AI Content Chat (Beta) logo

e l m a r c o o firm ie / about us 002 Jako producent bacznie obserwujemy trendy i wymagania zmieniającego się rynku i otoczenia oraz wciąż doskonalimy standardy naszej pracy. W trosce o środowisko naturalne pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Aluminium jako podstawowy materiał do produkcji wyrobów Elmarco spełnia wszystkie oczeki- wania użytkowe i proekologiczne (85% oszczędności energii przy recyclingu). Nasza regularnie powiększana oferta nadąża za światowymi trendami i jest mocną stroną firmy. Dzięki unikalnym technologiom oraz zapleczu technicznemu produkujemy nie tylko wyroby katalogowe, lecz realizujemy również indywidualne projekty.  Produkty są wytwarzane w naszym zakładzie o kubaturze 12 000 m 3 w warunkach przyjaznych dla pracowników i środowiska, zgodnie z wdrożonym systemem Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP opartym o PN i EN. Procesy produkcyjne realizujemy we własnych działach ś l u s a r n i , s p a w a l n i , s t o l a r n i , m a l a r n i , m o n t o w n i . Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością produkcji oraz termino- wością dostaw. Wysoka jakość naszych wyrobów oraz ich bezpieczeństwo jest potwierdzone badaniami wyrobów w akredytowanych laboratoriach (m.in. Zetom, ViTom) w zakresie zgodności z wymogami ZKP oraz fotobiologii, energoefektywności, fotometrii.  Proces certyfikacji obejmuje również cykliczne inspekcje w zakładzie produkcyjnym i uprawnia nas do znakowania naszych wyrobów europejskim znakiem C E . historia / history 1990 Założenie firmy produkcyjnej w Gdańsku. Rozpoczęcie pro- dukcji oświetlenia wewnętrznego. Establishment of a production company in Gdańsk. Starting indoor lighting production. 1995 Budowa nowego zakładu w Chwaszczynie. Produkcja oświet- lenia wewnętrznego. Building a new factory in Chwaszczyno. Indoor lighting pro- duction. 1996 Rozpoczęcie działalności projektowo-doradczej. Realizacja dostaw na projekty oświetlenia drogowego i iluminacji obiek- tów przy współpracy z renomowanymi producentami polskimi i europejskimi. Starting of design and consulting activities. Deliveries for street lighting projects and illumination of facilities in coope- ration with the reputable Polish and European producers. 1998 Przeniesienie działalności do Chwaszczyna. Rozwój produkcji własnej oraz działalności biura techniczno-handlowego pod logo ElmarCo Technika Świetlna. Moving the company to Chwaszczyno. Development of own production and the activities of the technical and commercial office under the logo of ElmarCo Lighting Technology. Energooszczędność Energy saving T rwałość L ife Odporność na warunki środowiskowe Enviroment resistance Projektowanie energooszczędnych opraw Designing energy-saving fixtures Ekologia i recycling Ecology and recycling B ezpieczeństwo. Certyfikaty S afety. Certificates Nowoczesność. Komfort użytkowania Modernity. Comfort of use Racjonalne korzystanie z materiałów do produkcji Rational use of materials for production Stosowanie przyjaznych technologii Use of eco-friendly technologies Wykorzystywanie w produkcji OZE Use of RES in production A k t u a l n e T r e n d y C u r r e n t T r e n d s I d e a z r ó w n o w a ż o n e g o r o z w o j u E l m a r c o I d e a o f s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t E l m a r c o 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 2

Layout 1 - Page 4 Layout 1 Page 3 Page 5