AI Content Chat (Beta) logo

Mustamae Ajaleht

Ilusat Tallinna Päeva! Mustamäe Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa valitsus 13. mai 2024 • nr 5 (353) 3300.. MMAAII KKEELLLL 1122 MÄNNI PARGIS MÄNNI PARGIS

2 juhtkiri / uudised Mustamäe 13. mai 2024 JUHTKIRI MUSTAMÄE LINNAOSA Kevadised tuuled VANEM MARJA-LIISA VEISER: ks omamoodi rahvatarkus kõneleb sel- lest, kuidas kõige kindlamad asjad siin Oma tegemistes tuleb olla aus, avatud, siiras elus on muutused. Just muutuseid toovad Ükaasa kevadised tuuled: soojemad ilmad, ja sihikindel, küll siis ka kõik õnnestub! pikemad päevad ja looduse tärkamine. Üha rohkem kostub linnulaulu, jalutajaid ja jooksusammu sead- Vahetult enne Mustamäe lehe maikuu numbri ilmumist said jaid võib kohata varavalgest hilisõhtuni ning mood- mustamäelased endale uue linnaosa vanema. Tallinna võimuerakondade sa aja peegeldusena kuulutavad talve lõppemist tõu- kerattadki. Nende tuulte tuules oleme ühiselt pida- koalitsioonilepingu põhjal juhib Mustamäe linnaosa nüüdsest Isamaa nud ära esimese kevadlaada, mis sedapuhku kandis erakonna esindaja. Tema nimi on Marja-Liisa Veiser. Kes ta on ja millised nime “Kultuuririkkuse kevadlaat”, kus Synne Valtri hoogsa kontserdi pühendasime emadepäevale. on tema plaanid Mustamäe linnaosa vanemana? Kevadiste tuulte tuules on lõpusirgel ka muutu- sed Tallinna linna juhtimise juures: 14. aprillil Tal- Marja-Liisa, millised on esimesed linna linnapeaks valitud Jevgeni Ossinovski linna- märksõnad, mis teile Mustamäe- valitsus koosneb Sotsiaaldemokraatide, Reformiera- ga seoses meenuvad? Männi park, Mustamäe valss, Mustamäe konna, Isamaa ning Eesti 200 esindajatest, kus igal turg, Vilde Spordipark erakonnal on kaks abilinnapea positsiooni; sarna- selt on koalitsiooni moodustanud erakonnad jaga- Kui teile tehti ettepanek Musta- nud ka linnaosade juhtimise. Mustamäe linnaosa va- mäed juhtima tulla, siis kui kaua nema ametisse kinnitati 10. mail Isamaa erakonna võtsite otsustamiseks aega ja mil- liige Marja-Liisa Veiser. Uue linnaosa vanema esime- lised argumendid said määravaks „jah“ sõna ütlemisel? si mõtteid ja plaane saab mõistagi käesolevast lehe- Ega ma kaua tegelikult otsustamiseks numbrist ka lugeda. aega ei vajanudki. Kui see pakkumine mulle tehti arutasin esmalt pere ja lä- evadsoojuse saabudes on värsket Musta- hedastega, sest pere toetus ja mõistmi- mäe lehte eriti kohane lugeda mõnusas ne on selle ameti juures väga olulised. Männi pargis, kus jalgteede servas ning Olen töötanud kohalikus omavalitsu- ses üle 22 aasta, millest 17 aastat pida- Kmändide varjus võib leida palju nimeli- nud juristiametit ning 6 aastat olnud si istepinke, mis on pühendatud linnaosaga seotud ka omavalitsusjuht, täpsemini 4 aastat kultuuri- ja teadustegelastele. Kuidagi oli nii juhtu- Lüganuse volikogu esimees ja üle kahe nud, et pool sajandit Mustamäel elanud ja Eesti sa- aasta vallavanem. Just seetõttu tunnen jandi filmiks valitud linateose „Kevade“ režissööri ja tean omavalitsuse spetsiifikat hästi. Arvo Kruusemendi pinki seni Männi pargis ei olnud. Mul oli väga hea meel, kui mulle see pakkumine tehti, sest elan juba mõn- Nüüd sai see viga parandatud. Aprillikuus 96. sünni- da aega Tallinnas. Olen siiralt tänulik, päeva tähistanud legendaarne filmimees lubas, et võ- et saan just Mustamäel, kus elavad ka tab mõnel ilusal kevadpäeval ette teekonna Männi minu elukaaslase vanemad, sõbrad ja parki, vaatab selle pingi üle ning puhkab jalga. Mi- tuttavad, oma teadmisi ja kogemusi ra- ne tea – ehk satute ajalehte pargis lugema just selsa- kendada. mal päeval – soovige siis auväärsele režissöörile ik- Kuidas te ennast meie lugejatele ka tervist ja jaksu. tutvustaksite? Mis teeb teile rõõ- Sel eesootaval ilusal soojal ajal jagub Männi par- mu? Mis teeb tuska? ki aga loomulikult muudki eriilmelist tegevust, mis Minu juured on Ida-Virumaalt, kuid tä- meelitab kindla peale ligi huvilisi mujalt Tallinnast ja naseks on elu toonud mind Tallinnas- kaugemaltki. Sõbralikud külalised võtame hea mee- se. Olen 41-aastane, mul on kaks arm- lega vastu ning näitame kui ägedad on Mustamäe üri- sat poega, noorem 12-aastane ja vanem juba peagi 19-aastaseks saamas. Minu se- tused. Muide, juba õige pea ootab ees üks uudne üri- niste ametite ja tegemiste juures mul vä- tus, nimelt toimub 18. mai õhtul Mustamäe muusi- ga vaba aega hobideks olnud ei olegi, aga kafestival, kus saab nautida DJ Andres Aljaste muusi- huvi pakub motosport. Lisaks meeldib kavalikut, valgusmängu, toidutänava hõrgutisi, puh- meie kaunist Eestimaad avastada ja mui- Marja-Liisa Veiser. keala ja elada kaasa Siim Koppeli trummishow’le. Hi- dugi väga armastan ma kokata. Köök on Tuska teeb meid üha enam ümbrit liste õhtutundideni kestev muusikafestival kuulub see koht, kus viibiksin lõputult. - ri, kuid kindlasti ei tohi unustada vane- Inimesena olen sõbralik, mõistev, sev õelus, kadedus ja ükskõiksus kaas- mat põlvkonda, elukogenud inimesi tu- seekordse Tallinna päeva tähistamise programmi. Kui abivalmis ning hästi oluliseks pean os- inimeste ja looduse suhtes. Märkame leb austada ja väärtustada, selle põlvkon- festival mustamäelastelt heakskiidu saab – ja muidu- kust inimesi kuulata. Samas olen täp- üksteist rohkem! Tunneme rõõmu ka na elutarkusi, mälestusi ja meenutusi. gi meie parki liigselt ei koorma – siis võib see algatus ne, korrektne, nõudlik, hea pingetalu- väikestest asjadest meie ümber, mis sü- jätkuda ka edaspidi. vusega ja oma ettevõtmistes sihikin- dame soojaks teevad. Oleme sõbralikud Kuidas plaanite mustamäelastega del. Iseloomult olen inimene, kes mi- ja abivalmid, siis on ka meid ümbritsev lähemalt tuttavaks saada? ii Männi pargi teeradadel kui ka mujal dagi ette võttes annab kõik endast ole- maailm ilusam. Loomulikult teeb mee- Tänaseks on ette tulnud juba mitmeid neva, et asi õnnestuks ning püstitatud le mõruks ka maailmas valitsev rahu- huvitavaid kohtumisi, seni on olnud ai- Mustamäel võib taas kohata valimiskam- eesmärgid saaks täidetud. Oman pii- tus, seni kestev sõjaline olukord Ukrai- nult positiivsed kogemused. Inimesed paaniat tegevaid poliitikuid, sest Euroo- savalt tahtejõudu ja visadust hakka- nas ning üldine pingestatus. on sõbralikud ja abivalmid, küll on eri- Npa Parlamendi valimiste päev on juba 9. ma saamiseks, kuid olen alati valmis nevaid põnevaid ideid, aga ka mitmeid juunil. Nagu ikka, anname sellele teemale piisavalt le- ka igakülgseks enesetäiendamiseks ja Millise kogemuse võtate uude tõsiseid murekohti. Kindlasti saame lä- heruumi, et linnaosa elanikud oleksid kursis valmis- arenguks. ametisse kaasa Ida-Virumaalt? hemalt tuttavaks läbi erinevate üritus- te kuupäevade, valimisjaoskondade asukoha, kandi- Siirast rõõmu valmistab mulle see, Olen seesama inimene, kes ma olen ko- te, mis meil Mustamäel aset on leidmas, kui minu pere ja lähedased on terved guaeg olnud. Võtan kaasa kõik head soo- aga kindlasti plaanin jätakata ka linna- daatide ning kõige muu vajalikuga. Nagu ikka, soo- ja õnnelikud, kui minu tööd ja tegemi- vid ja seni kogetu. Elutarkus tuleb aasta- osa välikontoritega. vitame hääletada selle kandidaadi poolt, keda kuu- sed kannavad vilja ning suudan läbi sel- tega, tasapisi. Oma tegemistes tuleb olla lates tunnete, et tegemist väärt mõtete ja ideedega. le tagada inimeste rahulolu ja hea ene- aus, avatud, siiras ja sihikindel, küll siis ka Mida te soovite Mustamäel lähe- Nagu ikka, soovitame kindlasti valima minna, sest setunde. kõik õnnestub! Tuleb küll innustada noo- mal ajal muuta? iga hääl loeb. Head mustamäelased, soovin teile kaunist keva- AJALEHT MUSTAMÄE Tõlge: Mill Tõlkebüroo OÜ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja de jätku! Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus Kujundus: Tähesepp OÜ lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide (E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn) Trükk: AS Printall sisu ja vormi eest. Toimetaja: Mari Torga Levi: AS Directpost, 5816 3100 Ajaleht internetis: Aleksandra Lorvi [email protected], tel 6457521 Info: tel 645 7500 ja 645 7511. www.tallinn.ee/et/mustamae/mustamae-leht Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Järgmine leht ilmub 17. juunil 2024.

