AI Content Chat (Beta) logo

zasady / principles 009 e l m a r c o Ronda jako skrzyżowania bezkolizyjne znajdują się w najtrudniejszych miejscach pod względem bezpieczeństwa i natężenia ruchu, właściwe oświetlenie pozwoli kierowcy dostrzec rondo oraz jego układ i pojazdy. Prawidłowe oświetlenie skrzyżowania (ronda) musi uwzględniać: – właściwy poziom natężenia na poziomie min. 15 lx klasa C3 (M3) i 30 lx klasa C1 (M1); – równomierność oświetlenia współczynnik min. 0,4; – brak olśnienia – co daje komfort i zdolność rozpoznawania szczegółów; – właściwy kontrast umożliwiający dojeżdżającemu do ronda, zidentyfikowanie na czas pojazdów i pieszych, które się na nim znajdują. Rondo można oświetlić za pomocą latarni usytuowanych pomiędzy drogami dojazdowymi lub wysokiego masztu z oprawami, stojącego na jego środku. Roundabouts i.e. collision-free intersections are located in the most demanding places in terms of safety and traffic intensity. Their proper lighting will allow drivers to see the roundabout and its layout and other vehicles. The proper illumination of a roundabout must take into account: – appropriate intensity level, min. 15 lx C3 (M3) class and 30 lx C1 (M1) class; – uniformity of light intensity (its coefficient at min. 0,4); – no glare – for comfort and detail recognition; – appropriate contrast for roundabout drivers to identify vehicles and pedestrians on time. A roundabout can be illuminated by lanterns located in-between access roads or by a high mast with fixtures in the middle. O ŚW IETLEN IE RO N D A LIGHTIN G O F RO UN D ABO UTS 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 9

Layout 1 - Page 11 Layout 1 Page 10 Page 12