 – 173-0024-000009 BOLARD O K D 40/– 25/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 – 172-0024-000204 BOLARD O LO 0,6 60/55 –/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 FBO35/7,5 172-0024-000205 BOLARD O LO 1,2 120/115 –/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 FBO50/7,5 172-0024-000206 BOLARD O LO 2,0 200/195 –/13,3 16,5 3000 185 18 2000 110 FBO60/12,5 172-0024-000207 BOLARD O LO 2,5 249/244 –/13,3 16,5 3000 185 18 2000 110 FBO60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 31

nowoczesne / modern 043 Nowoczesna prosta forma oprawy składa się z aluminiowego korpusu mocowanego do fundamentu oraz komory optycznej, wykonanej z przezroczystego PMMA, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła LED i odbłyśnik z polerowanego aluminium. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, ogrodów, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body fixed to the foundation and an optical chamber made of transparent PMMA, inside which is placed LED light source and reflector made of polished aluminum. Designed for: illumination of public spaces, parks, gardens, etc. BOLARD O 1 8 0 o N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K D r a w s k o P o m . , O K R A R E S O R T S P A 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 32

b o l a r d nowoczesne / modern 044 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLARD M LO 0,6 BOLARD M LO 2,0 BOLARD M LP 3,0 BOLARD M LO 1,2 BOLARD M LO 2,5 BOLARD M LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000004 BOLARD M K M E27 30/– 25/13,3 10 –– 10 ––– 173-0024-000005 BOLARD M K D 40/– 25/13,3 18 2800 155 22 2400 110 – 172-0024-000214 BOLARD M LO 0,6 E27 60/55 –/13,3 10 –– 10 –– FBO35/7,5 172-0024-000200 BOLARD M LO 0,6 60/55 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO35/7,5 172-0024-000215 BOLARD M LO 1,2 E27 120/115 –/13,3 10 –– 10 –– FBO50/7,5 172-0024-000201 BOLARD M LO 1,2 120/115 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO50/7,5 172-0024-000202 BOLARD M LO 2,0 200/175 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 172-0024-000203 BOLARD M LO 2,5 249/224 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 190-1111-300029 BOLARD M LP 3,0 300/260 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 190-1111-400029 BOLARD M LP 4,0 400/360 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 33

nowoczesne / modern 045 Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana jest z aluminiowego korpusu, mocowanego do fun- damentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED i kloszem z matowego PMMA, który eliminuje olśnienie. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, ogrodów, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body fixed to the foundation. The upper part is an optical chamber with a LED source and mat PMMA diffuser that eliminates glare. Designed for: illumination of public spaces, parks, gardens, etc. BOLARD M 2 7 0 o N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K G d y n i a , E k o l a n M e r a n o P a r k 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 34

b o l u x nowoczesne / modern 046 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLUX LO 0,6 BOLUX LO 0,6+1,2 BOLUX LO 1,2 BOLUX LO 1,2+0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 D W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000191 BOLUX LO 0,6 60/53 13,3 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 35/7,5 172-0024-000192 BOLUX LO 1,2 120/113 13,3 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 50/7,5 172-0024-000193 BOLUX LO 1,8 (0,6/1,2) 180/53/173 13,3 16 2880 180 17 2100 120 FBO 60/12,5 172-0024-000194 BOLUX LO 1,8 (1,2/0,6) 180/113/173 13,3 16 2880 180 17 2100 120 FBO 60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:15 Page 1

nowoczesne / modern 047 Cylindryczny aluminiowy korpus z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych , szczególnie w kompozycji dwuelementowej formy. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Cylindrical aluminum column with a characteristic oblique undercut allows to fix the LED light source at an angle illuminating paths or create other accents in gardens, public spaces, especially in the com- position of a two-element form. Designed for: illumination of parks, areas around buildings , pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces. BOLUX N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 2 0 0 m A – 5 0 0 m A 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:15 Page 2

k a l u x nowoczesne / modern 048 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL KALUX LO 0,6 KALUX LO 1,2+0,6 KALUX LO 1,2 KALUX LO 0,6+1,2 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000195 KALUX LO 0,6 60/53/– 12x12 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 35/7,5 172-0024-000196 KALUX LO 1,2 120/113/– 12x12 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 50/7,5 172-0024-000197 KALUX LO 1,8 (0,6/1,2) 180/53/173 12x12 16 2880 180 17 2100 120 FBK 50/16 172-0024-000198 KALUX LO 1,8 (1,2/0,6) 180/113/173 12x12 16 2880 180 17 2100 120 FBK 50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 3

n o w o c z e s n e / m o d e r n 0 4 9 Kwadratowa aluminiowa kolumna z charakterystycznym skośnym podcięciem umożliwia zamocowanie źródła światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w otoczeniu. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Square aluminum column with a characteristic oblique undercut allows to fix LED light source at an angle that allows to illuminate paths or create other accents in the area. Designed for: illumination of parks, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces. K A L U X N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 5 0 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 18:27 Page 4

b r e t a n i a nowoczesne / modern 050 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000183 BRETANIA LO 0,6 60/55 10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 35/9 172-0024-000184 BRETANIA LO 1,2 120/115 10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 50/9 172-0024-000185 BRETANIA LO 2,0 200/195 10/35 16,5 3000 180 18,5 2300 124 FBO 60/12,5 172-0024-000186 BRETANIA LO 2,5 249/244 10/35 16,5 3000 180 18,5 2300 124 FBO 60/12,5 190-1111-300021 BRETANIA LP 3,0 300/295 12/47 24 4000 173 26 3400 130 FBK 90/18 190-1111-300022 BRETANIA LP 3,0 AS 300/295 12/47 31,5 4860 154 36 4530 122 FBK 90/18 190-1111-400025 BRETANIA LP 4,0 400/395 12/47 24 4000 173 26 3400 130 FBK 90/18 190-1111-400026 BRETANIA LP 4,0 AS 400/395 12/47 31,5 4860 154 36 4530 122 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. BRETANIA LO 0,6 BRETANIA LO 2,0 BRETANIA LP 3,0 BRETANIA LO 1,2 BRETANIA LO 2,5 BRETANIA LP 4,0 0PTYKA OPTICS AS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 5

nowoczesne / modern 051 Nowoczesna, uniwersalna forma latarni składa się z aluminiowej cylindrycznej kolumny, na której umieszczona jest oprawa w kształcie odwróconego stożka. W górnej części oprawy zamocowane jest źródło światła LED (szczelne). Przeznaczenie: oświetlenie parków, ogrodów, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, przestrzeni publicznych. Modern, universal form of the lantern made of an aluminum cylindrical column, on which is placed inverted cone-shaped fixture. The LED light source is fixed in the upper part of the lantern (tight). Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. BRETANIA Optyka S Optyka A S Optics S Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 6

w a l i a nowoczesne / modern 052 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 S/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000187 WALIA LO 0,6 60/55 10 x10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 35/9 172-0024-000188 WALIA LO 1,2 120/115 10 x10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 50/9 172-0024-000189 WALIA LO 2,0 200/195 10 x10/35 16,5 3000 180 18 2250 124 FBK 50/16 172-0024-000190 WALIA LO 2,5 249/244 10 x10/35 16,5 3000 180 18 2250 124 FBK 50/16 190-1111-300023 WALIA LP 3,0 300/295 12 x12/47 23,5 4080 173 26 3540 136 FBK 90/18 190-1111-300024 WALIA LP 3,0 AS 300/295 12 x12/47 31,5 4865 154 36 4530 126 FBK 90/18 190-1111-400027 WALIA LP 4,0 400/395 12 x12/47 23,5 4080 173 26 3540 136 FBK 90/18 190-1111-400028 WALIA LP 4,0 AS 400/395 12 x12/47 31,5 4865 154 36 4530 126 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. WALIA LO 0,6 WALIA LO 2,0 WALIA LP 3,0 WALIA LO 1,2 WALIA LO 2,5 WALIA LP 4,0 by ELMARCO 0PTYKA OPTICS AS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 7

nowoczesne / modern 053 Uniwersalna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny o kwadratowym przekroju, na której umieszczona jest oprawa w kształcie odwróconego ostrosłupa. W górnej części stanowiącej pokrywę umieszczone jest źródło światła LED (szczelne). Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Universal lantern made of an aluminum column with a square cross-section, on which is placed inverted pyramid-shaped fixture. In the upper part which is the lid, LED light source is placed on the top (tight). Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. WALIA Optyka S Optyka A S Optics S Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 8