13. mai 2024 Mustamäe uudised 3 Soovin, et inimesed tunneksid, et Mus- 96. sünnipäeva tähistanud Arvo Kruusement tamäe linnaosa valitsus töötab oma ela- nike heaks ning avalikke vahendeid ka- sai nimelise pingi Männi pargis! sutatakse otstarbekalt ning üksnes meie elanike hüvanguks. Juhtimine peab ole- ma läbipaistev, aus ja avatud. Rohkem 20. aprillil tähistas väärikat 96. sün- võiks olla vaba aja sisustamise võima- nipäeva filmimees, näitleja ja stse- lusi nii noortel kui eakatel, enam soo- narist Arvo Kruusement. dustatud tervislikud ja liikuvad eluvii- sid ning linnaruumis võiks olla rohkem Eestis on ainult üks mängufilm, mis FOTO: LINNAMEEDIA rohelust ja looduslähedust. Mulle väga on valitud sajandi parimaks filmiks ja meeldib 2024. a kaasava eelarve idee- see on Kruusemendi lavastatud „Keva- konkursi võitnud hoovidesse puuvil- de“. Aitäh talle ka „Suve“ ja „Sügise“ jaaedade rajamine. Teeb meele rõõm- ning teistegi filmide eest. Armastatud saks, et saab ellu viia midagi sellist, mi- filmimehe, näitleja ja lavastaja sünni- da mustamäelased ise väga soovinud on. päeva puhul paigaldasime Männi par- Muidugi üheks valukohaks on kahtle- ki tema nimeline pingi. mata kortermajade lähedane parkimi- Arvo Kruusement on lavastanud ne, mille osas tuleks võtta selge suund, seitse mängufilmi: “Kevade“ (1969), Arvo Kruusement Tallinna teeneka kultuuritegela- samas kardan, et niivõrd lühikese ame- “Don Juan Tallinnas“ (1971), “Suvi“ se preemiat vastu võtmas 2016. aastal. Tänukirja tiajaga neid suuri teemasid lahendada (1976), “Naine kütab sauna“ (1978), “Kar- andis üle toonane linnapea Taavi Aas. võib-olla ei jõuagi. Vot siin on küll vaja ge meri“ (1981), “Bande“ (1985) ja “Sü- pikka ja tulemuslikku plaani. gis“ (1990). Oma loometeed alustas ta 1972. aastal Eesti NSV riikliku preemia. 2003. aastal pälvis ta Eesti Kultuurka- 2002. aastal valisid filmiajakirjanikud aga näitleja ja teatrilavastajana, lisaks Aastal 1980 nimetati ta Eesti NSV tee- pitali elutööpreemia, 2012. aastal Tar- “Kevade“ kõigi aegade parimaks Eesti Kuidas hindate seda, mida teie on ta tegutsenud ka stsenaristi ja do- neliseks kunstitegelaseks. 2000. aastal tu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna ja filmiks. 2006. aastal valiti „Postimehe“ eelkäijad on Mustamäel teinud? kumentaalfilmide režissöörina. “Keva- tunnustati Arvo Kruusemendi elutööd 2016. aastal valiti ta Tallinna teeneka lugejate rahvahääletusel „Kevade“ sa- Millised algatused väärivad jätka- de“ lavastamise eest pälvis Kruusement Valgetähe III klassi teenetemärgiga, kultuuritegelase preemia laureaadiks. jandi rahva filmiks. mist ja mida uut soovite ette võt- ta? Mustamäel on väga palju ära tehtud. Hea meel on vaadata imeilusat Männi Tallinna politseiorkester sai endale uue kodu parki, kus on üht-teist vaba aja veetmi- seks eeskätt lastele küll juba olemas, 23. aprillil kolis Tallinna politseior- V naseks on orkester end sisse seadnud, kuid kindlasti tuleb sinna võimalusi kester uutesse ruumidesse Tallinna noodikogu on üle toodud noodihoid- juurde luua. Peagi saame seal avada sil- Munitsipaalpolitsei Ameti majas. lasse ning orkestriproovid toimuvad mailu pakkuva purskkaevu ning mõt- uutes ruumides. teid on veelgi. Nagu eelpool mainisin, Varem asusid orkestri harjutusruumid „Enne mupoga liitumist oli orkestri - Süsta tänaval, mis paraku olid amorti- eksistents pidevas ohus, tänaseks on siis kindlasti tuleb edasi minna kaasa va eelarve rakendamisega ning loomuli- seerunud ning nii noodikogule kui ka nad kindla katuse all ja nüüd ka uutes, kult toetada igakülgselt korteriühistuid pillidele muutunud ebasobivaks. Or- FOTO: ALEKSANDR GU娃ఀOkaasajastatud ruumides,“ rõõmustab läbi erinevate toetuste nagu Roheline kestrile hakati uusi ruume otsima ju- mupo juhataja Aivar Toompere:“Nüüd õu, Hoovid korda, Fassaadid korda, audi- ba möödunud aastal ja kui mupo ma- on orkester saanud endale kodu ja iga titoetus jne, kindlasti tuleb toetada ela- jas vabanes piisavalt sobilikku pinda, kodu loob turvatunnet, mis on hea muarendusi. Oluline on jõuda kiiremini otsustati ruumid spetsiaalselt orkestri loomingulise tegevuse vundamen- otsustega riigi tasemele, vähendada bü- vajadusi arvestavalt ringi ehitada. Tä- diks“. rokraatiat ja kiirendada linna poolseid menetlusi ja üldist asjaajamist. Kindlas- ti on väga oluline koostöö erasektoriga, et Mustamäe õitseks ja areneks. Riigikogu kutsub Eesti lipu päeva Meil räägitakse palju soolisest puhul pidulikule lipuheiskamisele võrdõiguslikkusest ja samas ka OGU KANTSELEI meeste jõulisest ülekaalust polii- ja Pika Hermanni torni tikas ning juhtivatel ametikoh- tadel. Kuidas teie seda olukorda Teisipäeval, 4. juunil on Eesti lipu 140. külastuse korraldamiseks jagatakse näete ja tunnetate? aastapäev. Riigikogu juhatus ja Eesti kohapeal tasuta pääsmeid, kuhu on Tõepoolest, varasemalt oli meeste osa- Lipu Selts kutsuvad sel puhul kõiki märgitud torni pääsu kellaaeg. Eks- kaal nii poliitikas kui ka juhtivatel koh- hommikul kell 7 riigilipu piduliku- kursioonid algavad igal täis- ja pool- tadel märkimisväärselt suurem kui tä- le heiskamisele Toompeale Kuberne- tunnil. FOTO: ERIK PEINAR / RIIGIK na. Mida aeg edasi, seda enam naisi me ri aeda. Kell 14–19 on huvilistele ava- Gruppide suurus ja pääsmete arv sellistel kohtadel näeme. Kuvand, et nai- tud Pika Hermanni torn. Ladusama on piiratud. se kohustuseks on üksnes kodu ja pere eest hoolitsemine, koristamine ja toidu- valmistamine on ammu juba iganenud. Mina arvan, et meie - naised oleme üs- na nutikad ja visad ning saame kõige- ga tublisti hakkama ja seda nii, et pere MUSTAMÄE GRILLPIDU on õnnelik ja kodu hoitud. MUSTAMÄE GRILLPIDU Millised on teie suveplaanid ja su- vesoovid? Suuri suveplaane veel teinud ei olegi, sest alles värskelt ametisse asudes tuleb 15. JUUNI KELL 12 ilmselgelt suvi tööle pühendada. Kuid 15. JUUNI KELL 12 kui nädalavahetused ja soojad suveõh- tud vähegi lubavad, olen niipalju pere- ga kui võimalik – avastame uusi kau- MÄNNI PARGIS neid paiku, viibime palju looduses, käi- MÄNNI PARGIS me rannas, teeme väljasõidupiknikke jpm, ikka kõike seda, mida Eestimaa su- vi ja soojad ilmad meile võimaldavad. Mida mustamäelastele soovite? Head mustamäelased! Soovin teile ime- ilusat ja sooja algavat suve! Soovin, et saaksite olla võimalikult palju pere, sõp- rade ja lähedaste seltsis ning võtta sel- lest suvest, mis võtta annab. Ning loo- mulikult kõigile tugevat tervist, sest kui on tervist, siis saab ka muuga hakkama! KELL 17:30 Peatsete kohtumisteni!

4 meelelahutus Mustamäe 13. mai 2024 TASUTA TREENINGUD Maxima Rahvajooks ja Mustamäe Koguperepäev 2. juunil KADAKA STAADIONIL Mustamäel alustab 2. juunil uus jook- daka staadionil, seejärel läbib rada kõr- Lastejooks algab kell 10.30. Maxima USA mereväelased meie noortele Amee- Ootame igas vanuses mustamäelasi susari Maxima Rahvajooks, kus osa- val asuvat Kadaka parkmetsa, kus joos- Rahvajooksu ühisstart antakse kell rika jalgpalli. Kadaka staadioni tasuta treeningutele. lemine on kõikidele spordisõpradele takse 1,7 kilomeetri pikkune ring. Sõl- 10.45. Lisaks on külla oodata Briti sõdureid, Hooaja avasid seeniorite treeningud 6. tasuta. Sel suvel toimub Maxima Rah- tuvalt vanuseklassist läbivad jooksjad Pärast võitjate autasustamist jätkub kes toovad kaasa kaks võimsat Panther mail. Juba 16. mail toimuvad esimesed vajooksu sarjas kolm etappi. Esimene kas ühe, kaks või kolm ringi. Kadaka staadionil Mustamäe Kogupe- masinat! Kohal on ka päästeamet, po- välijõusaali ja kepikõnni treeningud. start antakse 2. juunil Kadaka staa- Osalemine rahvajooksul eeldab eel- repäev, mis pakub aktiivseid tegevusi litsei ja kiirabi, kes esitlevad oma väge- SEENIORITE TREENINGUD dionil, teine 15. juunil Männi pargis nevat registreerumist: https://forms.gle/ õhtuni välja. Katsetada saab erinevaid vaid sõidukeid ja varustust. Igal esmaspäeval kell 11-12 kuni Mustamäe Grillpeo raames ning hoo- UpMzex6swJKvkLLB7 spordialasid – alates jalgpallist, korvpal- Päeva kogu programm on väljas üri- augusti lõpuni. aja lõpetab kooliaasta alguse rahva- 2. juunil toimuv Mustamäe Kogu- list, lõpetades akrobaatika ja maadluse- tuse lehel: www.facebook.com/kadaka. ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- jooks 1. septembril Kadaka staadionil. pere Liikumispäev avatakse kell 10. ga. Nagu eelmiselgi aastal, tutvustavad staadion klubi treener Evelin Talts ▶ Treeningud toimuvad esmaspäevi- Mustamäe Maxima Rah- ti, kell 11.00 – 12.00 vajooksudele on oodatud osalema kõik liikumissõb- JÕUSAALITREENINGUD rad, igas vanuses ja igasu- alates 16.a ja vanemad guse sportliku ettevalmis- 16.05.24 – 26.09.24 tusega. ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- Põhidistantsi 5 km võib E klubi treener Fjodor Dunik läbida nii joostes kui ka Ä M A T ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti S kõndides. Mudilastele on U M V E Ä 17.30 – 18.30 P kavas 300m lühijooks. E R E P U Esimene Maxima Rahva- G O KEPIKÕND jooks toimub 2. juunil Kada- K A M I 16.05/13.06/18.07/15.08/19.09 ka staadionil Mustamäe Ko- AX ▶ Algusega kell 17.00 Kadaka staa- A M J S guperepäeva raames. Tänu K dionilt O O J Mustamäe linnaosa koos- A ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- V H A klubi treener Evelin Talts tööpartnerile Maximale saa- R ! A T U S vad eranditult kõik jooksul A T ! . e 7 l 1 e – t 0 s 1 e k l i k ä , l i v i u osalejad kaasa auhinnad. Li- n u e k u l j KORVPALLITREENINGUD e . rt 2 u u i s i saks premeeritakse iga va- d n i s lastele ja noortele a b u t ö ö , t e g nuseklassi 3 parimat auta- n Ajavahemikus 04.06.24 – 27.08.24 ä , m i rt o p u s j su ja diplomiga. l (kokku 13 treeningut) a s p a v a ▶ Treeninguid viib läbi spordiklubi Start Maxima esimesele K Nord rahvajooksule antakse Ka- ▶ Treeningud toimuvad teisipäeviti, kell 17.00-18.00 JALGPALLITREENINGUD Mustamäel avati legaalse grafiti sein lastele ja noortele 06.06.24 – 29.08.24 Mai alguses avati Tallinna juba kol- ja kunstihuvilise noore nii Eestist, Lätist, ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, mas legaalne grafitisein. Uus kõigi- Ukrainast kui ka Hispaaniast. kell 18.30 – 19.30 le huvilistele kasutamiseks mõeldud Legaalse grafiti sein on kasutamiseks grafitisein asub Mustamäel aadres- kõigile huvilistele igal ajal. Sein pakub PILATESE TREENINGUD sil Sääse 16/18. turvalist ruumi grafiti harjutamiseks 13.06.24 – 29.08.24 ja eneseväljenduseks nii noortele, kes ▶ Treeninguid viib läbi Sparta spordi- Tallinna haridusameti mobiilse noor- teevad alles esimesi katsetusi, kui ka klubi treener Signe Vent sootöö peaspetsialisti Aleksei Jefimovi suurte kogemustega tänavakunstnike- ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, sõnul on grafitiprojekti eesmärk mit- le. See vähendab avaliku ja eraoman- kell 16.00 – 17.00 te ainult pakkuda noortele võimalust dis oleva vara ebaseaduslikku märgis- KERGEJÕUSTIKU TREENINGUD kunsti teha, vaid ka vähendada illegaal- tamist. Kunstnik teeb seinale oma joo- (kõikidele spordisõpradele) se grafiti levikut linnaruumis ning ri- nistuse, mida on teistel hiljem võima- 10.06.24 – 26.08.23 kastada linnaelanike ja külastajate ko- lik üle joonistada. ▶ Treeninguid viib läbi Spordiakadee- gemust tänavakunsti osas. Tallinna haridusameti noorsootöö mia treener Heiko Väät Kaks aastat tagasi alanud algatusel osakond kutsub üles ettevõtteid ja ko- ▶ Treeningud toimuvad esmaspäevi- ei osanud keegi ette kujutada täna saa- halikke kogukondi ühinema algatuse- ti, kell 18.00 – 19.00 vutatud edu. Tänu linnaosavalitsuste, ga, pakkudes oma pindu kunstnikele kohaliku grafiti kogukonna ja ettevõte- lõuendiks ja toetades grafitiseinte loo- AKROBAATIKA TREENINGUD te koostööle on Tallinnas loodud kolm mist erinevates linnaosades. Senised le- lastele ja noortele legaalset grafitiseina, mis on muutu- gaalsed grafitiseinad on valminud koos- 13.06.24 – 27.08.24 nud oluliseks osaks linna kultuurist töös Tallinna haridusametiga, Kesklin- ▶ Treeninguid viib läbi Tallinna Üli- - na linnaosavalitsusega, Mustamäe linna- kooli õppejõud, treener Viktor Saaron ja keskkonnast. 2022. aastal avati Tal ▶ Treeningud toimuvad neljapäeviti, linnas esimene legaalse grafiti sein, hiljem avati teine legaalse grafiti sein, deaial ning tänavu avati juba kolmas le- osavalitsusega, Põhja-Tallinna linnaosa- kell 15.00 – 16.00 mis asub Kesklinna piirkonnas Pärnu mis asub Põhja-Tallinna piirkonnas Pal- gaalse grafiti sein Mustamäel, mille kat- valitsusega, Hundipesa OÜ-ga ja kuns- maantee viadukti betoonseintel, aasta jassaare tee 2 lähedal asuval vanal piir- misel osales üle 30 kogenud kunstniku titarvete kauplusega Spekter. Kultuurikeskus Kaja kava MAI JUUNI ESINEB RAGNAR&CO ESINEB MATI DUO 16.05 KELL 09:00 Õigusnõustamine linna 01.06 KELL 16:00 Tallinna Linnatranspordi elanikele puhkpilliorkestri kontsert 17.05 KELL 19:00 Muusikaline komöödia 05.06 KELL 19:00 Sugato Bhaduri India klassi- KAJA KAJA „Isal on plaan: laulude ja graafikutena“ kalise muusika kontsert TANTSUÕHTU TANTSUÕHTU 18.05 KELL 11:00 Lasteetendus ,,Muinasjutt 06.06 KELL 19:00 Tantsuõhtu – Mati Duo enne magamaminekut“ RUS 07.06 KELL 20:00 Tango kontsert ja pidu 18.05 KELL 16:00 Kontsert „Kauge tähevalgus“ Romantica Milongueraga 23.05 KELL 19:00 Tantsuõhtu – Ragnar&Co 08.06 KELL 16:00 Roma Kultuurifestival – 23. MAI 06. JUUNI 25.05 KELL 17:00 Idamaade tantsustuudio suur RomFest ,,Amari Kultura“ TASUTA KELL 19:00 KELL 19:00 hooajalõpu kontsert 09.06 KELL 17:00 Peep Vain „Müstika“ 26.05 KELL 17:00 Kevadkontsert – Taisi laulu- 15.06 KELL 16:00 Suur kõhutantsu kevad- lapsed kontsert PILET 7,10€ PILET 7,10€ 30.05 KELL 19:00 Ann Vaida stand-up tuur KAJA GALERII Müügil Kajas ja Müügil Kajas ja „Mitmes suunas“ 04. aprill – 6. juuni Tarbekunstiselts CDE vitriin, Fientas Fientas 31.05 KELL 18:00 TSG segakoori ja Helmholtz- maalid ja keraamika Gymnasium Karlsruhe orkestri ühiskontsert 10. juuni – 9. august Anastasia Kudenko õli- Avatud kohvik Avatud kohvik TASUTA maalid

