PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

(Sprostowanie) Z miasta Grodziska pisze do nas uczony w piśmie pan …, iż słowa, które wydrukowano w jednym z poprzednich numerów nt. przerwania (prac) nad budynkiem nowego bejt midraszu są nieprecyzyjne, gdyż nie z winy donatora pana Sz. Monki przerwano roboty, a jedynie z innej przyczyny, teraz zaś roboty zbliżają się ku końcowi i budynek będzie gotów w najbliższych dniach. Ha-C昀椀ra, 3 września 1901 Ha-C昀椀ra. Źródło: Biblioteka Narodowa Izraela Ha-C昀椀ra. Source: The National Library of Israel (Correction) Mr. ... writes to us from the city of Grodzisk that the words that were Ха-Зфіра. Джерело: Національна бібліотека Ізраїлю printed in one of the previous issues regarding the interruption (of works) on the building of the new beit midrash are imprecise, because it is not the fault of the donor, Mr. Sz. Monka, the works were interrupted, but only for a different reason, and now the works are coming to an end and the building will be ready in the coming days. Ha-Z昀椀rah, September 3, 1901 (Виправлення) З міста Гродзиськ пан ...вчений літописець, пише нам, що слова, надруковані в одному з попередніх номерів про переривання (робіт) у будівництві нового бейт-мідрашу є неточними, тому що це не була вина донора, п. Sz. Монк, що роботи були перервані, але тільки з іншої причини, і зараз роботи добігають кінця і будівля буде готова найближчими днями. Ха-Зфіра, 3 вересня 1901 р. 14 15

Synagoga w Grodzisku - Page 16 Synagoga w Grodzisku Page 15 Page 17