s c a n i a nowoczesne / modern 054 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL SCANIA LO 0,6 SCANIA LO 1,2 SCANIA LO 2/1 SCANIA LO 2/2 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000007 SCANIA K UP 40/– 40/8/32 10 –– 10 ––– 174-0024-000007 SCANIA LS 25/– –/–/32 10 –– 10 ––– 172-0024-000210 SCANIA LO 0,6 60/50 –/8/32 10 –– 10 –– FBO 35/7,5 172-0024-000211 SCANIA LO 1,2 120/110 –/8/32 10 –– 10 –– FBO 35/7,5 172-0024-000212 SCANIA LO 2,0 220/200 –/8/40 12 –– 12 –– FBO 60/12,5 172-0024-000213 SCANIA LO 2/2 220/200 100/8/40 12 –– 12 –– FBO 60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 9

nowoczesne / modern 055 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny z jedną lub dwiema oprawami. Budowa oprawy: klosz z przezroczystego lub matowego szkła; korpus z aluminium malowany farbami proszkowymi. Źródła światła: E27 LED 5–18 W. Możliwość zamówienia z gniazdem 230 V IP 54 i czujnikiem ruchu. Lantern made of an aluminum column with one or two luminairies. Fixture construction: a lamp-shade made of transparent or mat glass; fixture body made of aluminium coated with powder. Light sources: E27 LED 5–18 W. Optionally, a socket 230 V, IP54 and motion sensor can be ordered. SCANIA S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 G d y n i a , r e s t a u r a c j a B a r r a c u d a SCANIA LS 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 10

g a m m a b i s nowoczesne / modern 056 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL GAMMA BIS LP 2,5 GAMMA BIS LP 3,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000028 GAMMA BIS K 40/– 60/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 – 172-0024-000109 GAMMA BIS LP 2,5 300/250 –/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 FBK 90/18 190-1111-300006 GAMMA BIS LP 3,0 350/300 –/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 0PTYKA OPTICS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 11

nowoczesne / modern 057 Nowoczesna latarnia o uniwersalnej formie, zbudowana z aluminiowej kolumny, na której umieszczony jest cylindryczny klosz zwieńczony daszkiem. Daszek jest jednocześnie odbłyśnikiem dla energo- oszczędnego źródła światła LED, ukrytego w kolumnie. Elementy są spięte prętami ze stali nierdzewnej. Klosz: PMMA odpornego na UV. Przeznaczenie: oświetlenie parków, ogrodów, przestrzeni publicznych zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów. Universally-shaped modern lantern made of an aluminum column on which a cylindrical lamp- shapetopped with a cap is placed. The roof is also a reflector for energy-saving LED light source hidden in the column. All the elements are fastened with stainless steel rods.Lamp-shade: PMMA resistant to UV radiation. Designed for: lighting of parks, gardens, public spaces (both classic and modern), residential roads, walking and cycling paths, parking lots. GAMMA BIS N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K O t w o c k , N o w y G u r e w i c z 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 12

g a r n i z o n nowoczesne / modern 058 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S/C W lm lm/W W lm lm/W foundation – GARNIZON O LP 4,0 400/395 –/12x12/53x53 32 4900 154 36 4070 112 FBK 90/18 – GARNIZON O LP 5,0 500/495 –/12x12/53x53 32 4900 154 36 4070 112 FBK 90/18 190-1111-400032 GARNIZON E LP 4/1 400/395 80/12x12/– 24,5 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-510017 GARNIZON E LP 5/1 500/495 80/12x12/– 24,5 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-620023 GARNIZON E LU 6/2 600/575 100/12x12/– 49 7400 154 60 7000 117 FBK 120/22 – GARNIZON W LU 6/1 600/600 100/12x12/– 72 11090 154 77 9800 127 FBK 120/22 – GARNIZON W LU 6/2 600/600 100/12x12/– 144 22180 154 154 19600 127 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S GARNIZON W LU 7/2 GARNIZON E LU 6/2 GARNIZON O LP 4/1 GARNIZON W LU 6/1 GARNIZON E LP 5/1 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 13

nowoczesne / modern 059 Oryginalna latarnia zbudowana z aluminiowych profili. Oprawa mocowana na wierzchołku lub wysięgniku. Proponowana oprawa: Ottawa, Wega, Elew o mocy 30–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych w stylu art-deco, tworzy klimat i podnosi rangę miejsca. Original lantern made of aluminum profiles. Fixture mounted on the top or boom. Suggested fixture: Ottawa, Wega, Elew 30–100 W LED Designed for: illumination of prestigious public areas (art-deco style), creates unique climate and raises dignity. GARNIZON N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A G d a ń s k , G a r n i z o n 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 14

d e c o nowoczesne / modern 060 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S DECO LU 7/2 DECO LU 6/2 DECO LP 5/1 DECO LP 4/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D /d 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation – DECO LP 4/1 485/400 80/12/7,6 24 3700 154 26,5 3340 126 FBK 90/18 – DECO LP 4/2 485/400 80/12/7,6 48 7400 154 53 6680 126 FBK 90/18 – DECO LP 5/1 585/500 80/13,3/7,6 34 5240 154 40 4720 113 FBK 90/18 – DECO LP 5/2 585/500 80/13,3/7,6 68 10500 154 80 9440 113 FBK 90/18 – DECO LU 6/1 685/600 80/13,3/7,6 34 5240 154 40 4720 113 FBK 120/22 – DECO LU 6/2 685/600 80/13,3/7,6 68 10500 154 80 9440 113 FBK 120/22 – DECO W LU 7/1 750/700 80/13,3/7,6 72 11100 154 77 9800 127 FBK 150/22 – DECO W LU 7/2 750/700 80/13,3/7,6 144 22200 154 154 19600 127 FBK 150/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 15

nowoczesne / modern 061 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym w stylu art deco. Proponowana oprawa: Deco, Wega, Bell o mocy 32–96 W LED Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Lantern made of an aluminum column with a characteristic, 1- or 2-arm boom in art deco style. Suggested fixture: Deco, Wega, Bell 32–90 W LED Designed for: illumination of passageways along modern architecture. DECO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 16

b e r g nowoczesne / modern 062 BERG LU 7/2 BERG LU 6/2 BERG LP 5/1 BERG LP 4/1 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /w D/d 1 foundation – BERG LP 4/1 485/400/80 12/7,6 FBK 90/18 – BERG LP 4/2 485/400/80 12/7,6 FBK 90/18 – BERG LP 5/1 585/500/80 13,3/7,6 FBK 90/18 – BERG LP 5/2 585/500/80 13,3/7,6 FBK 90/18 – BERG LU 6/1 685/600/80 13,3/7,6 FBK 120/22 – BERG LU 6/2 685/600/80 13,3/7,6 FBK 120/22 – BERG LU 7/2 780/700/80 13,3/7,6 FBK 120/22 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 17

nowoczesne / modern 063 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym, z morskim akcentem. Proponowana oprawa: Deco, Wega, Bell o mocy 32–90 W LED Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych przy nowoczesnej architekturze. Lantern made of an aluminum column with a characteristic, 1- or 2-arm boom, with a marine accent. Suggested fixture: Deco, Wega, Bell 32–90 W LED Designed for: illumination of passageways along modern architecture. BERG N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 18

p a l i o nowoczesne / modern 064 PALIO LU 7/2 PALIO LU 6/2 PALIO LP 5/1 PALIO LP 4/1 by ELMARCO 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 foundation 190-1111-410012 PALIO LP 4/1 480/400/–/100 12/7,6 FBK 90/18 190-1111-420011 PALIO LP 4/2 480/400/–/100 12/7,6 FBK 90/18 190-1111-510018 PALIO LP 5/1 580/500/–/100 13,3/7,6 FBK 90/18 190-1111-520017 PALIO LP 5/2 580/500/–/100 13,3/7,6 FBK 90/18 190-1111-610010 PALIO LP 6/1 680/600/–/100 13,3/9 FBK 120/22 190-1111-620008 PALIO LP 6/2 680/600/–/100 13,3/9 FBK 120/22 190-1111-710010 PALIO LP 7/1 780/700/–/100 13,3/9 FBK 120/22 190-1111-711005 PALIO LP 7/1+1 780/700/500/100 13,3/9 FBK 120/22 190-1111-720009 PALIO LP 7/2 780/700/–/100 13,3/9 FBK 120/22 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 19

nowoczesne / modern 065 Latarnia zbudowana z aluminiowej dwustopniowej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Deco, Chantal, Bell o mocy 32–90 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Lantern made of an aluminum, double staged, piped, column with a characteristic, 1 or 2-arm boom. Suggested fixture: Deco, Chantal, Bell 32–90 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. PALIO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A S o p o t , u l . A r m i i K r a j o w e j 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 20