13. mai 2024 Mustamäe Tallinna päev 5 Tallinna vapimärgi sai sel aastal arhitekt Raine Karp Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia lau- Tallinna linnavolikogu otsustas sel matukogu ja Sakala keskusega – tõstis reaat on näitleja, lavastaja ja kirjanik Helle Laas aastal anda Tallinna vapimärgi ar- 䄃ࠀ䄃ࠀRTKarp ehitusmaterjalina taas ausse Ees- Tallinna päeval antakse välja ka UN hitekt Raine Karbile. Tallinna linna ti paekivi. Tallinna teeneka kultuuritegelase Õ teenetemärk anti sel aastal 10 ini- Tallinna vapimärk antakse isikule preemia. Sel aastal saab kultuuri- TS mesele. linna erilise austusavaldusena. Teene- preemia armastatud nukunäitleja temärgi andmise taotlusi said esitada ja kirjanik Helle Laas, kes on muu FOTO: MA Arhitekt Raine Karbi mitme kümnendi FOTO: ALBERT TRUUVlinnavolikogu fraktsioonid, linnavoliko-hulgas ka mustamäelane. jooksul projekteeritud arhitektuurselt gu ja linnavalitsuse liikmed ning linna äärmiselt hea kvaliteediga hooned on asutused 31. märtsiks. Tallinna teene- Üle poole sajandi on just Helle Laas ol- oluline osa Tallinna arhitektuuriloost temärke on antud alates 1995. aastast nud tuhandetele Eesti lastele esime- ning olemuslik osa linna tänapäevasest Raine Karp. 456 inimesele. ne näitleja, kelle mängust teatris rõõ- linnaehituslikust ilmest. mu tuntakse ja esimene kirjanik, kel- Eesti arhitektuuri grand old Sel aastal valiti Tallinna teenetemärgi saajateks: le raamatut loetakse. Kaasahaaravalt man on rohkem kui 60 tegutsemis- ja muheda huumoriga teeb ta maa- aasta jooksul projekteerinud enami- ▶ Guido Pärnits – Ülemiste City ja Ülemiste keskuse juhtimise ning ettevõtlus- ilma avastamise põnevaks nii lastele ku oma tähelepanuväärsematest hoo- valdkonna pühendunud arendamise eest Tallinnas; kui nende vanematele. netest Tallinnasse. Tema loomingu hul- ▶ Indrek Vijard – kauaaegse pühendunud töö eest Tallinna Nõmme Muusikakoo- Teatrikunst väikelastele on Helle ka kuuluvad sellised Tallinna üldmuljet li juhtimisel ja Tallinna koorimuusika edendamisel; Laasi elutöö. Oma autorilavastusi on kujundavad või kujundanud hooned na- ▶ Andrei Titov – ühiskonnas oluliste ja aktuaalsete teemade püstitamise ning ini- ta ise nimetanud hellitavalt „titetük- gu Tallinna linnahall, Eesti Rahvusraa- meste teadlikkuse suurendamise ja harimise eest; kideks“, sest need on mõeldud mudi- matukogu hoone, Välisministeeriumi ▶ Ülle Einberg – kauaaegse ja pühendunud töö eest Tallinna Lastehaigla endok- lastele alates teisest eluaastast. Neid etendust nukkudega tutvuda ning sir- hoone, Sakala keskus ja Tallinna Posti- rinoloogiateenistuses; lavastusi (nt „Kiki ja Miki“, „Tsuhh- mi taha piiluda. Laas on pidanud täht- maja, viimased kaks on hiljem olulisel ▶ Jüri Dorbek – pikaaegse panuse eest Tallinna spordielu korraldamisse; tsuhh-tsuhh“, „Hanel oli auto“, „Käed saks, et laps hakkaks mõistma piiri määral ümber ehitatud. ▶ Toomas Paaver – väljapaistvate linnaruumilahenduste väljatöötamise ning pa- ja kindad“ jmt) iseloomustab kordu- mängu ja reaalsuse vahel. Linnahall pälvis pärast valmimist nuse eest linnaruumi eestkõnelejana; velementide kasutamine, vähene Helle Laas on olnud ka viljakas mo- ka mitu rahvusvahelist auhinda, muu ▶ Dmitri Rõbakov – pikaajalise pedagoogilise tegevuse ja ühiskondliku töö eest; tekst rohke tegevusega, samuti vähe- nonäitleja. hulgas biennaali Interarh-83 grand prixʼ ▶ Peeter Jalakas – olulise panuse eest Eesti ja Tallinna teatri- ja kultuuripilti; sed, ent selged karakterid ning laste- 1941. aastal sündinud Helle Laas ja rahvusvahelise arhitektide liidu pre- ▶ Külli Karing – turismivaldkonna pikaaegse eestvedamise ja arendamise eest le hõlpsalt haaratav värviline stseno- on Eesti Noorsooteatri kõige staaži- sidendi kuldmedali ja preemia. Suur- Tallinnas; graafia. Etendus kestab umbes 30–35 kam näitleja, kes jätkuvalt etendus- ▶ Triin Ojari – Tallinna arhitektuuriajaloo populariseerimise eest. te ehitistega – linnahalli, rahvusraa- minutit ja lastel on võimalus pärast tes kaasa teeb. Tallinna päeva sündmusi jätkub tänavu kaheks päevaks Tänavu möödub 776 aastat päevast, ja tervitatakse linnarahvast. Peaminis- Hea uudis ootab ka muuseu- poeg”. Peaesineja Jarek Kasar annab eri ajastutest, inimestest seal keskel ja mil Tallinn sai Lübecki linnaõigu- ter Kaja Kallas ja linnapea Jevgeni Ossi- misõpru – linnamuuseumi filiaa- kontserdi kell 15. kultuuririkkusest, mis kõik kokku moo- se. Olulist ajaloosündmust tähista- novski avavad Lühikese jala värava kol- lidesse (Tallinna Linnaelumuuseum, Kell 12–19 toimub Lennusadamas dustavadki tänase Tallinna näo. Etendu- takse Tallinna päevaga, mis toimub mapäeva, 15. mai hommikul kell 10. Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, - se jaoks valmivad spetsiaalsed muusi- energiast pakatav tänavaspordifesti nüüd juba 23. korda. Pidustused leia- Kalamaja muuseum jt) pääseb vaid ühe val Ghetto Games. Päev on täis kaasa- kaseaded, kus kohtuvad möödanik ja vad aset 15. ja 18. mail, oodatud on Kuhu minna, mida teha euroga ja muuseumikaardiga päris tasu- haaravaid tänavaspordi võistlusi ja mee- tänapäev, erinevad muusikastiilid ning kõik linlased ja linna külalised. Tallinna päeval, 15. mail ta (vt lisa). Miiamilla lastemuuseumis- lelahutuslikke etteasteid, tegevusi on -kultuurid. Tallinna päeva puhul on ka 15. mail kell 12–19 on kõigile huvi- se tuleb külastus eelnevalt muuseumi igale vanusele (vt programmi). Festiva- väärikas Vana Toomas torni otsast alla „Lübecki linnaõiguse saamine aastal listele tasuta külastuseks avatud Tallin- kodulehel registreerida. lile pääs on tasuta. Kes soovib ise mõ- laskunud, et vaadata, kuidas linnarah- 1248 tähistab Tallinna jaoks olulist na Raekoda, vanim raekoda Põhja-Eu- nel võistlusel osaleda, saab end regist- val läheb (rollis: Mart Toome). Solistide- hetke, mis sidus meid juba sajandeid roopas. Raekoja uksed avab Tallinna Po- Tallinna päeva tähistamine jätkub reerida aadressil https://www.ghettoga- na löövad kaasa Heidy Tamme, Mihkel tagasi Euroopa linnade õigus-, kultuu- litseiorkestri saatel pidulikult Tallinna ka laupäeval, 18. mai, mis on täi- mes.com/. Raud, Tanel Padar, Sünne Valtri, Tanja ri- ja majandusruumiga. Tallinna päev linnapea. detud põnevate sündmuste ja te- Kell 13.30–14.30 esinevad Vabadu- Mihhailova-Saar ja Reket. Etenduse la- on meenutus sellest märgilisest sünd- Kell 12.30–13.15 saab nautida lin- gevustega hommikust hilisõhtuni se väljakul erinevad tantsurühmad. Nä- vastaja on Veiko Tubin ja muusikajuht musest ning austusavaldus meie linna navolikogu rõdukontserti, kus kuulajaid Kell 10–17 leiab Telliskivi Kvartalis ha saab TalTech Cheerleaders’i tantsu- Siim Aimla. Väravad on külastajatele rikkalikule kultuuri- ja ajaloole,“ rääkis rõõmustavad Tšellopoisid ning seejärel aset Tallinna suurim taaskasutusfesti- ja akrobaatikakava ning Eesti vanima avatud alates kella 19st. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. on võimalik külastada Tallinna Linna- val UK Fest, kus üheskoos antakse asja- iiri tantsu rühma Solase etteastet. Lõ- Kell 20–23 lõpetab Tallinna päe- „Tallinna päeva programm seob oma- volikogu maja, mis võõrustab külasta- dele uus elu. Tulla saab nii ostma ja kui petuseks panevad publikulgi jala tatsu- va järelpidu Patarei Merekindluses. vahel nii ammuste aegade lugusid kui jaid kuni kella 16ni. ka müüma. Lisaks linlastele on kaup- ma erinevad Tallinnas tegutsevad rah- Kell 20 avatakse uksed ja peo tõmbab ka tänase päeva tegusid, tuues inimesed Tallinna Linnamuuseum tutvus- lemas Uuskasutuskeskus, Eesti Punase vatantsurühmad ja seto ansambel Kiio- käima DJ Fieldz, kell 22 asuvad lavale kokku ja tugevdades kodulinna tunnet. tab 15. mail tavapäraselt linna aja- Risti heategevuslik taaskasutuskauplus ra. Päeva juhib tuntud tantsujuht Ka- - Púr Múdd ja Grete Paia. Kohapeal pa Meelepäraseid tegevusi leiab igaüks ja lugu – seekord kutsub muuseum kõi- Punane Ristik ja taaskasutusorganisat- lev Järvela. kutakse ka sööki ja jooki, oma moona- kõik on oodatud.“ ki huvilisi ajalootrammi ekskursiooni- sioon Humana. Kell 18–21.30 on muusikasõb- ga sisse ei pääse. Tallinna päeva sündmused saavad dele. Kell 14 ja 18 algavad eestikeelsed Kell 12–16 on suured ja väikesed rad kogu perega oodatud Mustamäele tallinlased oodatud Kesklinna perepäe- Männi parki. Esimesena loob seal mee- - traditsiooniliselt alguse peaministri ja ning kell 16 venekeelne ekskursioon. Kogu programmiga saab tutvuda vee linnapea kohtumisega Lühikese jala vä- Tramm väljub Vana-Lõuna trammipea- vale Kadrioru parki, täpsemalt Apollo leolu DJ Andres Aljaste, tema järel as- bilehel tallinn.ee/et/tallinnapaev/prog- ravas, et kinnitada üla- ja all-linna head tusest ja sõit kestab umbes ühe tunni. kuju juurde roosiaia taga. Tasuta üritu- tub lavale Siim Koppel trummishow’ga. ramm, läbisaamist. Kombe kohaselt tuleb pea- Osalemiseks on vajalik tasuta pilet, mi- sel astuvad üles mitmed koosseisud, sh Kell 20–22 saab Toompargis nautida ministril Toompea poolel linnaväravale da saab broneerida linnamuuseumi ko- teadusteater ja laulustuudio, ning män- suurejoonelist kontsert-etendust „Mit- Tallinna päeva üritused on kõigile ta- koputada, misjärel linnapea avab värava dulehel alates 2. maist (vt piletite info). gitakse lasteetendust „UMKA-jääkaru- menäoline linn“, mis räägib loo linna suta. TALLINNA PÄEVA RAAMES TALLINNA PÄEVA RAAMES MUSTAMÄE MUUSIKAFESTIVAL DJ ANDRES ALJASTE SIIM KOPPEL DJ ANDRES ALJASTE SIIM KOPPEL 1188.. MMAAII KKEELLLL 1188 18. MAI KELL 18 MÄNNI PARGIS MÄNNI PARGIS MÄNNI PARGIS

