AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 095 Nowoczesna latarnia zbudowana ze stalowej kolumny stożkowej, ocynkowanej ogniowo z charakte- rystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym, z morskim akcentem. Proponowana oprawa: Wega o mocy 70–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych. Modern lantern made of steel, coneshaped, hot-galvanised column with a characteristic, 1- or 2-arm boom, with a marine accent. Suggested fixture: Wega 70–100 W LED Designed for: illumination of passageways and public areas. M A Y A L N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A P r u s z c z G d a ń s k i , u l . J . K a s p r o w i c z a Proponowana oprawa Suggested fixture W E G A 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 22

Layout 1 - Page 97 Layout 1 Page 96 Page 98