c a l g a r y nowoczesne / modern 066 CALGARY W LU 6/2 CALGARY D LP 5/1 CALGARY G LO 4/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation – CALGARY G PR 3 310/300/– –/12x12 32 4960 155 36 3680 102 FBK 90/18 – CALGARY G PR 4 410/400/– –/12x12 32 4960 155 36 3680 102 FBK 90/18 – CALGARY D 5/1 530/500/– 80/12x12 32 4960 155 36 4690 127 FBK 90/18 – CALGARY D 5/2 530/500/– 80/12x12 64 4960 155 72 9380 127 FBK 90/18 – CALGARY W 6/1 610/600/– 100/12x12 72 11300 157 77 9785 127 FBK 120/22 – CALGARY W 6/1+1 610/600/400 100/12x12 144 15165 157 154 14350 127 FBK 120/22 – CALGARY W 6/2 710/700/– 100/12x12 144 22600 157 154 19700 127 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 21

nowoczesne / modern 067 Oryginalna latarnia zbudowana z aluminiowych profili oraz elementów drewnianych. Oprawa mocowana na wierzchołku lub wysięgniku. Malowanie: elementy metalowe – kolor grafitowy lub srebrny, elementy drewniane – miodowy, calwados, orzech. Proponowana oprawa: Gamma, Deco, Wega o mocy 40–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, tworzy klimat, podnosi rangę miejsca. Original lantern made of aluminum profiles and wooden elements. Fixture mounted on the top or boom. Painting: metal elements – graphite or silver, wood elements – honey, calvados, walnut. Suggested fixture: Gamma, Deco, Wega 40–100 W LED Designed for: illumination of prestigious public areas, creates unique climate, raises dignity. CALGARY N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 22

p e r k o z nowoczesne / modern 068 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL PERKOZ LP 4/2 PERKOZ LP 3,5/1 PERKOZ LP 3/2 PERKOZ LP 3/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-310008 PERKOZ LP 3/1 350/300 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-351004 PERKOZ LP 3,5/1 400/350 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-352004 PERKOZ LP 3,5/2 400/350 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-410027 PERKOZ LP 4/1 450/400 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-420021 PERKOZ LP 4/2 450/400 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 0PTYKA OPTICS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 23

nowoczesne / modern 069 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyskową farbą. Proponowana oprawa: Tubus o mocy 40 W LED + LED E27 Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, promenad o nowoczesnej architekturze. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of analuminum construction. Equipped LED projectors. Screen made of aluminum sheetpainted in reflecting white paint. Suggested fixture: Tubus 40 W LED + E27 LED Designed for: illumination of public areas, promenades with modern architecture. PERKOZ N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K M a r k i k . W - w y , o s i e d l e m i e s z k a n i o w e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 24

p e g a z nowoczesne / modern 070 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL PEGAZ LP 5/2 PEGAZ LP 4,5/1 PEGAZ LP 4/2 PEGAZ LP 3/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-310007 PEGAZ LP 3/1 350/300 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-410022 PEGAZ LP 4/1 450/400 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-420020 PEGAZ LP 4/2 450/400 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 190-1111-510027 PEGAZ LP 5/1 550/500 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 190-1111-520026 PEGAZ LP 5/2 550/500 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 25

nowoczesne / modern 071 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowego słupa o specjalnej konstrukcji. Wyposażona w projektory o nastawnym kącie świecenia. Proponowana oprawa: Tubus 40 W LED + E27 LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, tworzy klimat, podnosi rangę miejsca. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of aluminum post with a special construction. Equipped with projectors with an adjustable angle of illumination. Suggested fixture: Tubus 40 W LED + E27 LED Designed for: illumination of prestigious public areas, created unique climate, raises dignity. PEGAZ N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K K r a k ó w , o s i e d l e P a r k i K r a k o w a 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 26

p e l i k a n nowoczesne / modern 072 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL PELIKAN LP 4 PELIKAN LP 3 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-356001 PELIKAN LP 3 350/300 100/13,3 36 5760 159 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-476001 PELIKAN LP 4 450/400 100/13,3 36 5760 159 40 2420 60 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 0PTYKA OPTICS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 27

nowoczesne / modern 073 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji, na wierzchołku której umiejscowiona jest oprawa z charakterystycznym wysięgnikiem. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyskową farbą. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych o nowoczesnej architekturze – tworzy klimat i podnosi rangę miejsca. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of an aluminum construction with its fixture with a characteristic boom mounted at the top. Equipped with LED projectors. Screen made of aluminum sheet painted in reflecting white paint. Designed for: illumination of public areas with modern architecture – it creates climate and raises dignity. PELIKAN N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K K a l i n i n g r a d , D o m K u l t u r y 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 28

l y o n k l a s y c z n e / c l a s s i c 074 LYON LUX LP 3/1 LYON LP 3,5/2 LYON LUX LP 4/3 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D /d 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-000031 LYON K 75/– 55/–/– 31,5 4850 154 36 3200 89 – 190-1111-351003 LYON PR LP 3,5 365/350 –/13,3/7,6 31,5 4850 154 36 3200 89 FBO80/14,5 190-1111-352003 LYON LP 3,5/2 365/350 110/13,3/7,6 63 9700 154 72 6400 89 FBO80/14,5 190-1111-353004 LYON LP 3,5/3 365/350 130/13,3/7,6 94,5 14550 154 108 9600 89 FBO80/14,5 190-1111-420023 LYON LP 4/2 415/400 110/13,3/7,6 63 9700 154 72 6400 89 FBO80/14,5 190-1111-430006 LYON LP 4/3 415/400 130/13,3/7,6 94,5 14550 154 108 9600 89 FBO80/14,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 1

k l a s y c z n e / c l a s s i c 075 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1, 2 lub 3 ramiennym. Proponowana oprawa: Aria, Gedania o mocy 25–50 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1-, 2- or 3- arm boom. Suggested fixture: Aria, Gedania 25–50 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. L Y O N N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture A R I A W d z y d z e K i s z e w s k i e , s k a n s e n 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 2

g e d a n u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 076 GEDANUS LP 3/1 GEDANUS LP 3,5/2 GEDANUS LP 4/3 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S /s 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation 191-1111-000023 GEDANUS K 120/– 375/–/– 31,5 4850 154 36 3240 90 – 190-1111-351002 GEDANUS PR LP 3,5 375/350 –/12x12/7x7 31,5 4850 154 36 3240 90 FBO80/14,5 190-1111-352002 GEDANUS LP 3,5/2 375/350 110/12x12/7x7 63 9600 154 72 6440 90 FBO80/14,5 190-1111-353003 GEDANUS LP 3,5/3 375/350 130/12x12/7x7 94,5 9600 154 108 9720 90 FBO80/14,5 190-1111-420003 GEDANUS LP 4/2 425/400 110/12x12/7x7 63 9600 154 72 6440 90 FBO80/14,5 190-1111-430001 GEDANUS LP 4/3 425/400 130/12x12/7x7 94,5 14250 154 108 9720 90 FBO80/14,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base s 1 – przekrój II stopnia / 2nd stage cross section Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 3

k l a s y c z n e / c l a s s i c 077 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Kolumnę stanowi kwadratowy profil z dekorami, na której osadzona jest oprawa lub system ramion 2 lub 3 płomiennych z elementem dekoracyjnym. Proponowana oprawa: Gedania 36 W LED Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym, sakralnym charakterze, jak również parków, skwerów, uliczek. Classic lantern made of an aluminum construction. Its column is formed by a square profile with décors on which a frame or a 2- or 3-lighting arm system with a decorative element is mounted. Suggested fixture: Gedania 36 W LED Designed for: illumination of historical, sacred sites as well as parks, squares, streets. G E D A N U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture G E D A N I A p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 4

l i l y k l a s y c z n e / c l a s s i c 078 LILY LU 6/1+1 LILY LUX LP 5/1 LILY LUX LP 4/1 wysięgnik jednoramienny / single boom DEKOR LUX M H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-000028 LILY K1 100/–/–/85 –/–/–/6 – 190-1111-310006 LILY LP 3/1 400/300/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-410003 LILY LP 4/1 500/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-510011 LILY LP 5/1 600/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610003 LILY LU 6/1 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611002 LILY LU 6/1+1 700/600/400/75 13,3/9/7,6 /6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 5

k l a s y c z n e / c l a s s i c 079 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Bell o mocy 32–50 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, tereny zabytkowe Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Chantal, Bell 32–50 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. L I L Y N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L S o p o t , u l . M o k w y 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 6

