PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

SYNAGOGA W GRODZISKU SYNAGOGUE IN GRODZISK СИНАГОГА В ҐРОДЗІСЬКУ Wielka Synagoga w Grodzisku powstała w 2. połowie XIX wieku. Co do charakteru pierwszej panują pewne rozbieżności. Salomon Neuhaus w swoim tekście z 1936 roku podaje, że aż do wybudowania Wielkiej Synagogi Grodzisk głównej bożnicy nie posiadał - tę funkcję pełnił drewniany bet midrasz. Marek Cabanowski w swojej publikacji „Mój Grodzisk” wspomina o małej drewnianej synagodze, która pojawiła się za zgodą księ- dza Jana Klemensa Mokronoskiego w XVIII wieku, ale z powodów technicznych drewniany budynek musiał zostać rozebrany. Zanim to się stało, między właścicielem Grodziska, Antonim Mokronoskim Jan Klemens Mokronoski. Źródło: Domena Publicznai zarządem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej doszło do kon昀氀iktu Jan Klemens Mokronoski. Source: Public Domain Ян Клеменс Мокроноський. Джерело: Суспільна домена z powodu nie płacenia przez Żydów podatku za grunt. W latach 50. XIX wieku podjęto decyzję o budowie nowej, Wielkiej Synagogi w Grodzisku. The Great Synagogue in Grodzisk was built in the second half of the 19th century. There are some discrepancies as to the nature of the 昀椀rst. Salomon Neuhaus in his text from 1936 states that until the construction of the Great Synagogue, Grodzisk did not have a main 4 5

Synagoga w Grodzisku - Page 6 Synagoga w Grodzisku Page 5 Page 7