6 uudised Mustamäe 13. mai 2024 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB KOOLINOORI SUVEKS HEAKORRATÖÖDELE Töö sobib: aktiivsele töökale koolinoorele vanuses 13. eluaastast, kes soovib suvevaheajal teha liikuvat tööd ja viibida palju õues. Sobiv kandidaat on kohusetundlik, kasuks tuleb varasem kogemus (kasvõi) kodustel koristustöödel ja suur tahe teha suvel tööd. Töö sisu: on parkide, haljasalade, bussiootepaviljonide territooriumi koris- tamine, prügikastide ning pinkide ümbruse korrastamine. Töö periood: 17. juuni – 23. august 2024. Meie pakume: juhendamist ja tuge tööle asumisel, korralikke töövahen- deid ning head töökogemust meeskonnas töötades. Kontakt: kandideerimiseks saada meile sooviavaldus, kus tood lisaks enda kirjeldusele ka põhjenduse, miks just oled sina sobiv kandidaat. E -kiri: [email protected]. Konkurss kestab kuni 31. maini 2024. Rõdukontsert, näidisistungid, Mustamäel aitab suvehooajal tuvalisuse ekskursioonid - Tallinna päev eest hoolitseda Forus linnavolikogus Mai algusest kuni septembri lõpuni täpselt kaardistatud avalikud kohad, se saavad. Eesmärk ei ole mitte kedagi on Mustamäel turvalisuse tagamisel kus enim tuleb ette elanikke häirivat avalikust ruumist ära ajada, vaid koos- Tallinna linnavolikogu kutsub kõi- voliniku roll ja langetada otsuseid igapäevaselt abiks turvapartner Fo- avaliku korra rikkumist. töös Mustamäe linnaosa valitsusega ta- ki külla Tallinna päeval, 15. mail. linnaelu puudutavates küsimustes. rus, mille ekipaažid alustasid linna- Eelmisel suvel kutsuti Mustamäel gada kogukonna turvatunne ja meel- ▶ 17.00 ja 18.00 algavad eelregistree- osas patrullimist 1. mail. patrulli poolt iganädalaselt korrale div linnaruum kõikidele inimestele,“ Avatud uste päev algab rõdukontser- rimisega majatuurid Jaak Juske juh- kümneid avalikku korda rikkunud ini- kinnitab Konks. diga, seejärel on võimalik tutvuda lin- timisel, kus ta tutvustab linnavoli- Suvehooajal teeb Foruse patrullekipaaž mesi. Enamik rikkumistest olid seotud Mustamäe linnaosa ja Foruse koostöö navolikogu töö ja hoonega. kogu ajaloo põnevaid keerdkäike. Mustamäel kolm korda päevas reidi avalikus kohas alkoholi tarvitamisega. on heaks pinnaseks tagada eeloleval su- ▶ 12.30 Tšellopoiste rõdukontsert marsruudil, mis läbib kõiki parke, hal- Foruse mobiilsete teenuste valdkon- vel Mustamäel avalik kord ja inimeste ▶ 13. 15–16.00 tutvustatakse linnavo- Registreeri end majatuurile tel 694 jasalasid ja kvartaleid. Mõnes kohas võib najuhi Kristo Konksu sõnul on lisaks turvalisus. Siiski on ka elanike endi pa- likogu ja fraktsioonide tööd. 3201 või bit.ly/majatuur linnakodanik märgata kollase vilkuri- alkoholi tarbimisele avalikus ruumis nus oluline. Patrullivad Foruse turvatöö- ▶ 14.00 ja 15.00 näidisistungid, kus Tallinna linnavolikogu hoone asub ga patrullautot parkides ja kõnniteedel. tavapärasteks murekohtadeks vandaa- tajad on valmis reageerima elanike an- külalistel on võimalik võtta linna- aadressil Vana-Viru 12. Foruse turvatöötajad on korra tagami- litsemine, korra rikkumine ning teis- tud vihjetele ja väljakutsetele. Kui näete sel abiks ka Vilde spordipargi ümbruses te inimeste heaolu häirimine. „Näe- avaliku korra rikkumist ning turvatee- ning kõikidel linnaosa avalikel üritustel. me oma praktikas, et sageli aitab tur- nistust silmapiiril ei ole, andke olukor- Kännukuke raamatukogu maikuu sündmused Mustamäel on tänu elanike tagasisi- vapartneri kaasamine ja patrullring- rast kindlasti teada Foruse juhtimiskes- Laste nutitöötuba Nuti(ki)kas Kolmapäeval, 15.05 kell 15.00 dele, eelnevate aastate kogemusele ning käikude tegemine ära hoida paljusid kusele telefonil +372 619 1899. Juhtimis- Ootame 8-12-aastaseid lapsi ehitama ja programmeerima LEGO WeDo2 ja LE- politseilt ja mupolt saadud infole üsna probleeme juba enne, kui need algu- keskus töötab iga päev ööpäevaringselt. GO SPIKE roboteid. Lisaks tutvume animatsioonide ja mängude programmee- rimisega Scratchis ning 3D-mudelite disainiga Tinkercadis. Nutikas seenior Neljapäeval, 16.05 kell 12.00 Mustamäe kiriku pühitsemine 2.06.2024 Õpime tundma erinevaid Gmaili ja Google funktsioone, harjutame e-kirjade saatmist ja konto seadistamist. Mustamäe Maarja Magdaleena kirik Kaasa teenib peapiiskop Urmas Viilma duse ajalehest ja sotsiaalmeediast. Ava- Kleepsude kujundamise töötuba Laupäeval, 25.05 kell 13.00 on linnaosa südames tasapisi valmi- ja laulab Misjonikoor. ra kirikusaali ning tegevus- ja abiruumi- Tule kujunda endale äge ja isikupärane kleeps! Töötoas kasutame kujundami- nud juba mõnda aega. Pidulik nurga- Kuigi kirikuhoone on saanud põhi- de rentimiseks erinevate talituste ja ki- seks Canva veebilehte ning kleepsud prindime välja Kännukuke raamatukogu kivi asetamise tseremoonia oli mit- osas lõppviimistluse, on suur osa arhi- rikuga seotud ürituste tarbeks saab sa- innovatsioonilabori uhiuue seadme - printer-kilelõikuriga. Igaüks saab kujun- meid aastaid tagasi ning nii mõnigi tektide poolt kavandatud sisustusest muti infot koguduse kodulehelt ning ko- datud kleepsud hiljem koju kaasa võtta. linnaelanik on mööda jalutades kind- veel puudu ning vajab jätkuvalt heade guduse vaimulikelt. Laste animatsioonitöötuba Neljapäeval, 30.05 kell 15.30 lasti mõelnud, et millal kiriku uk- annetajate abi. Nii näiteks on sisustama- Kirikuhoone on planeeritud selliselt, Ootame 8-14-aastaseid osalejaid ise toredaid multifilme looma! Animatsioonid sed avatakse ning sisse saab astuda. ta kirikuköök, mille abil saaks pakkuda et selles toimuvad tegevused kataksid ära valmivad tahvelarvuti ja plastiliini abil. Töötuba toimub eesti ja vene keeles. toitlustust nii abivajajatele kui talituste terve inimese eluringi ning oleks kogu- Kirikuhoones tegutsev luterlik kogudus külalistele. Seetõttu palub kogudus pü- konna vaimseks keskuseks. Soovime ko- Raamatutäika Laupäeval, 1.06 kell 10.00-17.00 on tegutsenud üle 10 aasta ja tasapisi on hitsemise puhul kingitusi mitte tuua, gudusena olla avatud kogukonnale, vas- lisandunud neid, kes siin oma vaimuli- - tata inimeste vajadustele, anda kõikide- Ootame Kännukuke raamatukogu saali tutvuma värskelt müüki suunatud ilu-, vaid teha selle asemel annetus Musta teadmis- ja lastekirjandusega, mida on raamatukogus suures eksemplaarsuses ku kodu on leidnud. Heade annetajate, mäe koguduse kontole kirikuköögi si- le võimalus tulla ja leida uut hingamist, või millest on välja antud uusi trükke. Raamatuid leiab nii eesti, vene, kui ingli- Tallinna linnavalitsuse ja Mustamäe lin- sustuse soetamiseks. mõistmist, tuge, rõõmu ja rahu. Looda- se keeles ning hinnad on soodsad - alates 0,15 €. Kuni vanemad raamatuid va- naosavalitsuse abiga on kaasaegse arhi- Suur rõõm on tõdeda, et alates amet- me, et mustamäelased leiavad oma tee livad, ootavad lapsi raamatukogu lastenurgas erinevad tegevused – saab män- tektuurilise lahendusega kirik oma põ- likust pühitsemisest 2. juunil on kirik Mustamäe kirikusse ning saavad osa gida lauamänge, lahendada nuputamisülesandeid, värvida pilte, meisterdada hiosas lõpuks valmis. avatud kõigile, kes soovivad osa võtta moodsa ja mitmekülgsete kasutusvõima- ning loomulikult raamatuid lugeda. Mustamäe kiriku pühitsemise tsere- jumalateenistustest ja muudest kogu- lustega kirikuhoone paljudest hüvedest. Lisainfo ja registreerimine: [email protected] või tel 683 0951. moonia toimub pühapäeval, 2. juunil duse üritustest, mille kuukava leiab EELK Mustamäe Maarja kell 15 piduliku jumalateenistuse ajal. mustamae.eelk.ee kodulehelt, kogu- Magdaleena kogudus MUSTAMÄE OM LASTEH MIKUD MÖLKKY KELL 12 JUUNI KADAKA STAADIONIL kolmapäevad 02.06 VILDE TEE 120 09.06 iga kolmapäev kell18 30.06 alates 22.05 Männi pargis