m i l y k l a s y c z n e / c l a s s i c 080 MILY LU 7/2 MILY LUX LU 6/1+1 MILY LP 5/1 MILY LUX LP 4/1 wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-410007 MILY LP 4/1 510/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-420006 MILY LP 4/2 510/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-510007 MILY LP 5/1 610/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-520006 MILY LP 5/2 610/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610002 MILY LU 6/1 710/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611005 MILY LU 6/1+1 710/600/400/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-620001 MILY LU 6/2 710/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-710001 MILY LU 7/1 810/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-711002 MILY LU 7/1+1 810/700/500/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-720001 MILY LU 7/2 810/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL DEKOR LUX D 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 7

k l a s y c z n e / c l a s s i c 081 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Sigma, Bell o mocy 50–72 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Classic lantern made of aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Chantal, Sigma, Bell 50–72 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. M I L Y N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L W i l n o , w i d o k n a s t a r e m i a s t o 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 8

r o b i o k l a s y c z n e / c l a s s i c 082 ROBIO LU 7/2 ROBIO LUX LU 6/1+1 ROBIO LP 5/1 ROBIO LUX LP 4/1 wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-410009 ROBIO LP 4/1 500/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-510009 ROBIO LP 5/1 600/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610005 ROBIO LU 6/1 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611004 ROBIO LU 6/1+1 700/600/400/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-620004 ROBIO LU 6/2 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-710006 ROBIO LU 7/1 800/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-711004 ROBIO LU 7/1+1 800/700/500/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-720006 ROBIO LU 7/2 800/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL wysięgnik jednoramienny lux / single boom lux 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 9

k l a s y c z n e / c l a s s i c 083 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Bell o mocy 50–72 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Chantal, Bell 50–72 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. R O B I O N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L P r z o d k o w o , u l . K a r t u s k a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 10

k r a k u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 084 KRAKUS LU 7/2 KRAKUS LUX LU 6/1+1 KRAKUS LP 5/1 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510012 KRAKUS LP 5/1 565/500/–/100 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610004 KRAKUS LU 6/1 665/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611003 KRAKUS LU 6/1+1 665/600/400/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-710005 KRAKUS LU 7/1 765/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-711003 KRAKUS LU 7/2 765/700/500/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-720004 KRAKUS LU 7/1+1 765/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 11

k l a s y c z n e / c l a s s i c 085 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Opcjonalnie wysięgnik chodnikowy, uchwyty flagowe. Proponowana oprawa: Bell, Chantal o mocy 75–105 W LED Przeznaczenie: oświetlenie uliczne, obszary zabytkowe. Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic,1- or 2-arm boom. Optional pavement boom, flag grips. Suggested fixture: Bell, Chantal 75–105 W LED Designed for: illumination of streets, historic areas. K R A K U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 12

s i e r a k k l a s y c z n e / c l a s s i c 086 SIERAK LU 7/1+1 SIERAK LUX LU 6/1 SIERAK LP 5/1 wysięgnik jednoramienny / single boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510032 SIERAK LP 5/1 550/500/–/100 13,3/7,6/–/6 FBO120/14,5 190-1111-610008 SIERAK LU 6/1 650/600/–/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-710008 SIERAK LU 7/1 750/700/–/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-710009 SIERAK LU 7/1+1 750/700/500/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL DEKOR LUX D 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 13

k l a s y c z n e / c l a s s i c 087 Klasyczna latarnia zbudowana na bazie aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakte- rystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Opcjonalnie uchwyty do flag i kwiatów. Proponowana oprawa: Bell, Chantal o mocy 75–105 W LED Przeznaczenie: przestrzenie publiczne o prestiżowym charakterze, place, ulice, obszary zabytkowe. Classic lantern based on an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Optional grips for flags and flowers. Suggested fixture: Bell, Chantal 75–105 W LED Designed for: prestigious public spaces, squares, streets, historic areas. S I E R A K N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L S i e r a k o w i c e , u l . K a r t u s k a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 14

l e s i k l a s y c z n e / c l a s s i c 088 LESI LP 4/1 LESI LP 5/2 LESI LU 6/1+1 LESI LP 6/3 UP H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-410011 LESI LP 4/1 485/400/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-510001 LESI LP 5/1 585/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-520010 LESI LP 5/2 585/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-530005 LESI LP 5/3 UP 515/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-610007 LESI LU 6/1 685/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-611001 LESI LU 6/1+1 685/600/400/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-620006 LESI LU 6/2 685/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik trójramienny / three-armed boom by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 15

k l a s y c z n e / c l a s s i c 089 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1, 2 lub 3 ramiennym. Proponowana oprawa: Aria, Bell, Chantal o mocy 25–75 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Lantern made of an aluminum, piped column, decorated with a characteristic boom (1, 2 or 3 arms). Suggested fixture: Aria, Bell, Chantal 25–75 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. L E S I N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture A R I A B E L L G d a ń s k , z a b y t k o w a k u ź n i a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 16

s e v i l a k l a s y c z n e / c l a s s i c 090 SEVILA LU 7/1+1 SEVILA LU 6/1 SEVILA LP 5/1 SEVILA LP 4/1 wysięgnik jednoramienny / single boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510014 SEVILA LP 5/1 580/500/–/80 13,3/7,6/–/6 FBK 90/18 190-1111-610012 SEVILA LU 6/1 680/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-620010 SEVILA LU 6/2 680/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-710012 SEVILA LU 7/1 780/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-711001 SEVILA LU 7/1+1 780/700/500/100 13,3/9/7,6/6 FBK 150/22 190-1111-720011 SEVILA LU 7/2 780/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL wysięgnik dwuramienny / double boom 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 17

k l a s y c z n e / c l a s s i c 091 Latarnia zbudowana z aluminiowej, stopniowanej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Bell o mocy 32–90 W LED Przeznaczenie: bardzo dobrze komponuje się z zabytkowym otoczeniem na ulicach i placach. Lantern made of aluminum, stepped tubular column.Decorated with a characteristic 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Deco, Bell 32–90 W LED Designed for: it fits well with historic surroundings at streets and squares. S E V I L A N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture D E C O B E L L G d a ń s k , u l . L a s t a d i a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 18

t a u r u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 092 TAURUS LU 7/2 TAURUS LU 8/1 TAURUS LU 10/2 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /w D/d 3 foundation 190-1111-710003 TAURUS LU 7/1 700/700/200 16/6 FBK 120/30 190-1111-720003 TAURUS LU 8/1 800/800/200 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-810002 TAURUS LU 8/2 800/800/200 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-820003 TAURUS LU 9/2 900/900/200 18,8/6 FBK 150/30 190-1111-811001 TAURUS LU 10/2 1000/1000/200 19,5/6 FBK 150/30 wysięgnik jednoramienny / single boom by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 19

k l a s y c z n e / c l a s s i c 093 Nowoczesna latarnia zbudowana na bazie słupa stożkowego, stalowego, ocynkowanego ogniowo z charakterystycznym wysięgnikiem, z możliwością do stosowania wymiarów do potrzeb indywi- dualnego projektu. Proponowane rozróżnienie kolorystyczne elementu słupa i wysięgnika. Proponowana oprawa: Wega 70–100 W Przeznaczenie: oświetlenie uliczne, autostrady, ciągi komunikacyjne, promenady. Modern lantern made on the basis of a cone-shaped steel column, hot-galvanised post with a charac- teristic boom with its adjustable dimensions as required by an individual project. It is suggested to distinguish the post and boom elements with different colours. Suggested fixture: Wega 70–100 W LED Designed for: illumination of streets, motorways, passageways, promenades. T A U R U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture W E G A p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 20

m a y a l k l a s y c z n e / c l a s s i c 094 MAYAL LU 8/1+B MAYAL LU 9/2 MAYAL LU 10/1 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 3 foundation 190-1111-710003 MAYAL LU 7/1 750/700/–/150 16/6 FBK 120/30 190-1111-720003 MAYAL LU 7/2 750/700/–/150 16/6 FBK 120/30 190-1111-810002 MAYAL LU 8/1 850/800/–/150 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-811001 MAYAL LU 8/1+1 850/800/600/150 18,8/6 FBK 150/30 190-1111-820003 MAYAL LU 8/2 850/800/–/150 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-910001 MAYAL LU 9/1 950/900/–/150 18,8/6 FBK 150/30 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 21

k l a s y c z n e / c l a s s i c 095 Nowoczesna latarnia zbudowana ze stalowej kolumny stożkowej, ocynkowanej ogniowo z charakte- rystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym, z morskim akcentem. Proponowana oprawa: Wega o mocy 70–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych. Modern lantern made of steel, coneshaped, hot-galvanised column with a characteristic, 1- or 2-arm boom, with a marine accent. Suggested fixture: Wega 70–100 W LED Designed for: illumination of passageways and public areas. M A Y A L N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A P r u s z c z G d a ń s k i , u l . J . K a s p r o w i c z a Proponowana oprawa Suggested fixture W E G A 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 22

