PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

From cities in the country. Grodzisk (Warsaw p.). In „Ha-C昀椀ra” No. 172, the generous man Mr. Shlomo Monka was anonymously maligned[?], who was falsely accused of diminishing the value of his generous deeds, as he wanted to establish a new house of prayer at his own expense without the participation of his kinsmen, and the only goal and desire of the writer was obstructing the donor’s recommendations to prevent his actions. Therefore, for the purpose of correction, we hereby inform you that the words of praise addressed to the donor, Mr. Sz. Monka about the righteousness of his charity expressed in number 138, as well as we express our admiration for the value of his great generosity, which is three thousand silver rubles, for the creation of [for] the new Beth Midrash a masonry building, built in splendor, which will soon be happily completed and held its opening. Signed, representatives of the community (place for the seal Ha-Rav ha-Gaon, teacher Yitzhak Meir Lewinberg, Aw Bejt Din demata ve-ha-galil). Ha-C昀椀ra September, 1901 З міст в державі. Гродзіськ ( Варшавський район) Y „Ха-Зефіра” номер 172 анонімно обмовили великодушного пана Шломо Монкі, якого неправомірно звинуватили, щоб зменшити ефект його великодушних вчинків,оскільки він бажав заснувати новий молитовний дім власними коштами і без участі своїх родичів а єдиною метою та бажанням письменника було перешкоджання наказам донерів, щоб запобігти його діям.Тому закликаємо щоб виправити нашу доповідь, на яку звернені слова похвали адресовані під адресом донера п.Ш.Монкі яке стосуються виправити правомірність його благодійності, на яку звернені слова похвали під номером 138, а також висловлюємо своє захоплення вартістю його великої мудрості, яка становить три тисячі срібних рублів, який був для створення нового Бет-Мідрашу мурованої будівлі, збудованої у пишності. який незабаром буде успішно завершений і відбудеться його відкриття (чанукато). Підписано через представники громад (місце для печатки Ха-Рав ха-Гаон, вчитель Іцхак Меір Левенберг, Aв Бейт Дин демата ве-ха-галіл). Ха-Зфіра, вересень 1901 р. 12 13

Synagoga w Grodzisku - Page 14 Synagoga w Grodzisku Page 13 Page 15