AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 077 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Kolumnę stanowi kwadratowy profil z dekorami, na której osadzona jest oprawa lub system ramion 2 lub 3 płomiennych z elementem dekoracyjnym. Proponowana oprawa: Gedania 36 W LED Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym, sakralnym charakterze, jak również parków, skwerów, uliczek. Classic lantern made of an aluminum construction. Its column is formed by a square profile with décors on which a frame or a 2- or 3-lighting arm system with a decorative element is mounted. Suggested fixture: Gedania 36 W LED Designed for: illumination of historical, sacred sites as well as parks, squares, streets. G E D A N U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture G E D A N I A p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 4

Layout 1 - Page 79 Layout 1 Page 78 Page 80