s s e l słupy stalowe / steel poles 0 9 6 SŁUPY STALOWE WZMOCNIONE STEEL POLES STRENGTHENED SŁUPY STALOWE STEEL POLES STANDARD SSEL 8 SSEL 7 SSEL 6 SSEL 5 SSEL 4 SSEL W 8 SSEL W 7 SSEL W 6 SSEL W 5 SSEL W 4 by ELMARCO H – wysokość całkowita / total height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter a – rozstaw śrub / screw spacing b – wymiar boku podstawy / base side dimension index wymiary/dimensions masa/weight wnęka/bay fundament H [cm] D/d 3 [cm] a/b[cm] kg [cm] foundation 2 00-0014-000002 SSEL 4/3 400 11,6/6 20/30 31 7,0 x 45 FBK 80/20 200-0014-000001 SSEL 5/3 500 13,0/6 20/30 41 7,0 x 45 FBK 80/20 200-0014-000007 SSEL 5/4 500 13,2/6 30/40 60 7,5 x 45 FBK 100/20 2 00-0014-000004 SSEL 6/3 600 14,4/6 20/30 62 7,5 x 45 FBK 100/20 200-0014-000008 SSEL 6/4 600 14,6/6 20/30 74 10 x 50 FBK 100/20 200-0014-000009 SSEL 7/3 700 15,8/6 30/41 71 10 x 50 FBK 120/30 200-0014-000003 SSEL 7/4 700 16,0/6 30/41 92 10 x 50 FBK 120/30 200-0014-000010 SSEL 8/3 800 17,2/6 30/41 84 10 x 50 FBK 150/30 200-0014-000011 SSEL 8/4 800 17,4/6 30/41 109 10 x 50 FBK 150/30 H – wysokość całkowita / total height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter a – rozstaw śrub / screw spacing b – wymiar boku podstawy / base side dimension index wymiary/dimensions masa/weight wnęka/bay fundament H [cm] D/d 3 [cm] a/b[cm] kg [cm] foundation 200-0014-000012 SSEL 4/3 400 13,2/7,6 20/30 36 7,5 x 45 FBK 80/20 200-0014-000013 SSEL 5/3 500 14,6/7,6 20/30 47 7,5 x 45 FBK 80/20 200-0014-000014 SSEL 5/4 500 14,6/7,6 20/30 63 7,5 x 45 FBK 100/20 200-0014-000015 SSEL 6/3 600 16,0/7,6 20/30 68 10 x 50 FBK 100/20 200-0014-000016 SSEL 6/4 600 16,0/7,6 20/30 86 10 x 50 FBK 100/20 200-0014-000017 SSEL 7/3 700 17,4/7,6 30/41 80 10 x 50 FBK 120/30 200-0014-000018 SSEL 7/4 700 17,4/7,6 30/41 102 10 x 50 FBK 120/30 200-0014-000019 SSEL 8/3 800 18,8/7,6 30/41 96 10 x 50 FBK 150/30 200-0014-000020 SSEL 8/4 800 18,8/7,6 30/41 123 10 x 50 FBK 150/30 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 1

słupy stalowe / steel poles 0 9 7 Słupy stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo do mocowania na fundamencie. Grubość ścianki 3 mm lub 4 mm. Możliwość montażu na wierzchołku słupa oprawy lub wysięgników 1, 2 lub 3 ramiennych łukowych S W Ł lub kątowych S W K . Kąt podniesienia 5 0 , 10 0 , 15 0 , kąt rozwarcia 60 0 , 90 0 , 120 0 , 180 0 do wyboru. Wysokość i wysięg zależy od potrzeb, masy i powierzchni wiatrowej oprawy. Przeznaczenie: oświetlenie dróg i ulic. Cone-shaped steel poles, hot-dip galvanized to be mounted on foundation. Steel sheet thickness 3 mm or 4 mm. Possibility to mount on the pole top a fixture or 1, 2, 3 arched S W Ł or angular arm booms S W K . Raise angle 5 0 , 10 0 , 15 0 , opening angle 60 0 , 90 0 , 120 0 , 180 0 to choose. Height and boom reach depend on the needs, weight and wind area of the fixture. Designed for: illumination of roads and streets. SSEL G d a ń s k , u l . N o w a t o r ó w WYSIĘGNIKI ARM BOOMS 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 2

a r e m słupy aluminiowe/ aluminium poles 0 9 8 AREM W AREM P A REM P AREM W by ELMARCO H – wysokość całkowita / total height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter a – rozstaw śrub / screw spacing b – wymiar boku podstawy / base side dimension index wymiary/dimensions masa/weight wnęka/bay fundament H [cm] D/d 1 / d 2 / d 3 [ cm] a/b[cm] kg [cm] foundation 190-1111-300012 AREM 3 /P 300 12/7,6/–/6 18/25 9 8 x 40 FBK 90/18 190-1111-300003 AREM 3 P/P 300 10/–/–/– 18/25 9,5 8 x 40 FBK 90/18 190-1111-400021 AREM 4 /P 400 12/7,6/–/6 18/25 11 8 x 40 FBK 90/18 1 90-1111-400022 AREM 4 P/P 400 10/–/–/– 18/25 12 8 x 40 FBK 90/18 190-1111-500022 AREM 5 /P 500 13,3/7,6/–/6 18/25 18 8 x 40 FBK 90/18 190-1111-600021 AREM 6 /P 600 13,3/7,6/–/6 22/31 21 8 x 40 FBK 120/22 1 90-1111-700001 AREM 7 /P 700 16/10/7,6/6 22/31 29 8 x 40 FBK 150/22 H – wysokość całkowita / total height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter a – rozstaw śrub / screw spacing b – wymiar boku podstawy / base side dimension index wymiary/dimensions masa/weight wnęka/bay fundament H [cm] D/d 1 /d 2 /d 3 [cm] a/b[cm] kg [cm] foundation 190-1111-300012 AREM 3 /W 300 12/7,6/–/6 – 10 8 x 40 – 190-1111-300003 AREM 3 W/P 300 10/–/–/– – 11 8 x 40 – 190-1111-400021 AREM 4 /W 400 12/7,6/–/6 – 12 8 x 40 – 190-1111-400022 AREM 4 W/P 400 10/–/–/– – 13 8 x 40 – 190-1111-500022 AREM 5 /W 500 13,3/7,6/–/6 – 20 8 x 40 – 190-1111-600021 AREM 6 /W 600 13,3/7,6/–/6 – 23 8 x 40 – 190-1111-700001 AREM 7 /W 700 16/10/7,6/6 – 33 8 x 40 – 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 3

słupy aluminiowe/ aluminium poles 0 9 9 Słupy stopniowane aluminiowe malowane proszkowo, do mocowania na fundamencie P lub wkopy- wane W . Możliwość mocowania na wierzchołku słupa oprawy lub wysięgników 1, 2 lub 3 ramiennych łukowych A W Ł , kątowych A W K lub giętych A W G o różnych kształtach i kombinacjach. Wysokość i wysięg zależy od potrzeb, masy oraz powierzchni wiatrowej oprawy. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, parków, przestrzeni publicznych. Powder coated, staged aluminum poles, P to be mounted on foundation or W dug to the ground. Possibility to mount on the pole top a fixure or 1, 2, 3 arched A W Ł , angular A W K or bended A W G arm booms with different shapes and configurations. Height and boom reach depend on the needs, weight and wind area of the fixture. Designed for: illumination of roads, streets, parks, public spaces. AREM S o p o t , m o l o WYSIĘGNIKI ARM BOOMS 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 4

słupy / poles 1 0 0 ZESTAWIENIE LATARNI ELMARCO 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 5

słupy / poles 1 0 1 PRESENTATION OF ELMARCO LANTERNS 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 6

f m k f b o f b k fundamenty / foundations 1 0 2 FMK F MK 35/7,5 35/9 50/7,5 50/9 60/12,5 60/16 FBO 35/7,5 35/9 50/7,5 50/9 60/12,5 80/14,5 120/14,5 FBK 60/16 90/18 120/22 150/22 100/20 120/30 150/30 by ELMARCO FBO FBK 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 7