13. mai 2024 Mustamäe kevadtööd 7 Kevadtöödest linnaosas Puuviljaaiad Mustamäe Mustamäe teed on saanud puhta- korrastanud täielikult 4 mänguväljakut tades varustame need ka vajalike uute hoovidesse maks, teeäärtesse on lisandunud ning kõik teisedki mänguväljakud on vahenditega. Kui paigaldatud tööriistad uusi pinke ning linnaosa peenrad ja üle vaadatud ja kevadine remondi ning edaspidigi ära kaovad, siis kaalume tõsi- amplid ootavad õitsevaid lilli. Ava- korrastamise plaan koostatud. selt rattahooldusjaamade otstarbekust Mustamäelased soovivad oma ko- seks. Arvestada saame aga ainult sel- mist ootab ka uhiuus Männi pargi Suvisel perioodil meie linnaosa tee- linnaosa avalikus ruumis. duümbruses näha puuviljaaedu. liste aladega, kus maa-alused kommu- purskkaev. äärseid alasid kaunistavad suvelilled - Eelmisel aastal läbi viidud „Kaa- nikatsioonid võimaldavad istutustöid Kevadtööd eeldavad ka linnamööb kasvavad praegu veel aiandis. Kui tai- li hooldust ja värskendust. Sel kevadel sava eelarve“ hääletuse raames päl- teostada. Kokku oleme esialgu välja Peale lume sulamist alustas linnaosa le- med on piisvalt suureks sirgunud ja il- paigaldati juba olemasolevatele pinki- vis Mustamäel kõige suurema ela- valinud 13 asukohta. Kui paljud neist pingupartner EKT Teed OÜ Mustamäe mad püsivalt soojad, siis saame lilled dele lisaks 30 uut pinki ja prügikasti. nike poolehoiu just puuviljaaedade tegelikult puuviljaaiad saavad, see sõl- kvartalisiseste teede ja haljasalade ke- Mustamäe peenardesse ja lilleampli- Lähiajal on plaanis veelgi rohkem uu- rajamise idee, mida toetas kokku tub töö teostaja leidmiseks vajaliku vadkoristustöödega. Tööd algasid kõn- tesse ümber istutada ja kõigile nähta- si pinke paigaldada. 327 mustamäelast. riigihanke kogumaksumusest. Plaa- ni- ja kergliiklusteedelt ning pargitee- vale tuua. Ehitustööd käivad ka ammu ooda- nide järgi saame sügisel valitud asu- delt sõelmete ja talvise mustuse kok- Linnaosas asuvate jalgrataste hool- tud Männipargi purskkaevuga. Hilje- Seega sai Mustamäe Linnaosa Valitsus kohtadesse puuviljaaiad rajada ning ku kogumisega. Vaakumimuriga ja käsi- dusjaamade tööriistad olid, kahjuks, malt juunikuuks on ehitaja lubanud endale ülesande valmistada ette ja viia juba järgnevatel aastatel saaks keva- tööbrigaadide poolt koguti kokku Mus- suuremas osas kaduma läinud ehk kel- töödega valmis saada. ellu puuviljaaedade rajamise projekt. deti nautida õieilu ja sügisel noppi- tamäe teedelt ca 800 t erinevaid jäät- legi poolt lihtsalt kaasa võetud. Seetõt- Urmas Kõpp Praeguseks on meil olemas sobivate da puuvilju. meid. Lisaks heakorratöödele oleme tu pidime rattahooldusjaamasid korras- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja hoovialade geodeetilised alusplaanid, Urmas Kõpp mis on istutusprojekti tellimise eeldu- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Niita või mitte niita – Abiks prügi sorteerimisel Kortermajade elanikud Vastuse saavad enam levinud kü- on oodatud osalema simused: selles on küsimus jäätmete liigi sortee- ▶ Miks on oluline pakendeid lii- rimise koolitus- giti koguda? tel, mis toimu- ▶ Kuidas aitab segaolmejäät- Eelmisel, Euroopa rohelise pealinna kel, nagu putukatel ja kõiksugustel mul- vad erinevates mete vähendamine raha aastal niideti Tallinnas tavapärasest laelanikel, on linnas hea elada, siis on linnaosades mi- kokku hoida? vähem. Kuidas tänavu? ka kõigil teistel. See tähendab, et mida tu korda kuus kuni ▶ Kuidas jäätmeid vähem te - elurikkam on linnakeskkond, seda ter- aasta lõpuni. Koo- kitada ning asju korduska- Paljud linnad on loobunud intensiivsest vislikum on see ka meile, inimestele. lituste eesmärgiks sutada? niitmisest, sest intensiivne niitmine vä- Niitmata muru ja niit alandavad ka on saavutada inimes- Täpsem info koolituste kellaaega- hendab linnade elurikkust ja loodushü- temperatuuri tõhusamalt kui niidetud te teadlikkuse tõstmine ja kodu- de, toimumiskoha ja registreerimise vesid. Mullu peatas ka Tallinn põuape- muru ning säilitavad silmailu ka pike- majapidamises tekkivate jäätme- kohta on väljas Tallinna linna veebile- rioodil linnamaadel niitmise. Ja mis siis ma kuumalaine vältel – madalaks niide- te hulga vähendamine. hel tallinn.ee/et/keskkond/kykoolitus. juhtus? Võrreldes tavapärasega oli kõige tud rohi kõrbeb kuumade ilmadega liht- Mustamäelased saavad infot ka meie suurem muutus see, et kui haljasalad lõ- salt ära. Samuti võtavad niitmata alad Aprillist kuni detsembrini 2024 vii- linnaosa valitsusest. Jäätmete sorteeri- puks vihmast kastetud said, said taimed paremini vastu sademevett. vad Tallinna linna poolt valitud Tee- mise koolitusi puudutavate küsimus- kasvuhoo sisse ja hakkasid õitsema. Ekslikult arvavad ka paljud aiaoma- me Ära Sihtasutuse koolitajad läbi tega palume pöörduda Mustamäe lin- „Nii õiterikast suve pole Tallinnas nikud, et linna heakorraeeskirjas on kortermaja elanikele TASUTA kooli- namajanduse osakonna juhataja Alek- ilmselt päris tükk aega olnud. Ja kuna nõutud muru hoida maksimaalselt 15 tuskohtumisi nii eesti kui vene kee- sandr Iro poole e-posti aadressil alek- taimed said normaalselt areneda, õitse- cm kõrge, mis tähendab sagedast niit- les. Koolitusel jagatakse infot selle [email protected]. da ja viljuda, siis kindlasti meeldis see mist. Ent juba mitu aastat seda punk- kohta, kuidas kodumajapidamises Mustamäel toimuvad jäätmete lii- kõigile nendele loomade, kes taimeosa- ti enam eeskirjas ei ole. Selle asemel jäätmeteket vähendada, kuidas tek- giti kogumise infotunnid Kultuurikes- dest toituvad või kes lopsakate taimede soovitab linn lasta ka aias elurikkusel kinud jäätmeid liigiti koguda ning kuses kaja. vahel pelgupaiga leiavad. Seega kokku- areneda, kasutades selleks elurikka hal- miks on seda kõike oluline teha. Kok- Maikuus saab koolitustel osaleda võttes võib eeldada, et suurele osale Tal- Miks harvem niita? jastuse kataloogi: haljastus.tallinn.ee. ku toimub aasta jooksul 75 koolitus- 22. mail (vene keeles) ja 23. mail (ees- linna haljasalade elurikkusest oli mul- Niitmispõhimõtted on Tallinnas lihtsad: kohtumist üle Tallinna. Üks koolitus ti keeles) algusega kell 17.30. Vajalik lune suvi soodne,“ ütleb Tallinna Kesk- seal, kus pole vaja niita, seal ka ei nii- Kõrgem rohi, vähem puuke kestab 75 min. on eelnev registreerimine. konna- ja Kommunaalameti looduskait- deta. 75% aladest niidetakse 1–2 korda Uustal ütleb, et vastupidiselt levinud se juhtivspetsialist Meelis Uustal. aastas ja ülejäänud 25% niidetakse vas- arusaamale mõjub harvem niitmine ne- Ohtlike Kasutuskõlblike „Mullune niitmispaus näitas esiteks tavalt vajadusele intensiivsemalt. Kind- gatiivselt ka puukide arvukusele – kõr- seda, et suur osa Tallinna haljasalasid ei lasti vajavad sagedasemat niitmist näi- gema rohuga niitudel on puuke vähem jäätmete 18. esemete vaja igakuist niitmist. Teiseks näitas se- teks mänguväljakute ümbrused ja ko- kui madala muruga platsidel. „Puuk ei kogumisring kogumisring da, et väiksemat osa haljasaladest tuleks had liikluses, kus kõrge haljastus häi- ole toiduahela tipus, ka temal on vaen- MAI siiski sagedamini niita, kas või liiklus- riks vaatevälja. Samuti on intensiivse- lased olemas. Neid söövad erinevad selg- MUSTAMÄE ohutuse pärast. Ja kolmandaks tuletas ma niitmisplaaniga need alad, kus vo- rootud, nagu ämblikud, ämblikulaad- VASTU VÕETAKSE: VASTU VÕETAKSE see meile meelde, et osa haljasaladele havad võõrliigid, nagu harilik tõlkjas, sed, mardikad ja linnud. Mida loodus- pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, TERVEID JA PUHTAID: akuhappeid, õlijääke ja õli昀椀ltreid, aegunud raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, tüüpilistest taimedest võivad olla väga rahvakeeli tuntud kui Rakvere raibe. likumaks rohealad jätta, seda rohkem ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja muid olmekemi- jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, atraktiivsed ja õitseda nädalaid. Mullu- Harvemini niitmine on väga oluline on seal ka puugi looduslikke vaenlasi, kaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslam- jalgrattaid, sisustusesemeid (sisustuskaunistu- ne suurüllatus oli kindlasti harilik raud- elurikkuse seisukohalt, kuid mitte ai- mistõttu väheneb sel alal puukide ar- pe, elektri- ja elektroonikajäätmeid. sed, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid rohi,“ räägib Uustal. nult – kui kõige väiksematel linnaelani- vukus,“ ütleb Meelis Uustal. elektroonikaseadmeid (nt föön, röster, veekeedu- kann, mikser, mikrolaineahi jms). Kogumisautode ajagraa昀椀k ja peatuspaigad Kevadtalgud Mustamäel ● 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi ● 13.00-13.30 Ehitajate tee 27 parklas (Akadeemia tee 35) (Mustamäe Tervisekeskuse parklas) Tänu kevadistele koristustöödele ja ● 10.30-11.00 Maxima kõrval parklas ● 13.30-14.00 Sütiste Maxima ees talgutele said Mustamäel puhtamaks TUSIHIS (Vilde tee 124) (Sütiste tee 28) nii koduhoovid, haljasalad kui män- ● 11.00-11.30 Tammsaare Maxima ● 14.00-14.30 Mäepealse 2 eesolev guväljakud. parklas (Tammsaare tee 133) parkla ● 11.30-12.00 Sääse Maxima ees parklas (Kiili 16) Kevad on traditsiooniliselt koristustal- FOTO: ILJA MA ● 12.00-12.30 Sõpruse Maxima kõrval gute aastaaeg. On ju pärast lume sula- (Sõpruse pst 171 ees asuval parkimis- mist inimestel üldine soov kodu ja ko- alal) duümbrust korrastada. Mustamäel ole- ● 12.30-13.00 Vilde 66/68 Lehola me aastaid linnaosa haljasalade heakor- (ühistranspordipeatuse tagusel parkimisalal) ratöödele kaasanud koole ja lasteaeda- sid, nii ka sellel aastal. Aprilli lõpu ilm tegi aga talgute kor- Ohtlikke jäätmeid võib viia Suuremaid kasutuskõlblikke ese- Need võib viia Paljassaare või ka kõikidesse Tallinna jäätme- meid nagu mööblit ja töökorras Pääsküla jäätmejaama kordus- raldamisse mitmeid korrektuure, kuid jaamadesse ja ohtlike jäätmete kodutehnikat (nt külmikud, pliidid kasutusruumi või Uuskasutus- aktiivsed koolid ja lasteaiad said lume- kogumispunktidesse. jms) kogumisringi käigus vastu ei keskuse poodidesse. võeta. saju tõttu ära jäänud talgutööd maikuu alguses siiski ära teha. Linnaosa toetas talgulisi vajalike töövahenditega nagu Lisaks Mustamäe koolide ja lasteaeda- gulist. Metsa alt koguti kokku rohkem kui Lisainformatsioon: www.tallinn.ee/kogumisringid 3 - de talgutele toimusid meil heakorratalgud 6 m prahti. Suur aitäh osalejatele! kindad, rehad, labidad jm ning korral Telefon: 616 4000 das talguliste poolt kokku kogutud pra- Sütiste metsas, kuhu olid oodatud kõik Urmas Kõpp hi äraveo. mustamäelased. Kohale tuli kokku 20 tal- Mustamäe linnaosa vanema asetäitja

8 Euroopa Parlamendi valimised 2024 Mustamäe 13. mai 2024 Euroopa Parlamendi valimised 2024 Hääletamisõigus registri kaudu veebilehel https://www. Mustamäe linnaosas Tallinna valimisjaoskonnad ▶ valimisjaoskond nr 18 – Kristiine Euroopa Parlamendi valimisel on hää- rahvastikuregister.ee/personal/election ▶ valimisjaoskond nr 42 – Mustamäe 2024. aasta Euroopa Keskus, Endla tn 45; letamisõigus: või pöörduda Mustamäe Linnaosa Va- Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a; Parlamendi valimistel ▶ valimisjaoskond nr 19 – Kristiine ▶ h iljemalt valimispäeval 18-aastaseks litsuse teenindusbüroosse E. Vilde tee ▶ valimisjaoskond nr 45 – Magistra- Haabersti linnaosa valimisjaos- Linnaosa Valitsuse hoone, Metalli tn 5; saanud Eesti kodanikul ja 118, Tallinn. li Keskus, Sõpruse pst 201; kondade hääletamisruumide asu- ▶ v alimisjaoskond nr 20 – Tallin- ▶ Eesti kodakondsust mitteomaval Eu- Kui isik ei ole valijate nimekirja kan- ▶ valimisjaoskond nr 47 – Mustamäe kohad na Lilleküla Gümnaasium, Kuldno- roopa Liidu kodanikul: tud, kuna isikul puudub rahvastikure- Kultuurikeskus Kaja, E. Vilde tee 118. ▶ valimisjaoskond nr 1 – Tallinna Õis- ka tn 24; ▶ kes on valimispäevaks saanud gistrijärgne elukoht, siis tuleb isikul esi- mäe Vene Lütseum, Õismäe tee 28; ▶ va limisjaoskond nr 21 – kauplus 18-aastaseks; tada elukohajärgsele linnaosavalitsuse- Nõmme linnaosas ▶ va limisjaoskond nr 2 – Haabersti Rimi, Sõpruse pst 174; ▶ kelle püsiv elukoht on Eestis (st elu - le registriandmete muutmise ning ▶ valimisjaoskond nr 52 – Järve Kes- Vene Gümnaasium, Õismäe tee 132; ▶ valimisjaoskond nr 22 – Tallinna kohaandmed on kantud rahvasti- valijate nimekirja kandmise aval- kus, Pärnu mnt 238; ▶ valimisjaoskond nr 3 – Tallinna Vindi Lasteaed, Vindi tn 3; kuregistrisse); dus koos elukohateatega. Rahvasti- ▶ v alimisjaoskond nr 53 – Nõmme Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt ▶ v alimisjaoskond nr 23 – Tallin- ▶ kellelt tema päritoluriigis ei ole kuregistrikandeid tegev ametnik vaatab Kultuurikeskus, Turu plats 2. 83; na Ülikooli Räägu õppehoone, Rää- hääletamisõigust ära võetud. avalduse koos valijate nimekirja koos- ▶ valimisjaoskond nr 4 – Tallinna Jär- gu tn 49; ▶ Hääletamisõigus puudub isikul, kes tajaga läbi ja vastab isikule viivitamata. Pirita linnaosas veotsa Gümnaasium, Järveotsa tee 31; ▶ valimisjaoskond nr 24 – FORUS on: ▶ valimisjaoskond nr 67 – Pirita Sel- ▶ valimisjaoskond nr 5 – Haabers- Spordikeskus Tondi, Sõjakooli tn 10. ▶ valimisõiguse osas teovõimetuks Eelhääletamine 3. juunist ver, Rummu tee 4. ti Linnaosa Valitsuse hoone, Ehitaja- tunnistatud; 6. juunini valimisjaoskon- te tee 109a; Lasnamäe linnaosa valimisjaos- ▶ kohtu poolt süüdi mõistetud ku - dades Põhja-Tallinnas ▶ valimisjaoskond nr 6 – Rocca al kondade hääletamisruumide asu- riteos ja kannab vanglakaristust. 3. juunist 6. juunini kella 12–20ni saab ▶ valimisjaoskond nr 70 – Stroomi Mare kaubanduskeskus, Paldiski mnt kohad hääletada järgmistes Tallinna linna va- Keskus, Tuulemaa tn 20. 102; ▶ valimisjaoskond nr 25 – Tallinna Teabeleht limisjaoskondades. ▶ valimisjaoskond nr 7 – Päevalil- Teeninduskool, Majaka tn 2; Valimiste teabeleht saadetakse valijale Eelhääletamine le peatuse väliala, Ehitajate tee 148. ▶ valimisjaoskond nr 26 – Lasnamäe hiljemalt 30. mail, kui valija on kan- Haabersti linnaosas kinnipidamiskohas, Spordikompleks, Pae tn 1; tud valijate nimekirja. Et teabeleht ▶ valimisjaoskond nr 6 – Rocca al Ma- haiglas ja ööpäevases Tallinna Kesklinna valimisjaos- ▶ v alimisjaoskond nr 27 – Lasna- jõuaks valijani, tuleb tal elukohaand- re kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102; hoolekandeasutuses kondade hääletamisruumide asu- mäe Linnaosa Valitsuse hoone, Pal- med korrastada hiljemalt 10. mail, ▶ valimisjaoskond nr 7 – Päevalil- Kui valija viibib eelhääletamise ajal haig- kohad lasti tn 54; sest Siseministeerium koostab valijate le peatuse väliala, Ehitajate tee 148. las, ööpäevases hoolekandeasutuses või ▶ v alimisjaoskond nr 8 – Euroopa ▶ valimisjaoskond nr 28 – Lasnamäe nimekirjad rahvastikuregistri andmete kinnipidamiskohas (hääleõiguslik isik, Elamuskeskus, Rävala pst 4; Gümnaasium, Pae tn 82; alusel 10. mai seisuga. Valimiste teabe- Tallinna Kesklinnas kes ei kanna vanglakaristust), on tal või- ▶ valimisjaoskond nr 9 – Jakob West- ▶ valimisjaoskond nr 29 – Circle K lehel on teave hääletamisõiguse tingi- ▶ v alimisjaoskond nr 8 – Euroopa malik seal asutuses hääletada 3. juu- holmi Gümnaasiumi algklasside ma- Võidujooksu väliala, Võidujooksu tn muste ja hääletamisvõimaluste kohta. Elamuskeskus, Rävala pst 4; nist 6. juunini kella 9–20. ja, Luise tn 38; 10; Teabeleht saadetakse valijale kas ▶ valimisjaoskond nr 13 – Solaris Kes- Valijal eraldi taotlust esitada ei ole ▶ valimisjaoskond nr 10 – Tallinna ▶ v alimisjaoskond nr 30 – Smuuli kus, Estonia pst 9. - elektrooniliselt või paberil. Teabeleht vaja, hääletamise korraldab jaos Ülikool, Narva mnt 25; kaupluse väliala, J. Smuuli tee 9; saadetakse elektrooniliselt inimes- konnakomisjon koostöös asutu- ▶ valimisjaoskond nr 11 – Raua Saun, ▶ valimisjaoskond nr 31 – Kultuuri- tele, kes on eesti.ee keskkonnas oma Kristiine linnaosas se administratsiooniga, kes esitab Raua tn 23; keskus Lindakivi, J. Koorti tn 22; ametliku e-posti aadressi edasi suuna- ▶ valimisjaoskond nr 18 – Kristiine taotluse jaoskonnakomisjonile võima- ▶ valimisjaoskond nr 12 – Kadrioru ▶ valimisjaoskond nr 32 – Tallinna nud, ülejäänud valijatele saadetakse tea- Keskus, Endla tn 45; likult varakult, kuid hiljemalt 6. juu- Saksa Gümnaasium, Gonsiori tn 38; Laagna Gümnaasium, Vikerlase tn 16; beleht rahvastikuregistrijärgse elukoha ▶ va limisjaoskond nr 21 – kauplus nil kell 14. ▶ valimisjaoskond nr 13 – Solaris Kes- ▶ valimisjaoskond nr 33 – Tallinna aadressil paberil. Rimi, Sõpruse pst 174. kus, Estonia pst 9; Täiskasvanute Gümnaasium, Mart- Valimisinfoga saab hiljemalt 27. Eelhääletamine ▶ valimisjaoskond nr 14 – Tallinna sa tn 2; maist tutvuda ka e-rahvastikuregistri Lasnamäe linnaosas 7.– 8. juunini kõigis Südalinna Kool, Liivalaia tn 23; ▶ valimisjaoskond nr 34 – Lasnamäe - ▶ v alimisjaoskond nr 30 – Smuuli ▶ valimisjaoskond nr 15 – Tallinna Centrum, Mustakivi tee 13; kaudu veebilehel https://www.rahvas valimisjaoskondades tikuregister.ee/personal/election kaupluse väliala, J. Smuuli tee 9; 7.–8. juunini kella 12–20ni saab Ühisgümnaasium, Pärnu mnt 71; ▶ valimisjaoskond nr 35 – Tallinna Valimiste teabeleht on informatiiv- ▶ valimisjaoskond nr 34 – Lasnamäe hääletada kõigis valimisjaoskon- ▶ valimisjaoskond nr 16 – Tallinna Mahtra Põhikool, Mahtra tn 60; se sisuga, mida ei ole vaja hääletamisel Centrum, Mustakivi tee 13; dades sõltumata oma rahvastiku- Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1. ▶ valimisjaoskond nr 36 – Linnamäe valimisjaoskonda kaasa võtta. ▶ valimisjaoskond nr 36 - Linnamäe registrijärgsest elukohast. Valimis- kaupluse väliala, Linnamäe tee 57; Kui valija ei ole teabelehte kätte saa- kaupluse väliala, Linnamäe tee 57; tel osalejatel on võimalik hääleta- Kristiine linnaosa valimisjaoskon- ▶ v alimisjaoskond nr 37 – Tallin- nud hiljemalt 30. mail, siis tasub kont- ▶ valimisjaoskond nr 40 – Ülemiste da ükskõik millises hääletamisruu- dade hääletamisruumide asuko- na Läänemere Gümnaasium, Vorm- rollida oma valimisinfot e-rahvastiku- Keskus, Suur-Sõjamäe tn 4. mis üle Tallinna. had si tn 3;

