PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Plan miasta Grodzisk Mazowiecki Map of Grodzisk Mazowiecki with Карта Гродзіськ Мазовецький з позначеною z zaznaczonym obszarem Gminy Żydowskiej the marked area of the Jewish Community територією Єврейської громади Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Source: Poviat Center for Geodetic Джерело: Повітовий центр геодезичної та картографічної документації and Cartographic Documentation Geodezyjnej i Kartogra昀椀cznej 8 9

Synagoga w Grodzisku - Page 9 Synagoga w Grodzisku Page 8 Page 10