f m k f b o f b k fundamenty / foundations 1 0 3 FMK FBO FBK h – wysokość / height A – średnica, wymiar boku / diameter, side dimensio B – rozstaw śrub / screw spacing FMK – fundament metalowy kwadratowy / square metal foundation FBO – fundament betonowy okrągły / round concrete foundation FBK – fundament betonowy kwadratowy / square concrete foundation index wymiary/dimensions [cm] śruba/screw masa/weight zastosowanie hAB kg dedicated to 270-1111-000001 FMK 35/7,5 35 10 7,5 M 6 1,4 LO 270-1111-000002 FMK 50/7,5 50 10 7,5 M 6 1,7 LO 270-1111-000003 FMK 35/9 35 12 9 M 6 1,5 LO 270-1111-000004 FMK 50/9 50 12 9 M 6 1,8 LO 270-1111-000005 FMK 60/12,5 60 17 12,5 M 8 3,0 LO 270-1111-000006 FMK 60/16 60 21 16 M 8 3,6 LO 270-0005-000019 FBO 35/7,5 35 15 7,5 M 6 12 LO 270-0005-000020 FBO 50/7,5 50 15 7,5 M 6 20 LO 270-0005-000022 FBO 35/9 35 16 9 M 6 15 LO 270-0005-000023 FBO 50/9 50 16 9 M 6 25 LO 270-0005-000024 FBO 60/12,5 60 23 12,5 M 8 45 LO 270-0006-000002 FBO 80/14,5 80 32 14,5 M 16 140 LP, LU 270-0006-000001 FBO 120/14,5 120 32 14,5 M 20 250 LP, LU 270-0005-000025 FBK 50/16 50 20 16 M 8 30 LP, LU 270-1111-000002 FBK 90/18 90 24 18 M 14 97 LP, LU 270-0005-000008 FBK 120/22 120 30 22 M 24 220 LP, LU 270-0005-000004 FBK 150/22 150 30 22 M 24 260 LP, LU 270-0005-000005 FBK 80/20 80 30 20 M 18 120 LP, LU 270-0005-000006 FBK 100/20 100 30 20 M 18 150 LP, LU 270-0005-000018 FBK 120/30 120 40 30 M 24 260 LP, LU 270-0005-000001 FBK 150/30 150 40 30 M 24 320 LP, LU by ELMARCO Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie. W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów: – stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu; – obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem; – przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość. Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię. Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2.. Prezentowane fundamenty do posadowienia latarni, są wykonane z betonu klasy C 25/30 – FBO i FBK lub ze stali ocynkowanej – FMK. Fundamenty stalowe i stelaże, mają stosunkowo małą wagę ułatwiającą transport. F M K m o ż n a s t o s o w a ć w y m i e n n i e z F B K The selection of foundation method and dimensions depends on embedding / founding conditions and the responsibility for this selection lies with the designer. In practice, three types of post founding / embedding are applied: – use of prefabricated foundations for a given post; – calculation and pouring on-site foundations with a suitable frame; – by digging a parts of a given post into the ground to a sufficient depth. The European Standard EN 40 suggests the following average size of a post to be dug into the ground. The size of foundation depends on the height of a post, the size of a boom – crown and the number of installed fixtures. Also ground conditions are relevant. The depth of post founding / embedding is given in the PN EN 40-2 Standard. The presented foundations (for founding a lantern) are made of concrete (C 25/30 – FBO and FBK) or hotgalvanised steel (FMK). Steel foundations and frames have a relatively low weight which facilitates transport. F M K c a n b e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y F B K FMK FBO FBK 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 8

w e g a oprawy / fixtures 104 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000107 WEGA I 48 54/22/7,5 48 7400 154 52 6650 127 0,05 7 195-1111-000108 WEGA I 48 SMART 54/22/7,5 48 7400 154 52 6650 127 0,05 7 195-1111-000109 WEGA II 64 54/22/7,5 64 9850 154 70 8900 127 0,05 7 195-1111-000110 WEGA II 64 SMART 54/22/7,5 64 9850 154 70 8900 127 0,05 7 195-1111-000111 WEGA III 96 54/22/7,5 96 13920 145 104 12500 120 0,05 7 195-1111-000112 WEGA III 96 SMART 54/22/7,5 96 13920 145 104 12500 120 0,05 7 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. WEGA III WEGA I WEGA I 48 WEGA III 96 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 1

oprawy / fixtures 105 Dwukomorowa oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 6–8 m. Możliwość ustawienia kąta świecenia (0 0 , 5 0 , 10 0 od pionu i poziomu). Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego stanowi konwekcyjny radiator. Klosz z hartowanego szkła. Źródło światła: panel LED z systemem soczewek i odbłyśnika formującego wymaganą bryłę światła. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, placów. Dzięki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i nowoczesnego otoczenia. Double-chamber LED fixture adapted to be mounted on a boom or directly at a post, at a height of 6–8 m. An angle of lighting (0 0 , 5 0 , 10 0 vertically and horizontally) can be adjusted. Body made of a pressured aluminium cast forms a convection radiator. Lamp-shade made of tempered glass. Light source: LED panel with a system of lenses and reflector forming the required shape of light. Designed for: illumination of roads, streets, squares. Thanks to its universal construction it fits to all types of stylish and modern surroundings. WEGA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 2

k r o k o oprawy / fixtures 106 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000002 KROKO 24 36/18/7 24 3700 154 30 3500 117 0,03 4 195-1111-000003 KROKO 32 36/18/7 32 4865 154 36 4430 126 0,03 4 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. KROKO 24 KROKO 32 KROKO 32 KROKO 24 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 3

oprawy / fixtures 107 Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwytowi montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0 0 , 5 0 , 10 0 od pionu i poziomu. Korpus z odlewu aluminiowe go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytkę montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym. Przeznaczenie: ekonomiczne oświetlenie dróg lokalnych, osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów. Double-chamber LED fixture adapted to be mounted on a boom or directly at a post, at a height of 3–5 m. Thanks to a special mounting bracket it is possible to set an angle of light: 0 0 , 5 0 ,10 0 vertically and horizontally. Body made of aluminum casting. Lower surface of the with electrical equipment chamber forms a mounting plate for the LED module (with the lens). Upper plate covers the electrical equipment chamber. Designed for: economical illumination of local roads, housing estates, hiking and cycling paths, parking lots. KROKO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 4

e s t e l a oprawy / fixtures 108 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000032 ESTELA 72 40/40/9 72 11100 154 90 10500 117 0,06 6,5 195-1111-000033 ESTELA 96 40/52/9 96 14800 154 120 14000 117 0,07 8 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. ESTELA 72 ESTELA 96 ESTELA 96 ESTELA 72 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 5

oprawy / fixtures 109 Rodzina nowoczesnych opraw przystosowanych do montażu na słupie lub wysięgniku (ø60 mm) i wysokościach 6–8 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium jest komora osprzętu elektry- cznego i stanowi bazę do mocowania nastawnego uchwytu oraz panelu montażowego, energo- oszczędnych i szczelnych modułów LED. Różnorodność rozsyłów światła i możliwych konfiguracji, pozwala projektantowi wybrać wariant taki, by uzyskać spektakularne efekty zgodne z oczekiwaniami klienta. Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, parkingów, zakrętów i skrzyżowań. A family of modern fixtures adapted for mounting at the post or boom (ø60 mm) with their height within 6–8 m. Body made of pressed aluminum casting forms an electrical equipment chamber and provides the grounds for mounting an adjustable bracket and mounting panel, energy-saving and sealed LED modules. The variety of light distribution and possible configurations allows the designer to choose a variant which gives spectacular effects in line with the customer's expectations. Designed for: illumination of prestigious public spaces, parking lots, road bends and crossroads. ESTELA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia narożników i ostrych zakrętów. The individually designed light distribution ensures the uniformity of light intensity at corners and within sharp curves. Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia ronda. The individually designed light distribution ensures the even illumination of a roundabout. e s t e l a by ELMARCO 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 6

b e r n a oprawy / fixtures 110 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO BERNA 24 BERNA 24 BERNA 48 BERNA 48 index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000101 BERNA 24 50/15/10 24 3700 154 30 3500 117 0,08 4 195-1111-000102 BERNA 48 50/20/10 48 7400 154 60 7000 117 0,11 7 – BERNA K 24 50/15/10 24 3700 154 30 3500 117 0,08 4 – BERNA K 48 50/20/10 48 7400 154 60 7000 117 0,11 7 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 7

oprawy / fixtures 111 Nowoczesna oprawa przystosowana do mocowania zarówno na elewacji, jak i na słupie. Korpus z aluminium stanowi podłoże pod szczelne moduły LED oraz komorę osprzętu. Nastawny uchwyt 0 0 , 5 0 , 10 0 umożliwia wygodny montaż do podłoża. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, ulic, placów ze słupa lub elewacji. Możliwość stosowania różnych optyk. Modern fixture adapted to be mounted both on a fasade and on a post. Body made of aluminum forms the base for sealed LED modules and equipment chamber. Adjustable handle 0 0 , 5 0 , 10 0 allows easy mounting on fasade or post. Designed for: illumination of public spaces, streets and squares from a post or a fasade. Possibility to choose different optics. BERNA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A BERNA K 48 b e r n a by ELMARCO 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 8