13. mai 2024 Mustamäe Euroopa Parlamendi valimised 2024 9 ▶ v alimisjaoskond nr 38 – Ümera ▶ valimisjaoskond nr 77 – Põhja-Tal- ▶ transpordivõimaluse puudumine; Kandidaatide koondnimekiri Keskuse väliala, Laagna tee 80; linna Valitsuse hoone, Kari tn 13. ▶ muud põhjused, mis takista vad vali- ▶ valimisjaoskond nr 39 – Kärberi jat kodust või asukohast lahkumast. Keskus, K. Kärberi tn 20; E-hääletamine Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ISAMAA ERAKOND ▶ valimisjaoskond nr 40 – Ülemiste Elektrooniline hääletamine võimal- ei ole põhjendatud, teavitab ta taotlu- 131 RIHO TERRAS Keskus, Suur-Sõjamäe tn 4; dab valijal hääletada valimisjaoskon- se esitajat taotluse rahuldamata jätmi- KOOS ORGANISATSIOON OSUTAB 132 URMAS REINSALU ▶ valimisjaoskond nr 41 – Tondiraba da minemata. Elektrooniline hääleta- se asjaoludest. SUVERÄÄNSUSELE 133 URVE PARIS PALO Spordikeskuse väliala Varraku tn 14. mine kestab ööpäev läbi ajavahe- 101 AIVO PETERSON 134 RIINA SOLMAN mikus 3. juunist kella 9st 8. juu- Hääletamistoimingud 135 TÕNIS LUKAS Mustamäe linnaosa valimisjaos- nini kella 20ni. Valija saab hääletamisel (va e-hääletami- 136 VIRVE LINDER kondade hääletamisruumide asu- Valimispäeval, 9. juunil elektrooni- sel) jaoskonnakomisjonilt hääletamis- 137 ÜLLAR SAAREM䄃ࠀE PANTONE 375C C46 M0 Y90 K0 kohad liselt hääletada ei saa. Elektrooniliselt sedeli. Kodus (sh asukohas), kinnipida- EESTI KONSERVATIIVNE 138 AHTI KALLIKORM ▶ valimisjaoskond nr 42 – Mustamäe hääletanud valijal on õigus tühistada miskohas, haiglas või ööpäevases hoole- RAHVAERAKOND 139 JÜRI RATAS Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a; oma elektroonilist häält, hääletades kandeasutuses hääletamisel saab valija 102 MARTIN HELME ▶ valimisjaoskond nr 43 – E. Vilde tee valimispäeval hääletamissedeliga lisaks kandidaatide nimekirja. 103 ANTI POOLAMETS 69 koolihoone, E. Vilde tee 69; valimisjaoskonnas. Nii hääletamissedel kui ka kandidaa- 104 HELLE-MOONIKA HELME ▶ valimisjaoskond nr 44 – Mustamäe E-hääletamiseks on vaja ID-kaarti või tide nimekiri väljastatakse valijale keh- 105 HENN PÕLLUAAS EESTI REFORMIERAKOND Päevakeskus, Ehitajate tee 82; mobiil-ID-d, pin-koode ning arvutit. Nu- tiva isikut tõendava dokumendi alusel. 106 SIIM POHLAK ▶ valimisjaoskond nr 45 – Magistra- tiseadmega e-hääletada ei saa. Isikut tõendav dokument on riigiasu- 107 MERLE KIVEST 140 URMAS PAET li Keskus, Sõpruse pst 201; E-hääletamise alustamiseks tuleb tuse poolt väljaantud dokument, mil- 108 RAIN EPLER 141 YOKO ALENDER ▶ valimisjaoskond nr 46 – Mustamäe minna valimiste veebi avalehele. Vahe- lel on kasutaja nimi, sünniaeg või isi- 109 ARVO ALLER 142 LUUKAS KRISTJAN ILVES kodukeskus, J. Sütiste tee 30; tult enne e-hääletamise algust avalda- kukood, foto või näokujutis ja allkiri 110 JAAK MADISON 143 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI ▶ valimisjaoskond nr 47 – Mustamäe takse seal valijarakendus koos e-hääle- või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks 144 MARKO MIHKELSON Kultuurikeskus Kaja, E. Vilde tee 118; tamiseks vajaliku info ja viidetega. sobivad isikutunnistus ehk ID-kaart ja 145 HANAH LAHE 146 KARMEN JOLLER ▶ valimisjaoskond nr 48 – Kännu- Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks dip- ERAKOND EESTIMAA ROHELISED 147 MAARJA METSTAK kuke raamatukogu, E. Vilde tee 72; Valimispäeval hääletamine lomaatiline pass, meremehe teenistus- 111 EVELYN SEPP 148 HANNO PEVKUR ▶ valimisjaoskond nr 49 – Tallinna Valimispäeval, 9. juunil kella raamat, meresõidutunnistus, juhiluba. 112 RASMUS LAHTVEE - Valija võib isikut tõendada ka muu do- Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5; 9–20ni saab hääletada kõigis vali ▶ valimisjaoskond nr 50 – Sääse raa- misjaoskondades Tallinnas. kumendiga, kui see on kehtestatud sea- EESTI KESKERAKOND matukogu, Sõpruse pst 186b; duse või selle alusel antud õigusaktiga, 149 MIHHAIL KÕLVART ▶ valimisjaoskond nr 51 – Mustika Kodus, sh valija asukohas sellele on kantud kasutaja nimi ja sün- ERAKOND EESTI 200 150 LAURI LAATS Keskus, Karjavälja tn 4. hääletamine niaeg või isikukood, foto või näokuju- 113 MARGUS TSAHKNA 151 ERKI SAVISAAR Kui valija terviseseisundi või muu mõ- tis ja allkiri või allkirjakujutis ning kuu- 114 KRISTINA KALLAS 152 ANNELI OTT - juva põhjuse tõttu ei saa hääletada hää- lub isikule, kes sellega hääletamisõigust Nõmme linnaosa valimisjaoskon 115 GRIGORE-KALEV STOICESCU 153 ANDREI KOROBEINIK dade hääletamisruumide asukohad letamisruumis, võib ta taotleda hääle- tõendab. Pensionitunnistust ei käsit- 116 LIISA-LY PAKOSTA 154 JANEK M䄃ࠀGGI ▶ valimisjaoskond nr 52 – Järve Kes- tamist kodus. Kodu ei ole ainult valija leta enam isikut tõendava dokumendi- 117 IGOR TARO 155 MONIKA HAUKANÕMM kus, Pärnu mnt 238; registrijärgne elukoht. Kodus hääleta- na. Isikut tõendavast dokumendist teh- 118 IRJA LUTSAR 156 AIVAR RIISALU ▶ v alimisjaoskond nr 53 – Nõmme mise taotluse võib esitada ka valija asu- tud koopiaga hääletama ei lubata. Isikut 119 HENDRIK JOHANNES TERRAS 157 JANA TOOM Kultuurikeskus, Turu plats 2; kohas hääletamiseks. tõendav dokument peab olema kehtiv. 120 KADRI TALI ▶ valimisjaoskond nr 54 – Tallinna Kodus, sh valija asukohas hää- Hääletamissedeli täidab valija hääleta- 121 INDREK TARAND Rahumäe Põhikool, Vabaduse pst 50; letamine toimub 7.–9. juunini kel- miskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ▶ v alimisjaoskond nr 55 – Nõmme la 9–20ni. ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib ERAKOND PAREMPOOLSED - SOTSIAALDEMOKRAATLIK 158 LAVLY PERLING Sotsiaalmaja parkla, Pihlaka tn 12; Valijal tuleb esitada kirjalik taot teda aidata tema palvel ja juuresolekul ▶ valimisjaoskond nr 56 – Tallinna lus kodus, sh valija asukohas hääleta- teine valija või ka jaoskonnakomisjoni lii- ERAKOND 159 RAINER SAKS Nõmme Huvikool, Nurme tn 40; mise korraldamiseks hiljemalt 9. juu- ge, kuid mitte Euroopa Parlamendi liik- 122 MARINA KALJURAND 160 ILMAR RAAG ▶ valimisjaoskond nr 57 – Tallinna nil kella 14ks elu- või asukohajärgse- me kandidaat. Hääletamissedelile kir- 123 SVEN MIKSER 161 ANNELA ANGER-KRAAVI Nõmme Gümnaasium, Raudtee tn 73; le Tallinna linnaosavalitsusele. E-kirjaga jutab valija selleks ettenähtud koh- 124 KATRI RAIK 162 MARTI AAVIK ▶ v alimisjaoskond nr 58 – Nõmme saab taotluse esitada elu- või asukoha- ta selle kandidaadi registreerimis- 125 TANEL KIIK 163 EERO RAUN Ujula, Vabaduse pst 156; järgsele linnaosavalitsusele järgmiselt: numbri, kelle poolt ta hääletab. 126 RIINA SIKKUT 164 KADRI KULLMAN ▶ valimisjaoskond nr 59 – Tallinna ▶ Haabersti – Haabersti.elukoht@tal- Kui valija rikub hääletamissedeli või 127 IVARI PADAR 165 ANDRES KAARMANN Kivimäe Põhikool, Leegi tn 14; linnlv.ee; avastab, et sedel on defektiga, on tal või- 128 NATALIE METS 166 KRISTJAN VANASELJA ▶ valimisjaoskond nr 60 – Pääsküla ▶ Kesklinn – Kesklinn.elukoht@tal- malus rikutud sedel uuega asendada. Va- 129 VOOTELE P䄃ࠀI raamatukogu, Pärnu mnt 480a; linnlv.ee; lija peab rikutud hääletamissedeli jaos- 130 JEVGENI OSSINOVSKI ÜKSIKKANDIDAADID ▶ v alimisjaoskond nr 61 – Nõmme ▶ Kristiine – Kristiine.elukoht@tal- konnakomisjonile tagastama. Kui vali- 167 TANEL TALVE 168 MIKE CALAMUS Spordikeskus, Külmallika tn 15/1. linnlv.ee; ja on hääletamissedelile juba märkinud 169 VSEVOLOD JÜRGENSON ▶ Lasnamäe – Lasnamae.elukoht@tal- oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle 170 ANDRES INN - linnlv.ee; enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagas- Pirita linnaosa valimisjaoskonda 171 KALLE GRÜNTHAL de hääletamisruumide asukohad ▶ Mustamäe – Mustamae.elukoht@ tamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. ▶ valimisjaoskond nr 62 – Mähe tallinnlv.ee; Valija tagastatud rikutud hääletamisse- Hääletamisvõimalused noortekeskus, Mugula tee 17a; ▶ Nõmme – Nomme.elukoht@tallinn- delile tehakse valija juuresolekul mär- EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV ▶ valimisjaoskond nr 63 – Tallinna lv.ee; ge „rikutud“ ja sedelit ei arvestata hää- Padriku Lasteaed, Padriku tee 10; ▶ Pirita – [email protected]; letamistulemuste kindlakstegemisel. E T K N R L P ▶ valimisjaoskond nr 64 – Pirita Lin- ▶ Põhja-T allinn – Pohja.elukoht@tal- Valijal on õigus hääletamisest loobu- 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 naosa Valitsuse hoone, Kloostri tee 6; linnlv.ee. da. Kui valija loobub hääletamisest, ta- E-HÄÄLETAMINE ▶ va limisjaoskond nr 65 – Pirita-Ko- gastab ta hääletamissedeli jaoskonna- se noortekeskus, Rahvakooli tee 3; Telefoni teel saab esitada taotluse 7. ja 8. komisjoni liikmele. Hääletada saab veebilehel valimised.ee ▶ valimisjaoskond nr 66 – Meriväl- juunil kella 12–20ni ning valimispäe- Jaoskonnas murrab valija pärast Hääletamine algab 03.06 kell 9 ja ja Kool, Heki tee 16; val, 9. juunil kella 9–14ni. Telefoni teel hääletamissedeli täitmist selle kokku lõpeb 08.06 kell 20. E-hääletamist ei toimu ▶ valimisjaoskond nr 67 – Pirita Sel- palume pöörduda oma elu- või asukoha- ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, Hääletada saab ööpäevaringselt. ver, Rummu tee 4. järgse linnaosavalitsuse poole järgmiselt: - Hääletamiseks on vaja internetiühendusega arvutit kes märgistab hääletamissedeli pitsa ning ID-kaarti või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega. ▶ Haabersti – 640 4815, 640 4816; tiga. Valija laseb hääletamissedeli vali- Põhja-Tallinna valimisjaoskonda- ▶ Kesklinn – 645 7855, 645 7850; miskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puu- VALIMISJAOSKONNAS HÄÄLETAMINE de hääletamisruumide asukohad ▶ Kristiine – 645 7127, 645 7128; de tõttu võimalik, võib teda aidata tei- Hääletada saab kõigis Tallinnas sel ajal avatud valimisjaoskondades ▶ valimisjaoskond nr 68 – Tallinna ▶ Lasnamäe – 645 7732, 645 7740, 645 ne valija või jaoskonnakomisjoni liige. Kunstigümnaasium, Kopli tn 102a; 7730; Kodus, sh valija asukohas, kin- kella 12–20ni kella 9–20ni ▶ valimisjaoskond nr 69 – Põhja-Tal- ▶ Mustamäe – 645 7512, 645 7515; nipidamiskohas, haiglas ja ööpäe- linna Noortekeskus, Kopli tn 98; ▶ Nõmme – 645 7318, 645 7313; vases hoolekandeasutuses murrab HÄÄLETAMISKASTIGA KODUS VÕI VALIJA ASUKOHAS HÄÄLETAMINE ▶ valimisjaoskond nr 70 – Stroomi ▶ Pirita – 645 7641; valija hääletamissedeli pärast selle täit- Kodus või valija asukohas saab hääletada vaid keskus, Tuulemaa tn 20; ▶ Põhja-T allinn – 645 7057, 645 7055. mist kokku ja laseb hääletamiskasti. Kui Hääletamiskastiga kodus ja valija koju või asukohta tellitud hääletamiskastiga ▶ valimisjaoskond nr 71 – Karjamaa see ei ole füüsilise puude tõttu võima- asukohas hääletada ei saa kella 9–20ni Põhikool, Karjamaa tn 1; Kodus hääletamise taotluses peab mär- lik, võib teda aidata teine valija või jaos- Taotlus tuleb esitada hiljemalt 09.06 kell 14 ▶ valimisjaoskond nr 72 – Tallinna kima: konnakomisjoni liige. Sedelit pitsatiga HÄÄLETAMISKASTIGA KINNIPIDAMISKOHAS, HAIGLAS JA ÖÖPÄEVASES Salme Kultuurikeskus, Salme tn 12; ▶ v alija nime; ei märgistata. HOOLEKANDEASUTUSES HÄÄLETAMINE ▶ valimisjaoskond nr 73 – Ehte Hu- ▶ v alija isikukoodi; manitaargümnaasium, Ehte tn 9; ▶ v alija asukoha aadressi; Tallinna linna Hääletamiskastiga kinnipidamis- ▶ valimisjaoskond nr 74 – Koolihoo- ▶ v alija telefoninumbri; valimiskomisjon kohas, haiglas ja ööpäevases hoo- ne, Sõle tn 40; ▶ kodus, asukohas hääletamise põhjuse ▶ Aadress: Vabaduse väljak 7, tuba 304, lekandeasutuses saab hääletada Hääletamiskastiga kinnipidamiskohas, ▶ v alimisjaoskond nr 75 – Ristiku näiteks: 15199 Tallinn asutuse administratsiooni haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses Põhikool, Ristiku tn 69; ▶ t erviseseisund; ▶ T elefonid: 640 4497, 640 4480 taotluse alusel kella 9–20ni hääletada ei saa ▶ valimisjaoskond nr 76 – Pelgulin- ▶ k õrge iga; ▶ E -post: [email protected] Taotlus tuleb esitada hiljemalt na Gümnaasium, Mulla tn 7; ▶ r asked teeolud; ▶ E simees: Priit Lello 06.06 kell 14

