AI Content Chat (Beta) logo

001 e l m a r c o Sza now ni Pań stwo, Już ponad 30 lat produkujemy i dostarczamy naszym klientom w kraju i za granicą nie tylko wyroby, ale również pełne kompleksowe rozwiązania w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego od projektu, doboru i kompletacji opraw do obsługi posprzedażowej. Siłę i inspirację do działania daje nam rodzina, która stworzyła i wciąż tworzy Elmarco wraz z 40 osobową wykwalifikowaną kadrą. Wartości, które są dla nas najważniejsze to: rzetelność i społeczna odpowiedzialność. Cenimy sobie długoletnią partnerską współpracę. Jestem przekonany, że najnowszy katalog, zawierający ofertę i dane techniczne, ułatwi i poszerzy naszą współpracę, co będzie wspólnym sukcesem. Zapraszam serdecznie do nowo otwartej siedziby w Gdyni przy ulicy Krzemowej 7. De ar Cu sto mers, For over 30 years, we have been producing and supplying our customers in Poland and abroad not only products but also full comprehensive solutions of outdoor and indoor lighting – starting from design through selection and completion of luminaires to after-sales service.  Strength and inspiration to act gives us the family that has been creating Elmarco together with 40 qualified staff. The most important values for us are: reliability and social responsibility. We value long-term partnership . I am convinced that our new catalog, which includes the offer and technical dataset, will facilitate and expand our cooperation, and will be our common success. I kindly invite You to the newly opened Elmarco headquarter in Gdynia at 7 Krzemowa Street. Za pra sza my do współ pra cy Ta de usz Mar ty niuk Yo urs sin ce re ly Ta de usz Mar ty niuk „Działamy dzisiaj tak, aby dostarczyć Wam dokładnie takie oświetlenie, jakiego potrzebujecie, by spełnić Waszą artystyczną wizję.” "We work today to provide You with exactly the lighting You need to realize your artistic vision." 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 1

Layout 1 - Page 3 Layout 1 Page 2 Page 4