o t t a w a oprawy / fixtures 112 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A by ELMARCO OTTAWA 32 OTTAWA 24 OTTAWA 48 Uniwersalna, nowoczesna oprawa w kształcie odwróconego ostrosłupa. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu, do której przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o odpowiednich optykach. Komora z pokrywą osadzona jest na czterech profilach połączonych z dolną rozetą, która spełnia funkcję mocowania oprawy do słupa. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Universal, modern fixture in inverted pyramid shape. Aluminum body is a sealed equipment chamber, to which sealed LED modules with appropriate optics are fixed. The chamber with cover is seated on four profiles connected to lower rosette, which serves as a mounting for the fixture on a post. Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. OTTAWA index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000097 OTTAWA 24 47/47/45 24 3700 154 30 3090 103 0,14 6 195-1111-000098 OTTAWA 32 47/47/45 32 4900 154 36 3600 103 0,14 6 195-1111-000099 OTTAWA 48 47/47/45 48 7400 154 60 6180 103 0,14 6,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 9

oprawy / fixtures 113 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A g a m m a by ELMARCO GAMMA 32 GAMMA 23,5 COB Nowoczesna oprawa o uniwersalnej formie, przystosowana do montażu na słupie o wysokościach 4–5 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowi podstawę pod klosz z PMMA odpornego na UV oraz daszek, który jest jednocześnie odbłyśnikiem. Energooszczędny moduł LED IP 65 o różnych rozsyłach światła. Całość spina stelaż montażowy. Klosz z przezroczystego PMMA odpornego na UV lub z PC na zamówienie. Przeznaczenie: oświetlenie parków i skwerów, dróg osiedlowych. Modern fixture with a universal form, adapted to be mounted on a post at a height of 4–5 m. Body made of die-cast aluminum forms the grounds for a UV-resistant PMMA lamp-shade and its canopy, which is also a reflector. Energy-saving IP 65 LED module with a variety of light distributions. The whole is fastened together by an assembly frame. Lamp-shade made of transparent, UV-resistant PMMA or PC – on request. Designed for: illumination of parks and squares, local residential roads. GAMMA index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000068 GAMMA LED 36 S 56/56/65 32 4900 154 36 3550 98,5 0,10 4,5 195-1111-000069 GAMMA LED 36 AS 56/56/65 32 4900 154 36 3550 98,5 0,10 4,5 195-1111-000070 GAMMA LED 26 COB 56/56/65 23,5 4060 173 26 3300 126 0,10 4,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 10

g e d a n i a oprawy / fixtures 114 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 191-1111-000026 GEDANIA K COB 46/35/92 23,5 4900 180 26 3500 140 0,11 5 195-1111-000089 GEDANIA 24 35/35/70 24 3700 154 30 2750 92 0,11 5 195-1111-000030 GEDANIA 32 35/35/70 32 3900 154 36 3400 92 0,11 5 195-1111-000029 GEDANIA 48 35/35/70 48 7400 154 60 5500 92 0,11 5 191-1111-000027 GEDANIA BIS K 46/35/70 23,5 4230 180 26 3600 140 0,07 4,5 195-1111-000091 GEDANIA BIS 24 35/35/70 24 3700 154 30 3050 102 0,07 4,5 195-1111-000092 GEDANIA BIS 32 35/35/70 32 4900 154 36 3600 100 0,07 4,5 195-1111-000093 GEDANIA BIS 48 35/35/70 48 7400 154 60 6100 102 0,07 4,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. GEDANIA 32 GEDANIA 24 GEDANIA 48 GEDANIA 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 11

oprawy / fixtures 115 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A g e d a n i a by ELMARCO Uniwersalna – klasyczna oprawa do mocowania bezpośrednio na słupach (ø60 mm) lub systemie ramion na wysokości 3–5 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę zamkniętą płytą, do której od zewnętrznej strony zamocowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Komora osadzona jest na profilach połączonych z dolną rozetą, która stanowi jednocześnie funkcje mocowania oprawy na słupie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Wersja Gedania Bis bez klosza. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym i sakralnym charakterze, a także parków, skwerów. Universal classic fixture for mounting directly at posts (ø60 mm) or in arm-systems at a height of 3–5 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) from the outside. The chamber is seated on profiles connected to its lower rosette, which also serves as a mounting for the fixture on a post. Lamp-shade made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Gedania Bis version without lamp-shade. Designed for: illumination of historical and sacred sites as well as parks, squares. GEDANIA GEDANIA BIS 32 GEDANIA BIS 24 GEDANIA BIS 48 GEDANIA BIS 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 12

a r i a oprawy / fixtures 116 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO ARIA ARIA 25 COB ARIA 32 ARIA 48 ARIA 24 index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 191-1111-000031 ARIA K 25 COB 59/38/120 23,5 4080 173 26 3100 123 0,10 – 195-1111-000005 ARIA 24 38/38/70 24 3700 153 30 2700 90 0,10 4 195-1111-000007 ARIA 32 38/38/70 32 4800 150 36 3200 89 0,10 4 195-1111-000006 ARIA 48 38/38/70 48 7400 153 60 5400 90 0,10 4 195-1111-000083 ARIA 25 COB 38/38/70 23,5 4080 173 26 3100 123 0,10 4 195-1111-000084 ARIA BIS 24 38/38/62 24 3700 153 30 3240 108 0,06 3,5 195-1111-000085 ARIA BIS 32 38/38/62 32 4800 150 36 3850 107 0,06 3,5 195-1111-000086 ARIA BIS 48 38/38/62 48 7400 153 60 6480 108 0,06 3,5 191-1111-000087 ARIA BIS 25 COB 38/38/62 23,5 4080 133 26 3500 140 0,06 3,5 195-1111-000009 ARIA PLUS 48 57/57/72 48 7400 153 60 6500 108 0,06 6 195-1111-000008 ARIA PLUS 72 57/57/72 72 11100 153 90 10000 111 0,06 6 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 13

oprawy / fixtures 117 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A a r i a by ELMARCO ARIA BIS ARIA BIS 24 ARIA PLUS 48 ARIA PLUS 72 ARIA BIS 32 ARIA BIS 25 COB ARIA PLUS Klasyczna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetą, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie. Wersja Aria posiada klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Wersja Aria Bis i Aria Plus bez klosza. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym i sakralnym charakterze, a także parków, skwerów. Classic fixture adapted for mounting directly at a post with 60mm diameter or in arm-system – Aria, Aria Bis at a height of 3–4 m, Aria Plus at a height of 5–6m. Aluminum body forms a sealed chamber for fittings closed with a plate and a sealed tight LED module (with the lens) attached to it at the lamp-shade's side. The chamber is seated on shaped profiles connected to its lower rosette, which serves as a mounting for the fixture on a post. Aria version made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Aria Bis and Aria Plus version without lamp-shade. Designed for: illumination of historical and sacred sites as well as parks, squares. ARIA 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 14

d e c o oprawy / fixtures 118 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO DECO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000034 DECO 24 50/50/45 24 3700 154 29 3300 113 0,12 6 195-1111-000035 DECO 32 M 50/50/45 32 4865 154 39 3600 92 0,12 6 195-1111-000036 DECO 2 x 17 50/50/45 34 5440 160 40 4800 120 0,12 6 195-1111-000037 DECO 3 x 17 50/50/45 51 8200 160 60 7200 120 0,12 6,5 195-1111-000038 DECO BIS 24 50/50/30 24 3700 154 30 3500 117 0,10 5 195-1111-000039 DECO BIS 32 50/50/30 32 4900 154 36 4200 117 0,10 5 195-1111-000040 DECO BIS 2 x 24 50/50/30 48 7400 154 60 7000 117 0,10 5 195-1111-000041 DECO BIS 3 x 24 50/50/30 72 11100 154 90 10500 117 0,10 5,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. DECO 51 DECO 48 DECO 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 15

oprawy / fixtures 119 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A d e c o by ELMARCO DECO BIS Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ø60 mm na wysokości 5–8 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony szyby zamontowano szczelny moduł LED z soczewkami o wybranych optykach, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Szyba ze szkła przezroczystego lub mrożonego. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów. Classic fixture to be arm-mounted, ø60 mm at a height of 5–8 m. Aluminum body forms a sealed chamber closed with a plate, with a sealed LED module with lenses in selected optics, mounted from the glass side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Glass made of transparent or 'frozen' texture. Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares. Uniwersalna oprawa w kształcie półkuli do mocowania na ramionach na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą montażową, do której od dołu przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o wybranych optykach. Korpus mocowany jest do wysięgnika za pomocą trzpienia z płaską rozetą. W wersji Deco Bis szyba nie występuje. Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Universal fixture in the hemisphere shape to be arm-mounted at a height of 5–7 m. The aluminum body is a sealed equipment chamber closed from the bottom with a mounting plate, to which sealed LED modules with lenses in selected optics are mounted. The body is fixed to the arm boom by a pin with a flat rosette. Deco Bis version without glass. Designed for: illumination of passageways along modern architecture. DECO DECO BIS DECO BIS 72 DECO BIS 48 DECO BIS 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 16