10 Euroopa Parlamendi valimised 2024 Mustamäe 13. mai 2024 Valimisjaoskondade telefoninumbritele ADE OHADsaab helistada alatetes 20. maist. OND Valimisjaoskond nr 44 Mustamäe Päevakeskus, Ehitajate tee 82. ALIMISJAOSK Telefon +372 5888 7044 AMISRUUMIDE ASUK 44 Valimisjaoskond nr 47 Mustamäe Kultuurikeskus Kaja, E. Vilde tee 118. HÄÄLET Telefon +372 5888 7047 47 AMÄE LINNAOSA V MUST 49 Valimisjaoskond nr 49 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5. Telefon +372 5888 7049

13. mai 2024 Mustamäe Euroopa Parlamendi valimised 2024 11 Valimisjaoskond nr 42 Valimisjaoskond nr 51 Mustamäe Keskus, Mustika Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a. Karjavälja tn 4. Telefon +372 5888 7042 Telefon +372 5888 7051 51 50 Valimisjaoskond nr 50 Sääse raamatukogu, Sõpruse pst 186b. 42 Telefon +372 5888 7050 Valimisjaoskond nr 48 Kännukuke raamatukogu, 48 E. Vilde tee 72. Telefon +372 5888 7048 Valimisjaoskond nr 43 E. Vilde tee 69 koolihoone, E. Vilde tee 69. Telefon +372 5888 7043 43 45 46 Valimisjaoskond nr 45 Magistrali Keskus, Sõpruse pst 201. Telefon +372 5888 7045 Valimisjaoskond nr 46 Mustamäe kodukeskus, J. Sütiste tee 30. Telefon +372 5888 7046