c h a n t a l oprawy / fixtures 120 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO CHANTAL M CHANTAL S index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000056 CHANTAL S 32 56/56/57 32 4900 154 36 4000 112 0,12 5,5 195-1111-000057 CHANTAL M 32 56/56/50 32 4900 154 36 3460 96 0,12 5,5 195-1111-000058 CHANTAL S 2 x 24 AS 56/56/57 48 7400 154 55 6150 112 0,12 5,5 195-1111-000059 CHANTAL M 2 x 24 AS 56/56/50 48 7400 154 55 5300 96 0,12 5,5 195-1111-000060 CHANTAL S 3 x 24 56/56/57 72 11100 154 83 8000 112 0,12 5,5 195-1111-000061 CHANTAL M 3 x 24 56/56/50 72 11100 154 83 8000 96 0,12 5,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. CHANTAL 72 CHANTAL 48 CHANTAL 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 17

oprawy / fixtures 121 Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ø60 mm na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano szczelny moduł LED z soczewką, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu PC lub polimetakrylanu PMMA przezroczysty lub mrożony. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów. Classic fixture to be arm-mounted, ø60 mm at a height of 5–7 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) mounted from the lamp- shade's side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Lamp-shade made of polycarbonate (PC) or polymethacrylate (PMMA), transparent or 'frozen' texture. Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares. CHANTAL N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 18

b e l l oprawy / fixtures 122 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO BELL M BELL S index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000073 BELL S 32 56/56/51 32 4900 154 36 4000 112 0,12 6 195-1111-000078 BELL M 32 56/56/44 32 4900 154 36 3450 96 0,12 6 195-1111-000074 BELL S 2 x 24 AS 56/56/51 48 7400 154 55 6150 112 0,12 6 195-1111-000079 BELL M 2 x 24 AS 56/56/44 48 7400 154 55 5300 96 0,12 6 195-1111-000077 BELL S 3 x 24 AS 56/56/51 72 11100 154 83 9300 112 0,12 6,5 195-1111-000082 BELL M 3 x 24 AS 56/56/44 72 11100 154 83 8000 96 0,12 6,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. BELL 72 BELL 48 BELL 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 19

oprawy / fixtures 123 Klasyczna oprawa przystosowana do montażu do wysięgnika (ø60 mm) na wysokości 4–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano moduł LED z soczewkami, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Źródło światła: panel LED z systemem soczewek i odbłyśnika formujący wymaganą bryłę światła. Moduł zasilający: zestaw złączek oraz energooszczędny zasilacz przystosowany do sterowania. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, placów. Dzięki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i nowoczesnego otoczenia. Classic fixture adapted to be mounted on a boom (ø60 mm) at a height of 4–7 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) mounted from the lamp-shade's side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Lamp-shade made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Light source: LED panel with a system of lenses and reflector forming any required shape of light. Power module: a set of quick couplings and energy-saving power supply unit designed for power control. Designed for: illumination of roads, streets, squares. Thanks to its universal construction it fits to all types of stylish and modern surroundings. BELL N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 20

t u b u s oprawy / fixtures 124 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000103 TUBUS A 43/18/37 36 5760 159 40 3320 81 – 5,5 195-1111-000104 TUBUS A/G 43/18/20 36 5760 159 40 3320 81 –5 195-1111-000105 TUBUS A/D 43/18/20 36 5760 159 40 3320 81 –5 195-1111-000106 TUBUS B 25/13/30 23,5 4100 173 26 2100 81 –5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. up down up down TUBUS A TUBUS B 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 21

oprawy / fixtures 125 Uniwersalna oprawa montowana na ścianie lub latarni. Regulowany kąt pochylenia źródła światła. Duży wybór opcji i charakterystyk źródeł światła (24 0 –60 0 ) w zależności od projektu, daje możliwość realizacji zamierzonych efektów. Korpus z aluminium malowany farbami poliestrowymi na wybrany kolor z katalogu RAL, odporny na warunki atmosferyczne. Klosz z hartowanego szkła. Odbłyśnik z polerowanego i anodowanego aluminium. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych i rekreacyjnych, do iluminacji budynków. Universal fixture mounted on a wall or lantern. Adjustable angle of light source inclination. A wide range of options and characteristics of light sources (24 0 –60 0 ), depending on the project, makes it possible to provide the desired effects. Body made of aluminum coated with poliester paints in any colour selected from the RAL catalogue, weatherproof. Lamp-shade made of tempered glass. Reflector made of polished and anodised aluminum. Designed for: illumination of public and recreational areas, buildings. TUBUS N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:45 Page 22

oprawy / fixtures 126 DOBÓR OPRAW OŚWIETLENIOWYCH SELECTION OF LIGHTING FIXTURES Z a l e c a n e n a t ę ż e n i e o ś w i e t l e n i a E ś r / R e c o m m e n d e d l i g h t i n t e n s i t y E m – ścieżki rowerowe / bicycle paths 10 lx, – chodniki / pavements 5–10 lx – parkingi i place / parking lots and squares 5–20 lx – parki i ogrody / parks and gardens 5–10 lx Zalecana luminancja oświetlenia dróg publicznych w Lum [cd/m 2 ] ≥ 0,5 / Recommended illumination of public roads in Lum [cd/m 2 ] ≥ 0,5 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:45 Page 23

fotometria / photometrics 127 Wybrane pliki LTD – pełny wybór do pobrania na www.elmarco.pl / Selected LTD files full choiceto download on www.elmarco.pl ELEW, WAY, URBIN AS ELEW, WAY, URBIN 4–6 m ASW ELEW, WAY, URBIN 4–6 m ASP ELEW, WAY, URBIN 4–6 m ASW ELEW, WAY, URBIN 1–2,5 m AS KROKO 1 x 25 W ASW WEGA 70 W AS WEGA 70 W ASW ELM9 WEGA 70 W ASP BOLARD M 2–4 m S BOLARD R 1–2,5 m S v RLO 2,5 BOLARD R LP 3,5–4 mS CHANTAL AS CHANTAL ASP GAMMA LED 32/36 W ASW GAMMA BIS 2,5–3 m BOKARD O COB 1–2,5 m S BOKARD M COB 1–2,5 mS BELL 1 x 32 W AS+1 x 32 W ASW BELL 50 W (2 X 25 W ASW) BRETANIA COB 3–4 m S BRETANIA LP 35 W 3–4 m S BOVER 1–2,5 m AS BOVER 1–2,5 mS DECO 60 W (2x20 W ASW+1 x 20 W AS) DECO 33 W ASP M GEDANIA 32/36 W AS GEDANIA 32/36 W S WALIA COB 3–4 m WALIA LED 3–4 m S ARIA 32/36 W AS ARIA 32/36 W S OTTAWA 36 W S OTTAWA 36 W AS FRYZJA 27 W AS PEGAZ 40 W 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:45 Page 24

128 opracowanie merytoryczne / content editors: J. Martyniuk-Pęczek, G. Pęczek, T. Martyniuk foto: G. Lewandowski, M. K. Szczerek, R. Czerniejewski, A. Milewczyk, A. Martyniuk rysunki / drawing: A. Milewczyk design: m-art studio, M. Zielińska 81-577 Gdynia ul. Krzemowa 7 Poland tel. +4858 552 84 27 e-mail: [email protected] www.elmarco.pl LOKALIZACJA FIRMY ELMARCO LOCATION OF THE ELMARCO COMPANY Firma Elmarco zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do danych katalogowych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Elmarco reserves the right to change catalog data without notice. All rights reserved. © Copyright Elmarco. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:45 Page 25

Z A K Ł A D P R O D U K C Y J N Y P R O D U C T I O N P L A N T E l m a r c o , b i u r a / o f f i c e s – ślusarnia / locksmith – spawalnia / welding – malarnia / painting – montownia / asembly department okladka_Layout 1 2022-01-09 16:37 Page 2

Elmarco 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7 Poland tel. + 48 58 552 84 27 w w w . e l m a r c o . p l Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Smart Growth Operational Programme 2014 –2020. okladka_Layout 1 2022-01-09 16:36 Page 1