12 kasulikku / meelelahutus Mustamäe 13. mai 2024 Mais saab tasuta õigusnõu Mustamäel ja Lasnamäel Tallinna linn pakub elanikele tasu- kaadid, kohtutäiturid. Nõustamine toi- ta õigusnõu nõustamispäevadel, mis mub eesti, vene ja inglise keeles. Eelre- toimuvad graafiku järgi igas linna- gistreerimist ei toimu. osas. Järgmised nõustamispäevad on Nõustamisele võib minna endale so- 16. mail kell 9-13 Mustamäe ning bival kuupäeval sõltumata sellest, mil- 30. mail kell 9-14 Lasnamäe linna- lises linnaosas elatakse. osa valitsuses. 2024. aasta esimesel poolaastal Õigusnõustamise päeva raames on või- saab õigusnõu veel järgmistel ae- Päevakeskuse kevadised tegemised malik tasuta õigusnõu saada perekon- gadel: naõiguse, pärimisõiguse, võlaõiguse, le- ▶ 16. mail kell 9-13 Mustamäe linna- Lõpuks ometi on kevad käes ja loo- da kohti Ohtu mõisas 01.07 ja 03.07 pinguõiguse, tööõiguse, maksuõiguse, osa valitsuses (Vilde tee 118) detavasti ilmataadi üllatused möö- - tarbijakaitse, täitemenetluse ja korteri- ▶ 30. mail kell 9-14 Lasnamäe linna- toimuvatele etendustele „Tutvumis das. Aga me ei lase ennast sellis- kuulutus“, hind 34 €, buss väljub kell ühistutega seotud küsimustes, samuti osa valitsuses (Pallasti 54) test üllatustest segada. Oleme mit- 18.00 ikka Maxima eest. suhtlemisel kohalike omavalitsuste või ▶ 6. juunil kell 9-14 Kristiine linna- mel pool Eestimaal ringi reisinud Päevakeskuses kohapeal on meil riigiasutustega. osa valitsuses (Metalli 5) ning ees ootavad suvised teatrikü- kõik nii nagu tavaliselt. Huviringid Õigusnõu annavad Eesti Juristide Lii- ▶ 13. juunil kell 13-18 Põhja-Tallin- lastused. toimuvad kuni maikuu lõpuni, see- du spetsialistid – notarid, juristid, advo- na valitsuse (Kari 13) järel ootab ees suvepuhkus. Juuksurid, 23. aprillil oli meil reis nimega „Šo- maniküür, pediküür töötavad juulini. keeriv Ida-Virumaa“. Juba hommi- Päevakeskus puhkab 01.07 – 04.08. kul oli „šokeeriv“ ilm, aga kõik, kes 22.05 kell 12.30 kutsume teid Mustamäel jätkuvad ka juunis - tulema pidid, olid kohal ja reis kuju Päevakeskuse kevakontserdile,kus nes tänu giid Markole üllatavaks ning - esinevad solistid ansamblist „Har tasuta õigusnõustamised meeldejäävaks. Käisime vahepeal ka moonia“. bussireisil Paldiskis ja Padisel. Teatri- 30.05 kell 12 avatakse Männi reisid viisid meid aga Rakverre ja Tar- pargis ülelinnaline Seenioride suve- Maikuus saab registreerida nõustamistele, tusse. Rõõmsaks teeb, et saame pak- simman. On laulu ja tantsu Tallinna mis toimuvad 6. ja 20. juunil. Õigusnõusta- kuda nii palju huvitavaid elamusi ka Päevakeskuste kollektiivide esituses. mine toimub nii eesti kui vene keeles. Vaja- Tallinnast välja sõites. Ja päris palju Päevajuht Jaan Kirss, tantsuks esineb lik on eelregistreerimine tel 645 7500. sõite on veel ees. Kui sa veel pole en- bänd Estonia Brass. Pange see kuu- nast ühelegi reisile kirja pannud, tule päev kindlasti oma kalendrisse kirja! Nõustamisele registreerunu saab õiguslikke sel- läbi ning vaatame ehk leiame mida- Ilusat ja tegusat kevadet! gitusi, infot ja/või suuniseid edasiseks tegevu- gi sulle sobivat. Täna on veel pakku- Mustamäe Päevakeskus seks enda eelregistreeritud küsimustele järg- mistes õigusvaldkondades: Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri ▶ Perekonnaõigus (elatis, hooldusõigused, suht - JUUKSELÕIKUS 6,00 € luskord jms) KEEMILINE LOKK 17.00 – 20.00 € ▶ Asjaõigus: (eelkõige omandiga seotud küsi - JUUKSURI KOJUKUTSE KOOS TÖÖGA 17.00 € mused jms) MANIKÜÜR 6.00 € ▶ Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rikkumisest RIPSMETE/ KULMUDE VÄRVIMINE 3.00 € tulenevad nõuded, üürilepingud jne) Õigusnõustaja Vahur Kõlvart PEDIKÜÜR 12.00 € ▶ P ärimisseadusega seonduv konsultatsioon ▶ Magistrikraad International University Audentes ülikoolis, lisaks kõrgha- MASSAAŠ 0,5h 15.00 € ▶ Pankrotiseaduse ja täitemenetlusega seon - ridus ka ärijuhtimises ja tehniline eriharidus. SAUN 1h 5.00 € duv konsultatsioon ▶ Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on kliente nõustanud ja esindanud SUPP 1.50 € üle 6 aasta. PRAAD 3.00 € NB! Nõustamist ei osutata väärteo- ja kriminaal- ▶ Tallinna linnavolikogu liige, Mustamäe linnaosakogu liige. asjades ja ka korteriühistuga seotud küsimustes. MAI HOROSKOOP Jäär Sõnn Kaksikud Vähk Lõvi Neitsi 21. märts – 19. aprill 20. aprill – 20. mai 21. mai – 21. juuni 22. juuni – 22. juuli 23. juuli – 22. august 23. august – 22. september Tegutsemislusti ja julgust on sul Viimast kuud liigub õnnetoov Ju- Kuni 20. maini on energia pigem Tahad end kangesti tööalaselt Eriti kiires sõiduvees on need Lõ- Oled eriliselt julge ja seiklusal- ohtralt – sel kuul on sulle toeks piter Sõnni märgis, lisaks toetavad sisemaailma suunatud. Tuleb va- tõestada, näidata, milleks sa suu- vid, kel vaja sel kevadel õpingud dis. Maailm tundub sulle avasta- Jäära märgi juhtplaneet, energiline sind ka energiaallikas Päike ning nade asjadega tegeleda, otsi kok- teline oled. Sul jagub julgust ja teo- lõpule viia. Eksamid ja muud proo- mist vääriva, põneva paigana. Oled Marss. Tema toel oled valmis jõuli- armastuse planeet Veenus. Mai on ku sõlmida, teha suurpuhastust tahet, suudad alustada uusi pro- vilepanekud ei hirmuta sind. Vas- valmis uuteks kogemusteks, tahad selt tööd murdma ja oma unistuste kuu, mil taevased väed sind eri- nii enda südames kui ümbritse- jekte ja pürgida jõuliselt oma ees- tupidi – näed neis võimalust teis- piire avardada. Võimalik, et avas- nimel pingutama. Lihtsam on te- liselt õnnistavad! Küllap tunned vas keskkonnas. Ikka selleks, et märkide poole. Kui esile kerkib tu- telegi demonstreerida, kui tark ja tad enda jaoks mingi uue ala, mil- ha asju, mille eest ainuisikuliselt end hästi ja mõnusalt, tahad elu seal leiduks piisavalt ruumi uuele gevaid konkurente, siis see ainult tugev sa oled! Kõigest sellest, mi- le kaudu saad eriliselt väärtuslik- vastutad. Oled väga sirgjooneline nautida. Pean aga oma kohustu- ja paremale! Sest kuu lõpus algab tugevdab sinu tahet edasi pürgida. da sa viimasel ajal õppinud oled, ke teadmisi. Kui sõidad enda jaoks ja enesekindel, mis raskendab mõ- seks sind veidikene takka utsitada eriliselt soodne aeg: Päike jõuab 20. Pistad nende julgesti rinda. Häs- on kasu ka karjääri edendamisel. uude keskkonda ja tutvud võõraste nevõrra koostöö tegemist. Raha- – pead ise ka panustama, et võima- mail Kaksikute märki, lähipäevil ti oluline on väärtustada neid ini- Kui sul on soov kõrgemale posit- inimestega, siis kulub ka ettevaa- ja äriasjus saadab sind õnn. Astu luste rohke aeg täiega ära kasuta- järgnevad talle ka õnneplaneedid mesi, kes on sulle tugevaks toeks. sioonile jõuda, siis tegutse selle ni- tus marjaks ära. Kedagi esimesest esimene samm, siis hakkavad as- da! On vaja laduda kindel vunda- Veenus ja Jupiter. Õnn saabub si- Ole avatud ka sellele, et tekivad mel – pöördu ise tööandjate poole, hetkest usaldada pole kuigi mõist- jad juba iseenesest kiirelt sujuma! ment tuleviku edule, niisiis – te- nu õuele, su tegemised edenevad uued tutvused, sõprus- ja koos- näita, et oled olemas ja väljakut- lik, õpi enne inimest tundma! gutse! kiirelt ja tõhusalt! töösuhteid. seteks valmis! Kaalud Skorpion Ambur Kaljukits Veevalaja Kalad 23. september – 23. oktoober 24. oktoober – 21. november 22. november – 21. detsember 22. detsember – 19. jaanuar 20. jaanuar – 18. veebruar 19. veebruar – 20. märts Kõige tähtsam teema on armastus, Tööd on ilmselt väga palju, panus- Oled hästi aktiivne, tahad palju lii- Tähelepanu on suuresti koduses- Tuleb tegus ja kirev kuu – sul on Ilmselt näed vajadust äriasjadega mis tekitab tuliseid kirgi nii heas tad selle tegemisse jõuliselt. Kui kuda, oma jõu ja osavuse proovile se sfääri suunatud. Märkad vaja- palju ringi liikumist, erinevate ini- tegeleda, sissetulekut suurendada. kui ka halvas mõttes. Partnerlus- praegu end kokku võtad, tulevad panna. On suurepärane aeg tree- dust kodus midagi muuta, paran- mestega suhtlemist. Mõttevahetu- Kui tublisti panustad, õnnestuvad suhe on sulle oluline, aga tunded suvekuud muretud, saad endale ningute alustamiseks, uute spor- dada, uuendada. Aeg sobib nii pisi- sed kujunevad elavaks ja kohati lii- asjad hästi. Nõuannetesse rahaas- on jõulised ning mõnikord on kõi- korralikult puhkust võimaldada – dialade proovimiseks. Kui tunned remondiks kui ka suurema ümber- gagi emotsionaalseks. Tuleb tähe- jus suhtu skeptiliselt – kuula vaid ge kallima inimese käike keeruli- selle nimel tasub pingutada! Ar- end oma kehas hästi, siis on lihtne ehituse ette võtmiseks. Nii mõnigi lepanu pöörata sellele, et su hoog- parimaid asjatundjaid! Kui aga si- ne mõista. Hoidu konfliktide te- muasjus võib avaneda vägagi häid ka sisemist tasakaalu saavutada. Kaljukits soetab endale uue (suve) sad väljaütlemised kedagi ei kah- sehääl ütleb, et asi pole päris õige, kitamisest, ole suhetest rääkides võimalusi. Sa ei pea pingutama Vajad ka võimalust lõbutseda, ta- kodu. Jäta ainult meelde, et täht- justaks ega tüli õhutaks! Samas on usalda enda tunnet. Teiste inimes- hästi tasakaalukas! Kui sul on va- selle nimel, et vastassoole silma had olla pidude hing. 23. mail kul- said otsuseid tehes tuleb ka pere- oluline vahepeal aeg maha võtta, tega on sul nii või naa vaja väga ja piire seada, siis tee seda vääri- jääda. Lihtsalt ole sina ise, mine mineerub täiskuu Amburi märgis ga nõu pidada! Tähtis on võtta ae- kodule ja perele pühenduda. Just palju suhelda – just neilt saad in- kalt ja kindlakäeliselt. Rahaasjad seltskonda ja ole avatud suhtluse- – see on sinu jaoks eriline hetk, mil ga meelelahutuseks. Oled tavapä- kontakt kõige lähedasematega, fot, mis edasi viib. Ka sinul on nei- edenevad eriliselt hästi. Usalda- le. Õiged inimesed leiavad justkui saad vabaks lasta kõik selle, mis raselt mängulisem, naudid nii ho- oma pereliikmetega, annab sul- le olulisi nõuandeid jagada. da tasub tõeliselt professionaal- iseenesest tee sinu juurde. sind enam ei teeni. bidega tegelemist kui seltskond- le ohtralt jõudu ja kindlustunnet. seid nõuandjaid. likku suhtlust. Koostanud astroloog Maria Angel

13. mai 2024 Mustamäe meelelahutus / juubilarid 13 Õnne, rõõmu ja tervist! 106 95 93 91 90 Hilja Norman Herta Heinaru Alla Jevsejeva Ruth Riismaa Asta-Maimu Pärnaste Saima Aasa Irene Kanep Jelizaveta Jurtšenko Maria Tjuhai 100 Jevgenia Kuštš Õilme Sepp Linda Mendel Iivi Raudsepp Leida Tiivel Heino Randla Tetiana Manzhos Maret Meo Tamara Lilienberg Kalju Hein Eda Neider Heljo Kõrbe Ellen Mitt 99 Alexandra Efimova Ninel Nikolajeva Veronika Sadu Heili Volberg-Raig 94 Luule Isak Hedda-Viiu Pohlak Eda Ernesaks Emma Vainonen Sarra Libman Leonid Simenson Õie-Hilja Oviir Mahta Pragi Via Kaljas Halyna Levina Airi Kasera 98 Mare Viiding 92 Ludmilla Ustinova Edna-Johanna Kaldvee Palju õnne! Antonina Proshina Aale Leinberg Helga Arbeiter Antonina Tšumina Pilvi Väli Laine Tammur Ruth Juurma Hilja Heinsoo Marie Metslaid Velda-Valeria Nuudi Aprillis sündis Lilian Raja Saima Lehis Lydia Liinat Ivan Bazjuk Linda Rämson Mustamäele 18 Leida Kosjatšenko Hilja Tilk Avo Miidel Galina Krivenkova tüdrukut ja 20 poissi! 97 Ahta Tiide Evi Possul Artur Kukk Niina Jakovleva Angelina Kruzman Ivetta Košeleva Elizaveta Kazakova Maria Sumina Õnnitleme väikesi Linda Pless Mady Jahilo Aleksandra Masing Hillar Viil mustamäelasi, nende Vladimir Zjuzin Evgeny Motus Polina Nurikaeva vanemaid ja lähedasi! Olof Jürgens Vivi Schaffrik Olge terved ja hoitud! 96 Viktor Yashyn Vaike Mikkov Arved Kula Mustamäe Linnaosa Mnatsakan Tsarukjan Valitsus Lahendus saatke hiljemalt 10.06.2024 aadressile [email protected] või postiga Austatud Triin Paas, Sirje Ploom, Vello Karja, Urve Looveer ja Geniira Helde! Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse Auhinnad ootavad teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118) üllatust püüdma. administraatori juures alates 14. maist. Aprilli ristsõna vastus oli: ...kaugete metsade takka midagi kutsub ja hüüab ja huikab. Palju õnne!

14 reklaam Mustamäe 13. mai 2024 SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 58201968 OSTAN MÜNTE, M䄃ࠀRKE, POSTKAARTE, MARKE. KL Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade re- 11-21 TEL. 55955996. HEA HIND. mont. 16 aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Vaa- Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Võib pakkuda ka tama tulek visiiditasuga. Telefon: 56903327. kasutatud tänapäevaseid raamatuid. Tel. 5011628. Vannitubade remont. Kõik elektri-torutööd. 58508713. Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ar- Supersantehnik tel. 58059414. kist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310. Vannitoa ja eluruumide kapitaal-, ja sanitaarremont. Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki. Sõiduato, Vali ise - Ehitusjärgne kodukoristusteenus auruga, keemiava- maastur, kaubik.Võib olla rikkega, mitte sõidukorras. balt. 52 99 312. Oodatud kõik pakkumised ka nädalavahetusel.Võtan ar- prilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid vprilliraamid või õi õi õi õi õi õi õi õi õi õi õi õi õi õi -klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid-klaasid velt maha. Järgi tulen puksiiriga. Kohapeal kiire tehing Soovin osta Mustamäele 2-4 toalist korterit mida enda ja vormistamine. Tel 53654085 [email protected] käe järgi renoveerida. Hind kuni 110 000 eurot. Helista- Ostan vene kellasid (ei pea olema töökorras) fototehnikat, ge 5349 1403. heliplaate, kassette, raamatuid ja muud vanavara nt koli- Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla re- misjäägid ning üleliigne mööbel. Tel. 58725458 monti vajav. Helista 58106909. Ostan nostalgilisi nõuka lauanõusid, vaase, serviise, ke- Kortermaja trepikodade viimistlustööd mehitus@ raamikat. Huvitavad ka merevaigust kaelakee, sõled, gmail.com 53529476. prossid, sõrmused, käevõrud, vanad kuld ja hõbeehted, karpides lusikad, kujud jne. Erineva vanavara (ka koli- Heki lõikus, okste ja aiajäätmete äravedu, muru niitmine, misjäägid) ja kunsti ost! Tulen ise kohale – raha kohe trimmerdamine kruntide korrastus 5897 7133. kätte! 53560761 Liina Tutvu kampaania täpsete Teleri remont.Madalad hinnad.Väljakutse tasuta.Tel Teostame paneelmajade seina vuukide remonttöid. tingimustega kaupluses 55931473. 57861032 Kogu pere prillipoed Mustamäel Mustika keskuses ja Mustamäe Keskuses. Ostan NSVLi fotoaparaate, objektiive ja värvilised lille- Soovin osta kahetoalist korterit. Kiire tehing! Tel. vaasid „Tarbeklaas“. Тel. 59014316. 56960333. VÕIDA AEGA JA RAHA! BRONEERI AEG: abctehno.ee kadaka Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2 E-R 9-19 ja L 10-15 Tel 699 9907 [email protected] Viimsis: Muuli tee 10 Peetris: Vana-Tartu mnt 74 elektr.ee Salvestage oma lood järeltulevatele põlvedele! tel 5620 8888 [email protected] Kas soovite, et teie elulugu, tarkused ja kogemused ajas ei ununeks? Rääkige oma lugu ja talletame selle lindistusena, et saaksite seda jagada omalastejalastelastega. Pistikupesad Loodsalvestame kogenud vestluspartneri juhendamisel. Lülitid Valgustus Ühetunnilindistamise hind on 60 eurot. See sisaldab personaalset vestlusaega Kodumasinate ja kvaliteetset helifaili, mille saate endale – kas allalaaditava failina või kui ühendamine soovite, siis mälupulgal. Elektrikilbid Elektriauto laadijad Asukohtjaligipääs: Kaamerad Küttekaablid Stuudio asub Tallinnas, Sõle tn. 14, kuhu on tagatud sujuv ligipääs kõigile. Internetipistikud Soojuspumpade Lähedalasuvatesse bussipeatustesse "Ädala" ja "Sõle" saab sõita bussidega nr Signalisatsioon ühendamine 26, 26A, 32, 33, 35, 66, 72 ja 93. ee Ärgelaskeomahinnalistel mälestustel kaduda! NÕRKVOOLU ja ELEKTRITÖÖD Broneerige aeg ja jätke endast maha midagi tõeliselt väärtuslikku! Aja broneerimiseks helistage palun numbril 5547893.